04.03.2012 21:05

Je to jen chybička za několik set miliónů ročně

Na stránkách Nejvyššího kontrolního úřadu můžeme najít Přehled podaných trestních oznámení Nejvyšším kontrolním úřadem, která byla podána na základě výsledků prováděných kontrol. Kontrola hospodaření se státními prostředky u Ministerstva spravedlnosti při náhradách za špatnou práci soudců dopadla katastrofálně, kdy škody jdou do stovek miliónů ročně (viz. Ze státní pokladny krev neteče). 

Trestní zákoník
§ 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti
(1) Úřední osoba, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, bude potrestána odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,
b) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem,
c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) zajistí-li takovým činem jinému značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
b) zajistí-li takovým činem jinému prospěch velkého rozsahu.

Adikia se tedy zajímala, proč NKÚ nepodal trestní oznámení na ministra spravedlnosti či úředníky Ministerstva spravedlnosti.

Sdělení o vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 20. 2. 2012 obdržel Nejvyšší kontrolní úřad se sídlem Jankovcova 2, Praha 7 (dále jen „NKÚ“) Vaši žádost (vedenou pod sp. zn. 376/12-NKU190/169/12) o poskytnutí informace: „Proč NKÚ doposud nepodal trestní oznámení v případě Ministerstva spravedlnosti?“, a to v souvislosti s výsledky kontrolní akce 11/03 – Peněžní prostředky státu určené na odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám požadovanou informaci

poskytujeme.

Hlavním cílem kontrolní činnosti NKÚ není odhalování trestné činnosti, ale zjišťování závad při hospodaření s majetkem státu včetně rozpočtových prostředků. Pokud přesto NKÚ zjistí při kontrole skutečnosti nasvědčující tomu, že mohl být spáchán trestný čin, trestní oznámení podává, a to v souladu s oznamovací povinností uloženou státním orgánům v § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. (trestní řád).

Nedostatky zjištěné při kontrolní akci 11/03 byly standardním způsobem vyhodnocovány též z hlediska možné trestní odpovědnosti, a to jak v průběhu kontroly, tak i při posuzování kontrolního závěru. Z podkladů, které měl NKÚ k dispozici v souvislosti s plněním programu uvedené kontrolní akce, však nebyly zjištěny takové skutečnosti, které by bez dalšího nasvědčovaly tomu, že byla naplněna alespoň částečně skutková podstata některého trestného činu. Bylo shledáno, že ze strany Ministerstva spravedlnosti nebyly dodržovány právní předpisy upravující kontrolovanou problematiku. Zjištění, že v souvislosti s tím došlo ke vzniku škody, může být důvodem pro požadování náhrady škody, ale samo o sobě znaky skutkové podstaty konkrétního trestného činu nenaplňuje.

Mgr. Jaroslav Broža
pověřen řízením
odbor komunikace NkÚ

K porušení zákona došlo, ale to ještě neznamená, že jde o trestný čin. To však nikdo netvrdí a o tom by musel rozhodnout soud, avšak těžko o tom může soud rozhodnout, pokud si státní orgán (v tomto případě NKÚ) neplní spoji zákonnou povinnost ve smyslu § 8 odst. 1) trestního řádu.

Trestní řád
§ 8
(1) Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny bez zbytečného odkladu, a nestanoví-li zvláštní předpis jinak, i bez úplaty vyhovovat dožádáním orgánů činných v trestním řízení při plnění jejich úkolů. Státní orgány jsou dále povinny neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.

K čemu jsou potom dobré kontroly prováděné Nejvyšším kontrolním úřadem, když výsledem je pouze konstatování chyb a jejich odstraněním či snad dokonce vymáháném vzniklé škody se nikdo nezabývá?

—————

Zpět