02.07.2011 20:21

Liguére v justičním areálu Na Míčánkách? “Jistě, to taky může bejt!“

Ve stejný den (pátek 24. června 2011), kdy jsem podával návrh na předběžné opatření, kterým má být zabráněno skandálnímu nezákonnému postupu soudců Obvodního soudu pro Prahu 4 Nezávislé soudy kvaltují jen pro vrchnost – pokračování PŘÍBĚHU se provalil další skandál tohoto soudu. Soudkyně JUDr. Křišťanová soudila opilá jako carský důstojník. Měla skleněné oči, špatně artikulovala, opakovala se a blekotala nesouvislé věci.

Právní zástupce žalobce Mgr. Kočíř si šel po skončeném jednání na soudkyni stěžovat k vedení soudu. Soudkyně se ale odmítla podrobit dechové zkoušce, která však měla smysl jen pro zjištění hladiny alkoholu v krvi, kdy soudkyně na první pohled jevila známky silné opilosti a Liguére z ní táhlo na několik kroků. V reportážích je jen půl minuty zvukového záznamu z jednání, ale pro představu o jejím opileckém stavu to bohatě postačuje.

Reportáž ČT

 

Reportáž Prima

 

„Je to naprosto skandální!“

Pohoršuje se v reportáži nad sjetou soudkyní „tiskový mluvčí“ Obvodního soudu pro Prahu 4 Mgr. Květ. Za jeho herecký výkon by se nemusely stydět ani světové hvězdy stříbrného plátna, když sám má máslo na hlavě.  

„Tiskový mluvka“ Mgr. Květ je totiž jedním z místopředsedů Obvodního soudu pro Prahu 4 a jako člen státní správy soudu je plně odpovědný za chod soudu. Spolu s ním má máslo na hlavě ale i předsedkyně soudu JUDr. Pokorná a místopředsedové JUDr. Pytloun (KSČ) a JUDr. Smitková.

Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů.

§ 127
(1) Předseda okresního soudu vykonává státní správu okresního soudu tím, že

f) dohlíží na řádný chod soudních kanceláří,

(2) Předseda okresního soudu dbá o důstojnost jednání a dodržování zásad soudcovské etiky v řízeních, vedených u okresního soudu, a o to, aby v těchto řízeních nedocházelo ke zbytečným průtahům. K tomu účelu
a) provádí prověrky soudních spisů,
b) dohlíží na úroveň soudních jednání,
c) vyřizuje stížnosti.

https://zakony-online.cz/?s94&q94=all

Jak by mohlo vedení soudu cítit, že z nějaké soudkyně na několik kroků táhne Liguére, když z podivného jednání soudkyně Mgr. Winklerové (dříve Zemanové) a jejího „vizitkového výběru soudní znalkyně (která ve skutečnosti ani nebyla znalkyně) v kanceláři soudu“ nic „necítí“, přestože to smrdí korupcí na sto honů (podrobnosti viz. XIII.díl - Usnesení o vydání předběžného opatření  2 - pokračování  Příběh ).

Co na tom, že na soudkyni chodí zvýšený počet stížností. My soudci jsme elita národa a přeci nebudeme kontrolovat jednoho z nás a snižovat tím jeho nadřazenost, jen protože si nějaký bezvýznamný ve sporu neúspěšný otrapa stále na něco stěžuje. Když si myslí, že je něco špatně, tak ať se odvolá. Z úhlu tohoto pohledu je pak úplně jedno, že o věci rozhoduje namol opilá soudkyně.

Proč tedy „tiskový mluvka“ Mgr. Květ hovoří o nějakém skandálu?

Soudci kryjí špatnosti jeden druhému a občan tak se svými stížnostmi nemá absolutně žádnou šanci. Je tedy úplně zbytečné si stěžovat, že střízlivá soudkyně JUDr. Smitková nepochopila smysl žalobního návrhu nebo Metodický pokyn Ministerstva spravedlnosti a vytváří tím neopodstatněné průtahy v řízení. Je tedy zbytečné si stěžovat, že střízlivá soudkyně JUDr. Malíková vykonává svojí nezávislou rozhodovací činnost bezmyšlenkovitým opisováním jiných rozhodnutí včetně chyb. Když se proti takovému skandálním jednání soudců občan tvrdě postaví, skončíte jako já  s vykonstruovaným trestným činem na krku (viz.  Zahájení trestního stíhání ).

Ne každý účastník řízení však má úzké kontakty na nějaké novináře, aby mu stačilo zvednout telefon a během chvilky dorazil televizní štáb (natož pak státní ČT) a natočil o tom reportáž jako Mgr. Kočíř. Stačí zagooglovat a hned vám bude jasné, jak se to dostalo do televize: lmgtfy.com/?q=Mgr. Vladimír Kočiř .

Skandál vzniká teprve tehdy, když se skandální chování soudců provalí na veřejnost a již to nelze ututlat!

Máslo na hlavě

má i samotný ministr spravedlnosti

JUDr. Pospíšil, kdy

Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy soudu.

 

 

 

 

Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
§ 119
Orgány státní správy soudů
(1) Ústředním orgánem státní správy soudů je ministerstvo.

§ 120
(1) Ministerstvo vykonává státní správu vrchních, krajských a okresních soudů v rozsahu stanoveném tímto zákonem buď přímo nebo prostřednictvím předsedů těchto soudů; státní správu okresních soudů může vykonávat též prostřednictvím předsedů krajských soudů.

Ministrovi spravedlnosti jsem doručil stížnost na soudkyni Mgr. Winkklerovou (dříve Zemanovou) s podezřením na korupční jednání. Člen „protikorupční vlády“ JUDr. Psopíšil  se tím však vůbec nezabýval. Odbor kontroly vše bagatelizoval a smetl to ze stolu. Osobně jsem byl podat stížnost na soudkyni JUDr. Smitkovou přímo na Ministerstvo spravedlnosti, ale zde se s občanem nikdo nebaví jinak než po telefonu z vrátnice. Na celém Ministerstvu spravedlnosti totiž není několik metrů volného místa, aby zde byla nějaká návštěvní místnost a svoje soukromé věci tak musíte vyprávět osobám, které čekají, až uvolníte telefon a všem vrátnicí procházejícím osobám. Když jsem na to upozornil, dostalo se mi „odzbrojující“ odpovědi, že na to prostě nejsou zařízeni a veškerá oznámení přijímají pouze v písemné podobě.  

Skandální je ale také jak celá věc skončila. Soudkyně bude nejméně dalšího půl roku soudit dál, dokud se nesejde kárný senát „kamarádíčků“ soudců. „Před jednáním bude muset podstoupit kontrolu, zda je střízlivá a pod tímto dohledem bude po celou dobu“. Tomu však nemůže uvěřit ani malé dítě, když vedení soudu doposud absolutně neřešilo zvýšený počet stížností na soudkyni.  

„Zakázat pracovat soudkyni s okamžitou platností ale možné není. V extrémních případech může jít až o zbavení mandátu“ vysmívá se všem občanům ministr spravedlnosti JUDr. Pospíšil. Jaké „může“ pane ministře? Co to tady na nás zkoušíte?

Na pracovní vztah soudce přiměřeně platí zákoník práce!

Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů

Pracovní vztah soudců
§ 84

(4) Nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak, použijí se na pracovní vztah soudce přiměřeně ustanovení zákoníku práce a jiných pracovněprávních předpisů.

Zákaz požívání alkoholických nápojů v zaměstnání se nevtahuje na degustátory, tj. ochutnávače při výrobě alkoholických nápojů. I když je soudkyně JUDr. Křišťanová zanícenou degustátorskou, podle dostupných informací však Obvodní soud pro Prahu 4 žádné Liguére nevyrábí, proto se i na soudce tohoto soudu vztahuje § 106 odst. 4) zákoníku práce jako na kohokoliv jiného.

Zákoník práce

§ 106

(4) Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je povinen

e) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno,

Nejedená se tedy o nějaké porušení povinností soudce daných Zákonem o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů. Povinnosti podle tohoto zákona porušilo vedení soudu  ( JUDr. Pokorná, Mgr. Květ, JUDr. Pytloun (KSČ) a JUDr. Smitková)  a mělo by stanout před kárným senátem. V případě soudkyně JUDr. Křišťanové jde  ale o hrubé porušení Zákoníku práce, za které by každý zaměstnanec dostal okamžitého padáka ne na hodinu, ale do minuty a nestihl by si ani vyklidit skříňku.

Zákoník práce

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem § 55

(1) Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy,

b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Navíc už jen to, že se soudkyně JUDr. Křišťanová odmítla podrobit dechové zkoušce je „méně závažné porušení povinností zaměstnance“, za které se běžně uděluje písemná výstraha o možnosti rozvázání pracovního poměru.  

Zákoník práce

§ 106 odst. 4)

i) podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek

Více informací o požívání alkoholu na pracovišti ZDE: https://www.alkoholik.cz/zavislost/piti_v_zamestnani/piti_pozivani_alkoholu_na_pracovisti_a_zakonik_prace.html

Jsou však i profese, kde požívání alkoholu v zaměstnání je již dokonce trestným činem, protože je tím ohrožen život lidí nebo jiný závažný následek.

§ 274

Ohrožení pod vlivem návykové látky

(1) Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

 a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek,

Jak se to řeší v případě opilého strojvedoucího, dozorce letového provozu nebo lékaře?

Rovnou z práce by ho policie odvlekla na záchytku, po vystřízlivění by byl okamžitě odviněn z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a skončil by minimálně s podmíněným trestem.

https://www.lidovky.cz/lekar-na-nachodsku-ordinoval-opily-hrozi-mu-az-tri-roky-vezeni-p7k-/ln_domov.asp?c=A110126_130552_ln_domov_mpr

https://www.novinky.cz/krimi/233500-opily-zubar-miril-z-ordinace-rovnou-na-zachytku.html

Jak se to řeší v případě opilé soudkyně?

Teprve až když už průšvih nejde zamaskovat, začne to vedení soudu velmi opatrně řešit.

Soudce JUDr. Kos Okresní soud v Rakovníku

Ukázkovým příkladem je vedení rakovnického soudu. Opilého soudce vykázalo z práce a ještě mu zajistilo odvoz domů taxislužbou.  Soudce JUDr. Kos si však sedl za volant, ohrožoval životy lidí a sám si namlel kokos. Nikdo nechce říct, kolik toho vypil! Kdyby ale šlo kohokoliv jiného, tak to bude uvedeno palcovými titulky ve všech novinách. Soudci na rozdíl od obyčejných občanů pobírají 100 % platu po celou dobu nemoci a tak soudce opilec bude po celou dobu léčení pobírat několikanásobný plat běžných občanů. „Případně to může skončit odvoláním z funkce“ říká předseda soudu Mgr. Lehečka.

 
Soudkyně JUDr. Trčková Obvodní soud pro Prahu 10 justiční areál Na Míčánkách

Opět se dostáváme do justičního areálu Na Míčánkách k Obvodnímu soudu pro Prahu 10, kde opilá soudykně JUDr. Trčková usnula v jednací síni. Nejednalo se však o její první problém s alkoholem v zaměstnání a teprve až na třetí pokus jí „kamarádíčkové“ soudci zbavili funkce. 

zpravy.idnes.cz/opila-soudkyne-usnula-v-praci-tvrdi-zaloba-f2m-/krimi.aspx?c=A060803_074801_zpravy_irak_skr  

Soudkyně JUDr. Sládková Okresní soud v Rokycanech

Opilá  soudkyně Okresního soudu v Rokycanech JUDr. Sládková byla dočasně zbavena funkce s tím, že se bude léčit a po celou dobu brala 50 % mzdy, tedy minimálně dvojnásobek průměrné mzdy, na kterou většina obyčejných lidí ani nedosáhne. 

Na kolik obyčejných lidí by zaměstnavatel čekal, až se vyléčí z alkoholismu a dal by jim dvojnásobný plat, než mají ostatní pracující a spolehliví zaměstnanci?

https://www.novinky.cz/krimi/108658-soudkyne-ktera-pracovala-opila-rezignovala.html

Státní zástupkyně JUDr. Růžičková Kladno

 „Blbečci, mám titul“ nadávala opilá státní zástupkyně Růžičková na policisty, kteří se jí snažili umravnit.

https://www.lidovky.cz/blbecci-mam-titul-nadavala-opila-statni-zastupkyne-policistum-p7l-/ln_domov.asp?c=A110210_155124_ln_domov_spa

A teď si za to strážníci možná půjdou sednout.

https://www.lidovky.cz/blbecci-mam-titul-nadavala-opila-statni-zastupkyne-policistum-p7l-/ln_domov.asp?c=A110210_155124_ln_domov_spa

Jak si soudci a orgány činné v trestním řízení vykládají trestní zákoník?  

V mém případě si soudci Obvodního soudu pro Prahu 4 a orgány činné v trestním řízení expanzivně vykládají základní znak trestného činu pohrdání soudem a za soudní jednání považují i korespondenci se soudem.

Jak že to říkala redaktorka Bára Kozáková?

Rozhodují o životech!

Pak si ale také nelze vykládat základní znak trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky ohrožení života jen jako ohrožení smrtelného poškození tělesné stránky člověka, když i soudce je svým opileckým rozhodnutím schopen zničit život některému z účastníků řízení.

„To že vás soudí opilý soudce je samozřejmě velký průšvih, protože kde je potom ústavní právo na spravedlivý proces“ říká advokát Mgr. Kočíř.

Co jiného by pak v právním státě muselo být „jiným závažným následkem“, o kterém hovoří trestní zákoník u trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, když ne porušení ústavního práva?

 

Opilý soudce patří do kriminálu stejně jako občané, které tam soudci za stejnou věc posílají! 

—————

Zpět


ADIKIA DOPORUČUJE

www.iustin.cz 

 www.justicetv.eu