04.03.2012 18:36

Nejdříve zvedneme DPH

Vláda každý rok složitě sestavuje státní rozpočet a všem nám bulíkuje, že není jiná cesta, než zvyšování DPH u potravin, léků apod., ale že jsou ze státního rozpočtu hrazeny stomiliónové částky na odškodění obětem nekvalitní práce soudců a nikdo po nich nepožaduje úhradu škody, je pro vládu novou informací (viz. články Ze státní pokladny krev neteče a Nová informace) a od loňského listopadu si ještě neudělala čas se věcí zbývat. Nezbývalo tedy než se vlády dotázat, kdy si na to ten čas udělá.  Podle všeho je to však pouze dobrá vůle vlády, že se bude zabývat kontrolní zprávou NKÚ a tedy není důvod spěchat s jejím projednáním. Ze státní pokladny ministrů krev neteče!

Úřadu vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“) bylo doručeno Vaše elektronické podání, v němž reagujete na Rozhodnutí Úřadu vlády – odboru tiskového a styku s veřejností ze dne 9. února 2012, č.j. 1845/12-OSV, a žádáte, s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací, podle jakého pravidla jsou zařazovány kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu na jednání vlády a kdy bude vládou projednána kontrolní akce č. 11/03.

K Vašim dotazům sděluji, že podle ustanovení § 30 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, všechny schválené kontrolní závěry zveřejňuje prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ve Věstníku Úřadu, zasílá je neprodleně Poslanecké sněmovně, Senátu, vládě a na požádání ministerstvům. Z tohoto zákona, ale ani z jiného právního předpisu nevyplývá pro vládu povinnost projednávat kontrolní závěry Nejvyššího kontrolního úřadu, přesto tak asi od roku 1992 vláda činí. Vláda projednává všechny kontrolní závěry. Praxe je taková, že kontrolní závěry jsou zasílány předsedovi vlády, který je předává příslušným resortům ke stanovisku. Poté jsou tyto kontrolní závěry společně se stanovisky resortů projednány ve vládě za přítomnosti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.

Podle Jednacího řádu vlády jednání schůze vlády svolává předseda vlády a v době jeho nepřítomnosti v České republice nebo z jiných závažných důvodů 1. místopředseda vlády nebo jiný předsedou vlády pověřený místopředseda vlády. Vláda jedná podle programu schůze vlády, stanoveného předsedou vlády, popřípadě příslušným místopředsedou vlády.

Program schůze vlády je veřejně přístupný na webových stránkách Úřadu vlády a je zveřejňován cca 6 dnů přede dnem konání schůze vlády. V souladu s Jednacím řádem vlády o programu jednání vlády (tedy o zařazení konkrétních materiálů na jednání vlády) rozhoduje výhradně předseda vlády (popř. příslušný místopředseda). Jak jste byl informován v Rozhodnutí Úřadu vlády – odboru tiskového a styku s veřejností ze dne  9. února 2012, materiál Stanovisko Ministerstva spravedlnosti ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č.11/03 "Peněžní prostředky státu určené na odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem" byl ministrem spravedlnosti vládě již předložen. Jeho projednání zatím nebylo zařazeno na program schůze vlády. Doporučuji Vám sledovat na webových stránkách Úřadu vlády pravidelně zveřejňovaný program jednání vlády. Jakmile bude materiál zařazen na program jednání vlády a projednán, může Vám jej Úřad vlády poskytnout.

S pozdravem

Bc. Jan Osúch, v.r.

ředitel Odboru tiskového a styku s veřejností

Stanovisko Ministerstva spravedlnosti ke kontrolní akci č. 11/03 NKÚ je pro změnu novou informací pro Adikii a jeho obsah bude nepochybně zajímavý i pro její čtenáře, proto bylo vyžádáno od Ministerstva spravedlnosti.

—————

Zpět