27.02.2011 13:43

O pár mesiacov začne súdiť ako oni

Podle posledního průzkumu veřejného mímění z ledna 2011 lidé přestávají věřit tomu, že soudy pracují nezaujatě.

LIDÉ PŘESTÁVAJÍ VĚŘIT TOMU, ŽE SOUDY PRACUJÍ NEZAUJATĚ!

Práce soudů je občany hodnocena nepříznivě již od devadesátých let, jen asi čtvrtina lidí si myslí, že pracují dobře. V posledních letech se však na stejnou úroveň propadá i hodnocení toho, že soudy pracují nezaujatě.

Zdroj STEM: www.stem.cz/clanek/2110

V každém demokratickém právním státě by se při takovém zdrcujícím výsledku veřejného mínění nepochybně zachvělo křeslo s ministrem spravedlnosti. V České republice se zachvělo křeslo s bývalou nestranickou ministryní spravedlnosti JUDr. Kovářovou z jejího původního místa ředitelky Justiční akademie a do funkce ministra spravedlnosti se opět vrátil JUDr. Pospíšil (ODS), přičemž takto zdrcující hodnocení naší justice je zde konstantní již od roku 1995 (dříve se tento výzkum neprováděl). Na působení JUDr. Kovářové na Ministerstvu spravedlnosti se mohou názory různit, čím se však nejvíce proslavila, jsou tabulky výživného. Na tabulky výživného se opět mohou názory různit („odvar“ rakouských tabulek), ale byl to zcela nepochybně krok směrem k právnímu státu, který je trnem v oku především opatrovnické justici (viz. konference Hilton). Zuřivý odpor u naší justice (respektive u celého rozvodového průmyslu) rovněž vyvolává další změna směrem k vyspělému právnímu státu, kterou je změna několika slov v Zákoně o rodině ve prospěch střídavé péče o děti.

PROČ?

Když se nad zdrcujícím výsledkem hodnocení naší justice nezamyslel JUDr. Pospíšil, zamyslel se nad tím p. Pecina a strnitou cestou naší justice se dopracoval až k Ústavnímu soudu, který mu průlomovým nálezem I. ÚS 517/10 dal za pravdu, že občané mají právo vědět, kdo ze současných soudců byl před listopadem 1989 členem KSČ. 

Celé změní nálezu zde: I US 517_10.pdf (528,5 kB) 

Teprve až pod tlakem tohoto ústavního nálezu zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti seznam soudců, kteří byli do listopadu 1989 členy KSČ.

Zde: portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=314879

Jak samo Ministerstvo spravedlnosti uvádí, tento seznam neobsahuje „kandidáty KSČ“, tedy jakési čekatele na členství. Ve skutečnosti tedy bude počet současných soudců s komunistickou minulostí mnohem větší.  

I když je nález Ústavního soudu I. ÚS 517/10 vůči samotnému komunistickému režimu a lidem, kteří tento zločinecký systém podporovali svým členstvím v KSČ ostře vyhraněný, ve směru k soudcům s komunistickou minulostí je velmi opatrný. Rozhodně se však nejednalo o nějaké „příštipkáře“, kteří zločinecký systém podporovali „jen“ formálně (např. aby se děti dostaly na školu), ale o „tvrdě kované“ komunisty, kteří byli vybráni pro pečlivém zhodnocení jejich politické připravenosti a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví viz. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky. 

CESKA NARODNI RADA 1989

V. volebni obdobi

121

Navrh

predsednictva ustredniho vyboru Narodni fronty Ceske socialisticke republiky

na volbu nekterych soudcu z povolani k soudum Ceske socialisticke republiky

Predsednictvo ustredniho vyboru Narodni fronty Ceske socialisticke republiky navrhuje, aby Ceska narodni rada vykonala podle cl. 101 ustavniho zakona c. 100/1960 Sb., Ustava Ceskoslovenske socialisticke republiky, ve zneni ustavniho zakona c. 155/1969 Sb., kterym se meni a doplnuje hlava osma Ustavy, a podle § 43 odst. 1 zakona c. 36/1964 Sb., o organizaci soudu a o volbach soudcu, vyhlaseneho v uplnem zneni pod c. 19/1970 Sb., volbu nekterych soudcu z povolani k soudum Ceske socialisticke republiky.

Kandidati byli vybrani po peclivem zhodnoceni jejich politicke pripravenosti, jejich zkusenosti ze soudni praxe a zejmena pak jejich angazovanosti na prosazovani a uskutecnovani zameru socialistickeho soudnictvi.

(Převzato ze Společné česko-slovenské digitální parlamentní knihovny v nezměněné podobě bez diakritiky.)

www.psp.cz/cgi-bin/ascii/eknih/1986cnr/tisky/t0121_00.htm

Naše justice je zaplevelená normalizačními komunisty, kteří se zarputile brání jakýmkoliv změnám směrem k právnímu státu. Z justice jsou odstraňováni lidé směřující k právnímu státu (JUDr. Kovářová), na jejich místa jsou dosazováni osvědčení trpitelé tohoto stavu (JUDr. Pospíšil) a kritici jsou zastrašováni zlovolným výkonem spravedlnosti. Příkladem takové zlovůle je PŘÍBĚH popisovaný na www.adikia.cz, kde je pod různými záminkami udržován v platnosti rozsudek, který je v hrubém rozporu s LZPS (výživné stanovené libovůlí soudkyně Mgr. Winklerové) a je pro kritika justice ekonomicky likvidační.

„Prokázalo se, co jsme do té doby jen tušili: byli to právě bývalí komunisté, kdo stojí za těmi nejhoršími rozsudky a největšími excesy české justice posledních dvaceti let. Právě oni tvoří páteř a základ toho, co jsme si uvykli nazývat justiční mafií“: říkají signatáři petice

Chceme justici bez komunistických soudců a státních zástupců!

kterou za jediný týden od jejího vzniku k dnešnímu dni (27. února 2011) podepsalo již 800 občanů.

Spočívá však problém naší justice jen v tom, že je zaplevelena normalizačními komunisty?

Ústavní soud ve svém nálezu I. ÚS 517/10 se zmiňuje o koncepci komunistického práva, které bylo založeno na extrémním formalismu a legalismu spojeném s jednoduchým kognivistickým modelem interpretace práva, a na jednoduché koncepci pramenů práva, což je ostatně intelektuálně podstatně jednodušší než komplexní sofistikované koncepce pojetí práva na přelomu 20. a 21. století.

Se skutečně sofistikovanou koncepcí pojetí práva se lze až v poslední době setkat u některých nálezů Ústavního soudu v oblasti rodinného práva. U obecných soudů však převažuje právě onen extrémní formalismus a legalismus spojený s jednoduchým (až primitivním) modelem interpretace práva, často ještě ve spojení s řadou technických chyb (viz. PŘÍBĚH – záměna smyslu žalobního návrhu).  

Příčiny tohoto jevu, kdy je soudci aplikována komunistická koncepce práva ještě 20 let změně režimu, jsou pravidelným zákazníkům naší justice vcelku jasné. Ukázkovým příkladem je mladá soudkyně Okresního soudu v Teplicích Mgr. Filevová, která pro svůj věk nemohla být v době normalizace členkou KSČ, kterou aplikace komunistické koncepce práva („Ústava ČR mě nezajímá“) přivedla až před kárný senát. 

Videozáznam kárného řízení: www.justicetv.eu/hrisnici/karn06.htm 

Příčiny tohoto jevu neskrývaně odhalil právní zástupce soudkyně Mgr. Filevové v obhajobě. Ale nepřesněji to definoval v jednom ze svých projevů zesnulý bývalý federální ministr vnitra Ján Langoš.

„Prepadli sme ilúzii, že postupne budeme dopĺňať justíciu mladými sudcami, ale keď mladý sudca príde na okresný súd, kde má desať starých kolegov, tak o pár mesiacov začne súdiť ako oni.

Listina základních práv a svobod článek 36
(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu.

Pokud jste aktuálně nuceni řešit nějaký spor soudní cestou a nechcete se stát obětí zlovůle bývalých komunistů a novodobých diamónů, můžete se bránit podáním návrhu na vyloučení soudců z projednávání věci. Inspirací vám může být námitka vznesená proti všem soudcům Městského soudu v Praze.

Námitka podjatosti: Námitky podjatosti soudci MS v Praze.pdf (650,7 kB)

—————

Zpět