28.04.2011 17:35

Přestaňte nás kontrolovat nebo……

V souvislosti s napadením veřejnosti justiční stráží, které se stalo v únoru tohoto roku v Justičním areálu Na Míčánkách v Praze 10, jsem se s humorným nadhledem zamyslel nad tím, zda je rozumné jít na nějaké soudní jednání ve svátečním oblečení a uznat tím určitou vážnost soudního jednání nebo se raději obléci do starého obnošeného oblečení. K soudu raději jako houmlesák 

Další vývoj této události již není tak humorný a má mnohem hlubší obsah, než by se mohlo na první pohled zdát.

V rámci šetření této události byli jako svědci vyslechnuti justiční strážci, kteří se na incidentu přímo podíleli.  Z jejich výpovědí je patrné, že někteří z nich vůbec netušili, co se vlastně děje a jen reagovali na situaci, kterou navodil Luděk Starý, který za zády svých kolegů bezdůvodně a bez jakékoliv výzvy atakoval p. Fialu ve zjevném úmyslu vyprovokovat strkanici, ze které by se dalo udělat napadení úřední osoby. O tomto úmyslu svědčí především fakt, že si Luděk Starý odstranil svoje identifikační číslo.    

O to samé se usilovně snažil i Vladimír Černý, který omezoval osobní svobodu p. Štefka a neurvale s ním tloukl o zeď, přestože se nesnažil opustit budovou soudu (incident se odehrál ve 3. patře na chodbě soudu a nikoliv u východu z budovy soudu). Pan Štefek se však nenechal vyprovokovat a neurvalosti Vladimíra Černého trpělivě snášel.  Když se to Vladimíru Černému nepovedlo na první pokus, využil nepřehledné situace, která vznikla při rvačce s p. Fialou, přistoupil k p. Štefkovi, začal mu kroutit ruku a škrtit ho, přičemž vykřikoval, že ho p. Štefek napadl.

Videozáznam zde: www.justicetv.eu/excesy/valky08.htm

A zde se můžete podívat, jak celou situaci popsali svědci Luděk Starý a Vladimír Černý:

www.k213.cz/JOOMLA/Protokoly-justicnich-„mudrcu“

Mezi tím, co každý může vidět na vlastní oči a tím, jak situaci popisují svědci je však značný rozdíl. Z uvedeného důvodu podávám na oba svědky trestní oznámení pro křivou svědeckou výpověď. Pokud také spatřujete propastný rozdíl mezi tím, co jste viděli na vlastní oči a tím co uvedli svědci, budiž vám následující trestní oznámení inspirací. 

                                                                                                                        Policie ČR

                                                                                                                        por. Mgr. Jan Mixa

                                                                                                                        Sdružení 1

                                                                                                                        140 00 Praha 4

 

 

V Praze dne 28. dubna 2011

Věc: Trestní oznámení

Dne 11. února 2011 jsem se jako veřejnost účastnil soudního jednání v Justičním areálu Na Míčánkách v Praze 10. Ze soudního jednání jsem pořizoval videozáznam včetně incidentu, který se odehrál po skončeném jednání na chodbě soudu. Z veřejně dostupných zdrojů (na internetu) jsem získal protokoly svědeckých výpovědí učiněných v rámci šetření této události.

Svědek Luděk Starý ve svojí svědecké výpovědi uvedl, že ho p. Fiala zezadu bezdůvodně fyzicky napadl a strčil do něj. Na přímé otázky právního zástupce obviněného pak tuto skutečnost několikrát opakoval s tím, že do něj první strčil p. Fiala a je to vidět na kameře“.  

Na mnou pořízených záběrech je však zcela zřetelné, že to byl právě svědek Luděk Starý, kdo bez jakékoliv výzvy jako první odstrčil p. Fialu a svým pokřikem, že se jedná o napadení pak u čelenů justiční stráže vzbudil dojem skutečného napadení. Navíc je otázkou, kdo vůbec je svědek Luděk Starý a zda měl pravomoc do incidentu jakkoliv zasahovat, protože v tu dobu byl oblečen do služebního stejnokroje justiční stráže, avšak v hrubém rozporu s § 8 odst. 1) zák. o vězeňské službě a justiční stráži neměl žádné identifikační číslo. Pokud je svědek Luděk Starý skutečně členem justiční stráže, pak hrubé porušení služebních předpisů (odstranění identifikačního čísla) jasně prokazuje, že jeho úkolem bylo vyprovokovat nějaký incident tak, aby to vypadalo jako napadení úřední osoby.

Že se jednalo o úmyslnou provokaci ze strany justiční stráže, je ještě zřetelnější z chování svědka Vladimíra Černého.

Svědek Vladimír Černý ve svojí svědecké výpovědi uvedl, že „se věnoval p. Jiřímu Štefkovi, který narušoval pořádek a bezpečnost v prostorách budovy soudu. Pan Štefek začal pomáhat p. Fialovi, odtrhával členy Justiční stráže od p. Fialy, proto se mu musel opět věnovat“.

Z pořízených záběrů je však zřejmé, že p. Štefek nijak nenarušoval pořádek ani bezpečnost v prostorách soudu, ale narušovali ho právě členové justiční stráže, kdy zejména svědek Vladimír Černý omezoval jeho svobodu a neurvale s ním mlátil o stěnu, přestože se p. Štefek nesnažil opustit budovu soudu (incident se odehrál ve 3. patře na chodbě soudu a nikoliv u východu z budovy) a chtěl vyčkat na příjezd Police ČR. Je sice pravdou, že p. Štefek byl tělem v kontaktu s členy Justiční stráže, kteří ve značné přesile zaútočili na p. Fialu, ale ze záběrů je patrné, že svědek Vladimír Černý obešel „strkanici“ s p. Fialou a postavil se vedle p. Štefka, který již nebyl v těsném kontaktu s členy Justiční stráže a z ničeho nic bez jakékoliv výzvy mu začal kroutit ruku za záda a následně ho začal škrtit s tím, že ho měl p. Štefek napadnout. Je zcela evidentní, že se v nastalé nepřehledné situaci snažil vyprovokovat další rvačku se zjevným úmyslem fingovat napadení úřední osoby.

Videozáznam je volně dostupný na internetových stránkách www.justicetv.eu.

Svědci Luděk Starý a Vladimír Černý se tak nepochybně dopustili trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku dle § 346 odst. 2, písm. a) trestního zákoníku, kdy jako svědci před policejním orgánem, který koná přípravné řízení podle trestního řádu, uvedli nepravdu o okolnostech, které mají podstatný význam pro rozhodnutí.

Oba svědci byli řádně poučeni o možných následcích křivé svědecké výpovědi, poučení porozuměli a byli si plně vědomi váhy svých výpovědí a možných důsledků. 

Žádám, abych byl v souladu s trestním řádem informován o učiněných opatřeních.

 

                                                                                                                        Luboš Meszner

 Kdo si může dovolit jako svědek takto bezostyšně lhát? Jedině někdo, komu justice kryje záda. Vše tedy nasvědčuje tomu, že nešlo jen o horlivé plnění úkolů justiční stráže, ale o cílenou provokaci pod taktovkou justice, kdy vše mělo vypadat jako napadení úřední osoby a „násilníka“ z řad veřejnosti pak  exemplárně pro výstrahu ostatním uvěznit s jasným poselstvím:

Pokud budete chodit k soudu jako veřejnost, kontrolovat nebo snad dokonce kritizovat naší práci, může se vám také stát, že se ocitnete ve vazbě jako obviněný z nějakého trestného činu.

 

—————

Zpět