21.02.2012 13:10

Sjednocující stanovisko

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu ČR schválilo na svém jednání dne 8. 2. 2012 k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 1. 2012, sp. zn. 30 Cdo 2357/2010, jímž v zájmu jednoty rozhodování soudů České republiky naznačil výkladová pravidla v otázce ......

Věta není dokončena úmyslně a stejně tak jsou z tiskového prohlášení Nejvyššího soudu ČR odstraněny další části, aby nebylo poznat, o co jde a pokuste se uhodnout, jakou otázku Nejvyšší soud ČR řešil.

Nejvyšší soud ČR vyšel z toho, že soudy v České republice nejsou - ani za současné právní úpravy - ve výši ...... vázány žádnými pravidly a ani pevnými částkami a že je toliko na uvážení soudu, aby v každém jednotlivém případě při posouzení jeho individuálních skutkových okolností stanovil adekvátní výši ...... Pro účely odůvodnění výše …… je zjevně vhodné - podobně jako ve většině evropských států – vycházet ze sazby stanovené za jeden den. Judikatura Evropského soudu však neskýtá žádné pevné vodítko a ani referenční rámec co do výše ...... Nejvyšší soud proto, vycházeje z úrovně ...... jednotlivých evropských států, jakož i ze životní úrovně v České republice, vyjádřil, že adekvátním ...... je částka v rozmezí  xxx,- Kč až xxx,- Kč, v jejímž rámci soud promítne jiné okolnosti svého posuzování. K tomuto rozmezí je však nutno přistupovat pouze jako k orientačnímu s tím, že podléhá toliko úvaze soudu v konkrétním případě, k jaké částce dospěje. Nejvyšší soud ji na tomto místě uvedl jen z důvodů zabránění extrémnímu poskytování zcela zjevně neodůvodnitelně nepřiměřeně nízkých či naopak zcela zjevně nepřiměřeně vysokých částek ......

Teď si přečtěte tiskové prohlášení ještě jednou a zkuste do vynechaných míst dosadit třeba slovo - výživné.  Sedí tam, jako kdyby tam opravdu patřilo. Ve skutečnosti se však jedná o výkladová pravidla v otázce odškodňování nemajetkové újmy za výkon vazby, jenž se zřetelem k výsledku trestního řízení zakládá nárok na odškodnění (jinak řečeno – odškodnění za pochybení soudce, který nesprávně rozhodl o vazbě či uvěznění).

Celá tisková zpráva: Sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu k otázce odškodnění za výkon vazby

Snaha Nejvyššího soudu ČR o sjednocení rozhodování soudů ve snaze zabránit extrémům při poskytování odškodnění za nezákonnou vazbu je jistě správná, protože doposud přiznávaná odškodnění bylo většinou směšná (50,- Kč za den). Je však doporučené rozmezí 500,- Kč až 1500,- Kč adekvátní způsobené újmě? K této otázce se vyjádřil známý „rebel“ advokát JUDr. Petr Kočí Ph. D.

„Domnívám se, že náhrada za nezákonné věznění by neměla být srovnatelná s částkou, kterou by si za stejnou dobu člověk při troše píle vydělal na svobodě. V práci jste osm hodin denně, kdežto ve vazbě nebo ve výkonu trestu bez přestávky celý den, a to v extremně nepřátelském, nepříjemném a nepříznivém  prostředí, s velmi omezenou možnosti kontaktu se svými blízkými a bez možnosti trávit

čas způsobem na který jste zvyklí. Vazba nebo výkon trestu představují pro člověka, který není takovému prostředí uvyklý, obrovské psychické trauma, které přetrvává i dlouho po propuštění, a pokud se člověk do vězení dostal chybou justičních orgánů, je povinností státu toto trauma přiměřeně a důstojně odškodnit.“

Pokud doposud stát za pochybení soudců ze státního rozpočtu vydával ročně stovky miliónů korun na odškodnění, lze po vydání sjednocujícího stanoviska Nejvyššího soudu ČR očekávat mnohonásobný nárůst těchto výdajů.  Je tedy zcela na místě tlačit na vládu, aby se urychleně zabývala situací na Ministerstvu spravedlnosti, kde vinou neprovázanosti odboru odškodnění s odborem justičního dohledu dochází k promlčení kárné a tím i finanční odpovědnosti soudců (viz. zpráva kontrolní akce č. 11/03 NKÚ  Ze státní pokladny krev neteče).

Kdy sjednotí Nejvyšší soud ČR rozhodování soudů v otázce výživného, aby ani v této oblasti nedocházelo k extrémům?

Oběti soudcovské zlovůle už mají svojí sazbu. Kdy budou mít svoji sazbu také rozvedení otcové s omezenou možností kontaktu se svými dětmi?

—————

Zpět


Anketa

Mám zájem se připojit k žalobám na ochranu osobnosti za odloučení od dítěte?

Ano (100)
75%

Ne (34)
25%

Celkový počet hlasů: 134