30.12.2011 11:54

Štrasburk - Právo na respektování rodinného života není v České republice chráněno.

Adikia se primárně nezabývá otázkou výchovy (svěřování) dětí po rozvodu, kdy na tuto oblast jsou zaměřeny jiné portály (Iustin, Střídvaka). Přijměte tedy tento článek pouze jako informaci o přístupu naší justice k otázce rodinného práva.  Je už na otcích (prarodičích), kterých se tento problém dotýká, aby s těmito informacemi dále pracovali k celospolečenskému a tím i osobnímu prospěchu.

Po vydání rozsudku Evropského soudu pro lidská práva (dále jen ESLP) ve věci pana Bergmana (celý článek Štrasburk přitvrdil) jsem si u Ministerstva spravedlnosti vyžádal informaci, jaká budou v souvislosti s tímto rozhodnutím přijata opatření.  Zde je odpověď vedoucího oddělení styku s veřejností Mgr. Jaroslava Rozsypala.

Pokud jde o opatření k nápravě, po vydání odsuzujícího rozsudku ESLP bývá vždy analyzováno, zda jsou taková opatření potřebná, případně jakou mají mít podobu. Zpravidla jsou informovány všechny orgány, které ve věci rozhodovaly, a případně jsou zvažována další opatření, např. změny právní úpravy. V záležitosti sporů rodičů byla již v minulosti přijata novela občanského soudního řádu (zákon č. 295/2008 Sb.).

S pozdravem

Mgr. Jaroslav Rozsypal
vedoucí oddělení styku s veřejností (agenda svobodného přístupu k informacím) odbor tiskový

Co přinesla novela Občanského soudního řádu?

Drtivá část novely se týká mezinárodních únosů dětí a pro vnitrostátní opatrovnická řízení přinesla pouze možnost přerušit řízení a nařídit mediaci. Je také možné rodiči, který neplní rozhodnutí soudu o výchově dětí, opakovaně ukládat pokuty a případně i přistoupit ke změně výchovného prostředí. O tom, jak je tato novela účinná, by mohla řada otců dlouze vyprávět.  Pokud se jeden z rodičů zasekne, je mediace jen ztrátou času.  K čemu je dobré opakované ukládání pokut matkám, když mezi tím u dětí vybudují syndrom zavrženého rodiče a dítě k otci již nechce. Navíc pokutou je trestáno především dítě. Pokuta matce je pak obvykle „kompenzována“ tím, že se otci zvýší výživné. Je na místě také připomenout, jaká vypukla hysterie, když se jeden soudce odhodlal umístit Terezku Smutnou do neutrálního prostředí.

Plné znění novely Občanského soudního řádu č. 295/2008 Sb. ZDE

Štrasburk udělil další pohlavek naší justici

Za necelé tři měsíce po rozhodnutí  ESLP  ve věci pana Bergmana přichází ze Štrasburku další pohlavek naší justici v podobě rozhodnutí ve věci Prodělalová proti České republice.

Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti

Originál rozsudku ZDE

(Rozsudek je pouze ve francouzštině a oficiální český překlad ještě není k dispozici. Pro pochopení však bohatě stačí překlad pomocí Google překladače. Překlad je na konci článku.)

Při nacistické protiotcovské politice naší justice asi nikoho nepřekvapí rozvedený otec bez dětí. O to více udivuje případ paní Prodělalové, kde byly děti po rozvodu svěřeny do výchovy otce, který od samého počátku usiloval o oddělení matky od dětí. Rozvedení otcové se stejným osudem si jistě dokážou představit, jak zdrcující je takové násilné oddělení od svých dětí, ale asi nikdo si už nedokáže představit, s jak zlými předsudky musela bojovat paní Prodělalová. Rozvedená matka a v naprostém rozporu s ustálenou nacistickou protiotcovskou praxí jí nebyly děti svěřeny do péče. To jistě musí být lehká žena, alkoholička, feťačka apod. Tyto zlé předsudky jí však nepronásledovaly pouze v osobním životě, ale také v zaměstnání. S vlastními dětmi se nesmí stýkat a jiné děti má učit ve škole? To je nemyslitelné! Stejně trnitou cestu však měla paní Prodělalová i při získávání potřebných informací od stejně „postižených“ rodičů, kdy musela „proniknout“ do otcovských sdružení. Zde se jí stal velkou oporou zavržený a justicí dlouhodobě dodnes pronásledovaný otec ing. Jiří Krám, který je i autorem stížnosti k ESLP. Adikia tak má k rozhodnutí ESLP řadu zajímavých informací, ke kterým se nikde jinde ani nedostanete.  

Na první pohled asi každému padne do oka poměrně značný rozdíl přiznaného zadostiučinění oproti panu Bergmannovi, přestože se jedná o stejnou věc (porušení práva na rodinný život) během velmi krátké doby. Důvodem je skutečnost, že paní Prodělalová ve svojí stížnosti žádnou částku zadostiučinění nenavrhovala a pouze se domáhala ukončení porušování práv svých děti(Pozn. Ani mně a řadě dalších lidí nikdy nešlo o finanční zadostiučinění, proto se také neobrátili na ESLP, i když pravděpodobnost úspěšné stížnosti byla vysoká a soustřeďují se spíše na reformu naší justice a zákonů.) Ve stížnosti paní Prodělalová vyčíslila náklady řízení u vnitrostátních soudů, náklady za nesmyslné znalecké posudky (viz. video Bída lidských duší - POZOR! Video obsahuje skuečnosti, které mohou vážně narušit vaší duševní rovnováhu) a náročnost vypracování stížnosti k ESLP (188 hodin). Teprve až když ESLP věc projednával ve velkém senátu, vyzval paní Prodělalovou, aby si našla profesionálního advokáta se znalostí francouzštiny a navrhla výši zadostiučinění.  

Vládní zmocněnec k zastupování před ESLP JUDr. Schorm brojil proti nákladům řízení stupidním tvrzením, že náklady paní Prodělalové jsou neopodstatněné, kdy nákladům řízení u ESLP odpovídá částka 2 000,- Kč včetně DPH. Svojí silně trapnou námitkou tak nepochybně přispěl k rozhodnutí ESLP přiznat paní Prodělalové náklady řízení v částce 2 500 EUR (64 575 Kč).  Jistě by bylo zajímavé vědět, jakou sazbu má JUDr. Schorm při zastupování státu u ESLP a není od věci požadovat, aby mu Ministerstvo spravedlnosti za každou věc poskytovalo odměnu ve výši 2 000,- Kč.

Po právní stránce se jedná o průlomové rozhodnutí ESLP, kdy stížnost byla přijata, přestože stěžovatelka nevyčerpala všechny dostupné vnitrostátní opravné prostředky (stížnost k Ústavnímu soudu). Ing. Jiří Krám ve stížnosti totiž na konkrétních rozhodnutích Ústavního soudu demonstroval neúčinnost těchto prostředků:

„Opatrovnický systém je záměrně konstruován tak, že úmyslně vytváří zbytečné povinné stupně soudů, které ovšem sami nechtějí v těchto kauzách rozhodovat a celý systém je tak záměrně nastaven pro finanční zajištění advokátů a soudců.“ 

Okresní (obvodní) soud předběžným opatřením zakonzervuje nežádoucí stav (svěří dítě do výchovy jednomu z rodičů), krajský soud tento stav potvrdí a podle ustálené judikatury Ústavního soudu předběžná opatření ve věci výchovy nezletilých nespadají do přezkumu ÚS, protože jsou údajně dočasná. „Dočasnost“ je však ve skutečnosti i několik let, pro které probíhá opatrovnické řízení, až se situace v neprospěch dětí vyřeší sama prostým během času, aby soudci ve skutečnosti nemuseli soudit a mohli jen psát stále stejné rozsudky. Jednoduše řečeno,

děti jsou systémovou obětí opatrovnické mafie v ČR.

 

Přímo zdrcující je pak hodnocení ESLP údajných opatření, které přijala Česká republika na ochranu práv občanů stejně jako závěrečné hodnocení celého případu.

Česká justice zcela selhala při vynucení rodičovských práv a právo na respektování rodinného života není v České republice účinné chráněno.

Rozhodnutí ESLP paní Prodělalové již ztracené roky bez dětí nevrátí a možnost obnovy vztahu dětí jako k matce je málo pravděpodobná. Rozhodnutí však přináší její úplné „očištění“ , už nemusí skrývat svůj krutý osud, ale naopak může hrdě říct:

Jsem matka jako každá jiná a jmenovitě uvést soudce, kteří jí a jejím dětem zničili životy.

 

V souvislosti s tímto rozhodnutím ESLP jsem se opět obrátil na Ministerstvo spravedlnosti s požadavkem poskytnutí informace, jaká budou přijata opatření.

Dle zákona č. 106/199 o poskytování informací žádám o poskytnutí informace - české verze rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Prodělalová proti České republice ze dne 20. 12. 2011. Žádám o doručení rozhodnutí a poskytnutí dalších informací elektronickou cestou.  

V předchozí žádosti o poskytnutí informace v souvislosti s rozhodnutím ESLP ve věci Bergman proti České republice jsem žádal o poskytnutí informace, jaké závěry z tohoto rozhodnutí vyvodí Ministerstvo spravedlnosti. V odpovědi jste uvedl, že vždy bývá analyzováno, zda jsou taková opatření potřebná a případně jakou mají mít podobou s tím, že ke zjednání nápravy již bylo dříve přijato opatření změnou občanského soudního řádu. Oba případy (Prodělalová a Bergman) jsou stejné a následují po sobě v krátké době. Lze tedy předpokládat, že Ministerstvo spravedlnosti stále zastává názor, že ke zjednání nápravy již došlo.

Jak si úředníci Ministerstva spravedlnosti vysvětlují slovo „analýza“ rozhodnutí ESLP. Zda se jedná rozbor rozhodnutí ESLP nebo jako odvozeninu od slova anál a ministerští úředníci si rozhodnutími ESLP otírají svoje konečníky?

Můžete tedy prosím přesně specifikovat, o jakou změnu se jedná a jak tato změna řeší ESLP vytýkané porušování povinnosti státu (soudů) uplatnit všechny prostředky k zachování rodinné vazby mezi rodičem a dítětem?

Luboš Meszner

Odpověď je přímo šokující.

Vážený pane,

rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“) ve věci Prodělalová proti České republice byl vydán dne 20. 12. 2011. Jeho český překlad je teprve pořizován a Ministerstvo spravedlnosti ČR jej v v tuto chvíli k dispozici nemá. Jakmile bude překlad rozsudku dokončen, zveřejní jej ministerstvo na svých webových stránkách podobně jako ostatní rozsudky ESLP. Pro vaši informaci pak doplňuji, že tento rozsudek dosud není pravomocný.

Dopady tohoto rozsudku stejně jako například otázka, zda má vláda požádat o postoupení věci velkému senátu (*), dosud analyzovány nebyly. Postup příslušných orgánů, které by měly v té které věci přijmout opatření k uchování rodinné vazby mezi rodičem a dítětem, které s ním nežije, lze jen v omezené míře ovlivnit například změnou právní úpravy (**). Je to do značné míry záležitost profesionálního přístupu při využívání možností, které právní řád již nabízí. Evropský soud pro lidská práva ostatně v žádném ze svých rozsudků na toto téma v zásadě nekritizoval Českou republiku za nedostatky právní úpravy, ale spíše za nevyužívání možností, které tato právní úprava nabízí. To samozřejmě nevylučuje, že i právní úprava může vyžadovat určité zpřesnění, jak se tomu stalo například zákonem č. 295/2008 Sb., který byl změněn občanský soudní řád. V případě Prodělalová proti České republice budou příslušné soudy a orgány sociálně právní ochrany dětí o rozsudku informovány a vyzvány k tomu, aby z něj vyvodily pro svoji činnost potřebné poučení. O rozsudcích ESLP jsou rovněž pravidelně informovány vyšší soudní instance, ať už ve věci působily nebo ne, tedy krajské soudy i Ústavní soud, stejně jako například Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které je příslušné pro oblast sociálně právní ochrany dětí.

Analýzou je vědecká metoda založená na dekompozici celku na elementární části. Cílem analýzy je identifikovat podstatné a nutné vlastnosti elementárních částí celku, poznat jejich podstatu a zákonitosti. S vyměšováním to věru nemá nic společného.

S pozdravem

Mgr. Jaroslav Rozsypal
vedoucí oddělení styku s veřejností (agenda svobodného přístupu k informacím) odbor tiskový

Pozn..

(*) O věci již rozhodoval velký senát. Je tedy otázkou kam by ještě vláda chtěla věc postoupit!

(**) Postup justice k uchování rodinné vazby mezi rodičem a dítětem lze právě naopak vyřešit změnou zákona ve prospěch střídavé péče! 

Závěr ať si z toho udělá každý sám. To již přesahuje rámec zaměření Adikie a je na otcovských spolcích a opatrovnickou mafií zužovaných rodičích, aby tyto informace náležitě využili ku prospěchu celé společnosti. 

Neoficiální překlad rozhodnutí ESLP ve věci Prodělalová proti České republice

ČÁST PÁTÁ

C. CASE PRODĚLALOVÁ ČESKÁ REPUBLIKA

(Aplikace č. 40094/08)

OFF

Štrasburk

20.prosince 2011

Toto rozhodnutí nabude právní moci za podmínek stanovených v článku 44 § 2 Úmluvy. Může být předmětem formálních úprav.

 

C. V případě, Prodělalová Česká republika,

Evropský soud pro lidská práva (pátá sekce), zasedající v senátu ve složení:

Dean Spielmann, prezident,
 
Karel Jungwiert,
 
Boštjan M. Zupančič,
 
Označit Villiger,
 
Ann Power-Forde,
 
Angelika Nussbergerová,
 
André Potocki, soudci,
a Claudia Westerdiek, tajemnice sekce,

Po poradě konané dne 29. listopadu 2011,

Vynesl tento rozsudek, přijaté k tomuto datu:

POSTUP

1. V případě, vznikl v aplikaci (č. 40094/08) proti Česká republika a státním příslušníkem tohoto státu, paní Mirka Prodělalová (dále jen "žadatel"), se líbil dvoru dne 15.srpna 2008 Podle § 34 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "úmluva").

2. Žadateli byla zastoupena P. Černý, České advokátní komory. Českou vládu ("vláda") zastupuje její zmocněnec, MVA Schorm.

3. Stěžovatel zejména nežádoucí činnosti nebo selže, úřady při výkonu jeho práva na návštěvu a při řízení týkající se rodičovské autority.

4. 16. listopadu 2010, prezident páté sekce rozhodl o žádosti vládě. Což umožňuje čl. 29 § 1 Úmluvy, bylo také rozhodnuto, že dům bude hlasovat současně o přijatelnosti a odůvodněnosti.

FAKTA

I. OKOLNOSTI PŘÍPADU

5. Stěžovatel se narodil v roce 1958 a žije v Jihlavě.

1. Pozadí případu

6. V roce 1997 žalobkyně dvojčata narodila o jeho vztahu s BB

7. Záznam ukazuje, že na 31.srpna 2001 rodiče dohodli na společné péči soud, žalobkyně zpochybňuje to ve svých poznámkách. Následně si stěžují na porušení rodičovských práv žalobce, BB úspěšně hledal předběžné opatření pro udělení práva mu Navštívení Panny Marie, 30. května 2002, a později což mu prozatímní vazby přijaté 14.listopadu 2002 na základě znaleckého posudku vypracovaného v říjnu 2002, že má lepší emocionální a se zaměřením na vzdělávání. Prezentace dětí BB by došlo v prosinci 2003. Další předběžné opatření ze dne 2. prosince 2002 žalobkyně získala vizitaci práva na jeden týden v měsíci.

8. Dne 27. srpna 2003, Okresní soud Havlíčkův Brod zahájil řízení při výkonu rodičovské autority, ve kterém oba rodiče, žádal, aby byl oceněn vazby. Podle znaleckého posudku vypracovaného v listopadu 2003 psycholog jmenovaného soudem, vztah mezi BB a děti se staly méně pozitivní od října 2002, kvůli manipulativní chování žadatele, odborník se domnívá, že Kontakt dětí s rodiči, který by neměl být podáván vazby by mělo být omezeno nebo zakázáno.

9. Rozhodnutím ze dne 3. března 2004, okresní soud rozhodl o přidělení do péče otec dětí a poskytnout žadateli právo na přístup, Progressive dodání dětí a první setkání se uskuteční za přítomnosti odborníka na psychologii. Na základě znaleckých posudků, rozhodl soud, že s ohledem na rysy osobnosti, BB měl lepší vzdělávací kapacity tak, aby jezdila děti proti němu. Zdůraznil, že je třeba pro děti, žít ve stabilní a harmonické, které nejsou traumatizován chronické konflikt mezi rodiči. Toto rozhodnutí získala pravomocné 5.11.2004, po Hradci Králové Krajský soud potvrdil udělení vazby na BB a jen v omezeném rozsahu přístupových práv poskytnutých žadateli na dvě hodiny jednou za dva týdny .

2. Postup č. 40/2005 P 0

10. 28 února 2005, BB zavedl před Okresním soudem Bruntál nový postup, ve kterém žádal, aby žadatel byl zbaven jakéhokoli kontaktu s dětmi a rodičovskou autoritu.

11. 15. března 2005 Soud pokyny odborníků v oboru psychiatrie a psychologie, aby vypracovala zprávu o vztazích mezi rodiči a dětmi. Zpráva ze dne 13.června 2005, skutečnost, že děti dnes odmítl matka a otec raději, je výsledkem manipulace a indoktrinace na druhé. Podle žalobce, zpráva potvrdila názor psychologů, že ona sama kontaktovala a kdo našel existenci rodičovské odcizení, syndrom u dětí, se dohodli na potřebě rozšiřovat přístup.

12. V průběhu řízení byla Okresní soud Bruntál, a Krajského soudu v Ostravě jednat o odvolání čelí četné žádosti a požadavky od obou rodičů. Proto přístup k některé z žádostí o BB, okresní soud přijal několik předběžných opatření, která vyžadují, aby žadatel zdržet se jakéhokoli kontaktu se svými dětmi. První z nich, ze dne 15. března 2005, byl motivován předurčující k okolnosti provádění přístupových práv žadatele a atmosférou rodiče, druhý, přijaté 04.09.2006, záležitost je velmi znalecký posudek, že chování impulzivní a mstivý zájem o své děti vyvolaly napětí, nejistotu a strach. Obě opatření byla převrácena na žádosti Krajského soudu v Ostravě.

Pokud jde o žadatele, žádající stále běží jeho práva na přístup a přijetí předběžných opatření, které by mu umožnily vidět své děti častěji, a to zejména v době školních prázdnin, nebo se přenést péče, na několika příležitostech, zeptala se jako dočasné umístění dětí do zvláštních institucí za účelem léčby. Někteří jeho žádosti o přístupová práva a jeho realizace byly přijaty, s BB byla uložena pokuta, a nařídil vrátit děti žadateli o jejich setkání, nicméně se zdá, ze záznamu, že "děti s proti jakémukoli kontaktu se svou matkou. Soudy také odmítl změnit vazby nebo umísťování dětí mimo rodinu BB

13. 16. března 2006, okresní soud vyslechl zprávu o zkušenosti ze 13.června 2005, který se domnívá, že vzhledem k uplynutí doby, bylo nutné, aby nové poznatky a zkušenosti, aby instituce. V rozhodnutí ze dne 12.5.2006, byl jmenován zařízení odborník na rozvoj odborných znalostí o duševním stavu dětí a jejich vztahy s rodiči. Žalobkyně se proti tomuto rozhodnutí, které bylo dokončeno 28 června 2007 tím, že zvýší námitce podjatosti proti instituci, odvolání bylo zamítnuto 30 října 2007.

14. Dne 22. června 2006, Okresní soud Havlíčkův Brod, působící na Komisi, aby pokračoval v jednání s dívkou narozenou žadateli z předchozího manželství, svědčil, že chování netolerantní a manipulativní zájem .

15. Dne 27. srpna 2007 okresní soud zamítl návrh na předběžné opatření Bruntál, kdy žadatel navrhuje léčbu pro své děti. Nicméně, on přijal předběžné opatření, umožnit žadateli, aby se mu děti, každou druhou sobotu v přítomnosti specializovaného psychologa. BB bylo nařízeno, aby řádně připravit děti na těchto setkáních, a ne být přítomný v uvedené instituce. Soudní dvůr v této souvislosti, že do té doby, právo na návštěvu, že žadatel nemá splní téměř.

Po jeho jednání s BB a dětmi, a to i přes odpor (bez příčiny) žadatele, navržené zástupce, aby soud, aby jmenoval jiného orgánu k domu setkání mezi žadatelem a její děti. 17. září 2007, okresní soud souhlasil s touto žádostí, které zdůrazňují nutnost, že setkání se konají v neutrálním a klid, který nebyl zapojen do případu, při této příležitosti pozval rodiče se snaží normalizovat vztahy, nebo požádat o pomoc poradce. 30. října 2007, krajský soud objasnit rozsah ze dne 27. srpna 2007 v tom smyslu, že Navštívení Panny Marie se měl konat v objektu, později si myslel, že je zbytečné a nesprávné změny opatření prováděných Okresní soud 17.září 2007.

16. V období od září do prosince 2007, šest setkání v tomto zařízení, při kterém se děti odmítli komunikovat s žadateli, aniž by pokrok nebyl nalezen, pak zařídit zrušení předběžného opatření, cituje mimo jiné nevhodné chování žadatele. Podle něj je majetek nebyl schopen poskytnout psychologickou terapii potřebné.

17. Vzhledem k tomu, že situaci a lékařskou zprávu o tom, že neurotické příznaky v jedno dítě, okresní soud vyhověl žádosti o BB, podporované The Guardian, a přijala 19. prosince 2007, předběžné opatření, jímž zakazuje žadatele, že splní své děti a přistupuje k nim do 50m. Toto opatření nabylo právní moci dnem oznámení žadatele, 28. prosince 2007 bylo volání druhé proto popřel odkladný účinek.

31 březen 2008, krajský soud změnil opatření tím, že zruší zákaz pro žadatele přiblížit dětem méně než 50m. Ten při této příležitosti zdůraznil, že zákaz kontaktů v zájmu dobrého psychického vývoje dětí, ale je to dočasné řešení, až do rozhodnutí ve věci samé na základě zprávy o odborné znalosti vývoje stala se naléhavá. Soud rovněž poznamenal, že děti reagují na přítomnost matky ve zcela nepřiměřené, což vyžadovalo vzdělávací intervence ze strany otce.

18. Následně žadatel vzorec marně námitky podjatosti proti vzniku kandidát 12.05.2006, a pak se zeptal na dokončení otázky v této instituci soudem. 16. dubna 2008, všechny dotčené podléhají přezkoumání ze strany instituce zpráva k 30. červnu 2008. Podle zprávy, žadatel ukázal, manipulativní a egocentrický, až vystavovat duševní poruchy, to postrádalo empatie a traumatizující děti, které se bojí ji, a propadl v jeho roli jako matka, nicméně, s výjimkou ty, které žadatel poskytl, záznam obsahuje žádný důkaz, jednoznačně manipulace dětí BB toho vyplývá, že komise doporučuje připravit žadatele na svá mateřská práva. Zpochybnila kvalitu a objektivitu zprávy a metody vyvinuté a vyrobené další zprávu o jeho osobě a vzdělávací kapacity, která byla předložena Soudnímu dvoru.

19. 22. srpna 2008, soud požádal, aby odborné instituce dokončení zprávy a objasnit jeho posouzení duševního stavu žadatele, který byl dělán 19.září 2008, v tom smyslu, že žalobce trpěl trvalé poruchy osobnosti. Ve stejný den, soud zamítl žádost žadatele o přijetí předběžného opatření, které mu umožní vidět své děti během prázdnin.

20. 5. září 2008, Okresní soud Havlíčkův Brod, působící na Komisi, aby pokračovala v jednání o další dcera žadatele z předchozího manželství, které silně kritizoval citové a výchovné schopnosti své matky.

21. 25. listopadu 2008, na základě dodatku ke zprávě odborníka, okresní soud opatrovníka pro žadatele, 26 února 2009, bylo to rozhodnutí na základě odvolání zrušen

22. 27. dubna 2009, opírající se zejména o závěry znaleckého posudku ke dni 30. června 2008, soud zamítl žádost žalobkyně, která se snažila přijetí předběžného opatření, kterým se uděluje právo na přístup uveřejněný v zařízení.

23. Poté se soud o některých procesních požadavků podaných rodiči, včetně žalobkyně odsoudil tendenční povahu znaleckého posudku a zaujatost opatrovníka dětí není používán v souladu s jejím posláním je ochrana rodiny.

24. 8. června 2009, sociální pracovník (zaměstnanec obecního úřadu Bruntál jako ochránce dětí) požádal Okresní soud v Jihlavě odstranění nebo omezení způsobilosti k právním úkonům žadatele. Následně, tento soud opatrovníka žadatele. 29. listopadu 2010, byl uhašen po postupu Krajského soudu v Brně zjistil, že zástupce nemůže být členem.

25. I přes žádost o odklad ze strany žadatele, bylo slyšení ve věci, s vyloučením veřejnosti mezi 7. a 10. července 2009. Při této příležitosti se učitel poznamenal, že matka dětí zamítnout v souladu s postavením otce, který nedokázal připravit je v kontaktu s ním, ale žadatel by se choval nevhodně zasedání, a to by se mělo usilovat o zlepšení vztahů s dětmi. Tak, po několika letech konfliktu mezi rodiči a vzhledem k tomu pravděpodobně paranoidní chování žadatele, učitel navrhl, že by to mohlo být zakázáno kontaktu se svými dětmi a byl zbaven rodičovské autority. On později zopakoval tuto žádost písemně.

26. Dne 17. prosince 2009 žalobkyně požádala o zahájení nového řízení o "narovnání porušování práv dítěte." Pak se zeptala, marně, poskytování přístupu a průběžnou výzvu soudce.

27. 25. května 2010 Obvodní soud pro Prahu 2, působící na Komisi, slyšet autor na odbornost dne 30. června 2008, kteří odpověděli na doplňující dotazy ze stran. Po tomto jednání právní zástupce žalobce uvedl přinese trestní oznámení na zařízení pro vytvářejí falešnou lékařskou zprávu, obviňovat, že znalec nebyl schopen bránit svá zjištění ústní a nepoznal Rodičovské odcizení syndrom.

28. Po jednání konaném dne 16. srpna 2010, okresní soud vydal rozsudek, v němž žadatel zbaven práva stýkat se svými dětmi a rodičovské autority a uložil mu zaplatit alimenty pro děti. Bude to na základě zprávy vypracované odborné instituce považoval za průkazné, úplné, logicky motivováni a podporou záznamu. 29. listopadu 2010 podala žalobkyně odvolání odkladný účinek popřel, absolvovala 07.1.2011. Tento postup se stále čeká.

3. Jiné přístupy k žadateli

29. Od března 2005 do června 2009, žadatel formuloval jedenáct stížností na délku řízení před Okresním soudem Bruntál a proti soudci chování. S výjimkou stížností ze dne 14. a 18. února 2008, zjištěno, že je částečně pravda, nebyly pozorovány žádné porušení soudce nebo žádným zpožděním.

30. Žadatel rovněž vytvořil několik odvolání proti hierarchické místní úřad sociální péče o dítě jako ochránce dětí. Na rozdíl od některých nedostatků zjištěných v činnosti sociálního pracovníka v roce 2004, byly tyto výzvy považuje za nepodložené.

31. V únoru 2006 Stěžovatel jednání opatrovníka dětí i na veřejného ochránce práv. Ve své zprávě ze dne 06.10.2006, veřejný ochránce práv poznamenal, některé nedostatky v práci opatrovníka v roce 2003 a 2004, ale ne v roce 2005. 30. ledna 2008 se případ uzavřel, že žádné řešení rodinné situace žadatele bylo zjištěno, zejména kvůli nedostatku spolupráce ze strany rodičů.

II. PRÁVO A PRAXE PŘÍSLUŠNÉ VNITROSTÁTNÍ

32. Většina právních předpisů a praxe je popsán v příslušné vnitřní rozhodnutí šok C. Česká republika (č. 25213/03, 29. listopad 2005), Vokurka C. Česká republika (č. 40552/02, § § 11-33, 16. října 2007) a ve věci v. Bergmann Česká republika (č. 8857/08, § § 35-36, 27. října 2011 se v konečném znění).

A. Občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963)

33. Dne 1. října 2008 byla některá ustanovení občanského soudního řádu na řízení o výkonu rodičovské zodpovědnosti ve znění zákona č. 295/2008.

34. V souladu s novými úseky 100 a 110 § 3 § 2 občanského soudního řádu může soud přerušit řízení až na tři měsíce, a aby se strany k účasti na zasedání soudu smírčího řízení nebo zprostředkování nebo rodinné terapie.

35. Článek 100 § 4 požaduje, aby soud pro řízení týkající se nezletilých dětí mohou své názory k vytvoření názoru, že v jednání nebo výjimečně, a to prostřednictvím jeho zástupce, pro znaleckého posudku nebo orgánu péče o dítě. Výslech dítěte může být prováděna v nepřítomnosti jiných osob, jejichž přítomnost může zabránit dítěti vyjádřit svůj vlastní názor, jsou věk a vyspělost dítěte brát v úvahu.

B. Praxe Ústavního soudu

36. V rozhodnutí č. I. 618/05 ze dne 7. listopadu 2006 Ústavní soud rozhodl, že zamítnutí žádosti žadatel o které mají být poskytnuty prozatímní přístup, pokud jde o nezletilého dítěte porušil jeho právo na soudní ochranu a rodičovských práv, zejména proto, že je založena na faktech a musí být řádně odůvodněna. V této souvislosti je třeba uvést, že účelem předběžného opatření může být interpretován poskytnout pouze minimální ochrany základních práv. Proto je třeba o dočasné opatření na právo na přístup přijmout s ohledem na povahu a rozsah zájmu chráněného tímto opatřením, které má tendenci poskytnout rodič, který nežije s dítětem v pravidelném kontaktu a dále je to možné. Ústavní soud zdůraznil, že předběžné opatření o výkonu rodičovské autority by měly být pouze krátkodobé řešení, a nikoli v důsledku nepřiměřené délky řízení ve věci samé, rozhodne kvazi-konečná proto, sběr písemného čas potřebný k rozhodování ve věci samé, včetně znaleckých posudků, jsou soudy povinny postupovat co nejefektivněji a zajistit jejich výrobky včas.

37. Rozhodnutím č. III. ÚS 1594-1509 ze dne 13. srpna 2009, Ústavní soud odmítl jako zjevně základě využití žalobcem proti dočasné opatření týkající se práva na přístup. I když připouští, že nelze vyloučit, že předběžné opatření by mohly ohrozit práva a svobody účastníků řízení, Ústavní soud zdůraznil, mimo jiné, že takové opatření obsahovala pouze přechodné opatření a nepředpokládá ne konečný výsledek sporu. Soud však dal přezkum opodstatněnosti argumentů autorů odvolání.

38. Rozhodnutím č. 2244/09 ze dne 20. července 2010, Ústavní soud zrušil předběžné opatření, kterým byla dcera menší žadatele umístěná ve veřejné instituci, že zásady rovnosti a zájmů Dítě nebylo pozorováno v řízení před soudy nižších stupňů.

PRÁVO

I. Údajné porušení článku 6 § 1 a 8 Úmluvy

39. Opírajíc se o čl. 6 § 1 a 8 Úmluvy, žalobkyně tvrdí, že soudy nerespektují zásady spravedlnosti a rovnosti stran tím, že nechrání jeho práva na respektování rodinného života a podporovat otec jejích dětí v jeho pokusy o to pryč od nich. Náročné pomalé a nevhodné chování a svévolné moci na rozhodování a při výkonu jeho práva na návštěvu, si stěžuje, že jsou odděleny od svých dětí za několik let.

40. Paní právní okolnosti případu, Soud uvádí, že rozdíl mezi cílem příslušných záruk článku 6 § 1 a 8. května, v závislosti na okolnostech vyžadují revizi stejnou skutkovou podstatu z hlediska článků (Bianchi proti Švýcarsku, č. 7548/04, § 113, 22. června 2006). Kromě toho, účinného respektování rodinného života vyžaduje, aby budoucí vztahy mezi rodičem a dítětem se vypořádávají pouze na základě všech důležitých činitelů, a to pomocí jednoduchého času. Z tohoto důvodu může soud zohlednit, na poli článku 8, způsob a doba rozhodování (Carlson proti Švýcarsku, č. 49492/06, § § 69 až 70, 6. listopadu 2008; RR v. Rumunsko (č. 1), č. 1188 - 1105, § 145 in fine, jakož i § § 171 až 174, 10. listopadu 2009).

Proto, s ohledem na procesní požadavky související s článkem 8 a za to, že vedení řízení bez 0 P 40/2005 o výkonu rodičovské autority a údajné porušení příslušných orgánů, jsou základem i současné aplikace, Soud považuje za vhodné přezkoumat stížnosti ze strany zájem pouze ve smyslu § 8 (viz, mutatis mutandis, Macready versus Česká republika, 15512/08 a 4824/06 naší , § 41, Duben 22, 2010), které stanoví příslušné části také:

 
"1. Každý má právo na respektování rodinného života (...). (...)

2. Tam moci být žádný zásah orgánu veřejné moci do výkonu tohoto práva, s výjimkou případů, kdy je v souladu se zákonem a je opatření, které v demokratické společnosti, je nutné (...) ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod druhých. "

A. Přípustnost

1. Argumenty obou stran

41. Zejména pokud jde o délku řízení, vláda zjistí, že žadatel vykonává a preventivní používání buď kompenzační prostředek k dispozici v právu.

Pokud jde o preventivní použití, očekává se od 1. července 2004, v § 174a zákona č. 6 / 2002 jako požadavek na termín pro dokončení procesního úkonu. V tomto bodě, vláda požádala soud, aby přezkoumal své stanovisko v rozhodnutí Vokurka C. Česká republika (č. 40552/02, § § 52 až 57, 16. října 2007), že tato akce není účinná, protože to je ve skutečnosti pokračováním eskalace, sám za neúčinné zastávka Hartman v. Česká republika (č. 53341/99, § § 66 a 82, ESLP 2003-VIII (výňatky)). Podle vlády, nemělo by to automaticky znamenat, že tyto akce jako celek nelze považovat za účinné (viz Grzinčič v. Slovinsko č. 26867/02, § 95, 3. května 2007). Zdůraznil také, že to byl opraven nedostatky ve správním řízení při opravném právě tím, že zavádí možnost požádat soud, aby stanovit lhůtu pro prosebně. V tomto případě žadatel podal několik odvolání vedení na celou dobu trvání operace (za zjevně neopodstatněnou), nebylo bráněno vykonávat preventivní užívání této doby. Vláda dále konstatuje, že příslušné ustanovení zákona č. 6 / 2002 byla opět změněna dne 1. července 2009, kdy spojení mezi eskalaci problému a požadavku na termín pro dokončení procesní úkon byl zrušen, přinejmenším od té doby, žalobce tedy měl efektivní preventivní používání.

Co se týče byl nárok na náhradu škody, a to zejména pro kompenzaci morální škodu způsobenou dobu trvání řízení, představil 27.dubna 2006 novelou zákona č. 82/1998. Po zvážení účinnosti (Vokurka v. Česká republika (rozh.), č. 40552/02, 16. října 2007), Soudní dvůr kreslil důsledky jeho nevyčerpání na dotaz podobného (v. republika Andělová České, č. 995/06, § § 77-80, 28. února 2008).

42. Co se týče údajného zásahu do práva na respektování rodinného života žadatele, vláda vyvolá výjimku nevyčerpání vnitrostátních právních prostředků nápravy, všímat si zejména, že žadatel nepodal opravný prostředek proti předběžné opatření 31.března 2008 Ústavní soud. Ten namítá, že konstituční lék je účinný prostředek nápravy v této věci. Podle vlády, tato pozice je v žádném případě otřásla v rozhodnutí č. III. ÚS 1594 - 1509 (viz bod 37 výše), v němž Ústavní soud nicméně zvážil podstatu věci týkající se předběžné opatření tím, že poznamená, že taková opatření mohou v zásadě vést k zásahu do práv a svobod. To znamená, že ústavnosti prozatímních opatření porušují právo na respektování rodinného života ji k takovému rozhodnutí č. I. ÚS 618/05 ze dne 7. listopadu 2006 a č. IV. ÚS 2244/09 ze dne 20. července 2010 (viz body 36 a 38 výše).

43. Žalobkyně tvrdí, že v tomto případě musí účinnosti přezkumného řízení při délka řízení je hodnocena s ohledem na jeho práva na respektování rodinného života, protože jeho podstatou je tvrzení, že veřejné orgány dovolil jeho rodinné problémy jsou vyřešeny, na vlastní náklady, na plynutí času. V každém případě, poznamenává, že pokud nebudou využívat preventivní prostředek podle § 174a zákona č. 6 / 2002, protože nebyl účinný, jak Soudní dvůr uvedl ve svém rozhodnutí Vokurka (supra), a byl proto nemusí spoléhat, alespoň do novely příslušného ustanovení vstoupilo v platnost dne 1. července 2009 což je období po tomto datu vláda neprokázala, že tento nástroj je efektivní a přístupný. Dále se tvrdí, že podal odvolání ke stejnému hierarchické aby se urychlil proces, který by měl být považován za dostatečný. Pokud jde o nárok na náhradu škody, žalobkyně tvrdí, zastavení Macready (viz výše, § 47) na podporu, to není možné napravit porušení údajně v tomto případě spadají do § 8.

44. Žalobkyně se rovněž staví proti názoru vlády, že ústavní stížnost je v tomto případě bylo účinné právní prostředky nápravy, pokud jde o jeho práva na respektování rodinného života. Tvrdí, že k porušení článku 8 což má za následek výskyt nevhodného chování obecně veřejné správy, které vyústilo v jeho odloučení od dětí, ne nějaká konkrétní opatření s cílem napadnout u Ústavního soudu. Soudní dvůr již shledal, že ústavní stížnost nebyla umožní žadatelům, aby účinně prosazovat své stížnosti na nedodržování rozhodnutí o jejich přístupových práv (viz Koudelka v. Česká republika, č. 1633 / 05, § 49 20. července 2006). Pak, i když jeho práva byla porušena, jako předběžné opatření, 31. března 2008 žalobce uvádí, že Ústavní soud nemohl pokračovat ve velmi omezeném přezkoumání opatření. Naopak, vzhledem k dočasné povaze předběžného opatření, je Ústavní soud v tomto ohledu omezena na zvážení procesní otázky týkající se spravedlivého řízení (včetně nedostatku motivace v případě č. I. 618/05 nebo přítomnost libovolné číslo v případě III. 1594 - 1509), ale nesnaží se zjistit, zda tato rozhodnutí jsou správná z hlediska hmotného práva.

2. Závěry Soudního dvora

a) provádění přístupu

45. Soud uvádí, nejprve připomenout, že pokud žalobkyně vytýká vadný nebo nežádoucí činnosti orgánů při výkonu jeho práva na návštěvu, ona dělala tuto stížnost pozdě. Skutečně, na rozdíl od ostatních případech podobný problém, ale kde žadatelé byli léčeni v době zavádění jejich použití nebo nejméně šest měsíců předem, právo na přístup udělené vnitrostátními soudy (viz Například, Kříž v. Česká republika, č. 26634/03, 09.1.2007, Zavřel v. Česká republika, č. 14044/05, 18. ledna 2007, Andělová, supra), žadatel byl v tomto případě zbaven svého práva na návštěvy předběžné opatření ze dne 19. prosince 2007, stane vykonatelným, 28.prosince 2007, šest měsíců před zavedením této aplikace. Proto není pro Soudní dvůr podívat se na to, jak orgány řešeny žádosti žadatel o výkonu své návštěvy práva existující před tímto datem.

b) Zákaz kontaktu

46. Pokud jde o zákaz kontaktu stejné, potvrzují předběžné opatření k 31. březnu 2008, vyvstává otázka, zda konstituční lék byl účinný v tomto ohledu. Podle názoru Soudního dvora vyplývá z praxe Ústavního soudu České republiky citovaný vlády (viz § 36 a 38 výše), které se zabývá zásadní přezkum odvolání proti opatřením prozatímní, kontrola slučitelnosti těchto opatření se základní práva zaručená Ústavou nebo příslušných mezinárodních nástrojů a postupů, případně ke zrušení těchto opatření. Proto se soud domnívá, že požadovat po žadateli, aby napadnout u Ústavního soudu předběžné opatření, které by mohly ovlivnit jejich práva podle Úmluvy je v souladu se zásadou subsidiarity charakteristickou stížností řízení před Soudním dvorem ( viz, mutatis mutandis, Fiala v. Česká republika (rozh.), č. 26141/03, 15. listopadu 2005; Wallová a Walla v. Česká republika, č. 23848/04, § § 50-52, 26. října 2006). Bez útoku na rozhodnutí ze dne 31. března 2008 Ústavní soud, žalobce nesplnil požadavek vyčerpání vnitrostátních právních prostředků nápravy, pokud jde o potenciální nárok podle dočasný zákaz kontaktu mezi ní a jejími dětmi.

c) Vedení řízení č. 40/2005 P 0

47. Z toho vyplývá, že úvahy soudu na základě článku 8 v tomto případě bude omezena na jednání národních orgánů v procesu P 0 č. 40/2005 o právu žadatele, aby kontakt se svými dětmi a výkonu rodičovské zodpovědnosti, včetně doby trvání tohoto postupu.

48. Soud uvádí, že v poslední době řeší podobné otázky vznesené v případě Macready (§ § 47-49) výše, kde se dospělo k závěru, že čistě kompenzační prostředek nápravy nebylo možné napravit porušení vyplývající Délka řízení byla rozhodující pro rodiny žadatelů života a k zabránění nebo nápravě takové porušení, by státy zavedou do svých vnitrostátních právních prostředků jak preventivní, tak náhradu škody.

49. V tomto případě je třeba poznamenat, že řízení P 0 Počet 40/2005 byl rozhodující pro rodiny žadatele, jako otec jejích dětí, a obvykle popírají jakýkoliv kontakt s nimi a rodičovské autority. Navíc, a to zejména vzhledem k tomu, že jeho přístup byl zcela odstraněn prozatímní vymahatelné od 28.prosince 2007, postupem času to bylo velmi nepříznivé. Opravdu, je namístě vzít v úvahu všechny okolnosti případu. Ale v tomto případě, postupem času byl více škodlivé pro žadatele z důvodu předběžné opatření, připravuje ho přístupu. Bez rozhodnutí o předběžné rozhodnutí, uplatňování opatření zavedená žadatele v konkrétní situaci. V tomto bodě, současné uplatnění se liší od případu Andělová citované vlády, ve kterém žadatel má právo na přístup k celé prozatímní postup v otázce (§ 98). Soud je proto přesvědčen, že v takové situaci, že v tomto případě, může být žaloba na náhradu škody vede jen k následné udělení finanční pomoc nestačí a je vhodné požadovat, žalovaný stát zavést jako preventivní prostředek nebo plyn.

50. Je tedy v tomto případě zkoumat, zda je žadatel k dispozici preventivní a kompenzační prostředky, které splňují výše uvedená kritéria.

i) využívání preventivních

51. S ohledem na preventivní opatření, Soudní dvůr uvedl, že od 1. července 2004, § 174a zákona č. 6 / 2002 o soudech a soudcích aby obžalovaní se obrátit na soud žádost o nastavení Termín pro dokončení procesního úkonu. Navíc, české legislativy také vypadá, že slyšel kritiku, pokud jde o výzvu soudu (viz Vokurka, viz výše, § § 51 až 57), neboť toto ustanovení bylo změněno s účinností od 1. července 2009 (viz Macready také, § 51 in fine).

52. S žadatelem, je namístě, nicméně, že s ohledem na období před 1. červencem 2009, ona není nucena spoléhat na preventivní užívání, v souladu se stanoviskem Účetního dvora Vokurka v rozhodnutí výše. Navíc, i pokud jde o dobu po uvedeném datu, vláda nepředložila žádné takové rozhodnutí demonstrovat praktické fungování urychlovače průměru, a to zejména v souvislosti se stížností na základě článku 8 (viz, mutatis mutandis, a pan Eberhard proti Slovinsku, č. 8673/05 a 9733/05, § 107, 1. prosince 2009).

ii) kompenzační prostředek

53. Pokud jde o nárok na náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Soudní dvůr připomíná, že přísnější zkoušky účinnosti, je nutné podle jeho názoru, pokud jde o právo na respektování rodinného života (viz Macready, § § 47-48). Nicméně, v tomto případě nemá žádný konkrétní důkaz, že se podezření, že účinnost tohoto léku. Za předpokladu, že znění zákona č. 82/1998 v platném znění až do 27.dubna 2006, je otevřenější a obecnější než slovinské, zjistí, že efektivní v oblasti pozitivních povinností podle článku 8 (Eberhard a M. v. Slovinsko, č. 8673/05 a 9733/05, § 105, 1. prosince 2009), je třeba uvést, že pojem "přiměřené lhůty", je jen odkazem na § 5 a 6 Úmluvy, zatímco žádná zmínka na definici nevhodné chování, § 8. Je tedy na státní orgány, zejména soudy odpovědnost za výklad zákona, právních pojmů se přizpůsobit různým situacím, na které se bude rozhodovat. Do dnešního dne Soudní dvůr nicméně žádné konkrétní příklad řízení vedeného podle zákona č. 82/1998, které by mělo za následek, spolu s preventivní prostředek k nápravě křivd uspokojivé plnění rodinného života.

iii) Závěr

54. Vzhledem ke své výše uvedené úvahy je třeba konstatovat, že žalobce neměl v rozhodné době, preventivní a kompenzační prostředky potřebné k účinnému uplatnění jeho stížnost týkající se jednání orgánů v řízení o rodičovské autority. Výjimkou nevyčerpání vnitrostátních právních prostředků nápravy vyplývajících z vlády tedy není založen na to.

55. Je třeba rovněž uvést, že stížnost není zjevně neopodstatněná ve smyslu článku 35 § 3) Úmluvy a není v rozporu s jiným důvodem nepřípustnosti. Bylo by proto měla být prohlášena za přípustnou.

B. Na dně

1. Argumenty obou stran

56. Žalobkyně se domnívá, že v případě, že doba trvání postupu v tomto případě není primární účel jeho použití, musí být jeho rozumnost být posouzena ve světle toho, jak byl upraven v průběhu tohoto procesu, jeho přístupová práva. Do té míry, že obdržela nedostatečná přístupová práva na počátku řízení, a že jí byl odepřen poté, žalobce tvrdí, že délka řízení byla významně poškodit jeho práva a že orgány nesplnily svou pozitivní závazky.

57. Žadatel rovněž konstatuje, že zatímco bylo vždy předmětem hodnocení požadované odborníky, soudy nikdy nepřijala návrhy expertní zprávy inklinovat k přímé léčbě nebo přijmout jiná opatření účinná na zmírnění negativních vlivů na děti BB. Místo toho, když se objevil konflikt mezi ní a BB na dodávku dětí, soudy reagovaly tím, že udělí vazbě na BB, aniž by se resort znamená, že může vést k obnovení rodinných vztahů, jako je rodinná terapie nebo dočasné umístění dětí v neutrálním prostředí, jako jsou specializované instituce nebo pěstounské rodiny. Žadatel rovněž nadále přesvědčena, že při provádění svých vizitace práv, soudy nejsou postupoval s péčí řádného hospodáře, protože se omezují na ukládání pokut na některých BB v roce 2005. Ty umožnily spor řešit jednoduchým postupem času, a to na jejich úkor, jak to je nyní zbavena možnosti setkat se s ní děti. V tomto bodě, že žadatel nesouhlasí s vládní argument neúspěch realizace práva na přístup byl kvůli své vlastní vzdělávací proces, a upozorňuje, že děti začaly odmítnout jen tehdy, když ztratil schopnost uplatňovat svůj vliv na jejich vzdělávání. Nakonec se připouští, že jeho procesní činnosti, tváří v tvář vnitrostátní orgány mohly v určitých případech komplikovat situaci, ale řekl, že tyto akce odrážely jeho frustrace a jeho zoufalé snahy zůstat v kontaktu se svými dětmi. Ale místo pomoci, orgány přijaly postoj otevřeně nepřátelský k tomu, jak o tom svědčí zejména návrhu - nelegitimní - strážce zbavení způsobilosti k právním úkonům.

58. Přičemž zdůrazňuje, že žalobkyně zpochybňuje především pomalé orgánům při provádění svých rozhodnutí, to znamená jejich chování v průběhu výkonu svého práva na přístup je zkoumat oblast článku 8, vláda uvádí, že daný případ je poměrně složitá a její vývoj je složitý, protože intenzivní procesní aktivitu rodičů, jejich četné žádosti o předběžné opatření a napětí mezi nimi. To znamená, že žadatel a jeho ex-partner přispěly k délce řízení, zejména proto, že žadatel prokázal postoj stále více a více nepřátelský k téměř všem zúčastněným, včetně Soudci, odborníci a zaměstnanci instituce opatrovníka. Nicméně, vláda se domnívá, že bez zbytečného odkladu nemůže být uspokojena v jednání soudů a že do dnešního dne, trvání řízení nadále považovat za přiměřené.

59. Shrneme-li prozatímní opatření přijatá v této věci a různé proměny, který byl vystaven Navštívení práv dotčených osob, vláda konstatovat, že v konečném důsledku byla opatření ze dne 19. prosince 2007 a 31 března 2008 nařídil, že se se zdrží jakéhokoli kontaktu se svými dětmi. Poznamenal také, že podle nejnovějších datum zkušenosti, vyvinutý v červnu 2008, žalobkyně značně traumatizující její děti a opakovaně selhal v roli matky, které viděl duševní poruchy v žádosti, odborníci dokonce navrhují zbaven rodičovské autority. V takové situaci by to nebylo možné, a v rozporu se zájmy dítěte poskytnout péče o ženu. Následně soudy dosud řešeny včas, mnoho žádostí od žadatele námitky proti zaujatosti nebo o přijetí předběžných opatření. Podle vlády, může k nějakému poškození nebo libovolné nelze řešit při provádění soudy jejich pozitivní závazky podle článku 8 v tom, že rozhodnutí o uložení zákazu kontaktu mezi žalobkyní a její děti vždy odvozena relevantní okolnosti případu, včetně nutnosti řešit situaci dočasně k ochraně zájmů nezletilých dětí, a byl na základě závěrů znaleckých posudků úředníků. Tyto zprávy se také nikdy obhajovali přijetí léčebných opatření požadovaná žadatelem. Vláda rovněž tvrdí, že naprostá absence zlepšení vztahů mezi žadatelem a její děti nelze přičítat orgánům. Ve skutečnosti, místo toho, spolupracovat s nimi, žadatel postupně složit v pozici extrémní rozpor ve vztahu k jejich kroky, aby se nepodařilo dosáhnout svých Navštívení Panny Marie n ' není kvůli nečinnost úřadů, jak tvrdí, ale k jeho vlastní vzdělávací přístup k dětem a převládající nepřátelství mezi ní a jejím bývalým partnerem. Vláda nakonec připouští, že soudní rozhodnutí nebyla vždy bez vad, ale domnívá se, že se vzhledem ke složitosti případu a tlak, které žadatel na soudce. Řekl, že v případě, že orgány nejsou v tomto případě došlo účinněji prosazovat právo žadatele, aby se mu děti, jejich chování je stále v rámci zákona a ochrana práv a svobod nezletilých, jak je definováno článku 8 § 2 Úmluvy.

2. Závěry Soudního dvora

60. Jak Soudní dvůr opakovaně rozhodl, je-li článek 8 Hlavním účelem ochrany jednotlivce před svévolnými zásahy orgánů veřejné moci, není to jen na objednávku státu, aby s ' zdržet se takový zásah: V tomto primárně negativní podniku mohou být pozitivní závazků vyplývajících z účinného respektování soukromého a rodinného života. Mohou spočívat v přijetí opatření na respektování rodinného života do vztahů mezi jednotlivci, včetně vytvoření odpovídajícího právního Arsenal a dostačující k zajištění zákonných práv zúčastněných stran a soulad rozhodnutí právní nebo příslušná zvláštní opatření (viz, mutatis mutandis, Zawadka proti Polsku, č. 48542/99, § 53, 23. června 2005).

61. § 8, a zahrnuje právo na rodiče, aby opatření na setkání s dítětem a povinnosti vnitrostátních orgánů, aby se jim. Podle Soudního dvora, je třeba vzít v úvahu tyto zásady, že se vztahuje na případy zahrnovat konflikt mezi rodiči o kontakt se svým dítětem (viz, mutatis mutandis, Mihailova proti Bulharsku, č. 35978/02, § 80, 12. ledna 2006). Navíc pozitivní povinnosti nejen k tomu, aby se dítě může dostat jeho rodiče, nebo v kontaktu s ním, ale i všechny přípravné opatření k dosažení tohoto cíle (c Ignaccolo-Zenide . Rumunsko, č. 31679/96, § § 105 a 112, ESLP 2000-I, Mincheva proti Bulharsku, č. 21558/03, § 83, 2. září 2010). Celkem přerušení kontaktů nelze ospravedlnit ve výjimečných případech (Scozzari a Giunta proti Itálii [GC], č. 39221/98 a 41963/98, § 170, ESLP 2000-VIII).

62. Pokud jde o projednávané věci Soudní dvůr nejprve konstatuje, že postup, P 0 Počet 40/2005 byla zahájena v únoru 2005, kdy žadatel má právo k přístupu uděleného rozhodnutím 3. března 2004, její ex-partner BB, kteří péči o své děti. Jak to hledal tak radikální, a to, aby se zabránilo kontaktu s dětmi a zajímá ho připravila o rodičovské autority, je třeba konstatovat, že řízení je hlavním problémem pro žadatele a to bylo až k soudům k výkonu určité expedice při řešení případu, při zachování práva a zájmy všech zúčastněných stran.

63. Soudní dvůr dále uvádí, že pokud jde o řízení postupoval, právo na návštěvu žadatel trpí stále více omezení vyplývající z různých předběžné opatření, které mají být zcela odstraněny na základě měření 19.prosince roku 2007. V případě, že soud nemá důvod pochybovat o motivaci těchto vyčerpávající rozhodnutí vnitrostátních orgánů, jistě v zájmu dětí žadatele, že situace zdůraznil naléhavou potřebu přijmout konečné rozhodnutí o případ. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že je na smluvních států organizovat své právní řády tak, že soudy mohou zajistit každému právo na konečné rozhodnutí o spory týkající se jeho práv a povinností občanské v přiměřené lhůtě. Odpůrce proto se nemůže dovolávat, že je třeba rozhodnout o žádosti o předběžné opatření odůvodnit prodlení v řízení ve věci samé (Čambal v. Česká republika, č. 22771/04, § 33 in fine, 21.února 2006 ). Je však zřejmé, že v tomto případě více než dva a půl roku uplynulo od opatření ze dne 19. prosince 2007 a rozhodnutí v prvním stupni 16.srpna 2010, kdy se situace založil "prozatímní "a zvláště zatěžující, že žalobkyně byla konsolidovaná, tak, aby soud potvrdil zákaz jakéhokoli styku mezi ní a jejími dětmi. Soud se domnívá, že není nutné, za těchto okolností, na otázku, proč soud nevyužila nových úseků 100 a 110 § 3 § 2 občanského soudního řádu, aby se pokusili prolomit patovou situaci a umožnit žadateli opravit jeho chování. I když se žadatel odvolal proti rozhodnutí soudu vydal 16.srpna 2010 (viz bod 28 výše), vycházející z řady procesních pochybení, je jasné, že řízení stále probíhá k dnešnímu dni.

64. Podle názoru soudu lze důvodně předpokládat, že po uplynutí této doby, po kterou byl žadatel oddělena od své děti pouze na základě prozatímních pravidel a bez opatření nebo mediační pomoci, obnova jejich vztah je jen těžko myslitelné. Za těchto podmínek, selhání vnitrostátní orgány, aby přijaly všechna opatření, která mohla být rozumně požadována na nich vynutit rodičovských práv žadatele, spolu s průtahy v řízení č. 40/2005 P 0 , vedly soud k závěru, že právo na respektování rodinného života žadatele není účinně chráněna, jak vyžaduje Úmluva.

65 let. Došlo proto k porušení článku 8 Úmluvy.

II. O POUŽITÍ článku 41 Úmluvy

66. Podle článku 41 Úmluvy,

"Jestliže Soud zjistí porušení Úmluvy nebo protokolů k ní, a jestliže vnitrostátní právo zúčastněné Vysoké smluvní strany umožňuje jen částečné odstranění důsledků tohoto porušení, Soud udělí poškozeného , je-li to nutné, spravedlivé zadostiučinění. "

A. Poškození

67. Žadatel tvrdil, 20.000 euro (EUR) za morální újmy údajně utrpěné z důvodu průtahů v řízení, jeho dlouhé odloučení od svých dětí a frustrace na nečinnost úřadů.

68. Vláda považuje částku požadovanou žadatelem, ale spoléhá na uvážení soudu.

69. Spravedlivém základě Soud má za to, že žalobce utrpěl morální ospravedlnění pro finanční úlevu a je důvod, aby mu udělily 5000 euro (EUR) pro tento účel.

B. Náklady a výdaje

70. Žadatel rovněž požaduje 22 049 korun českých (Kč), tj. 890 EUR, náklady na právní zastupování v řízení před vnitrostátními soudy a 20 842 Kč (840 EUR), nákladů na odborné znalosti, které museli platit. Pokud jde o řízení před Soudním dvorem, je třeba 14 834 Kč (600 EUR) na administrativní náklady a překlady včetně DPH a 274 041 Kč (11 050 EUR) na 188,5 hodiny právních jeho práce zákonného zástupce a DPH. V tomto posledním bodě, žalobce uvádí, že jeho právní zástupce byl jmenován Českou advokátní zdarma, pokud získá náhradu soud v takovém případě se musí splatit tyto náklady na právníka.

71. Vláda zjistila, že zatímco některé náklady, které Žadatel uplatňuje v rámci vnitřního řízení nejsou podporovány důkazy, zatímco jiní, včetně těch, rozmístěných v letech 2003 a 2004 v řízení dříve, než č. 40/2005 P 0 a ty, na odborné vyvinuté na jedinou žádost ženy, které se nevztahují na údajné porušení v tomto případě a nebyly vznikly, aby se zabránilo jejich. S ohledem na náklady vzniklé před Soudním dvorem, vláda připomíná, že žalobce byl ve jmenovat zástupce, který 10. května 2011 a nadměrné hodin a požadované částce tím, že zpochybnit skutečnost a nutnost nárokovaných nákladů. Podle vlády by částka 2 000 Kč včetně DPH a skutečné náklady za vhodné v tomto případě.

72. Podle judikatury Soudního dvora je žadatel nárok na úhradu svých nákladů a výdajů pouze v rozsahu, v němž byly skutečně a nutně a rozumné, aby se kvantové. V tomto případě, a vzhledem k dokumentů ve svém držení a judikatury, soud zamítl žádost o náklady a výdaje na státní řízení, považuje za přiměřenou částku 2 500 EUR za řízení před Soudním dvorem a poskytuje žadateli.

C. Úroky z prodlení

73. Soud považuje za vhodné, aby základní sazba úroků z prodlení z úrokové sazby marginální zápůjční facility Evropské centrální banky zvýšené o tři procentní body.

Z TĚCHTO DŮVODŮ SOUD JEDNOMYSLNĚ

1. Prohlašuje, že žaloba je přípustná;

2. Řekl, že byl porušen článek 8 Úmluvy;

3. Řekl

a) že žalovaný stát má stěžovateli zaplatit ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci v souladu s čl. 44 § 2 Úmluvy, aby tyto částky přepočteny na Kč na sazba platná v den vypořádání:

i) 5 000 (5000 eur), plus daň, která mohou být za poplatek k dani nemajetkovou újmu;

ii) 2 500 EUR (2500 eur), plus daň, které mohou být k tíži daňového žadatele o náklady a výdaje;

b) že od uplynutí lhůty až do zaplacení, se tyto částky splatné na jednoduchý úrok ve výši rovnající se sazbě marginální zápůjční facility Evropské centrální banky platné v tomto období, se zvýšil o tři procentní body;

4. Odmítá nárok na spravedlivé zadostiučinění zbytek.

Dáno ve francouzštině, a písemně 20.prosince 2011, v souladu s článkem 77 § § 2 a 3 tohoto nařízení.

Claudia Westerdiek Dean Spielmann
 
Úředník President

—————

Zpět