08.02.2012 16:11

Ústavní soud se rozzlobil

Po dlouhých letech, kdy se naše justice přímo podílela na bezmezném řádění exekutorsko-advokátní mafie (bez rozhodnutí soudu nelze exekuci vykonat), se z vymožení práva oprávněného stalo zlatokopectví na nákladech exekuce. Jakýsi soudce a potažmo celá justice je teď oslavována, že měla tu „odvahu“ spravedlivě rozhodnout a zlatokopům uzavřít jejich rýžoviště. Ministerstvo spravedlnosti dokonce narychlo připravuje změny exekučních pravidel.

Je to však řešení?

O tom lze silně pochybovat, kdy problém nespočívá v nemravném chování exekutorů a advokátů, ale v tom, že soudci takové jednání tolerují a umožňují, přičemž absolutně nerespektují nálezy Ústavního soudu, které jsou pro ně závazné. O katastrofálním stavu a totálním rozkladu naší justice jasně svědčí nejnovější nálezy Ústavního soudu, kterému s obecnými soudy již dochází trpělivost. Oba nálezy se týkají odměn exekutorů.

IV.ÚS 1881/11 ze dne 16.ledna 2012

27. Rezistence soudních exekutorů jakožto orgánů vykládajících a aplikujících toto ustanovení vůči zmíněné judikatuře Ústavního soudu je jevem velmi negativním.  Ústavní soud však důrazně připomíná, že dle článku 89 odst. 2 Ústavy jsou jeho rozhodnutí závazná pro všechny orgány i osoby. Nerespektování právního názoru vyjádřeného v nálezu Ústavního soudu či publikovaném stanovisku pléna Ústavního soudu vyvolává pochybnost, zda obecný soud skutečně plní dispozici článku 90 Ústavy, jenž jej povolává k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytoval ochranu právům, a ve svých důsledcích je způsobilé založit stav porušení principu rovnosti, jakož i ohrožení právní jistoty.

30. Lze shrnout, že potvrdil-li Obvodní soud pro Prahu 8 správnost výše soudní exekutorkou stanovených exekučních nákladů v části týkající se výše odměny exekutorky a náhrady hotových výdajů a dále náhrady nákladů oprávněného, nerespektoval nosné důvody nálezů shora citovaných, v důsledku čehož nedostál svým procesním povinnostem při přezkoumávání zákonnosti postupu exekutora, a to s ohledem na článek 2 odst. 2 Listiny, jenž soudům ukládá především postupovat v souladu s pravidly spravedlivého procesu (článek 36 odst. 1 Listiny). Tím, že soud nerespektoval závazné právní názory Ústavního soudu k nastolené problematice, aniž ve svém rozhodnutí předložil dostatečně odůvodněnou (konkurující) argumentaci způsobilou vyložit, proč se od této judikatury odchyluje, porušil i článek 2 odst. 2 Listiny a článek 2 odst. 3 a článek 89 odst. 2 Ústavy. Totéž platí i pro napadené rozhodnutí soudní exekutorky.

II.ÚS 3726/11 ze dne 19. Ledna 2012

15.  Ústavní soud považuje za vhodné dodat, že považuje za nepřijatelné, aby obecný soud při svém rozhodování nijak nereflektoval právní názory Ústavního soudu obsažené ve výše citovaných nálezech (z poslední doby viz např. nálezy sp. zn. II. ÚS 1061/10 či sp. zn. IV. ÚS 247/11, dostupné na https://nalus.usoud.cz), které jsou s ohledem na příkaz plynoucí z čl. 89 odst. 2 Ústavy ČR i s ohledem na četnou judikaturu Ústavního soudu obecně závazné, tj. závazné při řešení typově shodných případů.  Nerespektování nosných důvodů publikovaných nálezů Ústavního soudu řešících obdobné věci má nepochybně deformující dopad i na princip právní jistoty plynoucí z normativního principu právního státu tak, jak jej normuje čl. 1 odst. 1 Ústavy. Nerespektováním ustálené judikatury Ústavního soudu přispívá okresní soud ke zcela zbytečnému zatěžování kapacit Ústavního soudu důvodnými podáními, které by ovšem obecné soudy měly být - i vzhledem k jednoduchosti materie a ustálené judikatuře Ústavního soudu - schopny bez větších problémů ústavně konformně vyřizovat samy.

Takto vypadá realita údajného právního státu:

Ústavní soud vydává nálezy v nejasných právních otázkách, které jsou pro soudce závazné, ale žádný soudce se tím neřídí. Občan tak nemá žádné právní jistoty a je vystaven rozhodovací svévoli soudců. Buď se s tím z nevědomosti smíří (koho by napadlo, že v právním státě může soudce kašlat na závazné nálezy ÚS) nebo se musí složitě obrátit na Ústavní soud, aby ten se mu nepřímo vysmál, že je to naprosto jasná věc, kterou je schopen bez větších problémů vyřídit obecný soud. Ústavní soudci se sice trošku zlobí, že mají více práce, ale jinak jsou všichni v pohodě, jen občan je po letech exekučního řízení a soudních tahanic v pr…. (oprava v České republice), přičemž „obvinění“ Ústavního soudu směrem k obecným soudům jsou více než závažná (porušení čl. 90 Ústavy ČR - poskytovat ochranu pávům).

Co jiného už by mělo být trestným činem zneužívání či maření úkolu úřední osoby, než právě porušení čl. 90 Ústavy ČR? Nebo že by snad soudci Ústavního soudu kritizovali obecné soudy a přitom neznali trestní řád?

Trestní řád
§8 odst. 1) věta druhá
Státní orgány jsou povinny neprodleně oznamovat státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.

Soudcům Ústavního soudu však nic nebrání, aby přispěli ke zkvalitnění naší justice a na příslušeného exekutora či soudce, který kašle na jejich závazné právní názory, podali k ministrovi spravedlnosti podnět ke kárnému řízení. K čemu je dobrá tvrdá kritika obecných soudů v nálezech Ústavního soudu, když si je soudci obecných soudů ani nepřečtou?

Navíc na soudech často nefunguje internet a soudci se tak nemohu dostat k potřebným informacím, ani kdyby chtěli. Například soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 Mgr. Winklerová  pro nefunkční internetové připojení musela teprve budoucí soudní (ne)znalkyni Mgr. Likusovou „vylosovat“ z vizitek soudních znalců v kanceláři soudu. Při těchto jistě složitých provozních podmínkách soudů se nabízí jako účinné opatření k zaručenému informování soudců o závazných nálezech Ústavního soudu zavedení soudních trubačů. Této funkce by se mohli zhostit předsedové soudů, kdy již v Betlémě, bývala role trubače výsostná. Zvuk beraního či kozího rohu se rozléhal po kraji ve chvílích před důležitým prohlášením. Uvnitř budovy soudu by se zvuk beraního rohu dobře nesl a byl by nepřehlédnutelný. Ve velkých justičních areálech by předsedům soudů ve výsostné funkci soudního trubače mohla jako tamboři (vojenský bubeník) pomáhat Justiční stráž.

—————

Zpět