11.08.2012 23:21

Adikia odmítá propagaci chlípné ohavnosti proti přírodě

Česká soudní stolice stejně jako nacisté odděluje děti od svých otců a dává je k převýchově matkám proti svým otcům. Z těchto dětí pak vyrůstají duševní mrzáci „Justiční děti“, pro které je tradiční forma rodina disfunkčním nesmyslem a rodiče jen bezpracným zdrojem příjmů. Ačkoliv je rodičovství a rodina chráněným základním právem, pro podporu tradiční formy rodiny stát nedělá vůbec nic a tvrdě potlačuje všechny aktivisty, kteří se tento zvrácený systém snaží změnit.

Na druhou stranu jsou zde podporovány akce na propagaci homosexuální deviace, která ničí institut rodiny. Od pondělí budou tyto akce probíhat v Praze a vyvrcholí v sobotu 18. srpna 2012 nestoudným pochodem deviantů centrem města a budou zakončeny Megateplopárty na Střeleckém ostrově. Nechutná akce se koná pod záštitou primátora Svobody (ODS), který je lékař a měl by tedy vědět, že s deviací se chodí k lékaři a nikoliv do ulic. Mediálním partnerem propagace chlípné ohavnosti proti přírodě je státní Česká televize.  Celá akce byla několik měsíců předem plánovaná s „pomáhači“, kteří budou „chránit“ bezpečnost deviantů. Ze státní pokladny tak jsou dotovány akce deviantní menšiny a jde o další projev pozitivní diskriminace stejně, jako v případě menšiny nepřizpůsobivých občanů.  

Čest představitelů státu jako jediný zachraňuje prezident Klaus, který se netají svým negativním postojem k této akci. Z toho lze také dovodit, že nikoliv všechno je na vysněném „kapitalismu“ báječné a všechno musíme automaticky přebírat, kdy ruské soudy tyto nechutné akce zakázaly (Ruský ministr spravedlnosti zaručeně není buzna). To však od naší soudní stolice nelze očekávat, kdy se sama podílí na devastaci tradiční formy rodiny.

Proti akci se staví celá řada nevládních organizací.

Hnutí Pro život ČR

„Homosexuální ideologie je dnes využívána jako beranidlo k ničení instituce rodiny, svobody a národa. Občanům je už od dětství stále bezohledněji vnucována rovnocennost homosexuálního životního stylu zaměřeného na popření rolí otce a matky a sobecky svádějícího ke sterilní rozkoši. Svoboda myšlení je agresivně pošlapávána homosexuálními aktivisty obviňujícími z nenávisti každého, kdo si dovolí mít odlišný názor. Čestnost, hrdost i mravnost národa jsou systematicky ničeny pohrdáním přirozeným mravním zákonem a vysmíváním se Bohu. Úpadek mravnosti pak znemožňuje národu si vládnout spravedlivě."

Radim Ucháč, prezident HPŽ ČR

Více zde Protest proti homosexuálnímu pochodu pýchy v Praze

Mladí křesťanští demokraté

"Cílem pořádání letošního ročníku Pochodu pro rodinu je stejně jako v minulých letech nutnost poukázat na stav v naší společnosti, kdy zájmy tradiční rodiny nejsou podle našeho názoru dostatečně hájeny a slovo rodina jako hodnotový pojem čím dál více ztrácí na svém významu. Považujeme za znepokojivé, když se ve společnosti mluví výhradně o právech homosexuálů, zatímco zájmy tradiční většinové rodiny nikdo nehájí."

Petr Jurčík, předseda MKD

Více zde Pochod pro rodinu 2012

D. O. S. T.

„Homosexualita je především smrtelná choroba duše, jak řekl papež Benedikt XVI. A homosexualismus, hnutí, které ji propaguje a činí z ní dokonce předmět hrdosti, je zase příznakem smrtelné choroby naší civilizace. Ožívá v ní duch starého Říma, duch rozkladu hodnot a opětovného pádu do zmaru pohanství. Je pro to příznačné, že i letos veřejný festival Internacionály nestoudnosti, sexuální anarchie a propagandistického teroru proti přirozené rodině muž – žena – dítě, dostává oficiální záštity. Nejen od primátora či zastupitelských úřadů některých zemí, které tím předstírají, že homosexuálové jsou v ČR utlačovanou menšinou. Ale také třeba od České televize, placené z daní nás všech, tedy od veřejnoprávní instituce, která by měla být hodnotově alespoň neutrální.“

Petr Hájek

Více zde Kdo proti nám?

Střídavka.cz

„Pochopitelně, že i lidé vybočující z normálu, ať už z hlediska sexuality, tělesné zdatnosti, duševního zdraví atd., mohou pro společnost udělat ledascos dobrého. A mohou na to být oprávněně hrdí. Stejně jako u ostatních lidí však za tím vždy stojí jejich pracovitost, obětavost či další podobné vlastnosti, nikoliv samotná homosexualita nebo tělesné postižení. Mimochodem, jen stěží si lze představit, že by kupříkladu Svaz tělesně postižených pořádal pochod vyjadřující hrdost nad faktem, že jeho členové jsou tělesně postižení...

Nejdůležitější pro nás je ale dopad na rodinu. A nejde zdaleka jen o extrémy, jako je snaha umožnit gay a lesbickým párům adopce dětí, kterým pak vždy bude chybět vzor jednoho z pohlaví. Podobně působí i snaha postavit homosexuální svazky na úroveň manželství, když tito „manželé“ nikdy nemohou splnit jeho základní funkci – zplození dětí. Takové snahy vedou ve společnosti k relativizaci a oslabování rodinných hodnot, což dále přispívá ke všeobecnému rozpadu vazeb v trojúhelníku otec – matka – děti.“

Aleš Hodina, provozovatel portálu Střídavka

Více zde Obrana hrdosti normálních lidí

Pro objektivitu však dejme také slovo druhé straně, řediteli Megateplopárty a hlavnímu propagátorovi chlípnosti proti přírodě v ČR Czeslawu Walekovi v rozhovoru pro ČT 24. Podle Waleka je průvod deviantů stejný, jako průvod brazilských tanečníků, proti kterým nikdo neprotestuje. Podívejme se tedy, jak jsou si tyto průvody „podobné“.

 

Otázka redaktora: „Jaký je váš názor na tradiční model rodiny, na roli otce a matky?“

Buzna Walek: „Nevím, zda je ta otázka správně položena.“

Redaktor: „Otázka je položena tak, jak je položena.“

Buzna Walek: „Dnes žijeme ve společnosti, kdy tradiční role rodiny, otce a matky už nefunguje, podívejte se, kolik lidí v ČR žije v rozvedeném manželství, podívejte se, kolik dětí v ČR žije v institucionální péči, a pokud toto považujete za tradiční rodinu, tak já ne.“

Jinak řečeno, pokud tradiční role rodiny, otce a matky již nefunguje, může tedy být i chlípná ohavnost proti přírodě další variantou nefunkční rodiny.

 

Jistě si všichni pamatujete, že když se přijímal zákon o registrované chlípné ohavnosti proti přírodě, všichni se dušovali, že jde pouze o právní zajištění majetku mezi partnery (možnost dědit). Dnes se buzna Walek  netají tím, že homosexuální devianti usilují o adopci dětí. Vše je stavěno na ušlechtilé myšlence nahradit dětem bez rodičů rodinu. I zde však stále platí, že rodina je matka a otec, a každý z nich má svojí nezastupitelnou úlohu a jakákoliv jiná forma rodiny je zvrácenost, která dítě doživotně duševně zmrzačí stejně, jako když matky brání děti ve styku s otcem. Deviace chlípné ohavnosti proti přírodě naštěstí postihuje jen 4 % procenta lidí, bude tedy i nadále menšinovou úchylkou a děti takových „rodičů“ by většinou dětí s normálními rodiči (byť rozvedenými) vždy byly vnímány za „odlišné“ a jen těžko by se začleňovaly do kolektivu. To jistě není zájem dětí bez rodičů.

Buzna Walek však jde ještě mnohem dál:

„Představte si, že dva muži žijí spolu a jeden z nich je biologickým otcem. Když biologický otec zemře, ten druhý otec nemůže dítě adoptovat.“

Ačkoliv se svěření dítěte do péče dvěma otcům jeví jako nesmysl, kdy naše opatrovnická soudní stolice nesvěří dítě do péče zdravému nedeviantnímu otci, zde už devianti přímo kalkulují se zvráceností naší opatrovnické soudní stolice a jejich představa, že dítě místo biologické matce, svěří dvěma buznám, je vcelku reálná.

Jaké právo má otčím, který žije s matkou a jejím dítětem na adopci dítěte? Naprosto žádnou, i když řada matek s podporou opatrovnické soudní stolice praktikuje model, že otčím je otcem a biologický otec jen plátcem výživného. O stejnou zvrácenost usilují i buzny, kdy pokud by se mělo jednat o dítě, které tragickou událostí přišlo o matku a zároveň otec by se transformoval na buznu, je tak nepravděpodobný případ, že nemá smysl o něm vůbec hovořit.  Nebo snad buzny už otevřeně hovoří o plození dětí matkami na zakázku?

Adikia se proto připojuje ke všem odpůrcům propagace chlípné ohavnosti proti přírodě. Ať si svoje chlípné ohavnosti proti přírodě praktikují doma či uzavřených klubech, ale nelezou s tím na ulici. Chlípná ohavnost proti přírodě se nikdy nesmí stát jednou z forem rodiny a nemůže být ani náhradním řešením v situaci, kdy se díky opatrovnické soudní stolici stává tradiční forma rodiny nefunkčním nesmyslem.

—————

Zpět