Výživné

Na internetu můžeme najít celu řadu webů, článků a diskusí o výživném. Nelze přehlédnout, že obsah vždy odpovídá autorově zainteresovanosti na výživném. Články z pera různých novinářů obvykle obsahují převzaté informace z „oficiálních zdrojů“ a ani náznakem se nesnaží odkrýt jádro problému.  Smyslem těchto článků je tedy pouze udržovat širokou veřejnost v blaženém nevědomí, ve kterém často žije i sám autor. Vše ostatní se už dělí na dvě skupiny nesmiřitelných válečníků. Klan matek(*) do boje nasazuje velkorážní zájem dítěte. Klan otců(*) kontruje vysoce vznětlivými rozbuškami na bázi zrušení trestného činu zanedbání povinné výživy a někde uprostřed válečné vřavy se krčí jejich děti.

Na těchto stránkách se tedy pokusím zpřístupnit všechny doposud zamlčované nebo do značné míry zkreslené informace o výživném.

* Vysvětlivky

Podle Ústavy České republiky jsou si všichni před zákonem rovni. Problematika výživného je obecně řešena v Zákoně o rodině, kde se hovoří o rodičích. Podle této zásady by se tedy v případě výživného mělo správně hovořit o rodičích nebo o oprávněném (příjemce výživného) či povinném (plátce výživného). Opatrovnická justice však ve více jak 90 % případů svěřuje děti do výlučné péče matky a přiznává velmi rozdílná práva matkám či otcům. Při otevřené diskusi na téma výživné proto nelze tuto otřesnou realitu přehlížet, hovořit v neutrálních označeních osob a  vyhnout se diskriminačnímu označování osob podle jejich pohlaví.