28.10.2012 12:49

Další zlatokop – pokračování PŘÍBĚHU

Tento týden mi přišel dopis od advokáta Mgr. Eduarda Beneše s tím, že bývalé manželce Monice Mesznerové dlužím více jak 50 litrů a pokud dluh ihned neuradím, že bude vymáhán výkonem rozhodnutí (exekucí).  Jde o dluh, kdy mě před několika lety soudní stolice „odsoudila“ k plnění za nájem za společný byt. Už to samo o sobě je nemravné, kdy jsem byt neužíval, protože se bývalá manželka odmítla vzdát užívacího práva (nikoliv podílu na tomto majetku!) a pokud bych byt užíval, musel bych ji do bytu kdykoliv pustit.  Navíc hrozilo, že pokud bych byt po jejím rabování opět zařídil, mohla by ho kdykoliv opět bezostyšně vyrabovat, protože jsme nebyli rozvedeni (nové vybavení  by bylo společné jmění manželů). O takové „bydlení“ jsem tedy z pochopitelných důvodů neměl zájem. Byt neužívala ani ona. Logicky se tedy nabízela možnost byt pronajmout. O to však neměla zájem, protože bych takto přišel k penězům, ze kterých bych mohl platit výživné a už by mě nemohla přes výživné právně a ekonomicky terorizovat.

Rozhodnutí soudní stolice bylo nejen nemravné, ale hlavně nezákonné. Všechny vzájemné pohledávky mezi bývalými manželi se podle Nejvyšší sotlice mají zásadně řešit v rámci vypořádání společného jmění manželů. Takto šlo o jiný spor, který jsem prohrál a na základě toho jsem byl „odsouzen“ k úhradě nákladů bývalé manželky za její zastoupení advokátem. Bratru dalších 50 tisíc litrů navíc, na které by v rámci řízení o vypořádání SJM jinak neměla nárok. Jak se bránit tomuto okrádání naleznete v článku Nesprávný postup vypořádání vzájemných pohledávek po rozvodu

Když jsem to s odstupem doby zjistil, podal jsem návrh na obnovou řízení. Návrh byl podán v lednu tohoto roku, a protože se domáhám spravedlivého soudního procesu vyloučením podjaté stolice, do dnešního dne nebyl ve vlastní věci proveden žádný úkon. Bývalá manželka Monika Mesznerová si je jako účastník řízení nepochybně vědoma probíhající obnovy řízení a po 3 letech se nyní rasantně domáhá plnění dluhu. Proč až teď? Protože předchozí dva roky probíhalo řízení o úpravě výživného pro mého holomka Petra Mesznera a tento dluh (či snad dokonce i případné náklady na exekuci) by v tomto řízení svědčily v můj prospěch. Proto s tím čekala, až řízení skončí.

Čáru přes rozpočet jí však udělala novela Občanského soudního řádu, která má zabránit exekutorsko-advokátní mafii v okrádání občanů zneužitím postavení oprávněného k bezdůvodnému obohacení skrze náklady exekuce (typicky vymáhání bagatelní částky). Oprávněný musí dlužníka na dluh nejdříve upozornit, jinak by mu v exekuci nebyly přiznány náklady řízení (odměna advokáta).

Už to tedy funguje!

Dopis upozorňující na dluh zvládne napsat asi každý (pokud není úplně dementní). Pravda je, že bývalá manželka Monika Mesznerová je duševní mrzák (viz. kniha Příběhy mužů) , když u našeho syna úspěšně vypěstovala nenávist k otci, ale jako „kancelářská síla“ takový dopis nepochybně zvládne napsat sama.  Minimálně v této fázi vymáhání dluhu tedy rozhodně nepotřebuje být zastoupena advokátem.  

Stačilo projít internet a hned mi bylo jasné, kdo je advokát Mgr. Eduard Beneš. Obchodní právo a vymáhání pohledávek. V úvodním heslu „Pomáháme lidem“, které má na svých internetových stránkách, tak chybí podstatný dovětek „od peněz“!  

Zastoupení bývalé manželky Moniky Mesznerové je tedy zjevnou symbiózou šmejdů, kde vymožení dluhu je podružnou záležitostí. Bývalá manželka se ukájí mojí ekonomickou likvidací, a šmejd na tom chce jen cizopasit.

Bylo mi tedy jasné, že o mimosoudním vyrovnání je zbytečné uvažovat, přesto jsem se o to pokusil. Následná komunikace se šmejdem již nepotřebuje žádný komentář.

Vážený pane magistře.

S Vaší klientkou vedu celu řadu sporů, proto jsem nevěděl, ke kterému rozhodnutí mám přiřadit Vaši výzvu k zaplacení pohledávky. Rozhodnutí 21C 6/2008-34 bylo následně „upraveno“ rozhodnutím Městského soudu v Praze, které bylo „upraveno“ dalšími dvěma opravnými usneseními. Jinak řečeno, opravami se stalo naprosto zmatečné, že jsem nevěděl, co vlastně mám Vaší klientce uradit a uhradil jsem částku 53 842,- Kč.

Až dodatečně jsem zjistil, že celé řízení a tedy i vlastní rozhodnutí odporují judikatuře Nejvyššího soudu (vzájemné pohledávky manželů musí být řešeny zásadně v rámci vypořádání SJM a nikoliv v samostatném řízení, byť se jedná o pohledávky vzniklé po zániku SJM), proto jsem dne 10. ledna 2012 podal návrh na obnovu řízení. Rozhodnutí 21 C 6/2008- 34 ve spojení s rozhodnutími Městského soudu v Praze tedy považuji za nezákonné!

To však pochopitelně nic nemění na situaci, že jsou prozatím tato nezákonná rozhodnutí vykonatelná, stejně jako to nic nemění na tom, že mě Vaše klientka okradla o velkou část majetku a zbytek padl na soudní spory. V současné době jsem tak v tíživé finanční situaci (např. v rámci zmíněné obnovy řízení mi byl podstatně snížen soudní poplatek), proto nejsem schopen celý dluh uhradit najednou.

Z uvedeného důvodu žádám o možnost nezákonný dluh splácet po měsíčních splátkách ve výši 1000,- Kč, která nebude ohrožovat zajištění mých základních životních potřeb. 

Zároveň Vás žádám o informaci, zda jste se stal novým rodinným právníkem paní Mesznerové a mého nezdárného syna Petra Mesznera.

Luboš Meszner

************************

Vážený pane,

reaguji tímto na Váš níže uvedený dopis.  V současné době zastupuji jen paní  Mezsnerovou ve věci pohledávky uvedené v předchozí výzvě. Co se týká návrhu splátkového kalendáře tak sděluji, že dle rozhodnutí soudu jste měl zaplatit celou částku do 3 dnů od právní moci rozhodnutí. Má klientka žádá okamžitou úhradu pohledávky včetně úroků z prodlení z důvodu, že jste v prodlení již od 16.1.2010, tj. téměř 3 roky po splatnosti.  Proto, pokud pohledávka nebude uhrazena na výzvu, bude vymáhána soudní cestou, což je spojeno s navýšením vymáhané částky o náklady řízení k Vaší tíži.

Je mi líto, že Vám nemohu poskytnout příznivější odpověď, ale má klientka požaduje jen to, na co má právní nárok.

S pozdravem

Mgr. Eduard B e n e š, advokát

************************ 

Vážený pane magistře

A víte, že mě to ani nepřekvapuje! Přeci nejste úplně blbý a nebudete „pomáhat lidem“, jak máte uvedeno na svých stránkách a řešit věci mimosoudní cestou, když se můžete nakapsovat za náklady řízení.  

V tom případě tedy prosím berte na vědomí, že na Vaší klientku podávám trestní oznámení, protože jako svědek před soudem zamlčela tuto podstatnou skutečnost, ačkoliv jak sám píšete, o ní velmi dobře už tři roky věděla.

Luboš Meszner

************************

Vážený pane,

nechápu Vaše rozhořčení. Mimosoudní řešení má význam před rozhodnutím soudu. Já Vás vyzývám ke splnění povinnosti, kterou Vám soud uložil před 3 lety.

Trestní oznámení můžete podat, ale měl byste vědět, že má klientka v řízení nevystupovala jako svědek, ale jako účastník řízení.  Vyhrožování jeho podáním věc nevyřeší, jen zhorší Vaše vzájemné vztahy. Na Vašem místě bych se snažil je narovnat, ne je ještě více komplikovat.

Účastníkem řízení jste byl i Vy a rozsudek včetně navazujících rozhodnutí Vám byl doručen a věřím, že jste si ho přečetl.

Pokud jste rozhodnutí soudu do dnešního dne nesplnil, není to chybou mé klientky, ale výhradně Vaše. Pokud se budete na někoho zlobit, můžete se zlobit sám na sebe, nesvalovat vinu na druhé.

S pozdravem

Mgr. Eduard B e n e š, advokát

************************ 

Vážený pane magistře,

o co více nechápete moje rozhořčení, o to více já chápu Váš postoj k věci. Nikde jsem netvrdil, že by Vaše klientka v tomto sporu vystupovala jako svědek. Jako svědek vystupovala v řízení o úpravě poměrů k zletilému synovi a právě zde úmyslně zatajila pro rozhodnutí podstatnou skutečnost, že jsem v prodlení v plnění poměrně vysoké finanční částky, přestože byla soudem dotazována na majetkové poměry. Pokud tedy někdo „komplikuje“ vzájemné vztahy, tak je to právě Vaše klientka.

Snahu o narovnání jsem projevil, když jsem Vaší klientce nabídl dluh splácet. Více pro to již nemohu udělat. Jedině se obrátit na Českou advokátní komoru s tím, že jste to právě vy, kdo na místo smírného řešení hledáte cestu jak bezpracně zbohatnout skrze účelový výkon rozhodnutí.

Luboš Meszner

************************ 

 Vážený pane,

 jak jsem již uvedl, vyzval jsem Vás k úhradě dlužné částky ve snaze se vyhnout dalším soudním řízením. Pokud částka nebude uhrazena, jsem pověřen ji vymáhat soudní cestou.

Vaše snahy o zastrašení jsou zbytečné. Pokud učiníte ještě nějakou další výhrůžku, bude to má klientka, která bude oprávněna podat trestní oznámení na Vaši osobu pro podezření z trestného činu vydírání dle ust. § 175 tr.zák.

S pozdravem

Mgr. Eduard B e n e š, advokát

************************ 

Vážený pane magistře,

nepochybně znáte nálezy Ústavního soudu v otázce výkonu rozhodnutí. Vaší klientce jistě nelze upírat právo na zastoupení advokátem, avšak i oprávněný je povinen si počínat tak, aby nedocházelo k nadbytečným nákladům povinného. Každý exekutor Vaší klientce sepíše návrh na výkon rozhodnutí zcela bezplatně, minimálně v této fázi tedy nepotřebuje být zastoupena advokátem. Zapomeňte tedy na nějakou odměnu.

Dovoluji si upozornit, že i v případě výkonu rozhodnutí je možné se exekutorem domluvit na splátkovém kalendáři. Pokud tedy dnes Vaše klientka odmítá splátkový kalendář, zjevně jí nejde o vymožení pohledávky, ale o zneužívání svého postavení oprávněného k mojí účelové právní a ekonomické šikaně. 

Pouze jsem Vám oznámil, že na Vaší klientku podávám trestní oznámení pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu křivé svědecké výpovědi. To není vyhrůžka, ale konstatování.

Za vyhrůžku nelze považovat ani podání stížnost na Vás k České advokátní komoře. V této souvislosti si Vás dovoluji upozornit na nejnovější názor kárného senátu.

„Není pravdou, že advokát musí respektovat pokyn svého klienta za všech okolností. Advokát je v prvé řadě vázán právními předpisy včetně stavovských, a teprve v jejich rámci pokyny klienta.“

Luboš Meszner

************************

Vážený pane,

 konejte tak, jak Vám svědomí dovolí.

Na Vašem místě bych byl aktivní co se týká úhrady dluhu, dopisování Vám dluh nesníží, naopak Vám zabírá Váš drahocenný čas.

S pozdravem

Mgr. Eduard B e n e š, advokát

************************

Vážený pane magistře,

s tím svědomím nápodobně!

Opakovaně Vás tedy žádám o respektování nálezů Ústavního soudu, které jsou dle Ústavy ČR závazné pro všechny osoby, tedy i pro Vás a nepochybně mají přednost před pokyny Vaší klientky.

Opakuji Vám tedy můj návrh na řešení věci smírnou mimosoudní dohodou, s tím že jsem ochoten podle svých možností dluh splácet.

Luboš Meszner

************************

Vážený pane,

 Vašeho poučování si vážím, Vaší úhradu ocení i má klientka.

S pozdravem

Mgr. Eduard B e n e š, advokát

************************

Vážený pane magistře,

myslím, že ironie rozhodně není na místě. Já bych zase ocenil, kdyby se Vaše klientka na základě Vašeho doporučení začala chovat jako normální člověk, matka společného dítěte a především v jeho zájmu hledala smírnou cestu k vyřešení vzniklého problému. V poslední zprávě jsem nic takového nezaznamenal. Mám to tedy chápat tak, že budete i nadále zastupovat Vaší klientku a poskytovat jí advokátní služby k vymožení pohledávky výkonem rozhodnutí bez ohledu na názor České advokátní komory?

Luboš Meszner

Další diskuse zjevně nikam nevedla, proto jsem začal zjišťovat, co lze v dané situaci po právní stránce „vyčarovat“.

Vážený pane magistře,

oznamuji Vám, že jsem dnes podal tento návrh na odklad vykonatelnosti rozhodnutí. Do doby rozhodnutí Vás žádám o zdrženlivost při vymáháním dluhu.

Luboš Meszner

PS: Neříkal jste náhodou, že se mám poradit s advokátem?

Obvodní soud pro Prahu 4
28. pluku 1533/29b
100 83 Praha 10

V Praze dne 26. října 2012

Č. j. 21 C 6/2008

Věc: návrh na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí

Dne 11. ledna 2012 jsem podal návrh na obnovu řízení 21 C 6/2008 s ohledem na skutečnost že v tomto řízení obecné soudy postupovaly v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu ČR a výsledkem jsou rozhodnutí, která odporují platným zákonům. Do současnosti nebylo ve věci nařízeno jednání a v řízení dochází k průtahům, protože uplatňuji svoje základní právo na spravedlivý soudní proces vyloučením dle mého názoru podjaté soudkyně. Tento postup tedy nemůže být na úkor mého postavení ve vztahu k žalované Monice Mesznerové.

Žalovaná Monika Mesznerová si je jako účastník řízení vědoma důvodů, pro které se domáhám obnovy řízení a průtahy v řízení zneužívá k mojí právní a ekonomické šikaně hrozbou výkonem rozhodnutí návrhem na obnovou řízení napadených nezákonných rozhodnutí viz. příloha Výzva k zaplacení.

Právního zástupce žalované Mgr. Eduarda Beneše jsem upozornil na probíhající obnovu řízení a s ohledem na mojí finanční situaci (která je soudu známa viz. rozhodnutí o prominutí části soudního poplatku ze dne 30. března 2012) jsem žalovanou požádal o možnost splácení dlužné částky. (Náklady řízení ve výši 53 842,- Kč jsem žalované již dříve dobrovolně uhradil!) Žalovaná to však rezolutně odmítla viz. příloha emailová korespondence s Mgr. Benešem. Z jednání žalované, kdy si k vymožení dluhu najala advokáta, ačkoliv je „zkušenou navrhovatelkou výkonů rozhodnutí“ a návrh na výkon rozhodnutí ochotně a zdarma sepíše každý exekutor, je zřejmé, že jí ani zdaleka nejde o vymožení pohledávky a především usiluje o další navýšení mých nákladů. Adekvátně na to nereagoval ani její právní zástupce, přestože jsem ho upozornil na ustálenou judikaturu Ústavního soudu (Oprávněný je povinen si počínat tak, aby nedocházelo k nadbytečným nákladům povinného.)

S ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu ČR (28 Cdo 2594/2008) lze předpokládat, že obnovou řízení napadená rozhodnutí budou zrušena a pokud by do pravomocného rozhodnutí došlo k jejich výkonu rozhodnutí, bylo by celé řízení zbytečnou ztrátou času soudu a jeho rozhodnutí jen „slohovým cvičením“.

S ohledem na uvedené skutečnosti podávám ve smyslu § 235c OSŘ návrh na

odklad

vykonatelnosti  rozhodnutí 21 C 6/2008-34 ze dne 17. října 2008 ve spojení s rozhodnutím Městského soudu v Praze č.j. 55 Co 311/2009 ze dne 1. prosince 2009 (spolu s opravnými usneseními). S ohledem na postup žalované žádám, aby o návrhu bylo rozhodnuto bezodkladně.

Luboš Meszner                                                                       

************************

Vážený pane,

dokud soud o Vašem návrhu nerozhodne, tak je rozhodnutí vykonatelné se všemi právními důsledky.

S pozdravem

Mgr. Eduard B e n e š, advokát

************************

Vážený pane magistře,

zajisté též i s právními důsledky pro Vaši stranu. 

Luboš Meszner

—————

Zpět


NEJLEPŚÍ HLÁŠKY

Soudce bývalý komunista
je totéž
jako bývalý černoch.

JUDr. Klára Samková

***

Zvířata na území ČR mají právo vychovávat svá mláďata. I opice v ZOO mají právo vychovávat svá mláďata. Pouze čeští rozvedení otcové toto právo nemají.
Ing. Lubomír Bouše