19.10.2012 00:41

Houstone, máme problém! A sakra velký!

Apollo 13

Měla to být triumfální cesta, oslava úspěchů americké astronautiky. Namísto vítězného dosažení Měsíce bojuje trojice kosmonautů na palubě lodi Apollo 13 o přežití. Porucha kyslíkové nádrže změnila vše v zoufalé lidské drama. Celý svět pomocí přímého přenosu sleduje na Zemi u televize jejich bitvu. Vyhrají? Vrátí se? Zemřou? Kyslík jim zatím tak hrozivě rychle dochází...

Stejné drama se nedávno odehrálo v justičním areálu Na Míčánkách. Měla to být triumfální cesta, oslava úspěchů zločinecké opatrovnické stolice. Na místo vítězného dosažení potrestání neplatiče výživného však soudní stolice čelila velmi tvrdé realitě a výsměchu trestní represe. Porucha nahrávacího zařízení vše změnila ve směšné stoliční drama. Se souhlasem „zločince“ ing. Lubomíra Bouše teď prostřednictvím Adikie všichni můžete sledovat zoufalou bitvu soudní stolice o přežití nástroje na trestní represi rozvedených otců, kteří se chtějí podílet na výchově dětí. Vyhraje soudní stolice? Dostane z otce nějaké peníze? Kyslík jí hrozivě rychle dochází….

Je zbytečné nějak více popisovat příběh ing. Bouše, protože krom jména je podobný příběhům velké části rozvedených otců. Odstavení dítěte od otce a následné budování syndromu zavrženého rodiče. S příběhem Adikie se shoduje i tím, že matka s tichým souhlasem soudní stolice otce okradla o společné jmění manželů.

V rámci oslavy úspěchů zločinecké opatrovnické stolice byl proveden výslech dcery, která se před soudní stolicí bez okolků vyznala z nenávisti k otci. Dcera má skutečně „závažný“ důvod nenávidět svého otce, protože ten (právem) pochybuje o duševním zdraví matky. Kdo bezdůvodně separuje dítě od otce? Jedině duševní mrzák! Při trestních kauzách zazní ledacos, ale tak upřímné vyznání citů k otci všechny zmrazilo do několikaminutového ticha. Jistě si dokážete představit, co v tu chvíli prožíval otec. V takové situaci nepotlačí slzu ani hodně tvrdý chlap. Přenesme se tedy raději do závěru hlavního líčení, které se konalo jiný den.

Nutno říct, že soudní stolice JUDr. Petr Zelenka (OS Praha 10) se choval korektně a jednání se dokonce obešlo i bez jindy nezbytné stoliční ochranky. Veřejnosti nabídl, že si může položit nahrávací zařízení k němu na pult a před vyhlášením rozsudku Adikii umožnil pořídit i několik fotek v jednací místnosti. „Zločinci“ byl dán široký prostor k obhajobě a toho ing. Bouše plně využil. To však jak známo ještě neznamená, že se rozhodnutí bude vymykat ustálené zločinecké stoliční praxi.

Ing. Bouše pečlivě studoval Adikii a v samém začátku závěrečné řeči obžalobě zasadil tvrdou ránu citací prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. (autor trestního zákoníku) k subsidiaritě trestní represe (Zanedbání povinné výživy nemůže být trestným činem). Na čele soudní stolice JUDr. Zelenky znatelně naběhly vrásky a barvou pleti začal dělat čest svému jménu. Očistec však pokračoval.

Než se dcera dostala do opatrovnického soudu a orgánů péče o dítě, byla to milující a milovaná dívka. Vyšla ze spárů těchto zvrácených orgánů, je to nenávistný do smrti paralyzovaný obludný jedinec. Já se její převýchovou zabývat nebudu. Když jí Český stát zprznil, tak ať to také napraví. Až z ní bude slušná dívka, která bude svého otce podle litery zákona ctít, může mi zavolat. Do té doby, kdyby mi hrozil trest smrti, nedostane toto dítě ode mne ani korunu! Do té doby, nikdy!

Nebojím se říci, že minulé 3 roky se mnou Český stát nakládal jako s dobytkem. Zvířata na území České republiky mají právo vychovávat svá mláďata. I opice v ZOO v Praze v Tróji mají právo vychovávat svá mláďata. Pouze prašiví, nenávidění, pohrdaní, kriminalizovaní, perzekuovaní čeští otcové toto právo nemají. Já se ptám? Co je to za zpupný stát, kde otcové pláčou. Nejenom já, ale tisíce dalších ponižovaných a diskriminovaných otců proplakalo desítky slz, protože nemohou vychovávat své dítě. Dokáže se někdo vžít do otce, které miluje své dítě a orgány mu v tom účinně brání? Český establishment udílí „hraběcí rady“ státům na celém světě, jak jsou porušována lidská práva a co mají dělat, aby se to nedělo. Slyšel někdo, že by v některém státě muži plakali? Všeho do času. Dějiny lidstva zdaleka ještě neskončily.  Může se stát za pár let, že se český stát ocitne v ohrožení. Myslí si někdo, že tito diskriminovaní, ponižovaní prašiví muži budou s nasazením vlastních životů a se zbraní v ruce tento hanebný stát bránit? Já za sebe mohu říci - Nikdy!  

Proklínám tento stát a stydím se za něj!

Ing. Lubomír Bouše

To je jen malá ukázka z vynikající závěrečné řeči „zločince“. Celá závěrečná řeč  (opravdu hustý nářez!) byla zařazena na stránku Výživné do rubriky Rukojeť kverulanta pod názvem Obhajoba k trestnímu stíhání pro zanedbání povinné výživy v případě neplnění výživného pro rozpor s dobrými mravy.

Neplnění výživného na děti je nemorální! Jsou však situace, kdy právě plnění výživného je hluboce nemorální. To naše přepjatě formalistická soudní stolice není schopna rozlišit. Važme si proto otců, kteří se v těchto případech nenechají zlomit ani trestní represí. To je cesta k tomu, aby systém konečně pochopil, že spravedlnost či dobré mravy nelze znásilnit ani trestní represí. 

A co na to říká stát ústy soudní stolice?

4 měsíce s podmínkou na 2 roky

Odůvodnění je přímo ukázkový příklad bezmyšlenkovitého přepjatě formálního pojetí práva. Podle soudní stolice JUDr. Petra Zelenky subsidiarita trestní represe (na ochranu práva je třeba nejdříve využít prostředky civilního práva – zde exekuci dlužného výživného) v daném případě nepřichází v úvahu, protože „zločinec“ neplní výživné úmyslně. Stačí si přečíst Trestní zákoník a i bez právního vzdělání pochopíte, že je to nesmysl.

Trestní zákoník

 Díl 1: Základy trestní odpovědnosti

§ 12 Zásada zákonnosti a zásada subsidiarity trestní represe

 (2) Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

Díl 2: Zavinění

§ 15 Úmysl

(1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel
a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, nebo
b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.

(2) Srozuměním se rozumí i smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v trestním zákoně může porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem.

§ 16 Nedbalost

(1) Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel
a) věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo
b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.

(2) Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže přístup pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem.

Je to tedy přesně obráceně. V případě neplnění výživného musí státní zástupce nejdříve prokázat, že se dlužné výživné nepodařilo vymoci cestou civilního práva (exekucí) a případně teprve až potom je možné hodnotit zavinění pachatele (úmysl či nedbalost). Navíc za situace, kdy pachatel jednoznačně prohlásí, že výživné nezaplatí, ani kdyby mu hrozil trest smrti, se jakékoliv trestání v rámci příslušené trestní sazby naprosto míjí svým výchovným účinkem. Soudní stolice tak místo „zločince“ potrestala především dítě, kdy vymožení dluhu exekucí (byť je otec nezaměstnaný) je podstatně reálnější než „náprava zločince“.

Ing. Bouše si od soudní stolice (na radu Adikie) vyžádal nahrávku hlavního líčení, aby mohl zkontrolovat, zda protokol odpovídá skutečnému průběhu řezní. Soudní stolice JUDr. Zelenka přislíbil, že CD sám vypálí. Když si ing. Bouše o několik dnů později šel vyzvednout nahrávku, musel nejdříve překonat typické obstrukce stoličních úřednic, které jsou zcela nepochybně v neochotě speciálně pravidelně školeny. Prý si o nahrávku musí písemně požádat. Po zdlouhavém vyjednávání, se mu stoliční úřednici podařilo přesvědčit, že žádnou žádost podávat nemusí, neboť o to požádal při jednání a žádost byla zaprotokolována. Když se nenechal odbýt, po delším čekání mu bylo sděleno, že s nahrávkou je nějaký problém. To ale bylo jasné od první chvíle. Prý se to nějak špatně nahrálo a pro nahrávku si má přijít jindy. Na druhý pokus se předání nahrávky povedlo. Tak si to teď pustíme.

Houstone, máme problém! A sakra velký!

Hlavní líčení trvalo více jak dvě hodny a na záznamu je jen prvních 30 vteřin jednání.  Tak to je sakra velký problém, protože protokol z jednání se v trestních kauzách doplňuje (upřesňuje) právě podle zvukového záznamu. Problém je to o to větší, že dle vyjádření soudní stolice byla přítomná zapisovatelka nahluchlá a tak na její zápis rozhodně nelze spoléhat. Výsledkem je, že protokol neodpovídá skutečnosti, což je v trestní kauze závažné procesní pochybení, pro které by mělo být hlavní líčení opakováno.

Soudní stolice rozvedeným otcům nic neulehčuje, nebudeme to ulehčovat ani soudní stolici, proto Adikia zveřejňuje pouze část zvukového záznamu závěrečné řeči „zločince“ (schválně to můžete porovnat s protokolací nahluchlé zapisovatelky – protokol je ZDE) a stolici soudní stolice (odůvodnění rozhodnutí - není v protokolu uvedeno).

Adikia velmi důrazně varuje, že záznam obsahuje brutální a kruté scény naprosto nevhodné pro osoby rozvinutým rodičovským citem!

—————

Zpět