20.08.2011 12:03

Hypotetické obavy - pokračování PŘÍBĚHU

Je to více jak rok, kdy jsem podal návrh na úpravu výživného. Za celou dobu se ve vlastní věci nestalo vůbec nic krom toho, že mi soudkyně JUDr. Smitková stále zasílala svoje zmetky s otočeným žalobním návrhem a soudkyně JUDr. Malíková tyto zmetky bezmyšlenkovitě opisovala.  Za kritiku otřesné kvality práce těchto soudkyň jsem trestně stíhán pro trestný čin pohrdání soudem, kterého jsem se nikdy nemohl dopustit.  

Situaci jsem se snažil řešit opakovaným podáváním návrhů na předběžná opatření, kterými by bylo výživné prozatímně upraveno do rozhodnutí o věci. Mimo toho, že nejsem schopen plnit nehorázné výživné podle řadu let starého rozsudku, upozorňoval jsem také na to, že mi takto hrozí trestní stíhání pro zanedbání povinné výživy a exekuce. Všechny návrhy byly odmítnuty, přestože právě předběžná úprava výživného je jedním z mnoha důvodů pro vydání předběžného opatření, které Občanský soudní řád přímo uvádí.

Občanský soudní řád.

§ 76

(1) Předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby

a) platil výživné v nezbytné míře;

V jednom ze svých zamítavých rozhodnutí soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Chaloupková (KSČ), JUDr. Denemarková a JUDr. Hertlová uvedly:

Hypotetické obavy I

Situace, kdy se více jak rok se ve věci úpravy výživného nic neděje, syn Petr Meszner zneužívá k mojí trestně právní šikaně, kdy mi nepředložil doklad o studiu, ten však předložil policii spolu s trestním oznámením, že neplním výživné. Více ZDE

Hypotetické obavy II

Proč by se syn snažil domluvit se svým otcem, když stačí exekutorovi předložit řadu let starý a neplatný rozsudek, podle kterého mám plnit výživné k rukám matky. A tak jsem měl opět nezvanou návštěvu, která mi s exekučním příkazem přišla oznámit, že už zase synovi dlužím asi 60 000,- Kč za dobu od června loňského roku, kdy jsem ho vyzval k předložení dokladu o studiu.

A za kým teď mám jít s tím, že se nejednalo o hypotetické obavy? Převezmou na sebe soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Chaloupková (KSČ), JUDr. Denemarková a JUDr. Hertlová trestní odpovědnost za neplnění výživného a náklady exekuce?

Věc: výzva k přijetí odpovědnosti za rozhodnutí

V rámci řízení č.j. 21 C 242/2010 vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 4 jsem se domáhal vydání předběžného opatření, kterým by byla do rozhodnutí ve věci prozatímně upravena moje vyživovací povinnost ke zletilému synovi Petru Mesznerovi. Jako jeden z důvodů naléhavosti takové předběžné úpravy jsem uvedl, že mi hrozí trestní stíhání pro zanedbání povinné výživy a výkon rozhodnutí.

Návrh na vydání předběžného opatření byl soudem I. stupně zamítnut a po odvolání byl zamítnut i Městským soudem v Praze s odůvodněním, že moje obavy z trestního stíhání a exekuce jsou pouze hypotetické.

V příloze zasílám kopii policejního protokolu o podání vysvětlení k neplnění výživného a exekuční příkaz.

Vyzývám soudkyně JUDr. Chaloupkovou, JUDr. Denemarkovou a JUDr. Hertlovou, aby se přihlásily k odpovědnosti za svoje rozhodnutí, kontaktovaly policejní orgány a převzaly trestní odpovědnost za neplnění výživného a neprodleně uhradily veškeré náklady exekuce dle přiloženého exekučního příkazu.

Zároveň se dožaduji zrušení rozhodnutí ze dne 1. listopadu 2010 a vydání nového rozhodnutí, kterým bude dočasně upravena vyživovací povinnost dle mého návrhu na vydání předběžné opatření, tak aby oprávněný nemohl dále situaci zneužívat k mojí trestně a civilně právní šikaně.

                                                                                                                                   Luboš Meszner

 

—————

Zpět