24.11.2010 11:20

Jak komunikovat se soudem, aby to bylo pro soud srozumitelné?

Dnes byl doplněn XIII. díl PŘÍBĚHU  - Usnesení o vydání předběžného opatření  2

Proti zamítnutí druhého návrhu na vydání předběžného opatření jsem podal odvolání, kde jsem krátce popsal, že spatřuji postup soudu za nesprávný, kdy odůvodnění usnesení je v rozporu s občanským soudním řádem zmatečné, nepřesvědčivé a lze tedy vážně pochybovat o tom, co vedlo soud k zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření. Odvolací důvod jsem pak uvedl na samostatném listě velikosti A4 s nápisem: 

Po žalovaném žádné výživné nežádám!

Odvolání

V Praze dne 1. října 2010

Č. j. 55 C 56/2010

Věc: výzva soudu k doplnění odvolání

V souladu s výzvou obsaženou v usnesení č.j. 55 C 56/2010 OS pro Prahu 4 ze dne 14. října 2010 doplňuji odvolací důvod – v němž spatřuji nesprávnost rozhodnutí nebo postupu soudu.

Odvolací důvod je uveden v příloze.

Z uvedeného důvodu také spatřuji nesprávnost postupu soudu, kdy je v hrubém rozporu s § 167 odts. 2) o. s. ř. spolu s § 157 odst. 2) o.s.ř. odůvodnění napadeného usnesení zmatečné, nepřesvědčivé a lze velmi vážně pochybovat o tom, co vlastně soud vedlo k zamítnutí návrhu.

                                                                                                           Luboš Meszner

Příloha: List formátu A4, na kterém je písmeny o velikosti několika centimetrů uveden odvolací důvod.

PO ŽALOVANÉM ŽÁDNÉ VÝŽIVNÉ NEŽÁDÁM!

Ani to však nepomohlo!

Usnesení soudkyně OS pro Prahu 4 JUDr. Smitkové asi nepotřebuje žádný širší komentář.  Snad jen připomenutí, že pro usnesení přiměřeně platí ustanovení o rozsudku, a ve smyslu § 157 odst. 2) o. s. ř. by tedy krom obecných náležitostí měl soud také dbát o to, aby odůvodnění bylo přesvědčivé.

Odůvodnění usnesení je přesvědčivé pouze v tom smyslu, že obsahuje nějaké části platného Občanského soudního řádu. Jinak celé usnesení je, jako kdyby ho vypracoval jakýsi počítačový program „Virtuální soudce“, který z hlavičky podání dokáže vyhodnotit, že se jedná o odvolání, vyhledat příslušná ustanovení týkající se odvolání a okopírovat je do nějakého předem připraveného soudního dokumentu, ale už se nedokáže vypořádat se vstupními daty, která signalizují, že při předchozí činnosti programu došlo ke kritické chybě, kdy program nesprávně vyhodnotil vstupní data a zaměnil smysl žalobního návrhu.

Program Virtual Judge (Virtuální soudce)

Podle způsobu práce soudkyně JUDr. Smitkové, kdy její odůvodnění usnesení obsahují pouze citace platných zákonů a postrádají jakoukoliv logickou soudcovskou úvahu nebo soudkyně JUDr. Malíkové, která odůvodnění svých usnesení kopíruje z jiných usnesení včetně chyb v nich obsažených, mohl by stejně dobře vykonávat funkci soudce počítačový program Virtual Judge (Virtuální soudce), který by mohl nahradit hned několik soudců u každého soudu, což by přineslo ohromné úspory státního rozpočtu.

Na obsluhu počítače by stačila běžná kancelářská síla i bez právního vzdělání, která by naskenovala podání účastníků řízení. Program Virtual Judge by pak z hlavičky podání vyhodnotil, o co se jedná a do šablony soudního rozhodnutí by do části odůvodnění překopíroval příslušené části zákonů. Podle rychlosti počítače by tak bylo možné už během několika sekund vytisknout hotové soudní rozhodnutí, což by výrazně zkrátilo soudní řízení. Šikovný programátor by jistě zvládl odstranit i „drobné“ nedostatky fyzických soudců a program Virtual Judge by z podání účastníků dokázal vyhodnotit stížnost účastníka řízení, že se program Virtual Judge při svojí předchozí činnosti dopustil kritické chyby, kdy zaměnil smysl žalobního návrhu. Na rozdíl od fyzických soudců by program Virtual Judge necítil kritiku svojí práce za těžkou újmu, nekriminalizoval by účastníky řízení a svojí chybu by neprodleně odstranil. Program by také obsahoval jednoduchý generátor náhodných rozhodnutí (pana nebo orel), který by vybral, kdo z účastníků řízení bude či nebude ve sporu úspěšný.  Tím by také byla absolutně naplněna ničím neovlivnitelná rozhodovací nezávislost justice.

Protože ze strany soudu opakovaně dochází k nepochopení mých podání psaných v úředním jazyku, požádal jsem tedy soud, aby mi sdělil, v jakém jazyku nebo v jakém formátu mám se soudem komunikovat, aby moje podání byla pro soud srozumitelná.

Doplnění odvolání

Ve smyslu výzvy obsažené v usnesení č. j. 55 C 56/2010 OS pro Prahu 4 ze dne 3. listopadu 2010 doplňuji svoje odvolání:

I.

Odvolací důvod - v čem spatřuji nesprávnost rozhodnutí  

Odvolací důvod jsem uvedl ve svém odvolání ze dne 1. října 2010 na listině velikosti A4, která byla součástí mého odvolání. S ohledem na skutečnost, že soud evidentně nerozumí textu psanému v úředním jazyce, o velikosti několika centimetrů, žádám soud, aby mi sdělil v jakém jazyku nebo v jaké formě, mám odvolací důvod uvést tak, aby byl pro soud srozumitelný.

II.

Odvolací důvod – v čem spatřuji nesprávný postup soudu

Tento důvod byl rovněž uveden v odvolání ze dne 1. října 2010, ale s ohledem na skutečnost, že soud evidentně nerozumí textům psaným v úředním jazyce, i v tomto případě žádám soud, aby mi sdělil v jakém jazyku nebo v jaké formě, mám tento odvolací důvod uvést tak, aby byl pro soud srozumitelný.

III.

Čeho se domáhám – jak má odvolací soud v odvolacím řízení rozhodnout

To jsem ve své návrhu skutečně neuvedl, ale ve smyslu § 41 odst. 2 o. s. ř. se každý úkon posuzuje podle svého obsahu, i když je nesprávně označen. Pokud jsem tedy ve svém odvolání uvedl důvody, ve kterých spatřuji nesprávnost rozhodnutí a nesprávný postup soudu a soud by je pochopil, pak by se dalo celkem logicky dovodit, že se domáhám

zrušení

tohoto usnesení, protože je zmatečné, nepřesvědčivé a lze velmi vážně pochybovat o tom, co vlastně soud vedlo k zamítnutí návrhu.

                                                                                                          Luboš Meszner

 

—————

Zpět