13.02.2011 18:06

Jednoduchá animace jako názorná pomůcka pro nechápavé soudce

Již v roce 1858 propojil první mezikontinentální podoceánský kabel Kanadu s Irskem. Přenosová rychlost tohoto vedení byla 25 slov za hodinu. O více jak 150 let později, v době moderních informačních technologií, není naše justice schopna přenést potřebné informace uvnitř jednoho soudu z jedné kanceláře do druhé ani za půl roku. Přestože jsem (nikoliv poprvé) v září roku 2010 vznesl námitku podjatosti proti všem soudcům OS pro Prahu 4, bylo soudkyní OS pro Prahu 4 Mgr. Jarešovou nařízeno soudní jednání (nejedná se tedy o neodkladný úkon) ve věci již druhého návrhu na zrušení vyživovací povinnosti s ohledem na rozpor s dobrými mravy, když v předchozím řízení soudkyně Mgr. Winklerové tento návrh zlovolně zamítla. Opakovaně jsem tedy musel předsedkyni OS pro Prahu 4 JUDr. Pokornou upozornit, že jsem vznesl námitku proti všem soudcům OS pro Prahu 4, proto se také týká soudkyně Mgr. Jarešové.

Paní JUDr. Pokorná.

Dovoluji si upozornit, že jsem dopisem ze dne 2. září 2010 vznesl námitku podjatosti

proti všem soudcům Obvodního soudu pro Prahu 4.

 Pokud Vám to není zcela jasné, tak se

námitka podjatosti tedy týká i soudkyně Mgr. Jarešové!

O této námitce podjatosti doposud nebylo nijak rozhodnuto, proto nechápu, proč soudkyně Mgr. Jarešová nařídila ve věci č. j. 21 C 242/2010 jednání.

(Následují důvody, pro které lze pochybovat o nepodjatosti všech soudců OS pro Prahu 4.)

Z uvedených důvodů se dožaduji

vyloučení soudkyně Mgr. Jarešové z projednávání mých věcí,

 ale také

 všech soudců OS pro Prahu 4,

kdy mám ve smyslu čl. 36 odst. 1) LZPS právo na projednání mých věcí nestranným a nezávislým soudem o čemž lze ve smyslu nálezu č. j. III. ÚS 441/04 v případě soudců OS pro Prahu 4 velmi vážně pochybovat. Zároveň se dožaduji přikázání mých věcí jinému soudu, kde bude zaručeno moje právo na projednání věci nestranným a nezávislým soudem dle čl. 36 odst. 1) LZPS.

                                                                                                                                     Luboš Meszner

Celý dopis předsedkyni OS pro Prahu 4 zde: Námitka podjatosti 2.pdf (93,1 kB)

První námitku podjatosti proti všem soudcům OS pro Prahu 4 jsem však vznesl již 3. března 2010 v rámci řízení, kde bývalá manželka Monika Mesznerová po pravomocně skončeném vypořádání SJM v rozporu s rozhodnutím Městského soudu v Praze (všechny případné vzájemné pohledávky musí být vyřešeny v rámci vypořádání SJM) uplatňuje náhradu nájemného za společný byt.

Kdo si může vůbec dovolit pochybovat o nás soudcích? Pro soudkyni OS pro Prahu 4 Malvínu Maškovou (titul neuveden) to byl takový šok, že o tom ani neinformovala předsedkyni OS pro Prahu 4 JUDr. Pokornou, a trvalo jí bez několika  dnů téměř celý rok, než se z toho probrala a vzmohla se alespoň na zmatené usnesení, které mi bylo doručeno asi 14 dnů po shora uvedeném dopisu předsedkyni OS pro Prahu 4.

 

Každý člověk nemá natolik rozvinutou představivost, aby jen z prostého textu pochopil podstatu věci, proto se k objasnění složitějších věcí používají různé názorné pomůcky.  Pro pochopení významu slov proti všem soudcům jsem tedy vytvořil jednoduchou animaci ze dvou grafů a tu jsem zaslal předsedkyni OS pro Prahu 4 JUDr. Pokorné.

Paní JUDr. Pokorná.

V rámci řízení č. j. 10 C 425/2009 vedeného u OS pro Prahu 4 jsem dopisem ze dne 3. března 2010 vznesl námitku proti všem soudcům obvodního soudu pro Prahu 4. Ani po roce od vznesení této námitky se však soudkyně Malvína Mašková (titul neuveden) nebyl schopna vypořádat se slovy „proti všem“ a výzvou ze dne 24. ledna 2011 mě vyzvala k doplnění námitky s tím, že mám uvést, proti kterým soudcům námitka podjatosti směřuje.

Opakovaně se tedy ukazuje, že řada soudců (soudkyň) OS pro Prahu 4 má značný problém s chápáním textů psaných v úředním jazyku, proto jsem si pro Vás dovolil připravit jednoduchou technickou pomůcku, pomocí které můžete při příští poradě soudcům a soudkyním OS pro Prahu 4 vysvětlit, co vyjadřují slova: 

„proti všem soudcům OS pro Prahu 4“.

Pomůcka je přílohou tohoto dopisu včetně návodu na použití.

Žádám Vás o informaci, zda se tato pomůcka osvědčila a všichni soudci a soudkyně OS pro Prahu 4 už to pochopili.

                                                                                                                            Luboš Meszner

Příloha

Legenda

STRANA 1  

Podle údajů Ministerstva spravedlnosti působí u OS pro Prahu 4 celkem 64 soudců a soudkyň. Každá z 64 kruhových výsečí představuje jednoho soudce či soudkyni OS pro Prahu 4. Pro přehlednost je každý soudce (soudkyně) označena jinou barvou.

STRANA 2

Každý jeden soudce (soudkyně) z 64 soudců OS pro Prahu 4 je tedy podmnožinou množiny (označeno modrou barvou) soudců OS pro Prahu 4, proti kterým byla vznesena námitka podjatosti.

Pokud bude předsedkyně OS pro Prahu 4 postupovat přesně podle přiloženého návodu, měla by vzniknout tato animace.

—————

Zpět