23.10.2013 20:37

Justice a právo - Ing. Jaroslav Růžek, CSc

kandidát Hnutí Úsvit Přímé Demokracie za volební kraj Praha

Česká justice  se nachází  v katastrofálním stavu v důsledku neexistence jakékoli odpovědnosti soudců za svá rozhodnutí (nulová zpětná vazba). Její zásadní reforma je naprosto nezbytná a měla by začít realizací níže uvedených základních požadavků:

* zrušit praxi doživotního  jmenování soudců a naopak umožnit jejich odvolatelnost

* stanovit minimální věk pro výkon funkce soudce (např. 40 let jako u senátora), neboť téměř čerstvý absolvent právnické fakulty, bez jakýchkoli životních a profesních zkušenosti přece nemůže rozhodovat, často fatálně, o dalším osudu občanů, oprávněnost výkonu funkce soudce musí nejdříve prokázat svou předchotí činností i bezúhonným životem

* zavést přísnou hierarchii (vč. nadřízenosti a podřízenosti) soud(c)ů - vyšší soud musí odpovídat za činnosti podřízených soudů, a to nejen za jejich rozhodnutí, ale i za jejich personální obsazení, tak jako v každé jiné instituci, kde vedoucí pracovník má rozhodovací pravomoc ale i odpovědnost (vč.trestní),  tj. zavést důslednou zpětnou vazbu /kontrolu/. Zdůvodňování často zásadně rozdílných rozsudků ve stejné věci rozdílným právním názorem (bez zmíněné odpovědnosti ze něj), jakož i opakované vracení soudních kauz nadřízenými soudy bez jejich rozhodnutí, je nadále neúnosné a pro právní vědomí společnosti zcela devastující. 

* obnovit soudní poroty, které tady byly již za Rakousko-Uherska a není tedy pravda, že jde o prvek cizorodý, u nás neaplikovatelný, nemající tradici. O osudu občana nemůže rozhodovat tzv. samosoudce dle své libovůle.

* nejvyšší soudci (ÚS, NS, NSS) by měli být voleni a odvolatelní přímo občany, aby byla zaručena  jejich nezávilost na moci výkonné i zákonodárné. Neřešení prohřešků podřízených soudů povede k jejich odvolání občany.

* zavést institut tzv. vyšetřujícího soudce, který by rozhodoval o zahájení či nezahájení trestního stíhání (místo st.zástupců)

* vymáhání práva nelze delegovat na soukromé subjekty (např. na soukromé exekutory,…), do práv občanů mohou zasahovat pouze státní orgány na základě platného zákona

* zjednodušení právního prostředí rušením chybných, nesrozumitelných či nadbytečných zákonů

* snížení soudních poplatků, aby právo bylo pro všechny občany reálně vymahatelné bez ohledu na jejich majetkové poměry

Je však zřejmé, že o tyto změny dosavadní vládnoucí garnitura nemá nejmenší zájem. Pro jejich prosazení jsou proto nutné zásadní politické reformy směrem k přímé demokracii, kde sami občané budou moci referendem (pokud se nenajde vůle mezi politiky) prosadit změny v justici a legislativě vč. rodinného práva, které stojí v centru mé pozornosti. 

Ing. Jaroslav Růžek, CSc. – kandidát Hnutí Úsvit Přímé Demokracie za volební kraj Praha

Praha, dne 22/10/2013

                                                             

—————

Zpět


 


ADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE