17.07.2011 22:28

Komedie na lidská práva – pokračování PŘÍBĚHU

K Ústavnímu soudu se nepodávají jen ústavní stížnosti jako mimořádné opravné prostředky po vyčerpání všech běžných opravných prostředků, ale na Ústavní soud je možné se obrátit i s návrhem na vydání předběžného opatření, zejména pokud věc zasahuje do práv daných Listinou základních práv a svobod, kdy i pro Ústavní soud platí v přiměřené míře Občanský soudní řád.

Zákon o Ústavním soudu

§ 63 

Použití soudních řádů

Pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se pro řízení před Ústavním soudem přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu a předpisy vydané k jeho provedení.

Po neúspěšném podání návrhu na předběžné opatření, kterým jsem se domáhal zrušení soudního jednání nařízeného soudcem JUDr. Liškou pro porušení § 15b o. s. ř., jsem podal druhý návrh na předběžné opatření také Ústavnímu soudu pro porušení základních práv na spravedlivý soudní proces a pro odejmutí svému zákonnému soudci (Listina základních práv a svobod čl. 36 a čl. 38).

Občanský soudní řád

§ 75c

(2) O návrhu na předběžné opatření rozhodne předseda senátu bezodkladně. Není-li tu nebezpečí z prodlení, může předseda senátu o návrhu na předběžné opatření podle § 76a rozhodnout až do uplynutí 24 hodin poté, co byl podán, o návrhu podle § 76b až do 48 hodin poté, co byl podán a o návrhu na jiné předběžné opatření až do uplynutí 7 dnů poté, co byl podán.

§ 76c

2) Stejnopis usnesení, kterým bylo nařízeno předběžné opatření, je třeba účastníkům, popřípadě jejich zástupcům a těm, kterým byla předběžným opatřením uložena povinnost, odeslat ve lhůtě 3 dnů ode dne vyhlášení usnesení nebo, nebylo-li vyhlášeno, ve lhůtě 3 dnů ode dne jeho vydání. Jiným účastníkům než navrhovateli se spolu se stejnopisem usnesení doručí též návrh na předběžné opatření.

Jak kvaltují „nezávislé“ soudy, pokud jde o vrchnost, jsme viděli při nedávné stávce odborářů. Návrh byl podán v pátek v poledne, rozhodnuto v pátek odpoledne a doručeno již v sobotu v poledne.   

Jak kvaltuje Ústavní soud, pokud jde o obyčejného občana?

Ve čtvrtek 7. července 2011 jsem expresní poštou zaslal návrh tak, aby byl již v pátek ráno u Ústavního soudu. Soudní jednání, kterému jsem se bránil, se mělo konat 12. července 2011 v poledne. Ústavní soud tedy měl dva a půl dne na rozhodnutí a jeho doručení.     

Dne 13. července 2011, tedy následující den po soudním jednání, kterému jsem se bránil, mi přišel od Ústavního soudu dopis. Očekával jsem, že si Ústavní soud vymyslí nějaký zástupný problém a návrh odmítne, stejně jako si našel zástupný problém s kaucí Obvodní soud pro Prahu 10. Třeba, že nejsem zastoupen advokátem, i když jsem v návrhu vysvětlil, že je čas dovolených a během jediného dne, který jsem měl na podání návrhu, nebylo reálně možné zastoupení zajistit. Ústavní soud však předčil moje očekávání, až jsem se z té komedie na lidská práva málem počůral smíchy.

Na místo nějakého rozhodnutí mi Ústavní soud sdělil, kterým soudcům byla věc podle rozvrhu práce přidělena.

Jednání už (ne)proběhlo, tak je teď nechám, ať se s mým návrhem „poperou“ a pak jim napíšu, že se „dřeli“ naprosto zbytečně, jen protože se mi vedení Obvodního soudu pro Prahu 4 neobtěžovalo odpovědět na dotaz, proč věc byla přidělena jinému soudci.  

Druhý den po jednání, které (ne)mělo probíhat, jsem obdržel rozhodnutí o mém druhém návrhu na předběžné opatření od Obvodního soudu pro Prahu 10. Návrh byl odmítnut s odůvodněním, že již běží jedno řízení o předběžném opatření (zamítnuté záminkou nesložení kauce) a nemohu běžet dvě stejná řízení najednou. To má svojí logiku, problém je však v tom, že odvolací soud nemá žádnou lhůtu na projednání odvolání předběžného opatření, předběžné opatření tím ztrácí smysl a nemělo tedy smysl se proti prvnímu zamítnutí odvolávat. 

 

—————

Zpět