10.12.2012 22:14

Mezinárodní den lidských práv 2012

10. prosinec je Den lidských práv.  V tento den v roce 1948 přijalo Valné shromáždění OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv. Je významnou připomínkou základních práv a svobod každého člověka, ke kterým se sice hlásí všechny členské státy OSN, ale ne všude je jejich dodržování realitou.

Je docela komické, když různé organizace zabývající se lidskými právy v tento den pořádají protesty na podporu čínských disidentů nebo dopisovou akci na pomoc utlačovaným lidem z různých koutů světa (ta je ústředním motivem OSN v tomto roce), přičemž mlčky přihlížejí, jak zdejší soudní stolice zaplevelená bývalými komunisty základní lidská práva masivně porušuje.

I když je Všeobecná deklarace lidských práv velice podobná naší Listině základních lidských práv, jistě neuškodí si u příležitosti Dne lidských práv její znění připomenout.

Všeobecná deklarace lidských práv

Dalšími dokumenty OSN jsou také

Deklarace práv dítěte
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

Úplný přehled dokumentů OSN a jejich znění naleznete na českých stránkách OSN Dokumenty OSN.

Adikia si dovoluje upozornit na některé důležité a málo známé body z těchto dokumentů, které se týkají výživného.

Všeobecná deklarace lidských práv
článek 25

(1) Každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla s to zajistit jeho zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to zejména výživu, šatstvo, byt a lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální opatření; má právo na zabezpečení v nezaměstnanosti, v nemoci, při nezpůsobilosti k práci, při ovdovění, ve stáří nebo v ostatních případech ztráty výdělečných možností, nastalé v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli.

článek 26

(3) Rodiče mají přednostní právo volit druh vzdělání pro své děti.

Podle článku 25 odst.1) VDLP má tedy i otec (případně i jeho nová rodina) právo na takovou životní úroveň, která by byla by byla s to zajistit jeho zdraví a blahobyt i zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to zejména výživu, šatstvo a byt. Toto právo je zde však soudní stolicí zlovolným vyměřováním vyživovací povinnosti naprosto běžně porušováno.

I když podle článku 26 odst.3) VDLP mají rodiče přednostní právo volit druh vzdělání pro své děti, zde o tom zlovolně rozhoduje soudní stolice. Situace dospěla tak daleko, že zletilí holomci se neobtěžují ani formálně požádat otce, zda by byl ochoten je živit po dobu studia na vysoké škole a berou to jako naprostou samozřejmost. Otci nepředloží ani doklad o studiu a výživného se pak domáhají skrze exekutory či orgány činné v trestním řízení. Navíc žádný zákon rodičům neukládá povinnost, zajistit dětem vyšší vzdělání, než mají rodiče.

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
Část III.
Čl. 6.

1. Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo na práci, které zahrnuje právo každého na příležitost vydělávat si na živobytí svojí prací, kterou si svobodně vybere nebo přijme, a učiní příslušné kroky k ochraně tohoto práva.

Je tedy naprosto nepřijatelné, aby soudní stolice zlovolným vyměřováním výživného z fiktivního příjmu dle jakési nabídky volných pracovních míst porušovala právo rozvedených otců na svobodnou volbu práce.

Podle Adikie je zda však také soudní stolicí porušována Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.

Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání

Čl. 1

1. Pro účely této Úmluvy výraz "mučení" znamená jakékoli jednání, jímž je člověku úmyslně působena silná bolest nebo tělesné či duševní utrpení s cílem získat od něho nebo od třetí osoby informace nebo přiznání, potrestat jej za jednání, jehož se dopustil on nebo třetí osoba nebo z něhož jsou podezřelí nebo s cílem zastrašit nebo přinutit jej nebo třetí osobu nebo z jakéhokoli jiného důvodu založeného na diskriminaci jakéhokoli druhu, když taková bolest nebo utrpení jsou působeny veřejným činitelem nebo jinou osobou jednající z úředního pověření nebo z jejich podnětu či s jejich výslovným nebo tichým souhlasem. Toto vymezení nezahrnuje bolest nebo utrpení, které vznikají pouze v důsledku zákonných sankcí, jsou od těchto sankcí neoddělitelné nebo jsou jimi vyvolány náhodou.

Není snad oddělování otců od dětí soudní stolicí úmyslným působením silné bolesti a duševního utrpení?  Nacisté za to byli označeni za zločince. Kdy bude za zločince označena naše soudní stolice?

Zákazníci naší soudní stolice jsou při jednáních zcela běžně vystavováni ponižujícímu zacházení, které přechází až v mučení.

—————

Zpět


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


NEJLEPŚÍ HLÁŠKY

Soudce bývalý komunista
je totéž
jako bývalý černoch.

JUDr. Klára Samková

***

Zvířata na území ČR mají právo vychovávat svá mláďata. I opice v ZOO mají právo vychovávat svá mláďata. Pouze čeští rozvedení otcové toto právo nemají.
Ing. Lubomír Bouše