06.07.2013 22:59

Monča to má vymyšlené (už kolik let!)

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monča Šimůnková vyjadřuje pochopení pro frustraci občanů ze sociálně nepřizpůsobivých obyvatel, ale ani tato frustrace nikoho neopravňuje ke svalování viny na konkrétní skupinu obyvatel, ke kterému dochází v Českých Budějovicích. Vyzývá k dialogu a aktivně spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování na rozběhnutí „léčebných procesů“.

Zdroj Parlamentní listy Nesvalujte vinu na Romy

Zejména pokud se na jednom místě vytvoří početná komunita sociálně nepřizpůsobivých občanů, má takové začleňování negativní dopad na majoritní část obyvatel. Pracující občané jsou zmateni pohledem na hloučky bezstarostných nepracujících občanů, kteří se na veřejném prostranství do pozdních nočních hodin baví divokým čardášem a zbytečně si pak kladou hloupé otázky, kde na tento život berou peníze. Toho zneužívají různé neonacistické skupiny a podněcují pracující občany k rasové nenávisti populistickým tvrzení, že na tento život přispívají ze svých daní a dalších povinných odvodů.

Pro ozdravění procesu začleňování sociálně nepřizpůsobivých obyvatel do majoritní společnosti je tedy potřeba přijmout několik změn v Trestním zákoníku. Některé trestné činy uvedené v hlavě VI. Trestního zákoníku se přesunou do hlavy X., jako trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Konkrétně jde o trestné činy

§ 240 Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

(1) Kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou podobnou povinnou platbu anebo vyláká výhodu na některé z těchto povinných plateb, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami,

b) poruší-li k usnadnění takového činu úřední uzávěru, nebo

c) spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.

(3) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve velkém rozsahu.

§ 241 Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby

(1) Kdo ve větším rozsahu nesplní jako zaměstnavatel nebo plátce svoji zákonnou povinnost odvést za zaměstnance nebo jinou osobu daň, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na zdravotní pojištění nebo jinou podobnou povinnou platbu, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

U obou uvedených trestných činů se přesunem do hlavy X. Trestního zákoníku odpovídajícím způsobem ještě zvýší trestní sazby, protože
jde o rasově motivované trestné činy.  

*Joj bari lačhi manušňi. - Je to velmi hodná žena.

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas

Otec, který se dobrovolně vzdal svých dětí.