14.01.2012 22:23

Náhrada za úskočný výkon vršovické chobotnice – pokračování PŘÍBĚHU

Křivé obvinění z trestného činu pohrdání soudem skončilo pro vršovickou chobotnici (justiční mafie se nesmí říkat) totálním fiaskem, kdy soudce Obvodního soudu pro Prahu 10 JUDr. Tome Fankič ml. absurdní obvinění smetl ze stolu, aniž by nařizoval jednání, protože i kdyby se skutek před soudem prokázal, pak se nejedná o trestný čin a ani přestupek. Vršovická chobotnice se to ještě snažila zvrátit stupidní stížností, ale neuspěla ani u Městského soudu v Praze, který bez dlouhého váhání potvrdil logické a velmi dobře odůvodněné rozhodnutí soudce JUDr. Frankiče ml.

Křivé obvinění vršovickou chobotnicí už není žádná legrace, jako když mě syn Petr Meszner křivě obviní ze zanedbání povinné výživy, proto jsem hledal pomoc u advokátů. Pomocnou ruku mi okamžitě podal JUDr. Petr Kočí Ph. D. z advokátní kanceláře E-Advokacie. Ten se právě v těchto dnech stal obětí nevybíravých útoků ze strany Advokátní komory a dokonce i od předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského, jen protože na rozdíl od jiných advokátů poctivě hájí práva svojí klientky. Když jsem ho seznámil s křivým obviněním z trestného činu, jeho první slova byla: „Můžeme se jedině těšit na odpovídající zadostiučinění“.

A je to tady!

Mladá advokátka Mgr. Lucie Vaverková (kolegyně JUDr. Petra Kočího Ph. D.), která se ani zdaleka nezalekla vršovické chobotnice a o několik řádů převýšila její ubohé právní znalosti (zejména trestního „experta“ Obvodního soudu pro Prahu 4 pisatele trestního oznámení Pytlouna), připravila výzvu k náhradě škody a nemajetkové újmy. Opět se jedná o vysoce kvalitní práci, která by neměla uniknout Vaší pozornosti, protože při současném stavu naší justice se můžete velice snadno stát objektem účelové kriminalizace, jen protože od naší justice požadujte spravedlivý soudní proces a bráníte se otřesnému výkonu nějakého soudce.  

Každý, má právo se domáhat náhrady škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Náhrada škody se uplatňuje u Ministerstva spravedlnosti a asi každému je jasné, že ministerstvo se bude náhradě škody vyhýbat a to ne snad, že by náhrada škody šla z kapes úředníků Ministerstva spravedlnosti nebo samotného ministra či snad dokonce soudců (státních zástupců), kteří škodu způsobili, ale protože se musí chovat hospodárně. To však pouze ve finanční otázce a nikoliv řešením příčiny (vyhazovem neschopných soudců).  Náhradu škody pak tedy musí určit soud. Ačkoliv zde máme údajně nezávislé soudy, ani soud nemá snahu oběť zlovůle řádně odškodnit zejména za nemajetkovou újmu, tak jako to známe v zahraničních kauzách, kde náhrady jdou do miliónů, a věc se snaží bagatelizovat, zejména v právně „složitých“ případech (za to jsou soudem strhávána procenta z nároku) nebo pokud trestní stíhání trvalo jen krátkou dobu (byl jste zproštěn viny, tak to vám musí stačit.)

Z tohoto pohledu je velice zajímavý nejnovější nález Ústavního soudu č. j. III.ÚS 1976/09 ze dne 13. 12. 2011, na který Adikii upozornil pan Jiří Krám (připravoval úspěšnou stížnost pro paní Prodělalovou k ESPL).  

III.ÚS 1976/09

Ústavní soud k uvedené části uzavírá, že i bez excesu úředních osob je trestní řízení způsobilé zasáhnout do osobnostních práv člověka; rozhodné tu není jejich chování, ale výsledek trestního řízení ve vztahu k opodstatněnosti jeho zahájení. Orgány státu, nadané vrchnostenskou pravomocí a donucovacími prostředky, musejí velmi pečlivě vážit, zda své přesvědčení o oprávněnosti k tak razantnímu zásahu do práv a svobod občana, jímž je zahájení trestního stíhání, opírají o dostatek věrohodných a způsobilých důkazních prostředků; jednají-li ukvapeně, nerozvážně, či přímo úskočně (dolus malus), musí být jejich nesprávný postup vyvážen odstraněním event. způsobených škod a poskytnutím odpovídajícího zadostiučinění. Takové zadostiučinění bude muset být poskytnuto v penězích vždy tam, kde doba mezi vydáním usnesení o zahájení trestního stíhání a výrokem, podle něhož se skutek, z něhož byl jednotlivec obviněn a obžalován, nestal, případně jej nespáchal obžalovaný, anebo skutek nebyl trestným činem, bude delší než v řádu týdnů či měsíců. Stigma trestního stíhání, které na člověku neprávem ulpí, nelze totiž odčinit jen soudním výrokem, trvá-li potvrzení neviny příliš dlouho. Lze s jistotou konstatovat, že doba, po kterou běží trestní stíhání, resp. doba, po kterou působí posléze zrušené odsuzující rozhodnutí, je delegitimizujícím faktorem; příslušné omezení osobnostních práv (zde práva na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a práva na soukromí) je ospravedlnitelné jen tehdy, trvá-li přiměřenou dobu. Je věcí státu, aby náležitě zorganizoval soustavu a práci orgánů činných v trestním řízení a zabezpečil je jak po stránce materiální, tak i personální, a tím vytvořil žádoucí předpoklady pro provedení rychlého řízení; případné nedostatky nemohou jít k tíži občanů, kteří od soudů a ostatních orgánů činných v trestním řízení právem očekávají dodržování zásady opodstatněnosti zahájeného řízení a přiměřené doby řízení.

K tomu není absolutně co dodávat. Nález navíc obsahuje velmi působivé pasáže k otázce dobrých mravů, což lze dobře uplatnit k výživnému. Do sbírky judikátů Adikie tak byl nález uveden dvakrát, pod různými názvy. Celé znění nálezu zde: Náhrada škody za úskočný výkon veřejné moci

Z uvedeného nálezu tedy vyplývá, že nárok na odškodnění za nemajetkovou újmu je oprávněný, i když se jednalo o krátkou dobu trestního stíhání, zejména v případech, kdy ze strany orgánů činných v trestním řízení došlo k nerozvážnému, či přímo úskočnému (dolus malus) razantnímu zásahu do práv a svobod občana. A právě pro úskočnost obvinění vršovickou chobotnicí krom náhrady škody (náhrady nákladů na zastoupení Mgr. Lucií Vaverkovou) také požadujeme poměrně vysokou náhradu nemajetkové újmy, srovnatelnou s jiným časově delším, avšak neúskočným obviněním v částce

150 000,- Kč

A teď si vychutnejte úžasnou práci mladé advokátky Mgr. Lucie Vaverkové pod vedením JUDr. Petra Kočího Ph. D.

 

Poškozený:                Luboš Meszner

 

Zastoupen:                 Mgr. Lucií Vaverkovou, advokátem

                                      se sídlem Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1

                                      identifikační číslo 73 62 80 85

      číslo osvědčení České advokátní komory 13623

Výzva k náhradě

škody a nemajetkové újmy způsobené nezákonným trestním stíháním podaná podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za škodu“)

 

 

Přílohy:           plná moc právnímu zástupci (originál)

                        4 x zápis o právní poradě (originál)

                        faktura za právní služby (originál)

                        potvrzení o úhradě


 

I.

 

 1. Usnesením policejního orgánu Policie České republiky, Obvodní ředitelství policie Praha IV, Služba kriminální policie a vyšetřování, 6. oddělení obecné kriminality, č.j.: ORIV-19034-15/TČ-2010-001476 ze dne 14.3.2011 (dále jen „předmětné usnesení“), bylo proti poškozenému zahájeno trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu pohrdání soudem podle ustanovení § 336 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“).

 

 1. Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 podala na poškozeného dne 29.06.2011 obžalobu, sp. zn. 1 ZT 39/2011.

 

 1. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 30.6.2011, sp. zn. 2 T 97/2011, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17.8.2011, sp. zn. 9 To 316/2011, bylo zastaveno trestní stíhání proti poškozenému podle ustanovení § 314c odst. 1 písm. a) z důvodů uvedených v ustanoveních § 188 odst. 1 písm. c) a § 172 odst. 1 písm. b) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestního řádu“). Toto usnesení nabylo právní moci dne 17.08.2011.

 

 1. Trestní řízení vedené vůči poškozenému trvalo 5 měsíců. Dle odůvodnění usnesení o zastavení trestního stíhání: „Po přezkoumání obžaloby dle § 314c odst. 1 trestního řádu dospěl samosoudce k závěru, že ve věci je nutno trestní stíhání obviněného zastavit, neboť ten je stíhán pro skutek, který i kdyby byl při hlavním líčení v řízení před soudem prokázán, nenaplňuje znaky žádného trestného činu ….“ Orgány činné v trestním řízení vedly tedy proti poškozenému trestní stíhání, ačkoli již od počátku bylo zcela zjevné, že se vůbec nemůže jednat o trestný čin, na což poškozený opakovaně upozorňoval. Poškozený má za to, že se ze strany orgánů činných v trestním řízení jednalo o zřejmou svévoli a nezákonnou persekuci poškozeného za jeho kritiku práce soudců v civilním řízení, jehož je účastníkem.    

 

 1. Nedůvodným trestním stíháním v délce 5 měsíců vznikla poškozenému značná újma sestávající z materiální i imateriální složky, proto je na místě požadovat, aby byl nyní poškozený Českou republikou, jednající Ministerstvem spravedlnosti, za tuto újmu odškodněn.

 

Důkaz:      trestním spisem vedeným u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 2 T 97/2011

 

II.

 

 1. Ze skutečností uvedených v čl. I. této žádosti poškozenému vznikla majetková i nemajetková újma. V rámci nároku na náhradu škody, která mu byla způsobena shora popsaným nezákonným rozhodnutím, uplatňuje:

 

1. Náklady právního zastoupení a hotové výdaje poškozeného a jeho právního zástupce,

2. Zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu.

 

 

Ad 1. Náklady právního zastoupení a hotové výdaje poškozeného a jeho právního zástupce ve smyslu ustanovení § 31 zákona o odpovědnosti za škodu.

 

Podle platné právní úpravy lze náklady obhajoby advokátem do náhrady škody zahrnout pouze ve výši mimosmluvní odměny dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů(dále jen „AT“).

 

 

 • Obhajobu poškozeného v přípravném řízení vykonávala Mgr. Lucie Vaverková. Za poskytnutí právních služeb při obhajobě v trestním řízení poškozený zaplatil své obhájkyni částku ve výši 34.300,- Kč.
 • V souladu s ustanoveními § 7, § 10 odst. 3 písm. b) (částka 10.000 Kč, neboť jde o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje jeden rok a nepřevyšuje pět let) a § 11 a advokátního tarifu (dále jen „AT“) činí hodnota jednoho úkonu právní pomoci částku ve výši 1.500,- Kč.

 

V trestním řízení provedl obhájce následující úkony právní pomoci:

 

 • Dne 16.03.2011 první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb dle § 11 odst. 1 písm. a) AT........................... 1.500,- Kč
 • Dne 16.03.2011 účast při výslechu poškozeného v době od 08.58h do 09.40h dle § 11 odst. 1 písm. e) AT................................................................................................................................... 1.500,- Kč
 • Dne 18.03.2011 stížnosti ve věcech, ve kterých se rozhoduje ve veřejném zasedání (odůvodnění stížnosti proti zahájení trestního stíhání) dle § 11 odst. 2 písm. d) AT................................................ 750,- Kč
 • Dne 20.04.2011 stížnosti ve věcech, ve kterých se rozhoduje ve veřejném zasedání (návrh na zastavení trestního stíhání) dle § 11 odst. 2 písm. d) AT.............................................................. 750,- Kč
 • Dne 29.04.2011 účast při výslechu dvou svědkyň, a to každé započaté dvě hodiny dle § 11 odst. 1 písm. e) AT................................................................................................................................... 3.000,- Kč
 • Dne 13.05.2011 účast při výslechu poškozeného v době od 08.15h do 10.01h dle § 11 odst. 1 písm. e) AT................................................................................................................................... 1.500,- Kč
 • Dne 13.05.2011 další porada s klientem přesahující jednu hodinu dle § 11 odst. 1 písm. c) AT.

......................................................................................................................................... 1.500,- Kč

 • Dne 16.05.2011 stížnosti ve věcech, ve kterých se rozhoduje ve veřejném zasedání (stížnost proti usnesení, že státní zástupkyně není vyloučena z vykonávání úkonů a návrh na odnětí a přikázání věci) dle § 11 odst. 2 písm. d) AT................................................................................................................... 750,- Kč
 • Dne 17.05.2011 účast při výslechu svědka Pytlouna v době od 10.03h do 12.05h, a to každé započaté dvě hodiny dle § 11 odst. 1 písm. e) AT........................................................................... 3.000,- Kč
 • Dne 17.05.2011 další porada s klientem přesahující jednu hodinu dle § 11 odst. 1 písm. c) AT.

......................................................................................................................................... 1.500,- Kč

 • Dne 26.05.2011 prostudování spisu dle § 11 odst. 1 písm. f) AT............................... 1.500,- Kč
 • Dne 26.05.2011 další porada s klientem přesahující jednu hodinu dle § 11 odst. 1 písm. c) AT

......................................................................................................................................... 1.500,- Kč

 

Vzhledem k výše uvedenému přísluší obhájci dle advokátního tarifu:

 

 • částka ve výši 18.750,- Kč za 12 úkonů právní služby,
 • náhrada hotových výdajů za 12 úkonů právní služby ve výši 3.600,- Kč (12 x 300,- Kč) dle ustanovení § 13 odst. 3 AT.

 

Odměna obhájce, včetně náhrady hotových výdajů, dle advokátního tarifu činí částku ve výši 22.350,- Kč.

 

Při náhradě škody poškozený uplatňuje částku, kterou uhradil obhájci dle advokátního tarifu ve výši 22.350,- Kč.

 

 

Ad 2 Zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu ve smyslu ustanovení § 31a zákona o odpovědnosti za škodu

 

Nemajetkovou újmu, která byla poškozenému způsobená uvedeným trestním stíháním, uplatňuje poškozený zejména proto, že:

 

 • Trestní stíhání poškozeného bylo od počátku zcela zjevně bezdůvodné, neboť skutek, pro který byl stíhán, nevykazuje znaky žádného trestného činu. Orgány činné v trestním řízení tedy svévolně zneužily svou pravomoc, což je v demokratické společnosti nepřípustné. V důsledku toho poškozený začal mít obavy uplatňovat svá zákonná práva v civilním řízení, jehož je účastníkem.
 • Usnesení o zahájení trestního stíhání i trestní řízení trpělo podstatnými vadami a neodpovídalo požadavkům, jež jsou stanoveny zákonem.
 • Státní zástupce v rámci dozoru nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení nedostál svým povinnostem.
 • Celým trestním řízením, které trvalo 5 měsíců, byl poškozený závažným způsobem postižen, kdy se nemohl plně věnovat své práci a rodině, namísto toho se musel účastnit několika výslechů a dalších úkonů v trestním řízení.
 • Náplní činnosti poškozeného je práce ve výškách (např. opravy antén). Trestní stíhání znamenalo pro poškozeného značné nervové vypětí (tj. z důvodů bezpečnosti často kvůli svému psychickému stavu pracovat nemohl) a též časovou zátěž. Poškozený se tak nemohl plně věnovat své práci, což pro poškozeného znamenalo osobnostní újmu z hlediska jeho seberealizace a samozřejmě též ztrátu na výdělku.
 • Poškozený se stal pro své okolí bez své stíhaným delikventem, čímž došlo k rozsáhlé a do značné míry i nevratné degradaci jeho vážnosti, důstojnosti a postavení ve společnosti.

 

Z výše uvedených důvodů za přiměřené zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu poškozený považuje částku 150.000,- Kč.

 

III.

 

Vzhledem k tomu, že mi byla při výkonu státní moci - nezákonným trestním řízením způsobena škoda, žádám, aby odbor odškodňování Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodl tak, že se:

 

 1. Luboši Mesznerovi, ....................... přiznává nárok na náhradu škody vzniklý z:
 • Nákladů právního zastoupení a hotové výdaje poškozeného a jeho právního zástupce při obhajobě ve výši 22.350,- Kč.
 • Zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu ve výši 150.000,- Kč.
 1. Česká republika uhradí Luboši Mesznerovi,............................

  náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 172.350,- Kč.

 

 

V Praze dne 13. ledna 2012                                                                          Luboš Meszner

 

—————

Zpět