23.05.2011 23:49

Natoč to! (Policii ČR)

Stanovisko k pořizování obrazových či zvukových záznamů příslušníků Policie ČR ve službě osobami ze strany veřejnosti. 

Při provádění služebních zákroků policisté nevystupují jako soukromé fyzické osoby, tudíž pořízení audio a videozáznamu nebo fotografie jejich jednání a chování nemůže být posuzováno jako zásah do jejich osobnostních práv, např. práva na soukromí. Pořizování obrazových či zvukových záznamů při provádění služebních záznamů občany na místě veřejnosti přístupném není zákonem zakázáno. Občané mohou takovéto záznamy pořizovat a dále poskytovat k využití sdělovacím prostředkům, a to také v případě, že mají podezření na porušení zákona ze strany příslušníka Policie ČR. V tomto případě může být pořízený záznam předán inspekci ministra vnitra, která jej vyhodnotí a případně jej muže použít jako důkaz v trestním řízení proti policistovi.

Pořízení záběrů obsahujících identifikační číslo příslušníka Policie ČR či registrační číslo služebního vozidla není v rozporu se zákonem, neboť ani v tomto případě není pořízením záběru zasahováno do osobnostních práv, ani nejsou zveřejňovány osobní údaje. Identifikační číslo nelze považovat za osobní údaj ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně dalších předpisu, v platném znění. Identifikační číslo je dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii, v platném znění, jedním z odznaku policie. Identifikační číslo má být viditelně umístěno na služebním stejnokroji na levé straně prsou policisty. Jedním z důvodu pro viditelné nošení identifikačního čísla je následná identifikace konkrétního policisty, např. na základě informací poskytnutých občany.

Jak je již uvedeno výše, příslušníci Policie ČR při plnění zákonných úkolů vykonávají působnost orgánu veřejné správy. Z principu demokratické společnosti vyplývá, že občané mohou výkon této moci přiměřeným způsobem kontrolovat. Takovouto kontrolou může být právě pořízení audio a videozáznamu nebo fotografie jejich jednání a chování a jejich následné využití, např. sdělovacími prostředky.

 

MINISTERSTVO VNITRA

Mgr. Michal MAZEL

ředitel odboru bezpečnostní politiky

—————

Zpět