20.05.2011 21:49

Návrh na odnětí věci OSZ pro Prahu 10 - pokračování PŘÍBĚHU

Tato část PŘÍBĚHU navazuje na část Sofistikované odůvodnění versus bláboly, kde bylo možné porovnat práci nadějné advokátky Mgr. Vaverkové s prací státní zástupkyně OSZ pro Prahu 10 Mgr. Radky Michkové štědře placené z peněz daňových poplatníků.

Nemám právní vzdělání a je tedy vcelku možné, že moje podání jsou pro naší justici nesrozumitelná a tak se asi může stát, že zamění smysl mého žalobního návrhu. Námitku podjatosti však psala právně vzdělaná advokátka a sofistikovaně jí odůvodnila včetně příslušných judikátů. Jak si tedy vysvětlit, že státní zástupkyně Mgr. Radka Michková jí zamítla na základě hlouposti, která nebyla namítána (společná budova), a které by neuvěřilo ani dítě předškolního věku?

Proti zamítnutí námitky podjatosti podala advokátka Mgr. Vaverková odvolání s návrhem na přikázání věci jinému státnímu zastupitelství. Opět se jedná o práci, která by se měla povinně přednášet na Justiční akademii (školící středisko justice).

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 10

ul. 28. pluku 1533/29b

100 83 Praha 10

_________________________________

č. j.: 1 ZT 39/2011 - 23

        

Obviněný:                   Luboš Meszner

                                   nar.

                                   Bytem……………., 143 00 Praha 4

 

Obhájce:                     Mgr. Lucie Vaverková, advokát

                                   se sídlem Opletalova 1535/4, 110 00 Praha 1

                                   zaregistrovaná v ČAK pod číslem 13623

 

Stížnost obviněného proti usnesení státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 č. j. 1 ZT 39/2011 – 23 ze dne 10.5.2011, že státní zástupkyně není vyloučena z vykonávání úkonů trestního řízení

a

návrh obviněného na odnětí a přikázání věci.
 

I.

Usnesením policejního orgánu Policie České republiky, Obvodní ředitelství policie Praha IV, Služba kriminální policie a vyšetřování, 6. oddělení obecné kriminality, č. j.: ORIV-19034-15/TČ-2010-001476 ze dne 14.03.2011, bylo proti obviněnému zahájeno trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu pohrdání soudem podle ustanovení § 336 b) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Obviněný v této věci navrhl vyloučení státní zástupkyně z vykonávání úkonů trestního řízení. Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 o návrhu obviněného rozhodla usnesením č. j. 1 ZT 39/2011 – 23 ze dne 10.5.2011 tak, že vyloučena z vykonávání úkonů trestního řízení není. Proti předmětnému usnesení podává obviněný prostřednictvím svého obhájce tuto stížnost, neboť má za to, že jeho výrok je nesprávný a že byla porušena ustanovení zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

II.

Obviněný má za to, že skutečnost, že v předmětné věci dle jeho informací podal trestní oznámení místopředseda trestního úseku Obvodního soudu pro Prahu 4, věc se týká soudkyň Obvodního soudu pro Prahu 4, přičemž Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 10 sídlí stejně jako Obvodní soud pro Prahu 10 v Justičním areálu na Míčánkách, zakládá důvodnou pochybnost o poměru státní zástupkyně k osobám, jichž se věc přímo dotýká. Jde o to, že uvedená skutečnost vyvolává logické otázky zpochybňující objektivní nestrannost státní zástupkyně, neboť je velmi pravděpodobné, že zde existují osobní vazby a kontakty mezi osobami soudců a státních zástupců.

Z usnesení Ústavního soudu ČR, č.j. Pl. ÚS 13/06-15 ze dne 6. května 2008, týkající se obnovy řízení po rozsudku ESLP ve věci Chmelíř proti ČR ze dne 7. 6. 2005, vyplývá, že čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod vyžadují, aby byl soud nestranný nejen z hlediska osobního přesvědčení soudců, kteří věc rozhodují (subjektivní hledisko), nýbrž i z hlediska toho, zda osoba soudce nabízí dostatečné záruky vyloučení všech důvodných pochybností v tomto směru (objektivní hledisko); s okolnostmi, které by mohly vyvolat pochybnosti o objektivní nestrannosti, se musí soud při rozhodování o námitce podjatosti vypořádat s ohledem na skutečnost, že i zdání může mít pro jejich posouzení jistý význam. Toto dle názoru obviněného s ohledem na principy fair procesu platí přiměřeně pro všechny orgány činné v trestním řízení.

Obviněný má za to, že uvedená skutečnost vzbuzující pochybnost o nestrannosti se týká i jiných státních zástupců Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10, proto navrhuje, aby věc byla odňata Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 10 a přikázána jinému státnímu zastupitelství téhož stupně, u něhož důvody k pochybnosti o podjatosti státních zástupců nejsou.

III.

S ohledem na výše uvedené obviněný navrhuje, aby státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze zrušil usnesení státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 č. j. 1 ZT 39/2011 – 23 ze dne 10.5.2011 a rozhodl sám ve věci tak, že státní zástupkyně je vyloučena z vykonávání úkonů trestního řízení.

Obviněný dále navrhuje, aby věc byla odňata Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 10 a přikázána jinému státnímu zastupitelství téhož stupně.

 

V Praze dne 16. května 2011                                                                                       Luboš Meszner

—————

Zpět