19.05.2011 22:57

Návrh na snížení výživného

Pozor! V případě nezletilých dětí soud není vázán žalobním návrhem! Do návrhu můžete tedy napsat cokoliv, protože soud se tím stejně nebude řídit. Řízení (provádění důkazů) povede směrem, kterým se mu bude chtít a o věci rozhodne podle svojí momentální nálady, kdy tabulky výživného (metodický pokyn Ministerstva spravedlnosti na sjednocování rozhodování soudů v otázce výživného) nejsou pro soud závazné. V případě zletilého dítěte je však soud vázán žalobním návrhem a nesmí jej překročit. I v tomto případě soud povede řízení směrem, kterým se mu bude chtít, ale nemůže rozhodnout jinak, než je uvedeno v návrhu. Pro naši justici je snížení výživného věc jen těžko představitelná. Je to v celku logické, protože soudci mají plný plat i v případě nemocenské a pokud hrozí snížení příjmu s ohledem na prázdnou státní pokladnu, tak si rozhodnou, že se jejich platy prostě snižovat nebudou. Pokud tedy soud dospěje k závěru, že navrhované výživné neodpovídá možnostem plátce třeba jen o 100,- Kč, žalobu zamítne.   

žalobce:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

žalovaná:
… (jméno a příjmení) …, (nar. …)
bytem v … (adresa bydliště) …

 
Žaloba o snížení výživného pro (ne)zletilé dítě …, narozenou …

 

počet stejnopisů:
(dvojmo)

 

přílohy:
- … (označení příloh žaloby)
- …
- …

 

I.

Žalovaná se narodila dne … za trvání manželství žalobce a … . Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne …, bylo manželství rodičů žalobkyně rozvedeno. Vzhledem k tomu, že žalobkyně byla v době rozhodování o rozvodu svých rodičů již zletilá, nebyly soudem upravovány její poměry pro dobu po rozvodu jeho rodičů. Rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. … bylo žalovanému stanovena povinnost přispívat žalobkyni na její výživu měsíčně částkou … .

Důkazy:
- rodným listem žalobkyně
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci
- rozsudkem Okresního soudu v … ze dne … č.j. …s vyznačenou doložkou právní moci

 

II.

S ohledem na to, že od poslední úpravy výživného pro žalobkyni došlo k podstatné a nikoliv jen přechodné změně poměrů na straně všech účastníků tohoto řízení, má žalobce za to, že jsou zde vytvořeny podmínky pro to, aby bylo žalobci vyměřeno výživné v nové výši, jež by odpovídala odůvodněným potřebám žalované, jakož i schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům žalobce. Pokud jde o žalovanou, ta v současné době studuje ne … škole … v … . Zatímco po rozvodu rodičů žalované tato zůstala bydlet u matky, v současné době bydlí žalovaná sama v pronajatém bytě o velikosti … … kategorie. Jak je žalobci z vlastní zkušenosti známo, náklady spojené s užíváním takovéhoto bytu dosahují částky až … Kč. Pakliže žalovaná pro své studium uváděla žalobci, že si nemůže opatřit dostatečné finanční prostředky brigádami, popřípadě jiným způsobem, má žalobce informace o tom, že toto tvrzení žalované není pravdivé. Žalovaná totiž více než … při svém studiu pracuje na částečný úvazek jako … u … v … , což také vysvětluje to, že je schopna platit tak vysoké výše uvedené platby spojené se shora uvedeným bytem. Žalobci je také známo, že žalovaná si v … pořídila …, dále vlastní … a užívá … . U výše uvedeného zaměstnavatele by měla žalovaná dosahovat příjmu okolo … Kč.

 

Důkazy:
- výslechem účastníků řízení
- potvrzením zaměstnavatele žalované o příjmech jež tato dosahuje
- výslechem svědka …, bytem …, pronajímatele shora uvedeného bytu v užívání žalované

 

III.

Ke změně schopností, možností a majetkových poměrů došlo podstatně taktéž na straně žalobce. Ten v současné době pracuje jako … u … v … , kde na rozdíl od předešlého zaměstnání dosahuje příjmu pouze ve výši … Kč. Žalovaný v současné době bydlí sám v …, kde pokud jde o náklady spojené s užíváním tohoto bytu, tyto činí … .

 

Důkazy:
- výslechem žalobce
- doklady o inkasu a platbách spojených s užíváním bytu žalobce

 

V.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti žalobce žádá, aby Okresní soud v … po provedeném řízení vynesl tento

 

r o z s u d e k:

 

I. Rozsudek Okresního soudu v … ze dne … č.j. …, jenž nabyl právní moci dne … a kterým bylo naposled žalobci …, narozenému … stanoveno výživné pro žalovanou zletilou … ve výši … Kč měsíčně se mění tak, že se toto výživné snižuje z částky ... Kč na částku … Kč měsíčně, splatných vždy do … dne každého měsíce předem k rukám žalované, a to s účinností od … .

 

II. Přeplatek na výživném, vzniklý snížením výživného za dobu od ... do ... v celkové částce ... Kč je žalovaná ... povinna uhradit k rukám žalobce v ... splátkách po ... Kč splatných vždy do … dne v měsíci, počínaje měsícem ..., a to pod ztrátou výhody splátek.

 

III. Žalovaná je povinna uhradit žalobci náklady řízení do … dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

V … dne …
podpis žalobce …

—————

Zpět