29.06.2011 13:00

Nezávislé soudy kvaltují jen pro vrchnost – pokračování PŘÍBĚHU

Moje snaha o předběžnou úpravu poměrů stanovením „záloh“ výživného tak, aby to odpovídalo mým současným příjmům, nakonec vyústila v Test inteligence a svědomitosti soudců - pokračování PŘÍBĚHU . Jedním ze soudců, kteří o tomto návrhu rozhodovali, byl i soudce Obvodního soudu pro Prahu 4 JUDr. Liška, který vlastní spor neřeší. Podle rozvrhu práce byla věc přidělena soudkyni JUDr. Smitkové. Na tom není nic neobvyklého. V rámci svého usnesení, kterým zamítl můj návrh na předběžnou úpravu poměrů však v odůvodnění rozhodl o konání soudního jednání a přílohou usnesení bylo i předvolání k soudu. 

 

(Poznámka - Průtahy v řízení opakovaným předkládáním spisu k odvolacímu soudu jsou zaviněné soudkyní JUDr. Smitkovou, která zaměnila smysl žalobního návrhu,  není jí srozumitelný ani metodický pokyn Ministerstva spravedlnosti na sjednocování rozhodování soudů v otázce výživného a nesmyslným odmítnutím žaloby viz. Políček soudkyni JUDr. Smitkové )

Podle tohoto usnesení lze tedy usuzovat, že věc bude dále řešena soudcem JUDr. Liškou a to už je nejen neobvyklé, ale především nezákonné!

Listina základních práv a svobod

Článek 38
(1) Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci.  

Samozřejmě i já mám zájem, aby věc byla co nejdříve projednána, kdy žalovaný zneužívá průtahů v řízení k mojí trestně právní šikaně 6 let starým rozsudkem, který už jen z tohoto důvodů nemůže odpovídat současným poměrům. Navíc se jedná o triviální záležitost, kdy stačilo vycházet z Metodického pokynu Ministerstva spravedlnosti na sjednocování rozhodování soudů v otázce výživného a o věci již mohlo být dávno rozhodnuto.

Na druhou stranu však nemohu rezignovat na moje právo dané čl. 36 odst. 1) Listiny základních práv a svobod, aby moje věc byla projednána nestranným a nezávislým soudem.

Listina základních práv a svobod

Článek 36

(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.

O námitce podjatosti všech soudců Obvodního soudu nebylo doposud rozhodnuto a soudní jednání není neodkladný úkon (i když i já mám zájem na rychlém projednání věci)!

Občanský soudní řád

§ 15b

(1) K rozhodnutí o námitce podjatosti soud věc předloží s vyjádřením dotčených soudců (přísedících) svému nadřízenému soudu. V řízení lze zatím učinit jen takové úkony, které nesnesou odkladu.

Pokud tedy Obvodní soud pro Prahu 4 nařídil soudní jednání, zcela nepochybně se jedná o nesprávný úřední postup v hrubém rozporu s § 15b odst. 1) osř.

Z uvedených důvodů jsem tedy podal návrh na předběžné opatření, kterým se domáhám, aby „nezávislý“ místně i věcně příslušný Obvodní soud pro Prahu 10 zakázal Obvodnímu soudu pro Prahu 4 konat soudní jednání do doby rozhodnutí o námitce podjatosti všech soudců tohoto soudu.

Plné znění návrhu bylo zařazeno do rubriky Rukojeť kverulanta - Návrh na vydání předběžného opatření - nezákonný postup soudu

Všichni jsme nedávno mohli vidět, jak „nezávislé“ soudy kvaltují, když potřebuje státní orgán (Ministerstvo financí) naléhavě vyřešit údajně nezákonný postup občanů (stávku odborářů). V reportáži Justice TV se můžete podívat, jak postupují „nezávislé“ soudy, když potřebuje občan naléhavě vyřešit nezákonný postup státního orgánu.

Pro úplnost jsem ještě do spisu založil výzvu soudu, aby dbal platných zákonů, mých základních práv a nařízené jednání neprodleně zrušil. Stejnou výzvu jsem adresoval i předsedkyni Obvodního soudu pro Prahu 4 JUDr. Pokorné.

—————

Zpět


ADIKIA DOPORUČUJE

www.iustin.cz 

 www.justicetv.eu