21.01.2012 23:50

Otče dej a informace nežádej! – pokračování PŘÍBĚHU

Při projednávání úpravy výživného advokát JUDr. David Černý „tlumočil“ názor mého syna Petra Mesznera, že nesouhlasí se snížením výživného, protože od poslední úpravy výživného došlo k nárůstu spotřebitelských cen. Protože už několik let navštěvuje Vysokou školu ekonomickou, začal jsem se zabývat otázkou, jak je možné, že ho při takových znalostech „ekonomie“ ještě nevyhodily. Cožpak nárůst spotřebitelských cen postihuje jen vybrané studenty vysoké ekonomické a ostatních občanů včetně rodičů studentů se to nijak nedotýká?

Obrátil jsem se tedy na jeho školu, aby mi v tomto směru poskytli informace. Ostatně i modřanská policejní komisařka Kinduchová na mě ječela, proč se na syna nejdu informovat do školy (Jak dostat tatínka do polepšovny – pokračování PŘÍBĚHU).

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

Věc: žádost o poskytnutí informace

S ohledem na skutečnost, že se mnou syn Petr Meszner, který je studentem prezenční formy studia bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika na vaší škole (tuto informaci jsem získal až v rámci soudního řízení o úpravě výživného) již 7 let absolutně nekomunikuje a v rozporu se Zákonem o rodině mi řádně a včas neposkytuje informace o pokračující přípravě na budoucí zaměstnání a svých studijních výsledcích, žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o poskytování informací a jako otec Petra Mesznera o poskytnutí informací.

V rámci soudního řízení o úpravě výživného syn Petr Meszner argumentoval tím, že od poslední úpravy vyživovací povinnosti došlo za posledních pět let ke zvýšení jeho životních nákladů růstem spotřebitelských cen a tuto skutečnost soudu dokladoval údaji Českého statistického úřadu (viz. příloha). Z toho nutně vyplývá, že žije v přesvědčení, že růst spotřebitelských cen a inflace postihuje pouze vybrané studenty Vysoké ekonomické školy a ostatních občanů se nijak nedotýká.

V rámci soudního řízení pak syn uvedl, že pokud mám malé příjmy z živnosti, měl bych se nechat zaměstnat, abych mu mohl dále přispívat na výživu částkou 6 500,- Kč měsíčně případně i větší. I bez vyšších znalostí ekonomie je však nepochybné, že v mém věku (50 let) je pravděpodobnost získat nadprůměrně finančně ohodnocené zaměstnání téměř nulová. Na druhou stranu jsem se dočetl v informaci, kterou jste poskytli Obvodnímu soudu pro Prahu 4, že studium Vysoké ekonomické školy také zahrnuje pravidelné cvičení v plavání v plaveckém stadiónu v Podolí. Jinak řečeno, měl bych se tedy sedřít z kůže, aby se syn v rámci studia mohl cachtat v bazénu. Navíc se obávám se, že snaha školy, zabránit utonutí studentů v ekonomickém vzdělání vypsáním pravidelných cvičení v plavání, nemůže odstranit jejich hrubé nedostatky v ekonomickém vzdělání.

V rámci soudního řízení syn Petr Meszner uvedl, že nemá žádný majetek a výživné od otce v částce 6 500,- Kč měsíčně a 8 500,- Kč měsíčně od matky, tedy celkem 15 000,- Kč měsíčně mu pak nepostačuje na další potřebné studijní aktivity jako např. kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím a zahraniční vzdělávací pobyt s výukou angličtiny. V průběhu řízení se pak prokázalo, že syn má v bance uloženo více jak 400 000,- Kč, které dostal od svojí babičky, a které mu rodiče po dosažení zletilosti v souladu se Zákonem o rodině odevzdali.

S ohledem na uvedené skutečnosti žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. Jméno profesora (ů), který se doposud podílel na vzdělání mého syna v ekonomické oblasti.
 2. Jaké vzdělání má tento profesor a čím může doložit, že je schopen vyučovat ekonomické obory na Vysoké ekonomické škole?
 3. Jak je možné, že syn Petr Meszner při hrubých neznalostech základních ekonomických souvislostí prošel zkouškami až do pátého semestru Vysoké ekonomické školy?
 4. Kdo je odpovědný za rozsah vzdělání studentů Vysoké ekonomické školy?
 5. Kdo je odpovědný za kontrolu, zda studenti Vysoké ekonomické školy skutečně mají vzdělání odpovídající stupni příslušného semestru?
 6. Jaký smysl či význam mají pravidelná cvičení v plavání pro budoucí zaměstnání studentů, na které se připravují na Vysoké ekonomické škole?
 7. Jaký smysl či význam mají pravidelná cvičení v plavání pro budoucí zaměstnání mého syna Petra Mesznera v oboru Aplikovaná informatika, na které se připravuje na Vysoké ekonomické škole? 
 8. Proč není na místo pravidelných cvičení v plavání ve studijním plánu vypsán potřebný kurz angličtiny s rodilým mluvčím?  
 9. Proč není na místo pravidelných cvičení v plavání ve studijním plánu vypsán potřebný zahraniční vzdělávací pobyt s výukou angličtiny?
 10. Jaké jsou náklady na pro studium na Vysoké ekonomické škole potřebný kurz angličtiny s rodilým mluvčím?
 11. Jaké jsou náklady na pro studium na Vysoké ekonomické škole potřebný zahraniční vzdělávací pobyt s výukou angličtiny?
 12. Jak je možné, že student Vysoké ekonomické školy neví, že poměrně vysoká peněžní částka uložená na jeho bankovním účtu je jeho majetek?  
 13. Jak je možné, že student Vysoké ekonomické školy nezná postup, kterým se finanční prostředky uložené na jeho bankovním účtu převádějí na hotovost tak, aby si mohl hradit svoje pro studium na Vysoké ekonomické školy nezbytné výdaje?
 14. Jak je možné, že student Vysoké ekonomické školy nezná postup, kterým je možné ze svého bankovního účtu bezhotovostně hradit svoje pro studium na Vysoké ekonomické školy nezbytné výdaje?
 15. Kolik studentů Vysoké ekonomické školy s majetkem přesahujícím částku 400 000,- Kč a měsíčním příjmem od rodičů v částce 15 000.-Kč si stejně jako můj syn Petr Meszner nemůže z finančních důvodů dovolit potřebný kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím?
 16. Kolik studentů Vysoké ekonomické školy s majetkem přesahujícím částku 400 000,- Kč si stejně jako můj syn Petr Meszner nemůže z finančních důvodů dovolit potřebný zahraniční vzdělávací pobyt s výukou angličtiny?
 17. Kolik má syn Petr Meszner zanedbaných kreditů (žádám přesný rozpis)?
 18. Přehled skutečné účasti syna Petra Mesznera na jednotlivých přednáškách, cvičeních a případně dalších povinných školních aktivitách za celé období studia na Vysoké ekonomické škole?
 19. Studijní výsledky syna Petra Mesznera za celé období studia na Vysoké ekonomické škole?

Podle zákona bla bla …… jako rodič, který by si měl plnit vyživovací povinnost, na tyto informace nemám právo. Obrátil jsem se tedy na Ministerstvo školství a po přehazování z jedné kanceláře do druhé, kdy jsem pokaždé musel všechno vysvětlovat ještě jednou, jsem skončil na tom, že mi škola informace nemůže poskytnout. Informaci, zda vůbec je syn studentem VŠ, mi nemůže sdělit ani ministerstvo. Z jednání úředníků bylo patrné, že pro situaci mají pochopení (asi jsem nebyl první) a informaci bych pravděpodobně získal, ale pouze „neoficiální“. S tím se ale nemohu spokojit. Obrátil jsem se tedy na v této věci asi nejpovolanější osobu – pana Pateru. Ten mě navedl na školní inspekci, která tento problém již vyřešila metodickým pokynem. U zletilých dětí má rodič plnící vyživovací povinnost na informace právo. 

Česká školni inspekce Vztah rodičů a školy pohledem práva

Ale zároveň mě hned „ochladili“, protože působnost školní inspekce sahá od mateřských škol pouze do středních škol a vysoké školy jsou mimo jejich působnost.

Takto naše zákony, justice a orgány činné v trestním řízení vychovají děti.

Rodič je jen bezprávným bankomatem.   

 

—————

Zpět