12.12.2010 16:30

Právní stát je jen Potěmkinova vesnice

Dnes byl přidán XXVI. díl PŘÍBĚHU -  Vyřízení námitky podjatosti.

Se zřetelem na poměr soudkyně JUDr. Smitkové k věci, kdy převrátila smysl žalobního návrhu, byl v rámci „doplnění“ žalobního návrhu podán návrh na její vyloučení z projednávání věci, protože lze důvodně pochybovat o její nepodjatosti viz. III. díl PŘÍBĚHU - Měsíc od podání žalobního návrhu.

Občanský soudní řád

Vyloučení soudců

§ 14

(1) Soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Mezi tím však na mně soudkyně JUDr. Smitková podala trestní oznámení (viz. XXIII. díl  PŘÍBĚHU - Místo bezpečí a důvěry), kdy se oprávněnou kritikou její nekvalitní práce cítí jako poškozená. K námitce podjatosti však uvedla, že k účastníkům řízení nemá žádný vztah. Tím se dopustila trestného činu poškozování cizích práv dle § 181 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku, protože nadřízený soud uvedla v omyl a způsobila mi tím újmu na právech, kdy Městský soud o této podstatné skutečnosti při svém rozhodování nevěděl. 

Trestní zákoník

§ 181 Poškození cizích práv

(1) Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že

a) uvede někoho v omyl, nebo
b) využije něčího omylu,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci (1) jinému značnou újmu na právech,

A jak tedy o námitce rozhodl Městský soud v Praze?

Pro soudce Městského soudu v Praze JUDr. Paloncyovou, JUDr. Slivku a JUDr. Zimovou není známkou podjatosti k projednávané věci, když soudkyně OS pro Prahu 4 JUDr. Smitková převrátila smysl žalobního návrhu a překrucováním skutečností, kdy jsem si měl stěžovat na „postup soudkyně v projednávané věci“ (§ 14 odst. 4 o. s. ř.), kolegiálně kryjí otřesnou kvalitu práce jiné soudkyně a ještě se vyhrožováním pořádkovou pokutou připojují k právní šikaně účastníka řízení, který se domáhá svého základního práva na projednání věci nestranným soudem. Podle poučení pak není proti takovému usnesení dovolání přípustné.

Pokud byla Česká republika do revoluce policejním státem, po revoluci stala justičním státem, kde soudci mohou do svých usnesení psát naprosté hlouposti, ostatní údajně nezávislí soudci hrubá pochybění jiných soudců kolegiálně kryjí a místo dohledu nad dodržováním zákonů zneužívají svojí pravomoc k právní šikaně občanů. Právní stát je jen Potěmkinova vesnice pro skutečné právní státy a občany, kteří zatím měli to štěstí, že se nemuseli stát zákazníky naší justice a na vlastní kůži pocítit otřesnou realitu.  Skutečný stav justice je přikrášlován stejně, jako bylo za socialismu přikrášlováno národní hospodářství a informace o skutečném stavu naší justice jsou mocensky umlčovány. 

Wikipedie

Jako Potěmkinovy vesnice (stavění Potěmkinových vesnic) bývá označována snaha vylepšit něco více, než tomu tak ve skutečnosti je - falešně přikrášlit skutečnost a zastírat pravdivý stav věcí. Příkladem mohou být minulé i současné ekonomiky hlásící se k myšlenkám socialismu - např. i bývalé socialistické Československo, které na odiv vystavovalo některé svoje úspěchy, často bylo mnoho prvků národního hospodářství však nastaveno tak, aby se vytvořil dojem bohatší země (například záporná daň z obratu). Podobně se postupovalo i v jiných oblastech (rekonstrukce center měst apod.) a i v dalších socialistických zemích. 

—————

Zpět


Anketa

Je Česká republika právní stát?

Ano (161)
54%

Ne! Právní stát je jen Potěmkinova vesnice (68)
23%

Nevím (70)
23%

Celkový počet hlasů: 299