05.08.2011 09:49

Průtahy soudu při návrhu na snížení výživného – maření úkolu úřední osoby

Na straně povinného může dojít ke změně poměrů (např. ztráta zaměstnání), která zakládá novou úpravu výživného. Jedinou legitimní cestou, pro změnu vyživovací povinnosti, je podání návrhu na snížení výživného k soudu. PodleListiny základních práv a svobod má každý občan právo na projednání jeho věci bez zbytečných průtahů.

Listina základních práv a svobod

Článek 38
(2) Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům.

Trestní zákoník popisuje jednání, které je veskrze škodlivé a je v zájmu společnosti takové jednání postihovat. Základním znakem pro spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy je neplnění výživného po dobu 4 měsíců. Pokud pomineme, že toto „škodlivé“ jednání je v celosvětovém měřítku raritou a budeme vycházet z takto chráněného „údajného“ zájmu společnosti - zajištění krmně ošacovací dávky stůj co stůj, pak je v souladu s čl. 38 odst.2) LZPS také zcela nepochybně „chráněným“ zájmem společnosti, aby soud o návrhu na úpravu výživného rozhodl nejpozději ve lhůtě 4 měsíců. Ostatně tomu ani vůbec nic nebrání, protože se jedná o naprosto triviální spor, kde stačí podle metodického pokynu Ministerstva spravedlnosti na sjednocování rozhodování soudů v otázce výživného (tabulek výživného) vypočítat možnostem povinného odpovídající výživné.

Pokud je tedy soud (přesněji příslušný soudce) po dobu 4 měsíců nečinný a v této době nenařídí soudní jednání, zcela nepochybně tak porušuje základní právo účastníků na projednání věci bez zbytečných průtahů ve smyslu čl. 38 odst. 2) LZPS a maří tím zákonem chráněný zájem společnosti  - zajištění krmně ošacovací dávky nezaopatřeného dítěte ve lhůtě 4 měsíců. Na takové veskrze škodlivé jednání pamatuje Trestní zákoník jako na maření úkolu úřední osoby z nedbalosti.

Trestní zákoník

§ 330

Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti

(1) Úřední osoba, která při výkonu své pravomoci z nedbalosti zmaří nebo podstatně ztíží splnění důležitého úkolu, bude potrestána odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní      

samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,

b) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem,

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo

d) zajistí-li takovým činem jinému značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

 a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo

 b) zajistí-li takovým činem jinému prospěch velkého rozsahu.

Dříve, než na vás podá trestní oznámení matka nezletilého dítěte nebo zletilé dítě pro zanedbání povinné výživy,

podejte trestní oznámení pro maření úkolu úřední osoby na svého soudce!

—————

Zpět