23.10.2013 20:47

Rodinné právo a nový Občanský zákoník - Ing. Jaroslav Růžek

kandidát Hnutí Úsvit Přímé Demokracie za volební kraj Praha 

Minulá vládní garnitura prosadila hlasy údajně pravicových stran (ODS, TOP 09) značně kontroverzní a nejasný NOZ, který v konečném důsledku povede ke zvýšení počtu sporů mezi občany zřejmě proto, aby neměli čas „obtěžovat“ politiky při jejich vládnutí. Vůbec nebylo přihlédnuto k četným zásadním kritickým připomínkám veřejnosti. NOZ byl připraven uzavřeným okruhem „odborníků“ převážně napojených na nechvalně známou plzeňskou právnickou fakultou. Ani „opoziční“ ČSSD není bez viny, neboť umožnila svou pasivitou NOZ schválit. Většina jejich poslanců se totiž alibisticky  nezúčastnila hlasování (popř.se zdržela) a ČSSD ovládaný senát nechal projít NOZ bez vyjádření!  Zdánliví političtí rivalové fakticky jednají v pozoruhodné shodě proti zájmům občanů.

Ani oddíl NOZ nazvaný „Rodinné právo“ nahrazující dosud platný Zákon o rodině (ZR) neznamená žádné zlepšení v oblasti rodinného práva. Mezi hlavní výhrady zejména patří:

* absence definice rodiny, což není náhoda, neboť stát masívně a dlouhodobě podporuje (a to i finančně) aktivity směřující k jejímu rozkladu

* absence definice pojmu „zájem dítěte“ v souladu s Mezinárodní úmluvou o právech dítěte, která je velmi potřebná, neboť zájem dítěte je soudy a sociálními orgány  vykládán různě až protichůdně (často fakticky proti zájmům dítěte)

* chybí ustanovení „střídavé péče“ jako výchozí formy péče o dítě po rozvodu (samozřejmě pokud se rodiče nedohodnou jinak), neboť základním zájmem dítěte  je jeho právo na oba rodiče (biologické pokud žijí a mají o dítě zájem). V této  souvislosti je třeba zmínit, že ČSSD (stejně jako KSČM) se ještě před přijetím NOZ drtivou většinou hlasů svých poslanců postavila proti nepatrné změně ZR ve prospěch střídavé péče a tedy proti právu dítěte na oba rodiče i rodičů na výchovu svých dětí.

* absence pravidel pro výpočet výživného, která by omezila libovůli až zlovůli soudů

* neudržitelnost archaických způsobů určování otcovství resp. rodičovství na základě tzv. právních domněnek a zachování lhůt pro popření otcovství.

* nesmyslné podmiňování rozvodu manželství  rozhodnutím soudu ve věci péče o děti, které má za následek fatální právní nejistotu rozvádějících se rodičů (otázka otcovství, bydlení, nabývání majetku,....) trvající nezřídka dlouhé roky. Na druhé straně dle ZR i NOZ se již nezjišťují příčiny rozvratu manželství, čímž je zvýhodněn lehkovážnější partner a usnadněno rozbití rodiny bez zohlednění jeho viny.  

* nadbytečné ustanovení o rodinném závodě, které rozmělňuje právní jistoty dané ústavou ohledně ochrany soukromého vlastnictví a znejisťuje i postavení třetích osob. Rovněž je velmi zvláštní, že místo definice rodiny byla do zákona zahrnuta více méně nepotřebná definice švagrovství, která opět oslabuje pojetí tradiční rodiny.

* kriminalizující ustanovení o domácím násilí  vyhrocující již tak napjaté vztahy mezi rodiči během rozvodu. Drtivá většina udání tohoto typu je navíc zcela smyšlená a účelově slouží pouze k boji rodičů o svěření dětí do své péče. Problematika násilí přece patří do oblasti trestního práva, které je  úmyslně obcházeno. Nejsou tak  respektována  ústavou zaručená základní lidská práva  (např. právo na spravedlivý a veřejný proces, právo na obhajobu, princip presumpce neviny,...).

Vzhledem k  rozsáhlým nedostatkům je nezbytné odložení účinnosti NOZ a jeho zásadní přepracování, aby se zabránilo dalšímu právnímu chaosu. Argumentace, že jeho zavádění se vyžádalo značné náklady působí úsměvně s ohledem na gigantické škody způsobené parlamentními stranami po r. 1989. Kromě prosazení principů přímé demokracie (referendum, odvolatelnost politiků,..) a zásadní reformy justice považuji za naléhavý úkol právě výše uvedené změny rodinného práva, kterým se dlouhodobě zabývám (viz několikrát aktualizovaný paragrafovaný protinávrh části „Rodinné právo“ NOZ v rámci Moderní koncepce rodinného práva (Iustin.cz). Vaše postřehy a připomínky můžete zasílat na  ruzek.jaroslav@atlas.cz 

Ing. Jaroslav Růžek, CSc. - kandidát Hnutí Úsvit Přímé Demokracie za volební kraj Praha 

Praha, dne 22. 10. 2013

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


NEJLEPŠÍ HLÁŠKY 2013

Text odpovídá mentalitě úředníků Ministerstva spravedlnosti.
Mgr. Pavel Hasnekopf
--------------------------------
Iura novit curia -  Soud zná zákon
soudce JUDr. Michal Ryška 
--------------------------------
Svědek profesor Šámal je nadbytečný.
soudce Mgr. Iva Diepoltová