17.09.2012 16:51

Šašci narazili na prezidenta Klause

Ódésáčtí  šašci v čele s Blažkem, Pospíšilem a Staňkem narazili na prezidenta Klause, který vetoval novelu trestního zákoníku, od níž si poslanci slibovali snížení počtu vězňů v přeplněných českých věznicích. Jedním z opatření mělo být například to, že by neplatiči alimentů přišli o řidičák místo toho, aby putovali do vězení.

Podle Klause je ale toto opatření nesmyslné.

Dopis předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslavě Němcové, v němž odůvodnil vrácení novely trestního zákoníku:

Vážená paní předsedkyně,

využívám pravomoci dané mi článkem 50 Ústavy České republiky a vracím Poslanecké sněmovně zákon ze dne 6. září 2012, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Zákon mi byl doručen 7. září 2012.

Poslanecký návrh se snaží řešit přeplněnost českých věznic. To je samo o sobě chvályhodné. Nemohu však souhlasit s nastolením takové praxe, kdy o tom, kdo bude předčasně propuštěn a kdo nikoli, budou rozhodovat ředitelé věznic a soudy jejich rozhodnutí jen potvrzovat. To by znamenalo popření předvídatelnosti trestního práva, relativizaci systému trestů a vnesení voluntarismu do justičních mechanismů.

Za zásadně sporné považuji v tomto smyslu ustanovení nového § 88 odst. 2 zákoníku: "Jestliže odsouzený za přečin prokázal svým vzorným chováním a plněním svých povinností, že dalšího výkonu trestu není třeba, může ho soud podmíněně propustit na svobodu i předtím, než vykonal část trestu odnětí svobody vyžadovanou pro podmíněné propuštění podle odstavce 1. Soud nevyhoví návrhu ředitele věznice na podmíněné propuštění odsouzeného na svobodu, jen je-li zjevné, že by odsouzený po propuštění na svobodu nevedl řádný život." Vágní pojmy jako „vzorné chování“ nebo „je zjevné, že by… nevedl řádný život“ snad mohou mít uplatnění v kázeňské praxi, nikoli ale v trestním právu.

Krajně sporné je i ustanovení nového § 196a: "Pachateli trestného činu zanedbání povinné výživy (§ 196) může soud uložit jako přiměřené omezení a přiměřené povinnosti uvedené v § 48 odst. 4 i přiměřené omezení, aby se zdržel řízení motorových vozidel. Toto přiměřené omezení soud uloží zejména tehdy, je-li důvodná obava, že povinnost uhradit dlužné výživné bude mařena nebo ztěžována."

Nerozumím tomu, jakou souvislost má řízení motorových vozidel s neplacením alimentů, naopak se domnívám, že znemožnění používání motorových vozidel může ztížit výdělečné možnosti a tedy i schopnost platit výživné. Toto ustanovení považuji za nesmyslné, kontraproduktivní a diktované pouze podprahovými emocemi. Volání po takovém trestu lze pochopit, nelze ale pochopit, jak takovému volání může vyjít vstříc Poslanecká sněmovna.

Jsem přesvědčen, že problém přeplněnosti věznic bychom se měli snažit řešit nejprve využitím již existujících zákonů a změnou zaběhlé justiční praxe při ukládání trestů, nikoliv ukvapenými novelami trestního řádu, které hrozí existující systém dále zkomplikovat a učinit jej méně přehledným a důvěryhodným.

S pozdravem

Václav Klaus

Zdroj Klaus.cz Prezident vetoval novelu trestního zákoníku

Ačkoliv můžeme mít vůči prezidentu Klausovi celou řadu výhrad, nepochybně si na rozdíl od jiných politiků zachoval zdravý rozum a nepodepíše každou ptákovinu, kterou mu položí na stůl.

Adikia se plně ztotožňuje s názorem prezidenta Klause, že trestní politika státu (či přeplněnost věznic) by se měla řešit nejprve využitím existujících zákonů! Ochranu práv a svobod jednotlivců, včetně jejich života, zdraví a majetku, práv a chráněných zájmů právnických osob, jakož i demokratického státního a společenského zřízení, je třeba dosahovat především mimotrestními prostředky! V případě neplnění výživného je zde možnost využít prostředků civilního práva vymožením výživného exekucí! Navíc mnohem efektivněji, kdy z kriminálu nikdo nikdy výživné ani řádně plnit nemůže! Více zde Zásada subsidiarity trestní represe

Změnit se především musí zaběhnutá soudní praxe! I v tom se Adikia plně ztotožňuje s názorem prezidenta Klause! Za mříže patří zločinci, NE tátové a důchodci!

—————

Zpět