19.11.2012 00:44

Sejde se Čech, Žid, Rakušan, Japonec, Avatar a parta komunistů...

Takhle nezačíná vtip, ale takhle začínají naše přímé prezidentské volby.

Koho si z těchto kandidátů vybrat?

Důsledky sametové revoluce sklízíme ještě 23 let po revoluci. Justice je zaplevelná bývalými komunisty, od kterých se nově jmenované soudní stolice učí ve jménu spravedlnosti páchat křivdy, jménem mravnosti hájit nemravnost, ve jménu zákona porušovat zákony, ve jménu pravdy šířit lež, pod jménem cti jednat bezectně a ve jménu dobra sloužit zlu.

To musí skončit! Je naprosto nepřijatelné, aby hlavou státu byl člověk, který z vlastního prospěchu či přesvědčení podporoval zločinecký systém!

Že by někdo z kandidátů otevřeně přiznal, že mu na lidech nezáleží a jde mu pouze o vlastní koryto, to je nepravděpodobné. Sliby do budoucna tak jsou u všech kandidátů v podstatě stejné a ani cílené otázky do určitých oblastí (pro rozvedené otce jsou rozhodující zejména názory na střídavou péči o děti) ještě nedávají zcela jasnou představu o našem favoritovi. Jen víme, že Dienstbier a Fischer jsou stavěním homosexuální device na úroveň tradiční formy rodiny naprosto nepřijatelní kandidáti. Také víme, jak se k otcům schovají ódésáčtí šmjedi. Střídavou péči neporsadili a na místo toho zavedli nesmyslné zabování řidíčáků. Sobotka je tedy rovněž naprosto nepřijatelný.

Avatr Franz a zbytek kandidátů je „nečitelný“. Musíme se tedy ptát, kdo z nich co pro rozvedené otce udělal nebo jaké měl názory ještě v době, kdy o prezidentských volbách nebyla řeč? Odpověď je velice jednoduchá.

Nikdo z nich si na otce ani nevzpomněl kromě Tomio Okamury!

Můj program

Prezident není politická strana a zdánlivě nemá vlastně téměř žádnou formální možnost prosazovat klasický politický program. To je teorie. V praxi českoslovenští a čeští prezidenti měli vždy velkou autoritu, která jim umožňovala silně ovlivňovat veřejné dění. V dobrém i zlém.

I proto je důležité, kdo bude prezidentem, zda tzv. slušný člověk, který ale nikdy nic pro občany a veřejnost neudělal a nemá ani vizi toho, co by dělal, anebo osobnost, která má zcela jasnou představu, co konkrétně chce prosazovat a jak.
Kandiduji na prezidenta právě proto, že mám vize a řešení, která chci uskutečnit. Prezidentská funkce pro mě není cíl, ale jen prostředek.

O co usiluji:

  • Posílení přímé demokracie
  • Zavedení přímé volby starostů a hejtmanů.
  • Prosazení zákona o referendech, která by občanům v případě potřeby umožnila vymoci žádané změny.
  • Odvolatelnost politiků prostřednictvím referenda.
  • Uzákonění povinnosti všech, kdo spravují veřejné finance, spravovat svěřený majetek s péčí řádného hospodáře, což umožní trestně stíhat porušení povinností při správě cizího majetku a žádat případné náhrady škody.
  • Rozkrádat naši zemi již nesmí být beztrestné.

Pomoc bezmocným

Budu prosazovat, aby stát poskytl prostřednictvím odborníků na úřadech sociální péče právní a další nezbytnou pomoc lidem, kteří se dostanou do dluhové pasti a do problémů s exekucemi.

Exekuce musí mít zcela jiný princip než dnes – cílem musí být uspokojení věřitele a nezničení dlužníka, nikoli obohacení exekutora, případně právníků.

Je velmi důležité předcházet tomu, aby se lidé nedostali až na samé dno, nepřišli o bydlení, o práci, o rodiny. Pak se stávají velkým problémem, který stojí velké peníze a působí velké škody.

Budu usilovat o posílení odpovědnosti soudců a státních zástupců, o zavedení omezených mandátů, které budou muset pravidelně obhajovat. Budu prosazovat osobní, hmotnou i trestní odpovědnost soudce za prokazatelně zmanipulované a nespravedlivé rozsudky.

Budu usilovat o zřízení orgánu, který by přešetřoval sporné trestní kauzy a to v celém rozsahu včetně důkazních materiálů, a stal se prevencí proti justičním omylům a zločinům.

Budu usilovat o posílení pravomocí úřadu ombudsmana a o vymahatelnost jeho rozhodnutí, včetně sankcí. Ombudsman by měl v budoucnu šetřit a případně napravovat veškerá rozhodnutí státních orgánů, s výjimkou trestních.

Ekonomika

Prosazuji nejvyšší možnou míru energetické soběstačnosti České republiky, jednotlivých krajů, obcí i jednotlivých domácností, a to všemi dostupnými a bezpečnými zdroji energie včetně nejmodernějších typů malých lokálních jaderných elektráren, kogeneračních spaloven dřeva a dřevoplynu, solárních panelů a dalších technologií. Jsem proti dotování jakéhokoli typu energie, ale jsem pro jednorázové příspěvky na zajištění energetické soběstačnosti v rámci tzv. ostrovních systémů.

Jsem pro posílení majetkové účasti státu ve strategických odvětvích, jako jsou vodovody nebo distribuce energie.

Budu podporovat co největší a nejširší spolupráci s rozvíjejícími se zeměmi, které budou motorem světové ekonomiky v tomto století, tedy především jihoamerickými a asijskými zeměmi.

Daně

Jsem pro snižování spotřebních daní.

Jsem pro daňovou progresi, tedy pro vyšší daně u lidí s vyššími příjmy, jsem proti stropům v důchodovém pojištění.

Jsem pro zachování průběžného financování důchodů, protože soukromé fondy pouze vyvedou část financí potřebných na důchody z veřejného systému.

Budu prosazovat posílení role státu v některých ziskových odvětvích, zakládání státních firem, z jejichž příjmů by se pak průběžný systém financoval.

Solidarita

Budu usilovat o rovnoprávnost všech občanů bez ohledu na pleť nebo pohlaví v duchu zásady, že máme stejná práva a stejné povinnosti.

Budu vždy prosazovat solidaritu bohatých s chudými, povinnost státu postarat se o své bezmocné a slabé.

Budu vždy hájit v rámci povinného zdravotního pojištění bezplatnou zdravotní péči a to bez jakýchkoli doplatků a poplatků. Zdravotnictví není samoobsluha a na kvalitní péči má a musí mít právo každý bez ohledu na to, zda má v kapse třicet korun nebo ne.

Vlast a Vlastenectví

Budu vždy proti předávání dalších pravomocí cizím uskupením.

Budu vždy hájit samostatnost a silnou politickou i ekonomickou suverenitu naší země

Budu každodenně pozvedávat hrdost nás občanů na naši vlast, na Českou republiku, na české, moravské a slezské země.

Jsem hrdý na naše předky, kteří vybudovali naši krásnou zemi, a budu se ze všech sil snažit, aby naši potomci byli hrdí zase na nás a naši práci.

Prezidentské priority

Při jmenování vlády pověřím vítěznou stranu.

Nebudu hledět na stranickou příslušnost, ale na morální kredit premiérského nebo ministerského kandidáta.

Nikdy do funkce nejmenuji zloděje nebo podvodníka, člověka, který v minulost úmyslně poškodil Českou republiku a její občany.

Po každém ministru či premiérovi, který se zpronevěří své funkci, prokazatelně poškodí naší zemi, budu veřejně žádat rezignaci.

Budu bojovat proti každé nespravedlnosti, která postihne kohokoli z Vás. Budu Vaším hlasem a Vaší rukou.

Tomio Okamura

—————

Zpět


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
Ministr spravedlnosti ČR

JUDr: Pavel Blažek