14.02.2011 12:06

Splníme Vám každé přání, dokonce i ty, o které jste nežádal

Vysoké procento nespokojených občanů s prací soudů svého času předseda Unie soudců JUDr. Lichovník vysvětloval  tím, že v každém sporu je vždy jedna ze stran neúspěšná a tedy nespokojená. To by ale muselo ve statistikách vycházet, že nespokojených občanů je jen 30 %, kdy průzkum veřejného mínění nezahrnuje pouze zákazníky justice, ale i občany, kteří ještě neměli tu čest na „vlastní kůži“ prověřit „kvalitu“ naší justice. Podle nejnovějších statistických údajů nedůvěřuje naší justici již 75 % občanů. To je pro soudce jistě vážný důvod k zamyšlení a je tedy potřeba to nějak změnit. Inspirováni obchodníky v podmínkách tržního hospodářství (náš zákazník – náš pán) teď přišli soudci Obvodního soudu pro Prahu 4 s nápadem, jak získat důvěru svých zákazníků.

Splníme Vám každé přání, dokonce i ty, o které jste nežádal.

Přesně v tomto duchu "podle svého obsahu" vyznívá dopis místopředsedkyně OS pro Prahu JUDr. Smitkové (hlavní postava PŘÍBĚHU, kdy tato soudkyně zaměnila smysl žalobního návrhu),  jako reakce na dopis, ve kterém jsem předsedkyni OS pro Prahu 4 JUDr. Pokornou upozornil, že jsem podal námitku podjatosti proti všem soudcům OS pro Prahu 4 a týká se tedy  i soudkyně Mgr. Jarešové (podrobnosti zde: Jednoduchá animace jako názorná pomůcka pro nechápavé soudce). Nunto ještě doplint, že ve sporu vedeném soudkyní Mgr. Jarešovou jsem jako navrhovatel žalobcem.

 

Je to sice nesmysl, aby se někdo domáhal vyloučení soudců z projednávání věci a zároveň se dožadoval, aby věc byla právě těmito soudci projednána, ale náš zákazník – náš pán, nebudeme stále tak akurátní s tím Občanským soudním řádem a jeho přání mu splníme.  

Občanský soudní řád

§ 15b

1) K rozhodnutí o námitce podjatosti soud věc předloží s vyjádřením dotčených soudců (přísedících) svému nadřízenému soudu. V řízení lze zatím učinit jen takové úkony, které nesnesou odkladu.

Stává se mi, že si některý z mých zákazníků nepamatuje objednávku zboží či služeb. Ani já si teď nemohu vzpomenout, kdy jsem ve věci vedené soudkyní Mgr. Jarešovou žádal, aby jednání nebylo zrušeno. Proto jsem se obrátil na místopředsedkyni OS pro Prahu 4 JUDr. Smitkovou s žádostí o vysvětlení. 

Věc: žádost o vysvětlení a poskytnutí informace

Paní místopředsedkyně.

Ve Vaší informaci o postupu námitky podjatosti proti všem soudcům OS pro Prahu 4 ze dne 3. února 2011uvádíte, že nařízené jednání na 25. března 2011 ve věci č.j. 24 C 242/2010 vedené jednou ze soudkyň OS pro Prahu 4 Mgr. Jarešovou „nebylo zrušeno na žádost žalobce“.

Dovoluji si Vás upozornit, že věci č.j. 24 C 242/2010 jsem

žalobcem a nejsem si vědom, že bych někdy žádal soud, aby jednání nebylo zrušeno!

Za situace, kdy jsem podal námitku proti všem soudcům OS pro Prahu 4 včetně soudkyně Mgr. Jarešové, by žádost o nezrušení jednání byla poněkud nelogická. I pokud by soud tuto logiku nevnímal, je povinen řídit se platným Občanským soudním řádem, kde ve smyslu § 15b odst. 1) o.s.ř. lze v řízení zatím učinit jen takové úkony, které nesnesou odkladu, mezi které projednání věci rozhodně nepatří.

Žádám Vás o neprodlené vysvětlení, kdo z účastníků řízení č. j. 24 C 242/2010 žádal o nezrušení jednání nařízeného na 25. března 2011 a zda soudci Vašeho soudu plní každá přání účastníků řízení nebo se řídí platnými zákony. 

                                                                                  Luboš Meszner

  

—————

Zpět