05.01.2012 22:28

Stálice hvězdné pěchoty – pokračování PŘÍBĚHU

V souvislosti s vydáním metodického pokynu pro sjednocování soudů v otázce výživného (tabulky výživného) jsem podal návrh na obnovou řízení ve věci řízení o úpravě výživného, neboť se jednalo o skutečnost (důkaz), kterou jsem bez svého zavinění nemohl použít v předchozím řízení a je způsobilá přivodit příznivější rozhodnutí ve věci. O návrhu na obnovu řízení v prvním stupni rozhodovala soudkyně Mgr. Winklerová – stálice hvězdné pěchoty soudců (viz. strana BÍDNÝ SOUDCE).  Návrh pochopitelně odmítla, protože by musela revidovat svoje předchozí nesprávné rozhodnutí. Ze stejného důvodu rozhodnutí potvrdil i odvolací soud v čele s bývalým komunistou soudce JUDr. Hübnerem (také by museli revidovat svoje zlovolné rozhodnutí).

Proti těmto zlovolným rozhodnutím nepovolit obnovou řízení jsem se rozhodl podat dovolání. S ohledem na moje skutečné příjmy a nedostatečné snížení výživného soudcem JUDr. Liškou, jsem požádal soud o prominutí soudního poplatku za dovolání a ustanovení zástupce z řad advokátů (při dovolání je povinné zastoupení advokátem). O této věci rozhodla soudkyně Mgr. Winklerová a svým rozhodnutí jen potvrdila, že patří mezi stálice hvězdné pěchoty soudců a tvrdě atakuje první místo obsazené soudkyní JUDr. Smitkovou.  

 

Odvolání

Obvodní soud pro Prahu 4
28. pluku 1533/29b
100 83 Praha 10

V Praze dne 5. ledna 2012

Č. j. 57 C 184/2008

Věc: odvolání

Odvolávám se proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 č. j. 57 C 184 ze dne 21. prosince 2011, kterým byla zamítnuta moje žádost o osvobození od soudního poplatku a ustanovení zástupce z řad advokátů k dovolání v řízení o obnově řízení.

Předně nutno uvést, že soud I. stupně se vůbec nezabýval mými majetkovými poměry a žádost na osvobození od soudního poplatku (či možnost soudní poplatek splácet) a ustanovení zástupce z řad advokátů (které je podmínkou pro podání dovolání) zamítl čistě z „právních“ důvodů.  

Soud I. stupně svoje rozhodnutí odůvodnil odkazem na § 138 odst. 1) o. s. ř. a 237 odst. 2 písm. b) o. s. ř. s tím, že v případě věcí upravených Zákonem o rodině (v daném případě údajně úprava výživného) je dovolání nepřípustné a z toho je zřejmé, že se jedná o zjevně bezúspěšné uplatňování práva.

Z tohoto odůvodnění je však nepochybné, že se ze strany soudu I. stupně jedná o zlovolné rozhodnutí hrubě odporující platnému znění Občanského soudního řádu zjevně úmyslným mařením úkolu veřejného činitele, kde se nejedná o dovolání ve věci upravené Zákonem o rodině – zrušení vyživovací povinnosti (jak je i nesprávně uvedeno v záhlaví usnesení), ale o dovolání ve věci obnovy řízení, tedy věci upravené Občanským soudním řádem dle § 238 odst. 1 písm a).

§ 238

(1) Dovolání je přípustné proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto

a) o žalobě na obnovu řízení,

Z uvedených důvodů se dožaduji zrušení napadeného usnesení jako rozhodnutí, které odporuje platným zákonům České republiky.  

 

                                                                                                                           Luboš Meszner

Další komentář ani není třeba.

—————

Zpět