22.05.2011 11:17

Trestní zákoník

 40/2009 Sb.

   ZÁKON

   ze dne 8. ledna 2009

   trestní zákoník

   Změna: 306/2009 Sb.

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   ČÁST PRVNÍ

   OBECNÁ ČÁST

   HLAVA I

   PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ

   Díl 1

   Žádný trestný čin bez zákona

   § 1

   Zákaz retroaktivity

   Čin  je trestný, jen pokud jeho trestnost byla zákonem stanovena dříve,
   než byl spáchán.

   Díl 2

   Časová působnost

   § 2

   Trestnost činu a doba jeho spáchání

   (1)  Trestnost  činu  se posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl
   čin spáchán; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže to
   je pro pachatele příznivější.

   (2)  Jestliže se zákon změní během páchání činu, užije se zákona, který
   je účinný při dokončení jednání, kterým je čin spáchán.

   (3)  Při  pozdějších  změnách  zákona,  který  je  účinný při dokončení
   jednání, jímž je čin spáchán, se užije zákona nejmírnějšího.

   (4)  Čin  je  spáchán  v  době, kdy pachatel nebo účastník konal nebo v
   případě  opomenutí  byl  povinen  konat. Není rozhodující, kdy následek
   nastane nebo kdy měl nastat.

   § 3

   Užití zákona účinného v době rozhodování

   (1)  Pachateli lze uložit vždy pouze takový druh trestu, který dovoluje
   uložit zákon účinný v době, kdy se o trestném činu rozhoduje.

   (2) O ochranném opatření se rozhodne vždy podle zákona účinného v době,
   kdy se o ochranném opatření rozhoduje.

   Díl 3

   Místní působnost

   § 4

   Zásada teritoriality

   (1)  Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl
   spáchán na jejím území.

   (2) Trestný čin se považuje za spáchaný na území České republiky,

   a)  dopustil-li  se  tu  pachatel  zcela  nebo  zčásti  jednání, i když
   porušení  nebo  ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem nastalo nebo
   mělo nastat zcela nebo zčásti v cizině, nebo

   b)  porušil-li  nebo  ohrozil-li  tu  pachatel  zájem chráněný trestním
   zákonem nebo měl-li tu alespoň zčásti takový následek nastat, i když se
   jednání dopustil v cizině.

   (3) Účastenství je spácháno na území České republiky,

   a)  je-li tu spáchán čin pachatele, kdy místo spáchání takového činu se
   posuzuje obdobně podle odstavce 2, nebo

   b) jednal-li tu zčásti účastník činu spáchaného v cizině.

   (4)   Jednal-li   účastník  na  území  České  republiky,  užije  se  na
   účastenství  zákona  České  republiky  bez  ohledu  na  to,  zda je čin
   pachatele v cizině trestný.

   § 5

   Zásada registrace

   Podle  zákona České republiky se posuzuje též trestnost činu, který byl
   spáchán mimo území České republiky na palubě lodi nebo jiného plavidla,
   anebo  letadla  nebo jiného vzdušného dopravního prostředku, které jsou
   registrovány  v  České  republice.  Místo  spáchání  takového  činu  se
   posuzuje obdobně podle § 4 odst. 2 a 3.

   § 6

   Zásada personality

   Podle  zákona  České  republiky  se  posuzuje i trestnost činu, který v
   cizině   spáchal   občan   České   republiky   nebo  osoba  bez  státní
   příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt.

   § 7

   Zásada ochrany a zásada univerzality

   (1)  Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost mučení a jiného
   nelidského  a  krutého zacházení (§ 149), padělání a pozměnění peněz (§
   233),  udávání  padělaných a pozměněných peněz (§ 235), výroby a držení
   padělatelského  náčiní  (§  236),  neoprávněné  výroby  peněz  (§ 237),
   rozvracení  republiky  (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§
   312),  sabotáže  (§  314),  vyzvědačství  (§  316), násilí proti orgánu
   veřejné  moci  (§  323),  násilí proti úřední osobě (§ 325), padělání a
   pozměnění  veřejné  listiny  (§ 348), účasti na organizované zločinecké
   skupině  podle  §  361  odst.  2,  3,  genocidia  (§  400), útoku proti
   lidskosti  (§  401),  apartheidu  a  diskriminace skupiny lidí (§ 402),
   přípravy útočné války (§ 406), použití zakázaného bojového prostředku a
   nedovoleného  vedení  boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce
   obyvatelstva  (§  413),  plenění  v prostoru válečných operací (§ 414),
   zneužití  mezinárodně  uznávaných  a  státních  znaků (§ 415), zneužití
   vlajky  a  příměří  (§  416)  a  ublížení parlamentáři (§ 417) i tehdy,
   spáchal-li  takový  trestný  čin  v  cizině cizí státní příslušník nebo
   osoba  bez  státní  příslušnosti,  která  nemá na území České republiky
   povolen trvalý pobyt.

   (2)  Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl
   spáchán  v  cizině  proti  občanu  České republiky nebo proti osobě bez
   státní  příslušnosti,  která má na území České republiky povolen trvalý
   pobyt,  jestliže  je  čin  v  místě spáchání činu trestný nebo jestliže
   místo spáchání činu nepodléhá žádné trestní pravomoci.

   § 8

   Subsidiární zásada univerzality

   (1)  Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu spáchaného
   v   cizině   cizím   státním   příslušníkem   nebo  osobou  bez  státní
   příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt,
   i tehdy,

   a) je-li čin trestný i podle zákona účinného na území, kde byl spáchán,
   a

   b) jestliže pachatel byl dopaden na území České republiky a nebyl vydán
   nebo  předán  k  trestnímu  stíhání cizímu státu nebo jinému subjektu k
   trestnímu stíhání oprávněnému.

   (2)  Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu spáchaného
   v   cizině   cizím   státním   příslušníkem   nebo  osobou  bez  státní
   příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt,
   také tehdy, byl-li čin spáchán ve prospěch právnické osoby, která má na
   území  České  republiky  sídlo  nebo  organizační složku, anebo fyzické
   osoby, která je podnikatelem a má na území České republiky podnik, jeho
   organizační složku nebo místo podnikání.

   (3) Pachateli však nelze uložit trest přísnější, než jaký stanoví zákon
   státu, na jehož území byl trestný čin spáchán.

   § 9

   Působnost stanovená mezinárodní smlouvou

   (1) Trestnost činu se posuzuje podle zákona České republiky také tehdy,
   jestliže  to  stanoví  mezinárodní  smlouva, která je součástí právního
   řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“).

   (2)  Ustanovení  § 4 až 8 se nepoužijí, jestliže to mezinárodní smlouva
   nepřipouští.

   § 10

   Vydání a předání občanů České republiky

   (1)  Občan  České  republiky  nemůže být vydán cizímu státu k trestnímu
   stíhání ani k výkonu trestu.

   (2)  Občan  České  republiky  může být předán do jiného členského státu
   Evropské unie pouze na základě evropského zatýkacího rozkazu.

   § 11

   Výkon rozsudku cizího státu

   Trestní  rozsudek  cizího  státu  nemůže  být  vykonán  na  území České
   republiky  ani  tu mít jiné účinky, nestanoví-li zákon nebo mezinárodní
   smlouva něco jiného.

   HLAVA II

   TRESTNÍ ODPOVĚDNOST

   Díl 1

   Základy trestní odpovědnosti

   § 12

   Zásada zákonnosti a zásada subsidiarity trestní represe

   (1)  Jen  trestní zákon vymezuje trestné činy a stanoví trestní sankce,
   které lze za jejich spáchání uložit.

   (2) Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené
   lze  uplatňovat  jen  v  případech  společensky  škodlivých, ve kterých
   nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

   § 13

   Trestný čin

   (1)  Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za
   trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.

   (2)  K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění,
   nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.

   § 14

   Přečiny a zločiny

   (1) Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny.

   (2)  Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné
   činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí
   trestní sazby do pěti let.

   (3)  Zločiny  jsou  všechny  trestné činy, které nejsou podle trestního
   zákona  přečiny; zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy,
   na  něž  trestní  zákon  stanoví  trest  odnětí svobody s horní hranicí
   trestní sazby nejméně deset let.

   Díl 2

   Zavinění

   § 15

   Úmysl

   (1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel

   a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem
   chráněný takovým zákonem, nebo

   b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit,
   a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.

   (2)  Srozuměním  se  rozumí  i  smíření  pachatele  s  tím, že způsobem
   uvedeným  v  trestním  zákoně  může porušit nebo ohrozit zájem chráněný
   takovým zákonem.

   § 16

   Nedbalost

   (1) Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel

   a)  věděl,  že  může  způsobem  uvedeným v trestním zákoně porušit nebo
   ohrozit  zájem  chráněný  takovým  zákonem,  ale bez přiměřených důvodů
   spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo

   b)  nevěděl,  že  svým  jednáním  může  takové  porušení  nebo ohrožení
   způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět
   měl a mohl.

   (2)  Trestný  čin  je  spáchán  z  hrubé  nedbalosti,  jestliže přístup
   pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti
   pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem.

   § 17

   Zavinění k okolnosti zvlášť přitěžující

   K okolnosti, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby, se přihlédne,

   a)  jde-li  o  těžší  následek,  i  tehdy,  zavinil-li  jej  pachatel z
   nedbalosti,  vyjímaje případy, že trestní zákon vyžaduje i zde zavinění
   úmyslné, nebo

   b)  jde-li o jinou skutečnost, i tehdy, jestliže o ní pachatel nevěděl,
   ač  o  ní  vzhledem  k  okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a
   mohl,  vyjímaje  případy, kdy trestní zákon vyžaduje, aby o ní pachatel
   věděl.

   § 18

   Omyl skutkový

   (1) Kdo při spáchání činu nezná ani nepředpokládá jako možnou skutkovou
   okolnost,  která  je  znakem  trestného činu, nejedná úmyslně; tím není
   dotčena odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti.

   (2)  Kdo  při spáchání činu mylně předpokládá skutkové okolnosti, které
   by naplňovaly znaky mírnějšího úmyslného trestného činu, bude potrestán
   jen  za  tento  mírnější trestný čin, nejde-li o trestný čin spáchaný z
   nedbalosti.

   (3)  Kdo  při spáchání činu mylně předpokládá skutkové okolnosti, které
   by   naplňovaly   znaky  přísnějšího  úmyslného  trestného  činu,  bude
   potrestán za pokus tohoto přísnějšího trestného činu.

   (4)  Kdo  při spáchání činu mylně předpokládá skutkovou okolnost, která
   vylučuje   jeho   protiprávnost,  nejedná  úmyslně;  tím  není  dotčena
   odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti.

   § 19

   Omyl právní

   (1)  Kdo  při spáchání trestného činu neví, že jeho čin je protiprávní,
   nejedná zaviněně, nemohl-li se omylu vyvarovat.

   (2)  Omylu  bylo  možno  se  vyvarovat,  pokud  povinnost seznámit se s
   příslušnou právní úpravou vyplývala pro pachatele ze zákona nebo jiného
   právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo smlouvy, z jeho zaměstnání,
   povolání,  postavení  nebo funkce, anebo mohl-li pachatel protiprávnost
   činu rozpoznat bez zřejmých obtíží.

   Díl 3

   Příprava a pokus trestného činu

   § 20

   Příprava

   (1)  Jednání,  které  záleží v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání
   zvlášť  závažného  zločinu (§ 14 odst. 3), zejména v jeho organizování,
   opatřování   nebo   přizpůsobování  prostředků  nebo  nástrojů  k  jeho
   spáchání,  ve  spolčení,  srocení,  v  návodu  nebo  pomoci  k takovému
   zločinu,   je   přípravou  jen  tehdy,  jestliže  to  trestní  zákon  u
   příslušného  trestného  činu  výslovně stanoví a pokud nedošlo k pokusu
   ani dokonání zvlášť závažného zločinu.

   (2) Příprava je trestná podle trestní sazby stanovené na zvlášť závažný
   zločin,  k  němuž  směřovala,  jestliže  trestní  zákon  nestanoví něco
   jiného.

   (3)  Trestní odpovědnost za přípravu k zvlášť závažnému zločinu zaniká,
   jestliže  pachatel  dobrovolně upustil od dalšího jednání směřujícího k
   spáchání zvlášť závažného zločinu a

   a) odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem
   z podniknuté přípravy, nebo

   b)  učinil  o  přípravě k zvlášť závažnému zločinu oznámení v době, kdy
   nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknuté
   přípravy, mohlo být ještě odstraněno; oznámení je nutno učinit státnímu
   zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo toho učinit oznámení
   nadřízenému.

   (4)  Je-li  na  činu  zúčastněno  více  osob,  nebrání  zániku  trestní
   odpovědnosti  za  přípravu  pachatele,  který  takto  jednal, je-li čin
   dokonán ostatními pachateli nezávisle na jeho dřívějším přispění k činu
   nebo přes jeho včasné oznámení.

   (5)  Ustanovením  odstavců  3  a  4  není  dotčena  trestní odpovědnost
   pachatele  za  jiný dokonaný trestný čin, který již jednáním uvedeným v
   odstavci 1 spáchal.

   § 21

   Pokus

   (1)  Jednání,  které  bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a
   jehož  se  pachatel  dopustil  v úmyslu trestný čin spáchat, je pokusem
   trestného činu, jestliže k dokonání trestného činu nedošlo.

   (2)  Pokus  trestného  činu je trestný podle trestní sazby stanovené na
   dokonaný trestný čin.

   (3)  Trestní  odpovědnost  za  pokus  trestného  činu  zaniká, jestliže
   pachatel  dobrovolně  upustil od dalšího jednání směřujícího k dokonání
   trestného činu a

   a) odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem
   z podniknutého pokusu trestného činu, nebo

   b) učinil o pokusu trestného činu oznámení v době, kdy nebezpečí, které
   vzniklo   zájmu  chráněnému  trestním  zákonem  z  podniknutého  pokusu
   trestného  činu,  mohlo  být ještě odstraněno; oznámení je nutno učinit
   státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo toho učinit
   oznámení nadřízenému.

   (4)  Je-li  na  činu  zúčastněno  více  osob,  nebrání  zániku  trestní
   odpovědnosti  za pokus pachatele, který takto jednal, je-li čin dokonán
   ostatními  pachateli  nezávisle  na jeho dřívějším přispění k činu nebo
   přes jeho včasné oznámení.

   (5)  Ustanovením  odstavců  3  a  4  není  dotčena  trestní odpovědnost
   pachatele  za  jiný dokonaný trestný čin, který již jednáním uvedeným v
   odstavci 1 spáchal.

   Díl 4

   Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu

   § 22

   Pachatel

   (1)  Pachatelem  trestného  činu  je,  kdo  svým jednáním naplnil znaky
   skutkové  podstaty  trestného  činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li
   trestná.

   (2)  Pachatelem trestného činu je i ten, kdo k provedení činu užil jiné
   osoby,  která není trestně odpovědná pro nedostatek věku, nepříčetnost,
   omyl,  anebo  proto, že jednala v nutné obraně, krajní nouzi či za jiné
   okolnosti vylučující protiprávnost, anebo sama nejednala nebo nejednala
   zaviněně. Pachatelem trestného činu je i ten, kdo k provedení činu užil
   takové  osoby,  která  nejednala  ve  zvláštním  úmyslu  či  z pohnutky
   předpokládané  zákonem;  v  těchto  případech  není  vyloučena  trestní
   odpovědnost  takové  osoby  za  jiný  trestný čin, který tímto jednáním
   spáchala.

   § 23

   Spolupachatel

   Byl-li  trestný  čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více
   osob,  odpovídá  každá  z  nich,  jako  by  trestný  čin  spáchala sama
   (spolupachatelé).

   § 24

   Účastník

   (1)  Účastníkem  na  dokonaném  trestném  činu nebo jeho pokusu je, kdo
   úmyslně

   a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor),

   b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce), nebo

   c)  umožnil  nebo  usnadnil  jinému  spáchání  trestného  činu, zejména
   opatřením  prostředků,  odstraněním  překážek, vylákáním poškozeného na
   místo  činu,  hlídáním  při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo
   slibem přispět po trestném činu (pomocník).

   (2)  Na trestní odpovědnost a trestnost účastníka se užije ustanovení o
   trestní  odpovědnosti  a  trestnosti  pachatele, jestliže trestní zákon
   nestanoví něco jiného.

   (3)  Trestní  odpovědnost účastníka zaniká, jestliže dobrovolně upustil
   od dalšího účastenství na trestném činu a

   a) odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem
   z podniknutého účastenství, nebo

   b)  učinil  o  účastenství  na  trestném  činu  oznámení  v  době,  kdy
   nebezpečí,   které   vzniklo   zájmu   chráněnému  trestním  zákonem  z
   podniknutého účastenství, mohlo být ještě odstraněno; oznámení je nutno
   učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo toho
   učinit oznámení nadřízenému.

   (4)  Je-li  na  činu  zúčastněno  více  osob,  nebrání  zániku  trestní
   odpovědnosti účastníka, který takto jednal, je-li čin spáchán ostatními
   pachateli  nezávisle  na  jeho dřívějším přispění k činu nebo přes jeho
   včasné oznámení.

   (5)  Ustanovení  odstavců  3  a  4 se nevztahuje na trestní odpovědnost
   účastníka za jiný trestný čin, který již jednáním uvedeným v odstavci 1
   spáchal.

   § 25

   Věk

   Kdo  v  době  spáchání  činu  nedovršil  patnáctý  rok svého věku, není
   trestně odpovědný.

   § 26

   Nepříčetnost

   Kdo  pro  duševní  poruchu  v  době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho
   protiprávnost  nebo  ovládat  své  jednání,  není  za tento čin trestně
   odpovědný.

   § 27

   Zmenšená příčetnost

   Kdo  pro  duševní  poruchu  v době spáchání činu měl podstatně sníženou
   schopnost  rozpoznat  jeho  protiprávnost  nebo ovládat své jednání, je
   zmenšeně příčetný.

   HLAVA III

   OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST ČINU

   § 28

   Krajní nouze

   (1)  Čin  jinak  trestný,  kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící
   zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.

   (2)  Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných
   okolností  odvrátit  jinak  anebo  způsobený  následek je zřejmě stejně
   závažný  nebo  ještě  závažnější  než ten, který hrozil, anebo byl ten,
   komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

   § 29

   Nutná obrana

   (1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající
   útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.

   (2)  Nejde  o  nutnou  obranu,  byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená
   způsobu útoku.

   § 30

   Svolení poškozeného

   (1)  Trestný  čin  nespáchá,  kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž
   zájmy,  o  nichž tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou
   činem dotčeny.

   (2)  Svolení  podle  odstavce  1  musí  být dáno předem nebo současně s
   jednáním osoby páchající čin jinak trestný, dobrovolně, určitě, vážně a
   srozumitelně;  je-li  takové  svolení  dáno  až  po  spáchání  činu, je
   pachatel  beztrestný,  mohl-li důvodně předpokládat, že osoba uvedená v
   odstavci 1 by tento souhlas jinak udělila vzhledem k okolnostem případu
   a svým poměrům.

   (3)  S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době
   činu  v souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe, nelze
   za svolení podle odstavce 1 považovat souhlas k ublížení na zdraví nebo
   usmrcení.

   § 31

   Přípustné riziko

   (1)  Trestný  čin  nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a
   informacemi,  které  měl  v  době  svého  rozhodování o dalším postupu,
   vykonává  v  rámci  svého  zaměstnání,  povolání, postavení nebo funkce
   společensky   prospěšnou  činnost,  kterou  ohrozí  nebo  poruší  zájem
   chráněný  trestním  zákonem,  nelze-li společensky prospěšného výsledku
   dosáhnout jinak.

   (2) Nejde o přípustné riziko, jestliže taková činnost ohrozí život nebo
   zdraví  člověka,  aniž  by  jím  byl dán k ní v souladu s jiným právním
   předpisem  souhlas,  nebo  výsledek,  k  němuž  směřuje,  zcela  zřejmě
   neodpovídá  míře  rizika, anebo provádění této činnosti zřejmě odporuje
   požadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti
   nebo se příčí dobrým mravům.

   § 32

   Oprávněné použití zbraně

   Trestný  čin  nespáchá,  kdo  použije zbraně v mezích stanovených jiným
   právním předpisem.

   HLAVA IV

   ZÁNIK TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI

   Díl 1

   Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí

   § 33

   Účinná lítost

   Trestní  odpovědnost  za  trestné  činy  neposkytnutí  pomoci  (§ 150),
   neposkytnutí  pomoci  řidičem  dopravního  prostředku  (§  151), šíření
   nakažlivé  lidské  nemoci  (§  152),  šíření  nakažlivé lidské nemoci z
   nedbalosti  (§  153),  ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými
   předměty  (§  156),  ohrožování  zdraví  závadnými potravinami a jinými
   předměty  z  nedbalosti (§ 157), svěření dítěte do moci jiného (§ 169),
   zavlečení  (§ 172), braní rukojmí (§ 174), opuštění dítěte nebo svěřené
   osoby  (§  195), porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220),
   porušení  povinnosti  při  správě  cizího majetku z nedbalosti (§ 221),
   porušení  povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225), porušení povinnosti
   učinit  pravdivé  prohlášení  o majetku (§ 227), poškození cizí věci (§
   228),  zkrácení  daně,  poplatku  a  podobné  povinné  platby  (§ 240),
   nesplnění  oznamovací  povinnosti  v  daňovém  řízení (§ 243), porušení
   zákazů  v  době  nouzového  stavu  v  devizovém  hospodářství  (§ 247),
   porušení  předpisů  o  oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 261), porušení
   předpisů  o  kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 262),
   porušení  povinností  při  vývozu  zboží a technologií dvojího užití (§
   263),   provedení  zahraničního  obchodu  s  vojenským  materiálem  bez
   povolení  nebo  licence  (§  265),  porušení povinnosti v souvislosti s
   vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem
   (§  266),  obecného ohrožení (§ 272), obecného ohrožení z nedbalosti (§
   273),  porušení  povinnosti  při  hrozivé  tísni  (§  275), poškození a
   ohrožení  provozu  obecně  prospěšného  zařízení  (§  276), poškození a
   ohrožení  provozu  obecně  prospěšného  zařízení  z nedbalosti (§ 277),
   poškození  geodetického  bodu  (§  278), poškození a ohrožení životního
   prostředí   (§   293),  poškození  a  ohrožení  životního  prostředí  z
   nedbalosti  (§  294), poškození lesa (§ 295), neoprávněného nakládání s
   odpady  (§  298),  neoprávněného  nakládání s chráněnými volně žijícími
   živočichy   a   planě  rostoucími  rostlinami  (§  299),  neoprávněného
   nakládání  s  chráněnými  volně  žijícími  živočichy a planě rostoucími
   rostlinami  z  nedbalosti  (§  300),  šíření nakažlivé nemoci zvířat (§
   306),  šíření  nakažlivé  nemoci  a  škůdce užitkových rostlin (§ 307),
   vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku
   (§ 311), teroru (§ 312), sabotáže (§ 314), zneužití zastupování státu a
   mezinárodní   organizace   (§  315),  vyzvědačství  (§  316),  ohrožení
   utajované  informace (§ 317), ohrožení utajované informace z nedbalosti
   (318),   vzpoury  vězňů  (§  344),  šíření  poplašné  zprávy  (§  357),
   nepřekažení  trestného  činu (§ 367), neoznámení trestného činu (§ 368)
   zaniká, jestliže pachatel dobrovolně

   a) škodlivému následku trestného činu zamezil nebo jej napravil, nebo

   b)  učinil  o  trestném  činu  oznámení v době, kdy škodlivému následku
   trestného  činu  mohlo  být  ještě  zabráněno; oznámení je nutno učinit
   státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, voják může místo toho učinit
   oznámení nadřízenému.

   Díl 2

   Promlčení trestní odpovědnosti

   § 34

   Promlčecí doba

   (1) Trestní odpovědnost za trestný čin zaniká uplynutím promlčecí doby,
   jež činí

   a)  dvacet  let,  jde-li o trestný čin, za který trestní zákon dovoluje
   uložení výjimečného trestu, a trestný čin spáchaný při vypracování nebo
   při schvalování privatizačního projektu podle jiného právního předpisu,

   b)  patnáct  let,  činí-li  horní  hranice trestní sazby odnětí svobody
   nejméně deset let,

   c)  deset  let,  činí-li  horní  hranice  trestní  sazby odnětí svobody
   nejméně pět let,

   d)  pět let, činí-li horní hranice trestní sazby odnětí svobody nejméně
   tři léta,

   e) tři léta u ostatních trestných činů.

   (2)  Promlčecí  doba  počíná  běžet u trestných činů, u nichž je znakem
   účinek  anebo u nichž je účinek znakem kvalifikované skutkové podstaty,
   od  okamžiku,  kdy  takový  účinek  nastal;  u ostatních trestných činů
   počíná  běžet  promlčecí  doba  od ukončení jednání. Účastníkovi počíná
   běžet promlčecí doba od ukončení činu hlavního pachatele.

   (3) Do promlčecí doby se nezapočítává

   a)  doba,  po  kterou  nebylo  možno  pachatele  postavit před soud pro
   zákonnou překážku,

   b) doba, po kterou bylo trestní stíhání přerušeno,

   c) doba, po kterou oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168) nebo
   některého  trestného činu uvedeného v hlavě třetí zvláštní části tohoto
   zákona  o  trestných činech proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
   byla mladší osmnácti let,

   d) zkušební doba podmíněného zastavení trestního stíhání.

   (4) Promlčecí doba se přerušuje

   a)  zahájením trestního stíhání pro trestný čin, o jehož promlčení jde,
   jakož i po něm následujícím vzetím do vazby, vydáním příkazu k zatčení,
   zatýkacího   rozkazu   nebo   evropského  zatýkacího  rozkazu,  podáním
   obžaloby,  návrhu  na  potrestání, vyhlášením odsuzujícího rozsudku pro
   tento  trestný  čin nebo doručením trestního příkazu pro takový trestný
   čin obviněnému, nebo

   b)  spáchal-li  pachatel  v  promlčecí  době trestný čin nový, na který
   trestní zákon stanoví trest stejný nebo přísnější.

   (5) Přerušením promlčecí doby počíná promlčecí doba nová.

   § 35

   Vyloučení z promlčení

   Uplynutím promlčecí doby nezaniká trestní odpovědnost

   a)  za  trestné  činy  uvedené  v  hlavě třinácté zvláštní části tohoto
   zákona,  s  výjimkou trestných činů založení, podpory a propagace hnutí
   směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (§ 403), projevu sympatií
   k  hnutí  směřujícímu  k  potlačení  práv  a  svobod  člověka  (§ 404),
   popírání,  zpochybňování,  schvalování  a  ospravedlňování genocidia (§
   405),  a  to i pokud byly v minulosti spáchány činy, které by nyní měly
   znaky těchto trestných činů,

   b)  za  trestné činy rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku
   (§ 311) a teroru (§ 312), pokud byly spáchány za takových okolností, že
   zakládají  válečný  zločin  nebo  zločin proti lidskosti podle předpisů
   mezinárodního práva,

   c)  za  jiné  trestné  činy  spáchané  v  době od 25. února 1948 do 29.
   prosince  1989, u nichž horní hranice trestní sazby odnětí svobody činí
   nejméně deset let, pokud z důvodů neslučitelných se základními zásadami
   právního  řádu  demokratického  státu  nedošlo k pravomocnému odsouzení
   nebo zproštění obžaloby, a které byly spáchány veřejnými činiteli anebo
   byly  spáchány v souvislosti s pronásledováním jednotlivce nebo skupiny
   osob z důvodů politických, rasových či náboženských.

   HLAVA V

   TRESTNÍ SANKCE

   Díl 1

   Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání

   § 36

   Druhy trestních sankcí

   Trestními sankcemi jsou tresty a ochranná opatření.

   § 37

   Obecné ustanovení pro ukládání trestních sankcí

   (1) Trestní sankce lze ukládat jen na základě trestního zákona.

   (2)  Pachateli nelze uložit kruté a nepřiměřené trestní sankce. Výkonem
   trestní sankce nesmí být ponížena lidská důstojnost.

   § 38

   Přiměřenost trestních sankcí

   (1)  Trestní  sankce  je  nutno  ukládat  s  přihlédnutím  k  povaze  a
   závažnosti spáchaného trestného činu a poměrům pachatele.

   (2) Tam, kde postačí uložení trestní sankce pachatele méně postihující,
   nesmí být uložena trestní sankce pro pachatele citelnější.

   (3)  Při  ukládání  trestních  sankcí se přihlédne i k právem chráněným
   zájmům osob poškozených trestným činem.

   Díl 2

   Tresty

   Oddíl 1

   Obecné zásady pro ukládání trestů

   § 39

   Stanovení druhu a výměry trestu

   (1)  Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a
   závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a
   jiným  poměrům  pachatele  a  k  jeho  dosavadnímu  způsobu  života a k
   možnosti  jeho  nápravy;  dále  přihlédne  k chování pachatele po činu,
   zejména  k  jeho  snaze  nahradit  škodu  nebo  odstranit jiné škodlivé
   následky  činu, a pokud byl označen jako spolupracující obviněný, též k
   tomu,  jak  významným  způsobem  přispěl  k  objasnění zvlášť závažného
   zločinu   spáchaného   členy   organizované   skupiny,   ve  spojení  s
   organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny
   nebo  pomohl  zabránit  pokusu  nebo  dokonání takového trestného činu.
   Přihlédne  také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro
   budoucí život pachatele.

   (2)  Povaha  a  závažnost trestného činu jsou určovány zejména významem
   chráněného  zájmu,  který  byl  činem dotčen, způsobem provedení činu a
   jeho   následky,   okolnostmi,  za  kterých  byl  čin  spáchán,  osobou
   pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, záměrem nebo cílem.

   (3)  Při  stanovení  druhu  trestu  a  jeho  výměry  soud  přihlédne  k
   polehčujícím  a  přitěžujícím  okolnostem  (§  41  a 42), k době, která
   uplynula od spáchání trestného činu, k případné změně situace a k délce
   trestního  řízení,  trvalo-li  nepřiměřeně  dlouhou dobu. Při posouzení
   přiměřenosti  délky trestního řízení soud přihlédne ke složitosti věci,
   k  postupu orgánů činných v trestním řízení, k významu trestního řízení
   pro  pachatele  a  k jeho jednání, kterým přispěl k průtahům v trestním
   řízení.

   (4)  K  okolnosti,  která  je  zákonným  znakem  trestného činu, včetně
   okolnosti,   která   podmiňuje   použití  vyšší  trestní  sazby,  nelze
   přihlédnout  jako k okolnosti polehčující nebo přitěžující. K okolnosti
   odůvodňující  mimořádné snížení trestu odnětí svobody nelze přihlédnout
   jako k okolnosti polehčující.

   (5) K okolnosti přitěžující se přihlédne,

   a)  jde-li  o  těžší  následek,  i  tehdy,  zavinil-li  jej  pachatel z
   nedbalosti, vyjímaje případy, kdy trestní zákon vyžaduje i zde zavinění
   úmyslné,

   b)  jde-li o jinou skutečnost, i tehdy, jestliže o ní pachatel nevěděl,
   ač  o  ní  vzhledem  k  okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a
   mohl,  vyjímaje  případy, kdy trestní zákon vyžaduje, aby o ní pachatel
   věděl.

   (6) Při stanovení druhu trestu a jeho výměry přihlédne soud

   a)  u  spolupachatelů  též  k  tomu, jakou měrou jednání každého z nich
   přispělo ke spáchání trestného činu,

   b)  u  organizátora,  návodce a pomocníka též k významu a povaze jejich
   účasti na spáchání trestného činu,

   c)  u přípravy k zvlášť závažnému zločinu a u pokusu trestného činu též
   k  tomu,  do  jaké  míry se jednání pachatele k dokonání trestného činu
   přiblížilo, jakož i k okolnostem a k důvodům, pro které k jeho dokonání
   nedošlo.

   (7)   Získal-li  nebo  snažil-li  se  získat  pachatel  trestným  činem
   majetkový  prospěch, přihlédne k tomu soud při stanovení druhu trestu a
   jeho  výměry; jestliže to nevylučují jeho majetkové nebo osobní poměry,
   uloží mu s přihlédnutím k výši takového majetkového prospěchu některý z
   trestů,  který  ho  postihne  na  majetku (§ 66 až 72), a to jako trest
   samostatný nebo vedle jiného trestu.

   § 40

   Ukládání trestu pachateli se zmenšenou příčetností

   (1)   Jestliže   pachatel   spáchal   trestný  čin  ve  stavu  zmenšené
   příčetnosti,  který  si,  a  to  ani  z  nedbalosti,  nepřivodil vlivem
   návykové  látky,  přihlédne  soud  k této okolnosti při stanovení druhu
   trestu a jeho výměry.

   (2)  Má-li  soud  za  to,  že by vzhledem k zdravotnímu stavu pachatele
   uvedeného  v  odstavci  1  bylo  možno za současného uložení ochranného
   léčení  (§  99)  dosáhnout  možnosti  jeho  nápravy  i trestem kratšího
   trvání,  sníží  trest  odnětí  svobody pod dolní hranici trestní sazby,
   přičemž  není  vázán  omezením uvedeným v § 58 odst. 3, a uloží zároveň
   ochranné léčení.

   § 41

   Polehčující okolnosti

   Soud jako k polehčující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel

   a)   spáchal   trestný  čin  poprvé  a  pod  vlivem  okolností  na  něm
   nezávislých,

   b) spáchal trestný čin v silném rozrušení, ze soucitu nebo z nedostatku
   životních zkušeností,

   c) spáchal trestný čin pod tlakem závislosti nebo podřízenosti,

   d) spáchal trestný čin pod vlivem hrozby nebo nátlaku,

   e)  spáchal  trestný  čin  pod  vlivem tíživých osobních nebo rodinných
   poměrů, které si sám nezpůsobil,

   f) spáchal trestný čin ve věku blízkém věku mladistvých,

   g)  spáchal  trestný  čin odvraceje útok nebo jiné nebezpečí, aniž byly
   zcela  splněny podmínky nutné obrany nebo krajní nouze, anebo překročil
   meze   přípustného   rizika   nebo   meze   jiné  okolnosti  vylučující
   protiprávnost,

   h)  spáchal  trestný  čin  v  právním  omylu,  kterého  se  bylo  možno
   vyvarovat,

   i)  trestným  činem  způsobil  nižší  škodu  nebo  jiný  menší škodlivý
   následek,

   j)  přičinil  se  o  odstranění škodlivých následků trestného činu nebo
   dobrovolně nahradil způsobenou škodu,

   k) svůj trestný čin sám oznámil úřadům,

   l) napomáhal při objasňování své trestné činnosti nebo významně přispěl
   k objasnění trestného činu spáchaného jiným,

   m)  přispěl  zejména jako spolupracující obviněný k objasňování trestné
   činnosti   spáchané   členy   organizované   skupiny,   ve   spojení  s
   organizovanou   skupinou   nebo  ve  prospěch  organizované  zločinecké
   skupiny,

   n) trestného činu upřímně litoval, nebo

   o) vedl před spácháním trestného činu řádný život.

   § 42

   Přitěžující okolnosti

   Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel

   a) spáchal trestný čin s rozmyslem nebo po předchozím uvážení,

   b)  spáchal  trestný  čin  ze  ziskuchtivosti, z pomsty, z národnostní,
   rasové,  etnické,  náboženské,  třídní či jiné podobné nenávisti nebo z
   jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky,

   c)  spáchal  trestný  čin  surovým nebo trýznivým způsobem, zákeřně, se
   zvláštní lstí nebo jiným obdobným způsobem,

   d)  spáchal  trestný  čin  využívaje  něčí  nouze, tísně, bezbrannosti,
   závislosti nebo podřízenosti,

   e) trestným činem porušil zvláštní povinnost,

   f)  ke spáchání trestného činu zneužil svého zaměstnání, postavení nebo
   funkce,

   g)  spáchal  trestný  čin vůči osobě podílející se na záchraně života a
   zdraví nebo na ochraně majetku,

   h) spáchal trestný čin ke škodě dítěte, osoby blízké, těhotné, nemocné,
   zdravotně postižené, vysokého věku nebo nemohoucí,

   i)  svedl k činu jinak trestnému, provinění nebo trestnému činu jiného,
   zejména  dítě  mladší  patnácti  let,  mladistvého  nebo  osobu ve věku
   blízkém věku mladistvých,

   j)  spáchal  trestný  čin za krizové situace, živelní pohromy nebo jiné
   události vážně ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek, anebo na
   území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace,

   k)  trestným  činem  způsobil  vyšší  škodu  nebo  jiný  větší škodlivý
   následek,

   l) trestným činem získal vyšší prospěch,

   m)  spáchal  trestný  čin  ve  větším rozsahu, na více věcech nebo více
   osobách, anebo trestný čin páchal nebo v něm pokračoval po delší dobu,

   n) spáchal více trestných činů,

   o) spáchal trestný čin jako organizátor, jako člen organizované skupiny
   nebo člen spolčení, nebo

   p)  byl  již  pro  trestný  čin odsouzen; soud je oprávněn podle povahy
   předchozího  odsouzení nepokládat tuto okolnost za přitěžující, zejména
   s  ohledem  na  význam chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsob
   provedení  činu a jeho následky, okolnosti, za kterých byl čin spáchán,
   osobu  pachatele,  míru  jeho  zavinění,  jeho  pohnutku  a dobu, která
   uplynula  od posledního odsouzení, a jde-li o pachatele trestného činu,
   který  byl  spáchán  ve  stavu  vyvolaném  duševní  poruchou,  anebo  o
   pachatele,  který se oddává zneužívání návykové látky a spáchal trestný
   čin  pod  jejím  vlivem  nebo  v  souvislosti s jejím zneužíváním, také
   tehdy,  započal

—————

Zpět