14.01.2012 20:40

Výzva k náhradě škody za úskočný výkon veřejné moci

Při současném stavu naší justice se můžete velice snadno stát objektem účelové kriminalizace, jen protože od naší justice požadujte spravedlivý soudní proces a bráníte se otřesnému výkonu nějakého soudce.

Každý, má právo se domáhat náhrady škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Náhrada škody se uplatňuje u Ministerstva spravedlnosti. Inspirovat se můžete z výzvy k náhradě škody za úskočný výkon veřejné moci vypracované velice zdatnou advokátkou Mgr. Lucií Vaverkovou. Zároveň lze jedině doporučit prostudovat i nález Ústavního soudu č. j. III.ÚS 1976/09 ze dne 13. prosince 2011. Celé znění nálezu ZDE.

Poškozený:           .............................          

                                 

Výzva k náhradě

škody a nemajetkové újmy způsobené nezákonným trestním stíháním podaná podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za škodu“)

 

Přílohy:          
 

I.

 1. Usnesením policejního orgánu Policie České republiky, Obvodní ředitelství policie Praha IV, Služba kriminální policie a vyšetřování, 6. oddělení obecné kriminality, č.j.: ORIV-19034-15/TČ-2010-001476 ze dne 14.3.2011 (dále jen „předmětné usnesení“), bylo proti poškozenému zahájeno trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu pohrdání soudem podle ustanovení § 336 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“).

 

 1. Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 podala na poškozeného dne 29.06.2011 obžalobu, sp. zn. 1 ZT 39/2011.

 

 1. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 30.6.2011, sp. zn. 2 T 97/2011, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 17.8.2011, sp. zn. 9 To 316/2011, bylo zastaveno trestní stíhání proti poškozenému podle ustanovení § 314c odst. 1 písm. a) z důvodů uvedených v ustanoveních § 188 odst. 1 písm. c) a § 172 odst. 1 písm. b) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestního řádu“). Toto usnesení nabylo právní moci dne 17.08.2011.

 

 1. Trestní řízení vedené vůči poškozenému trvalo 5 měsíců. Dle odůvodnění usnesení o zastavení trestního stíhání: „Po přezkoumání obžaloby dle § 314c odst. 1 trestního řádu dospěl samosoudce k závěru, že ve věci je nutno trestní stíhání obviněného zastavit, neboť ten je stíhán pro skutek, který i kdyby byl při hlavním líčení v řízení před soudem prokázán, nenaplňuje znaky žádného trestného činu ….“ Orgány činné v trestním řízení vedly tedy proti poškozenému trestní stíhání, ačkoli již od počátku bylo zcela zjevné, že se vůbec nemůže jednat o trestný čin, na což poškozený opakovaně upozorňoval. Poškozený má za to, že se ze strany orgánů činných v trestním řízení jednalo o zřejmou svévoli a nezákonnou persekuci poškozeného za jeho kritiku práce soudců v civilním řízení, jehož je účastníkem.    

 

 1. Nedůvodným trestním stíháním v délce 5 měsíců vznikla poškozenému značná újma sestávající z materiální i imateriální složky, proto je na místě požadovat, aby byl nyní poškozený Českou republikou, jednající Ministerstvem spravedlnosti, za tuto újmu odškodněn.

 

Důkaz:      trestním spisem vedeným u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 2 T 97/2011

 

II.

 

 1. Ze skutečností uvedených v čl. I. této žádosti poškozenému vznikla majetková i nemajetková újma. V rámci nároku na náhradu škody, která mu byla způsobena shora popsaným nezákonným rozhodnutím, uplatňuje:

 

1. Náklady právního zastoupení a hotové výdaje poškozeného a jeho právního zástupce,

2. Zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu.

 

Ad 1. Náklady právního zastoupení a hotové výdaje poškozeného a jeho právního zástupce ve smyslu ustanovení § 31 zákona o odpovědnosti za škodu.

 

Podle platné právní úpravy lze náklady obhajoby advokátem do náhrady škody zahrnout pouze ve výši mimosmluvní odměny dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů(dále jen „AT“).

 

 • Obhajobu poškozeného v přípravném řízení vykonávala Mgr. Lucie Vaverková. Za poskytnutí právních služeb při obhajobě v trestním řízení poškozený zaplatil své obhájkyni částku ve výši 34.300,- Kč.
 • V souladu s ustanoveními § 7, § 10 odst. 3 písm. b) (částka 10.000 Kč, neboť jde o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje jeden rok a nepřevyšuje pět let) a § 11 a advokátního tarifu (dále jen „AT“) činí hodnota jednoho úkonu právní pomoci částku ve výši 1.500,- Kč.

 

V trestním řízení provedl obhájce následující úkony právní pomoci:

....................................................................................

Vzhledem k výše uvedenému přísluší obhájci dle advokátního tarifu:

 • částka ve výši 18.750,- Kč za 12 úkonů právní služby,
 • náhrada hotových výdajů za 12 úkonů právní služby ve výši 3.600,- Kč (12 x 300,- Kč) dle ustanovení § 13 odst. 3 AT.

 

Odměna obhájce, včetně náhrady hotových výdajů, dle advokátního tarifu činí částku ve výši 22.350,- Kč.

Při náhradě škody poškozený uplatňuje částku, kterou uhradil obhájci dle advokátního tarifu ve výši 22.350,- Kč.

 

Ad 2 Zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu ve smyslu ustanovení § 31a zákona o odpovědnosti za škodu

 

Nemajetkovou újmu, která byla poškozenému způsobená uvedeným trestním stíháním, uplatňuje poškozený zejména proto, že:

 

 • Trestní stíhání poškozeného bylo od počátku zcela zjevně bezdůvodné, neboť skutek, pro který byl stíhán, nevykazuje znaky žádného trestného činu. Orgány činné v trestním řízení tedy svévolně zneužily svou pravomoc, což je v demokratické společnosti nepřípustné. V důsledku toho poškozený začal mít obavy uplatňovat svá zákonná práva v civilním řízení, jehož je účastníkem.
 • Usnesení o zahájení trestního stíhání i trestní řízení trpělo podstatnými vadami a neodpovídalo požadavkům, jež jsou stanoveny zákonem.
 • Státní zástupce v rámci dozoru nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení nedostál svým povinnostem.
 • Celým trestním řízením, které trvalo 5 měsíců, byl poškozený závažným způsobem postižen, kdy se nemohl plně věnovat své práci a rodině, namísto toho se musel účastnit několika výslechů a dalších úkonů v trestním řízení.
 • Náplní činnosti poškozeného je práce ve výškách (např. opravy antén). Trestní stíhání znamenalo pro poškozeného značné nervové vypětí (tj. z důvodů bezpečnosti často kvůli svému psychickému stavu pracovat nemohl) a též časovou zátěž. Poškozený se tak nemohl plně věnovat své práci, což pro poškozeného znamenalo osobnostní újmu z hlediska jeho seberealizace a samozřejmě též ztrátu na výdělku.
 • Poškozený se stal pro své okolí bez své stíhaným delikventem, čímž došlo k rozsáhlé a do značné míry i nevratné degradaci jeho vážnosti, důstojnosti a postavení ve společnosti.

Z výše uvedených důvodů za přiměřené zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu poškozený považuje částku 150.000,- Kč.

 

III.

 

Vzhledem k tomu, že mi byla při výkonu státní moci - nezákonným trestním řízením způsobena škoda, žádám, aby odbor odškodňování Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodl tak, že se:

 

 1. ...........(poškozenému) přiznává nárok na náhradu škody vzniklý z:
 • Nákladů právního zastoupení a hotové výdaje poškozeného a jeho právního zástupce při obhajobě ve výši 22.350,- Kč.
 • Zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu ve výši 150.000,- Kč.

 

 1. Česká republika uhradí ............(poškozenému) náhradu škody a nemajetkové újmy v celkové výši 172.350,- Kč.

 

 

V Praze dne                                                                        ...................(poškozený)

—————

Zpět