16.09.2012 22:56

Žalovaná je pohoršena – pokračování PŘÍBĚHU

Občan pomatený výkřiky o právním státě a pro všechny závaznými nálezy Ústavního soudu (Za nesprávný postup jakékoliv úřední osoby vždy nese stát plnou odpovědnost!) očekává, že soudní stolice bude fungovat naprosto bezchybně. Z tohoto pohledu je vcelku legitimní i požadavek, aby jeho věc řešila soudní stolice s alespoň o něco větší inteligencí, než je inteligence houpacího koně.

Pokud se domníváte, že soudní stolice nepracuje správně, můžete na Ministerstvo Nespravedlnosti psát dopisy, ve vstupní hale si po telefonu povídat s úředníky nebo se pověsit na sloup elektrického vedení (Tak kdo má pravdu). Dokonce můžete na chodníku před ministerstvem držet hladovku (Je trestání neplatičů výživného v zájmu dětí a společnosti?), ale Ministerstvo Nespravedlnosti si bude stát  za svým (Vtip týdne).

Drtivá většina z 3049 soudců a 1230 státních zástupců vykonává svou činnost profesionálně, jsou to čestní lidé a ministerstvo spravedlnosti za všemi součástmi justice stojí.

Daniel Volák, nově jmenovaný 1. podkašpar ministra NEspravedlnosti

Když se pak občan domáhá náhrady (Náhrada škody za úskočný výkon veřejné moci), na místo okamžitého potrestání soudkyně JUDr. Smitkové, která otočila smysl žalobního návrhu, pisatele křivého trestního oznámení soudce Járy Pytlouna a státní zástupkyně Radky Michkové, která dala souhlas s trestním stíháním pro skutek, který není ani přestupek natož trestný čin, jen s velkou nevolí několik dnů po vypršení zákonné lhůty občanovi vyplatí náhradu nákladů, které občanovi vznikly úskočnou kriminalizací a čistě jen formálně se omluví (Omluva ukrytá v hloubi dopisu je prý postačující).

Když pak občan pomatený pro všechny závaznými nálezy Ústavního soudu podá na Ministerstvo Nespravedlnosti žalobu (Žalujte stát), žalovaná strana se cítí velmi dotčena.

Přeci nebudeme platit odškodnění nějakému vulgárnímu hulvátovi, který bez okolků nazývá věci pravými jmény? Jaký houpací kůň či tupá ovce! Vždyť drtivá většina soudců vykonává svou činnost profesionálně a jsou to čestní lidé.

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
Odbor odškodňování

Žalobce: Luboš Meszner,
Zast. Mgr. Lucie Veverková, Opletalova 1535/4, Praha 1

Žalovaná: Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti


Žaloba o Kč 150.000,-s přísl. vyjádření k žalobě

Žalovaná k v rubrice uvedené žalobě podává toto vyjádření:

Žalovaná neuznává žalobou uplatněný nárok co do důvodu ani co do výše, a to ani částečně.

Žalovaná uvádí, že žalobce uplatnil dne 23.1.2012 nárok na náhradu škody u žalované, přičemž jeho žádosti o zadostiučinění nebylo po mimosoudním projednání vyhověno. Stanovisko ze dne 27.7.2012 tvoří nedílnou součást tohoto podání.

Důkazy: stanoviskem Ministerstva spravedlnosti ze dne 27.7.2012

Žalovaná má za to, že v předmětné věci není sporu o tom, že žalobce použil písemných hrubých až vulgárních projevů vůči soudkyním Obvodního soudu pro Prahu 4 v úmyslu je urazit v souvislosti s výkonem jejich funkce. Obvodní soud pro Prahu 10 usnesením ze dne 30.6.2011, čj. 2 T 97/2011 zastavil trestní stíhání žalobce s odůvodněním, že skutek označený v obžalobě není trestným činem, protože k písemným útokům došlo mimo jednání a tudíž je nelze podřadit pod skutkovou podstatu uvedenou v ust. § 336 tr.zákoníku.

Důkaz: usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 30.6.2011 sp.zn. 2 T 97/2011

Při předběžném projednání u žalované Ministerstvo spravedlnosti odškodnilo pouze materiální újmu a dále konstatovalo, že v trestním řízení proti žalobci došlo v přípravném řízení k vydání nezákonného rozhodnutí ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. a žalovanému se omluvilo za nezákonný postup orgánů činných v trestním řízení. K požadovanému zadostiučinění žalovaná namítá, že ve smyslu ustanovení §31a zákona č. 82/1998 Sb. přichází na prvním místě v úvahu poskytnutí zadostiučinění formou konstatování porušení práva jako jedné z forem morální satisfakce. Pokud konstatování porušení práva nepředstavuje postačující náhradu za vzniklou nemajetkovou újmu, může být nemajetková újma nahrazena formou omluvy. Peněžitá satisfakce připadá v úvahu pouze v případě, pokud by morální satisfakce nebyla způsobené nemajetkové újmě adekvátní.

Poskytnutí finanční náhrady je považováno za formu zadostiučinění pro poškozené nejsilnější a nejhodnotnější a je nad rámec konstatování porušení práva namístě pouze tehdy, jestliže by se z hlediska obecné slušnosti poškozenému skutečně satisfakce mělo dostat. Žalovaná namítá, že soud by měl přihlédnout k okolnostem zahájení trestního stíhání a k velkému podílu žalobce na tom, že proti němu bylo trestní stíhání zahájeno (urážlivé jednání vůči soudcům). Dále by měl přihlédnout i k rychlosti trestního řízení, které bylo ukončeno za 5 měsíců, což je doba naprosto přiměřená, a k hrozícímu mírnému trestu. Z hlediska obecné slušnosti v tomto případě je konstatování porušení práva naprosto dostatečné zadostiučinění.

Na základě výše uvedených důvodů a skutečností žalovaná navrhuje, aby žaloba byla v celém rozsahu zamítnuta.

Mgr. Mirka Kučerová
pověřený zaměstnanec organizační složky státu
Ministerstva spravedlnosti

Vyjádření žalované (Ministerstva Nespravedlnosti) je přímo ukázkový příklad manipulace s fakty, kterou důvěrně znají především rozvedení otcové ze soudních jednání. Vypíchnout a znásobit pobuřující fragmenty (houpací kůň se prodává v hračkářství, tedy se nemůže jednat o nic vulgárního) a zamlžit tím podstatné skutečnosti, že fatální chybu jako první udělala soudní stolice Smitková, když otočila žalobní návrh.

Žalovaná (Ministerstva Nespravedlnosti) si ve svojí zabedněnosti (přesněji systémovému krytí špatné práce soudní stolice) absolutně neuvědomuje, že předmětem soudního řízení není moje žalovanou stranou barvitě vyzdvižené jednání (to již bylo řešeno v rámci trestního řízení), dokonce předmětem řízení (bohužel) ani není špatná práce Smitkové, křivé obvinění Pytlouna či nesprávný postup zástupkyně Michkové, ale výhradně náhrada škody za nesprávný postup úředních osob, za který vždy nese žalovaná plnou odpovědnost!

—————

Zpět