20.01.2021 10:23

Je to „Mařka“, není to „Mařka“

Je zde zcela běžné, že si orgány činné v trestním řízení na objednávku feministických ultras v případě údajných neplatičů výživného vykládají zákony po svém a na pro společnost nijak nebezpečném údajném neplatiči výživného se notně „vyřádí“. V následujícím případě však už nejde „jen“ o nepřípustný extenzívní výklad zákonů, ale o jejich hrubou neznalost. Je naprosto šílené, že tak triviální právní úvahu musí řešit samotná ministryně nespravedlnosti podáním zcela mimořádného opravného prostředku. Nedělejme si však iluzi, že by snad „Domovnice“ jako bývalá socanka teď byla nějakou obhájkyní práv údajných neplatičů výživného. Návrh na mimořádný opravný prostředek údajně pochází od spolku Šalamoun (neověřená informace). Ať už se návrh na mimořádný opravný prostředek dostal k „Domovnici“ jakoukoliv cestou, tohle opravdu nešlo nepodepsat. Protože lze díky finančním komplikacím plátců výživného v souvislosti s vládními opatřeními proti šíření coronaviru spolu s novým šíleným zákonem o náhradním výživném očekávat nárůst exekucí na údajně dlužné výživné, nešlo následující dokument nezveřejnit.   

Nejvyšší soud
Burešova 20
657 37 Brno

Věc: obv. Z. R. (…) - stížnost pro porušení zákona

Přílohy:

- trestní spis Okresního soudu Praha-východ sp. zn. 16 T 202/2018

Podle § 266 odst. 1, 2 trestního řádu podávám ve prospěch obv. Z. R. (…)

s t í ž n o s t p r o p o r u š e n í z á k o n a
proti pravomocnému rozsudku Okresního soudu Praha-východ ze dne 31. 1. 2019, č.j. 16 T
202/2018-48.

Napadené rozhodnutí

1 Rozsudkem Okresního soudu Praha-východ ze dne 31. 1. 2019, č.j. 16 T 202/2018-48, byl obviněný Z. R. uznán vinným tím, že dne 20. 9. 2018 v 18:30 hod. v ulici Č. v obci Z., okres P., řídil motorové vozidlo zn. F. přesto, že mu bylo exekučním příkazem Exekutorského úřadu Frýdek – Místek, č.j. 142 EX 02094/16-106, ze dne 9. 2. 2017 podle ustanovení § 71a zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, pro vymožení pohledávky nedoplatku výživného na nezletilé dítě pozastaveno jeho řidičské oprávnění k řízení všech motorových vozidel ode dne doručení tohoto exekučního příkazu, přičemž exekuční příkaz mu byl osobně předán dne 19. 7. 2018 na Policii ČR, Obvodní oddělení Neratovice, tedy mařil výkon rozhodnutí orgánu veřejné moci tím, že vykonával činnost, pro kterou pozbyl oprávnění podle jiného právního předpisu.

2 Tímto jednáním měl spáchat přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, za což byl odsouzen podle § 337 odst. 1 trestního zákoníku a za použití § 43 odst. 2 trestního zákoníku i za sbíhající se přečin zanedbání povinné výživy dle § 196 odst. 1 trestního zákoníku z trestního příkazu Okresního soudu v Mělníku sp. zn. 1 T 101/2018 ze dne 29. 8. 2018 k trestu odnětí svobody v trvání pěti měsíců, jehož výkon byl podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 trestního zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v délce 18 měsíců.

3 Podle § 82 odst. 2 trestního zákoníku byla dále obviněnému uložena povinnost podle svých sil v průběhu zkušební doby uhradit dlužné výživné z trestního příkazu Okresního soudu v Mělníku sp. zn. 1 T 101/2018 ze dne 29. 8. 2018. Podle § 73 odst. 1, 3 trestního zákoníku byl dále obviněnému uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu na dobu 12 měsíců. Podle § 43 odst. 2 trestního zákoníku byl zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Mělníku sp. zn. 1 T 101/2018 ze dne 29. 8. 2018, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu

4 Rozsudek nabyl právní moci dne 14. 3. 2019.

Právní posouzení

Relevantní právní úprava

5 Podle § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku se přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dopustí ten, kdo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že vykonává činnost, která mu byla takovým rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo odňato příslušné oprávnění podle jiného právního předpisu nebo pro kterou takové oprávnění pozbyl.

6 Podle § 13 odst. 1 trestního zákoníku je trestným činem protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.

7 Podle § 125c odst. 1 písm. e) bodu 6 zákona o silničním provozu se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí motorové vozidlo, přičemž řidičské oprávnění jí bylo pozastaveno podle § 95 nebo exekučním příkazem podle exekučního řádu.

Posouzení předmětné věci

8 Rozsudkem Okresního soudu Praha-východ ze dne 31. 1. 2019, č. j. 16 T 202/2018-48, byl porušen zákon v neprospěch obviněného Z. R. v ustanovení § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku.

9 Ustanovení § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku totiž dopadá na pachatele, kteří vykonávají činnosti, které jsou zakázané, které vykonávají po odnětí oprávnění k jejímu vykonávání nebo které vykonávají po pozbytí oprávnění k jejich vykonávání. Cílem předmětné úpravy je postihnout nejen pachatele, který maří výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že vykonává činnost, která mu byla zakázána, ale i toho, kdo poté, co mu bylo odňato příslušné oprávnění vydávané podle zvláštního právního předpisu, podmiňující možnost k výkonu určité činnosti, tuto činnost vykonává (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 9. 2020, sp. zn. 4 Tz 23/2020).

10 V posuzovaném případě však bylo exekučním příkazem Exekutorského úřadu Frýdek – Místek, č.j. 142 EX 02094/16-106, ze dne 9. 2. 2017, rozhodnuto o provedení exekuce pozastavením řidičského oprávnění obviněného podle § 59 odst. 1 písm. f) a § 71a exekučního řádu. Řidičské oprávnění obviněného tak bylo exekučním příkazem podle § 71a odst. 3 exekučního řádu pouze pozastaveno, nikoliv odňato.

11 V této souvislosti zároveň konstatuji, že zákon o silničním provozu v § 125c odst. 1 písm. e) bod 6 výslovně určuje, že fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na pozemních komunikacích řídí motorové vozidlo a řidičské oprávnění jí bylo pozastaveno exekučním příkazem podle exekučního řádu. V případě, kdy zákonodárce postihuje určité jednání mírnějším režimem než trestními předpisy a výslovně proklamuje menší společenskou škodlivost takového jednání, je přitom namístě na řešení společenských vztahů použít mimotrestní nástroje s ohledem na § 12 odst. 2 tr. zákoníku (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 9. 2020, sp. zn. 4 Tz 23/2020).

12 V posuzovaném případě mělo tudíž být jednání obviněného posouzeno nikoliv jako přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, ale jako přestupek podle § 125c odst. 1 písm. e) bod 6. zákona o silničním provozu.

13 Okresní soud Praha-východ tak při hodnocení skutkového stavu nepostupoval v souladu s požadavkem řádného určení všech znaků skutkové podstaty daného trestného činu, když obviněnému bylo řidičské oprávnění pouze pozastaveno, nikoliv odňato podle § 94 zákona o silničním provozu, ani jej nepozbyl podle § 94a odst. 1 zákona o silničním provozu. Proto obviněný svým jednáním nenaplnil znak objektivní stránky skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku.

Závěr a návrh

14 S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby Nejvyšší soud:

1) podle § 268 odst. 2 trestního řádu vyslovil, že rozsudkem Okresního soudu Praha - východ ze dne 31. 1. 2019, č. j. 16 T 202/2018-48, byl porušen v neprospěch obviněného Z. R. zákon v ustanovení § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku;

2) podle § 269 odst. 2 trestního řádu rozsudek Okresního soudu Praha - východ ze dne 31. 1. 2019, č. j. 16 T 202/2018-48, v celém rozsahu zrušil, jakož i všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu; a

3) podle § 270 odst. 1 trestního řádu přikázal Okresnímu soudu Praha - východ, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

 

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Použijte funkci 

HLEDAT zadáním klíčového slova.

 


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

ministryně nespravedlnosti

matka justiční mafie

Mgr. Máňa Benešová

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

ministryně asociálního ministerstva práce

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

justiční rekordmanka

ing. Taťána Malá

CELÝCH 13 DNŮ

byla v čele

Ministerstva nespravedlnosti

pro zvětšení klikni na obrázek

písnička

CONTROL(k)A