27.03.2014 22:07

Jak postupovat při snížení či ztrátě příjmu, aby do nové úpravy výživného nedocházelo k navyšování dluhu na výživném, exekučnímu ožebračování a trestně právní šikaně výživou povinného rodiče

Kromě soudních stolic, které mají svůj nehorázný plat zaručený až do důchodu, si dnes nikdo nemůže být jistý svým příjmem ani několik měsíců dopředu. Nezřídka tak dochází k situaci, kdy se na straně rozvedeného otce sníží příjem nebo se dokonce jako nezaměstnaný sám stane sociálně potřebným, a tak se není schopen podílet na výživě dítěte tak jako dříve. Tuto situaci tedy musí řešit podáním návrhu na snížení výživného, kdy předchozí rozhodnutí o výživném lze změnit jedině novým rozhodnutím. Jinou možnost ani nemá, kdy jakákoliv dohoda s matkou je právně bezvýznamná. Nová úprava výživného rozhodně není složitý právní problém, přesto je zde zcela běžnou praxí, že se takové řízení táhne i několik let. Podáním návrhu na snížení výživného by měl být rozvedený otec automaticky chráněn před porušením jeho základního práva na lidskou důstojnost - před povinností plnit výživné, které objektivně není schopen plnit. V právním státě přeci není možné, aby měl někdo více či méně práv než druhý, zejména když se jedná nejbližší osoby (rodič – dítě). Ve skutečnosti to tak ovšem není, protože až do nového rozhodnutí je celou dobu stále v platnosti předchozí rozhodnutí o výživném a pokud se rozvedený otec byť jen jednou o několik dnů opozdí s platbou výživného, je vystaven exekučnímu ožebračení. Pokud se s platbou výživného opozdí 4 měsíce za sebou nebo platí snížené výživné podle svých aktuálních možností, je dokonce vystaven celosvětově raritní trestně právní šikaně jménem zanedbání povinné výživy. Až doposud se všichni snažili tuto situaci řešit návrhem na předběžné opatření, které se k tomu přímo nabízí. Tento postup je však dle názoru soudních stolic špatný. Podrobně je tento problém rozveden v článku Několik let přísně utajované autoritativní rozhodnutí.

Právně „čistým“ řešením je návrh na odklad výkonu posledního rozhodnutí o výživném dle § 266 odst. 1 občanského soudního řádu.

Na místo návrhu na předběžné opatření na snížení výživného do nového rozhodnutí je tedy nutno podat návrh na odklad výkonu posledního rozhodnutí, přičemž odůvodnění tohoto návrhu je fakticky stejné. Ztráta schopnosti se podílet na výživě dítěte tak jako doposud s ohledem na snížení příjmu či ztrátu zaměstnání, kdy platbou nepřiměřeně vysokého výživného podle posledního rozhodnutí by na straně povinného došlo porušení jeho základního práva na lidskou důstojnost ve smyslu čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, případně by byl vystaven výkonu rozhodnutí s nemalými náklady, které by ještě více snížily jeho schopnost se podílet na výživě dítěte, či trestnímu stíhání pro zanedbání povinné výživy.

Jediný rozdíl proti návrhu na vydání předběžného opatření je ten, že návrh na odklad výkonu rozhodnutí nemá žádnou časovou lhůtu, ve které by soudní stolice o návrhu musela rozhodnout. S podáním návrhu na odklad výkonu rozhodnutí tedy nelze otálet a je třeba jej podat ihned s podáním návrhu na snížení výživného.

Ještě zbývá vysvětlit, že rozhodnutí Krajské stolice v Ostravě ze dne 4. 2. 2010 sp. zn. 14 Co 64/2010 je stejné rozhodnutí jako „autoritativní rozhodnutí publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyšší stolice pod č. 116/2011“. Jediný, ale o to více podstatný rozdíl je v tom, že bylo publikováno ve Sbírce Nejvyšší stolice v kategorii „A“ a jde tak o rozhodnutí nejvyššího významu.

Kategorie rozhodnutí označuje význam (závažnost) otázky, kterou rozhodnutí řeší.

A – rozhodnutí navržená k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Tato rozhodnutí jsou rozesílána k připomínkám vybraným institucím (např. ústřední orgány státní správy, soudy, Nejvyšší státní zastupitelství, právnické fakulty, profesní komory) a poté projednána na zasedání příslušného kolegia Nejvyššího soudu. Není-li rozhodnutí k publikaci schváleno, přeřadí se do nižší kategorie.

Zdroj Nejvyšší stolice Databáze rozhodnutí a stanovisek

Odkaz na stránku Nejvyšší stolice s autoritativním rozhodnutím č. 116/2011(ZDE). Na této stránce je však rozhodnutí Krajské stolice v Ostravě ze dne 4. 2. 2010 sp. zn. 14 Co 64/2010 špatně překopírované a je poněkud chaotické. Dále je tedy uveden plný text tohoto rozhodnutí převzatý z jiné databáze.

14Co 64/2010–508

U S N E S E N Í

Krajský soud v Ostravě rozhodl v právní věci nezl. xxxxx, nar. xxxxx, bytem u matky, zastoupeného xxxxx, adresa pro doručení Okresní soud v xxxxx, syna xxxxx, nar. xxxxx, bytem xxxxx a Ing. xxxxx, nar. xxxxx, bytem xxxxx, zastoupeného JUDr. Richardem Mencnerem, advokátem se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Milíčova 12, o předběžné opatření, k odvolání otce proti usnesení Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově ze dne 12.11.2009, č.j. 100P 574/2007-444

t a k t o :

Usnesení okresního soudu se v napadené části, tj. v odstavci I. výroku, p o t v r z u j e .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením okresního soudu byl zamítnut návrh otce, aby mu bylo předběžně sníženo výživné pro nezl. xxxxx na částku 1.500,- Kč měsíčně a nezletilému byl pro řízení ustanoven opatrovník v osobě xxxxx. Okresní soud tak rozhodl poté, co vzal za osvědčeno, že pravomocným rozsudkem soudu bylo otci uloženo platit pro nezletilého výživné v částce 13.000,- Kč z výdělku 70.000,- Kč měsíčně, kterého sice již nedosahuje, neboť je od 1.9.2009 nezaměstnaný s podporou 13.307,- Kč měsíčně, nicméně dovodil, že je schopen výživné nadále platit s ohledem na nadstandardní majetek a snížení není v zájmu nezletilého, jehož potřeby jsou značné.

Proti zamítavému rozhodnutí podal otec včasné odvolání a domáhal se jeho změny tak, aby návrhu bylo vyhověno, když soudu vytýkal, že nezohlednil jeho aktuálně nepříznivou situaci a naléhavost finanční tísně a ignoroval změnu spočívající ve ztrátě zaměstnání i jeho další tři vyživovací povinnosti, což nadstandardní poměry zjištěné v minulosti nemohou kompenzovat, neboť všechny úspory již vyčerpal.

Krajský soud přezkoumal rozhodnutí v napadeném rozsahu, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a o.s.ř.), přezkoumal také obsah spisu a po posouzení věci dospěl k závěru, že rozhodnutí okresního soudu je správné, i když z jiných důvodů.

Ze spisu vyplývá, že o výživném pro nezl. xxxxx, jež bylo otci uloženo platit v částce 13.000,- Kč měsíčně k rukám jeho matky, bylo rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově ze dne 21.5.2008, č.j. 100P 574/2007-403, který ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.8.2008, č.j. 14Co 292/2008-424 nabyl právní moci 3.7.2008. Výrokem tohoto rozhodnutí byly pravomocně upraveny poměry mezi účastníky, výrok je pro ně závazný a věc nemůže být v tomto rozsahu projednávána znovu (§ 159a odst. 1 a 5 o.s.ř.), jelikož však jde o rozsudek odsuzující k plnění v budoucnu splatných dávek, je možno jej změnit, pakliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou pro výši a další trvání dávek rozhodující (§ 163 odst. 1 věta první, odst. 2 o.s.ř.). Má-li tedy otec za to, že nastaly skutečnosti, které z hlediska hmotného práva mohou znamenat omezení jeho vyživovací povinnosti k nezletilému, může se ve smyslu citovaného ustanovení změny úpravy tohoto právního vztahu domáhat od doby, kdy ke změně poměrů došlo, avšak pouze postupem zákonem předvídaným, tedy změnou tohoto rozsudku v řádném nalézacím řízení a do jeho skončení, má-li za to, že se bez své viny přechodně ocitl v postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky, může žádat o odklad provedení výkonu rozhodnutí (§ 266 o.s.ř.). Předběžným opatřením lze zatímně upravit poměry účastníků, je-li to třeba a za tímto účelem může být účastníku uloženo, aby něco vykonal, něčeho se zdržel či něco strpěl (§ 74 a § 76 odst. 1 o.s.ř.), z čehož vyplývá, že předběžné opatření je institut sloužící k prozatímní ochraně práva oprávněného, jíž se nelze domoci jinými prostředky, uložením povinnosti druhému účastníku, a tudíž je vyloučeno, aby jím byly upravovány faktické poměry nesoucí se k úpravě práva účastníka, který se této ochrany domáhá a „předběžně“ tak změněno pravomocné rozhodnutí soudu.

Krajský soud proto rozhodnutí okresního soudu dle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Ostravě dne 4. února 2010

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas


 2008
O nešťastné rozvedené otce by si prý ani špinavé polobotky neutřel.

2014
Chodí kanálem, aby si někdo neutřel polobotky o jeho špinavý ksicht.


ADKIA PŘEDSATAVUJE
lobbista exekuční mafie

bývalý poslanec zločinecké ODS
JUDr. Pavel Staněk

Fotříci, ve hře je STŘÍDAVKA,
ale trumfy jsem rozdal exekuční mafii.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
prezident Exekutorské komory

Mgr. David Koncz

Exekutoři jsou vysloveně lidumilové
říká nový šéf exekuční mafie

Každý desátý exekutor je trestně stíhaný a každý třetí čelí kárné žalobě, včetně samotného prezidenta.

Nevlastníte-li nic, stejně vám to vezmeme!

Váš exekutorský úřad.