02.11.2012 00:41

Jo, jo, kde jsou ty časy, pane magistře – pokračování PŔÍBĚHU

Ačkoliv novela Občanského stoličního a Exekučního řádu přinesla zabavování řidičáků neplatičům výživného, udělala čáru přes rozpočet exekutorsko-advokátní mafii. Oprávněný musí dlužníka upozornit na dluh, jinak ztrácí nárok na náklady řízení. To spolu s nálezy Ústavního soudu vytvořilo přijatelné právní prostředí, kdy vymožení dluhu plní svůj účel a nemůže být zneužíváno k bezpracnému obohacování šmejdů.

Oprávněný musí na dluh upozornit a to dlužníkovi dává šanci se s oprávněným domluvit na smírném řešení (např. na splátkovém kalendáři). Už z této komunikace lze podchytit, zda oprávněnému jde skutečně jen o úhradu dluhu nebo o zneužívání svého postavení (Další zlatokop). To je velice důležité pro případné rozhodnutí stolice o nákladech oprávněného v exekučním řízení. I když nedojde k dohodě, dlužník má ještě alespoň nějaký čas situaci vyřešit, třeba prodejem nějakého majetku (kdyby šel stejný majetek do dražby, nevyneslo by to ani polovinu běžné prodejní ceny). Pokud je dluh uhrazen před nařízením exekuce, nemá exekutor nárok na odměnu ani na náklady exekuce (pouze skutečné náklady, které jsou minimální).

Ještě to asi nějakou dobu bude trvat, než se s tím advokáti zlatokopové smíří a budou to zkoušet dál, proto je potřeba je hned na samém začátku přetáhnout přes jejich hrabivé pazoury.

Podnět ke kárnému řízení na hrabivého advokáta Mgr. Eduarda Beneše

Česká advokátní komora
Národní 16
110 00 Praha 1

Věc: podnět ke kárnému řízení

Podávám podnět ke kárnému řízení na advokáta Mgr. Eduarda Beneše, se sídlem Na Rozcestí 1434, Praha 9, číslo osvědčení ČAK 9374, pro hrubé porušení Zákona o advokacii a stavovských předpisů.

Advokát Mgr. Eduard Beneš mi zaslal dopis s tím, že převzal zastoupení mojí bývalé manželky Moniky Mesznerové, která ho pověřila provedením upomínky mého dluhu. Bývalé manželce jistě nelze upírat právo na zastoupení advokátem, avšak s ohledem na skutečnost, že není dementní, je zcela nepochybné, že je schopna dopis s upomínkou napsat sama a na tento úkon nepotřebuje být zastoupena advokátem.

I z následné korespondence, kdy protistrana rezolutně odmítá jakoukoliv mimosoudní dohodu (splátkový kalendář), je nepochybné, že výzva k urazení dluhu je pouze přizpůsobení se nastupující novele Občanského soudního řádu spolu a Exekučním řádem – oprávněný musí dlužníka na dluh nejdříve upozornit, jinak ztrácí nárok na náklady exekučního řízení. Převzetí zastoupení bývalé manželky advokátem Mgr. Eduardem Benešem je zjevnou symbiózou sledující pouze dosažení bezdůvodného zisku viz. nález Ústavního soudu I. ÚS 988/12.

I. ÚS 988/12

25. Čl. 37 odst. 2 Listiny přiznává každému právo na právní pomoc mj. v řízení před soudy. Na úrovni občanského soudního řádu je toto právo garantováno především možností nechat se zastupovat v řízení advokátem. Z okolností, které přesvědčivě popsal okresní soud v odůvodnění svého rozhodnutí (viz shora), jakož i ze samotného textu ústavní stížnosti je možno dovodit, že stěžovatelka se v řízení nenechala zastoupit proto, aby jí byla poskytována kvalifikovaná právní pomoc osobou práva znalou, ale jedině za účelem dosažení bezdůvodného zisku. Opětovné zastupování stěžovatelky advokátem tedy neodpovídá účelu, který procesní právo v tomto institutu sleduje, a stěžovatelka se jím snaží získat výhodu, kterou procesní právo nepředpokládá. Takové počínání lze podřadit pod kategorii zneužití procesního práva. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka usiluje o dosažení bezdůvodného zisku prostřednictvím náhrady nákladů spojených se zastoupením advokátem, je možno takové jednání charakterizovat dokonce jako šikanózní, neboť je vedeno přímým úmyslem způsobit žalovanému újmu v podobě částky, kterou by´musel zaplatit na náhradě nákladů spojených se zastoupením advokátem.

Podle názoru kárného senátu prezentovaného na internetových stánkách ČAK ve věci advokáta JUDr. Petra Kočího „není pravdou, že advokát musí respektovat pokyn svého klienta za všech okolností. Advokát je v prvé řadě vázán právními předpisy včetně stavovských, a teprve v jejich rámci pokyny klienta.“

Podle čl. 89 odst. 2 Ústavy ČR jsou nálezy Ústavního soudu závazné pro všechny orgány i osoby, tedy zcela nepochybně i pro advokáta Mgr. Eduarda Beneše.

Advokát Mgr. Eduard Beneš tak převzetím zastoupení bývalé manželky Moniky Mesznerové ignoruje Ústavu ČR, závazné nálezy Ústavního soudu, zákon o advokacii a stavovské předpisy.

Žádám, abych byl informován o vyřízení mého podnětu ke kárnému řízení.

 

                                                                                                                                    Luboš Meszner

                                                                                                                                   

Přílohy: výzva advokáta Mgr. Eduarda Beneše

               emailová korespondence

—————

Zpět


NEJLEPŚÍ HLÁŠKY

Soudce bývalý komunista
je totéž
jako bývalý černoch.

JUDr. Klára Samková

***

Zvířata na území ČR mají právo vychovávat svá mláďata. I opice v ZOO mají právo vychovávat svá mláďata. Pouze čeští rozvedení otcové toto právo nemají.
Ing. Lubomír Bouše