04.03.2016 09:26

Schizofrenici

V souvislosti s vraždou 13tileté dívky nezletilým vrahem se mezi politiky rozpoutala diskuse o snížení trestní odpovědnosti dětí. Stejní politici však zároveň prosazují novelu exekučního řádu, kterou se má zvýšit právní ochrana dětí až do 26 let, neboť dítě staří 18tilet, jehož rodič si neplní svou vyživovací povinnost, tak bez vlastní vůle přichází do kontaktu s právním systémem.

Důvodová zpráva k novele Exekučního řádu

Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku

Současná úprava § 71a zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, je diskriminační ve vztahu ke zletilým dětem povinného, který je z rozhodnutí soudu povinen k jejich výživě. Hranice zletilosti brání možnosti využít motivačního opatření - institutu pozastavení řidičského oprávnění při exekučním vymáhání dluhu. Zletilé dítě do 26 let věku, které se studiem soustavně připravuje na své budoucí povolání, je plně nebo z větší části odkázáno na materiální a finanční zajištění svými rodiči. Pokud si rodič svoji vyživovací povinnost neplní, je tak znevýhodňováno v možnosti přimět povinného rodiče efektivním exekučním nástrojem k plnění své vyživovací povinnosti a úhradě vzniklého dluhu na výživném.

Pro dokreslení efektivity tohoto exekučního nástroje lze konstatovat, že soudní exekutoři toto oprávnění k pozastavení řidičského oprávnění vůči neplatičům výživného využili už ve více než 2200 případech, a z dosavadního hodnocení Ministerstva spravedlnosti a Exekutorské komory vyplývá, že drtivá většina dlužných částek je rychle splacena (v případě nezletilých k rukám oprávněného).

V případech zletilých dětí taková možnost dosud není, přičemž tyto studující zletilé děti potřebují finanční prostředky a materiální zabezpečení pro svůj další rozvoj a výživu stejně jako děti nezletilé. Neexistuje právní důvod, proč by hrozba pozastavení řidičského oprávnění povinnému, který neplní svoji vyživovací povinnost, měla být realizována pouze u nezletilých dětí a po dosažení zletilosti již nikoliv. Je třeba si uvědomit, že v době dosažení zletilosti je dítě často na střední škole a finanční jistota platby výživného tak může ovlivňovat jeho další rozhodování o případném dalším studiu. Zletilé dítě, jehož rodič si neplní svou vyživovací povinnost, tak bez vlastní vůle přichází do kontaktu s právním systémem, kde při současném stavu poznává diskriminující právní postavení. Tato novela exekučního řádu by měla tuto diskriminaci napravit.

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah, zejména na státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí

Navrhovaná úprava nemá žádný přímý ani nepřímý dopad na státní rozpočet ani na rozpočty krajů a obcí.

Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, neboť je neregulují.

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s Ústavou ani ústavním pořádkem České republiky.

Celý návrh novely exekučního řádu včetně důvodové zprávy ZDE

—————

Zpět
ADIKIA PODPORUJE


Vychytávka na vyhledávání soudních jednání, která přebírá informace z aplikace InfoJednání

Hledej ZDE