06.02.2019 11:08

Čekchem aneb Cochemský model počesku III. část

Čekchem aneb Cochemský model počesku I. část
Čekchem aneb Cochemský model počesku II. část

V předchozím díle jsme skončili u provázanosti soukromých spolků se zaměstnanci soudů a dnes se podíváme, jak se k tomu staví příslušné orgány.

Věc: žádost o poskytnutí informací

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Podle přiloženého letáku „Cochemský model v ČR – projekt ESF“ je Okresní soud v Mostě jakýmsi partnerem komerčního subjektu pro čerpání vnitrostátních či evropských dotací. Na základě této skutečnosti žádám o poskytnutí informace, na základě jakého konkrétního paragrafového ustanovení kterého konkrétního zákona nebo ústavního zákona Okresní soud v Mostě provádí tuto činnost – tedy spolupráci s komerčním subjektem za účelem čerpání vnitrostátních či evropských dotací, která soudní osoba jménem Okresního soudu v Mostě uzavřela jakou smlouvu o spolupráci s komerčním subjektem MOSTY z. s. – tuto smlouvu požaduji zaslat, a jaké finanční příjmy kterým soudním osobám z této spolupráce vyplývají.

2. Podle přiloženého letáku  „Cochemský model v ČR – projekt ESFf“  je „koordinátorkou práce s rodinami“ soudní osoba Kateřina Svobodová. Na základě této skutečnosti žádám o poskytnutí informace, na základě jakého konkrétního paragrafového ustanovení kterého konkrétního zákona nebo ústavního zákona provádí soudní osoba Kateřina Svobodová komerční činnost v komerčním subjektu MOSTY z. s., popřípadě ve prospěch komerčního subjektu MOSTY z. s., a s jakým finančním příjmem. Dále žádám o poskytnutí informace, jaký je příjem soudní osoby Kateřiny Svobodové z rozpočtu Okresního soudu v Mostě, popřípadě z rozpočtu Ministerstva spravedlnosti či z rozpočtu jiného státního subjektu

3. Podle přiloženého letáku „Cochem – Most“ Okresní soud v Mostě „mění způsob rozhodování …. ve spolupráci s dalšími partnery (neziskovými organizacemi, advokáty…)“. Na základě této skutečnosti žádám o poskytnutí informace, na základě jakého konkrétního paragrafového ustanovení kterého konkrétního zákona nebo ústavního zákona Okresní soud v Mostě spolupracuje s komerčními subjekty a advokáty, a s kterými konkrétními komerčními subjekty Okresní soud v Mostě spolupracuje a s kterými konkrétními advokáty Okresní soud v Mostě spolupracuje. Dále žádám o poskytnutí informace na základě jakého konkrétního paragrafového ustanovení kterého konkrétního zákona nebo ústavního zákona uvedení advokáti spolupracují s Okresním soudem v Mostě a jakými konkrétními smlouvami je spolupráce mezi uvedenými advokáty s Okresním soudem v Mostě upravena – tyto smlouvy požaduji zaslat. Dále žádám o poskytnutí informace, která soudní osoba jménem Okresního soudu v Mostě uzavřela jaké smlouvy o spolupráci s kterými konkrétními komerčními subjekty a s kterými konkrétními advokáty.

4. Žádám o poskytnutí informace, jak se výše popsaná činnost Okresního soudu v Mostě slučuje se zásadami soudní nezávislosti a zda tato výše popsaná činnost Okresního soudu v Mostě neohrožuje důvěru občanů v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů, jak upravuje zákon o soudech a soudcích.

Vážený pane,

k Vaší žádosti o informace ze dne 9. 10. 2018 sdělujeme následující. Ministerstvo spravedlnosti ČR nedisponuje požadovanými informacemi týkajícími se uplatňování postupů označovaných jako Cochemský model u Okresního soudu v Mostě, a proto Vám je nelze poskytnout. V tomto případě je třeba obrátit se přímo na Okresní soud v Mostě, aby Vám položené dotazy zodpověděl.

S pozdravem

Mgr. Martina Stašková
oddělení styku s veřejností
sekce státního tajemníka

Dopracovat se k požadovaným informacím nebylo jednoduché. Nebudu čtenáře dále zatěžovat obsáhlou korespondencí a rovnou přejdeme k výsledku.

Podle veřejně dostupných informací je Mgr. Kateřina Svobodová vyšší soudní úřednice (rozvrh práce 2018) a zabývá se opatrovnickou agendou CD, P a elektronickými platebními rozkazy (ZDE). Kromě toho je také pracovnicí střediska Probační a mediační služby (ZDE), přičemž ta se ze zákona zabývá mediací jen v souvislosti s trestním řízením.

Zákon 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě

§ 1 (2) Probační a mediační služba je organizační složkou státu...

§ 2 (2) Mediací se pro účely tohoto zákona rozumí ... činnost směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávaná v souvislosti s trestním řízením. Mediaci lze provádět jen s výslovným souhlasem obviněného a poškozeného.

Tohle je skutečně „ideální“ odborná kvalifikace na řešení problémů rozvádějících se rodičů. Zajisté nemusím blíže specifikovat, kdo z rodičů bude při takové mediaci v postavení poškozeného a obviněného.

Podle informace ze soudu Bc. Kateřina Svobodová provádí "edukaci a mediaci" účastníků řízení s platem 26 660,- Kč měsíčně. Podle rozpočtu projektu Čekchem v Mostě (str. 21 projektové žádosti) má projekt realizovat 5 "odborníků pro práci s rodinou" s platem každého na vedlejšák 353 760,- Kč a jeden "koordinátor pro práci s rodinou" s platem na vedlejšák 214 400,- Kč. Pokud se názvy funkce "koordinátorka práce s rodinou/rodinami v popisu projektu i v letáku o projektu shodují, pokud Bc. Kateřina Svobodová i podle soudu provádí "edukační a mediační" práci s rodinami (s kým jiným?), tak jeden z těchto vedlejšáků je zřejmě také její také příjem. Jde tak o jasný střet zájmů, kdy jako státní soudní úřednice s rozhodovací pravomocí u soudu (i kdyby mělo jít jen rozhodování o znalečném) zároveň vykonává práci za plat ve stejném oboru pro soukromý komerční subjekt. Žádný zákon také zřejmě neupravuje, že by vyšší soudní úředníci měli vykonávat jakékoliv "edukace a mediace", takže jde opět o protiústavní výkon soudní moci ("Státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon."). Jistě by bylo na místě kárné řízení s touto soudní osobou pro ohrožování důvěry občanů v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů, jak upravuje zákon o soudech a soudcích.

Sociálně psychologické centrum, MOSTY, o.p.s. je spolek o 4 členech. Ve skutečnosti je to spíš sama Mgr. Kateřina Malá, která se angažuje ve všem možném. Je tajemnicí zastupitelského klubu a volební manažerkou Starostů Libereckého kraje. Jako zastupitelka je ve finančním výboru Libereckého kraje - více ZDE, ZDE a ZDE. Zároveň je také konzultantkou asociálního ministerstva práce. Kromě toho také provozuje knajpy v Mostě a Žatci (ZDE). Jak říkal zmrd Nečas o svojí sekretářce, tahle ženská dře jako kobyla. Hlavně tam, kde lze čerpat nějaké dotace.

Projekt Čekchem v Mostě nese všechny příznaky dotačního podvodu. Ačkoliv je finančně sanován z dotačního programu ZAMĚSTNANOST, žádná pracovní místa pro znevýhodněné sociální skupiny nevytváří, kromě několika tučně honorovaných vedlejšáků univerzálních dotačních aktivistek v mnohočetných rolích koordinátorek, školitelek, mediátorek, terapeutek, odbornic na práci s rodinou, průvodkyň rodičů, které za ně mají jednat se soudem(!), a podobných obskurních "pracovních činností". A sporná je i odůvodněnost projektu jakýmisi "sociálními inovacemi", pod kteroužto část dotační výzvy Zaměstnanost je projekt vychytrale zamaskován, když o žádnou změnu v sociálních službách lidem nemá jít, rodiče se svými dětmi se mají jen školit = převychovávat.

Milí čtenáři, nebudu vás dále napínat. Všechny podrobnosti o tomto dotačním podvodu jsou uvedeny 

ZDE

Najdete zde i kvalifikovaný výklad rozdílu mezi skutečným Cohemským modelem a Čekchemem.

V dalším díle se vám pokusím zprostředkovat zážitky jednoho z otců, který měl to vzácné štěstí se stát pokusným králíkem těchto průvodkyň rodičů v údajně polidštěném opatrovnickém řízení.    

 

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Použijte funkci 

HLEDAT zadáním klíčového slova.

 


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

ministr nespravedlnosti vylosovaný přes noc z klobouku

SIMSALA BIM

JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

ministryně asociálního ministerstva práce

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

pro zvětšení klikni na obrázek


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

justiční rekordmanka

ing. Taťána Malá

CELÝCH 13 DNŮ

byla v čele

Ministerstva nespravedlnosti

pro zvětšení klikni na obrázek

písnička

CONTROL(k)A