31.12.2013 00:23

Korunovanej

Podle někoho byl císař František Josef korunovaný vůl a v hospodách na jeho obraz sraly mouchy. Když si ale přečtete jeho Císařské nařízení o lichvě ze dne 12. října 1914, co by potom musel být homosexuální deviant Pospíšil?

275/1914 ř.z.

Císařské nařízení,

dané dne 12. října 1914,

o lichvě.

Na základě § 14 státního základního zákona ze dne 21. prosince

Neplatnost lichvářské smlouvy.

§ 1.

Smlouva je neplatnou, jestliže někdo lehkomyslnosti, tísně, slabomyslnosti, nezkušenosti nebo vzrušení mysli jiného vykořisťuje tím, že sobě neb osobě třetí za plnění dá slíbiti nebo poskytnouti vzájemné plnění, jehož majetková hodnota k hodnotě jeho plnění jest v nápadném nepoměru.

Trestná lichva.

§ 2.

1. Kdo úmyslně při poskytování nebo prodloužení úvěru vykořisťuje lehkomyslnost, tíseň, slabomyslnost, nezkušenost nebo vzrušení mysli jiného tím, že sobě neb osobě třetí dá slíbiti nebo poskytnouti vzájemné plnění, jehož majetková hodnota k hodnotě jeho plnění jest v nápadném nepoměru;

2. kdo úmyslně nabývá lichvářské pohledávky, aby ji uplatnil nebo na někoho jiného převedl;

3. kdo úmyslně lichvářskou pohledávku uplatňuje nebo na jiného převádí,

bude potrestán pro přečin tuhým vězením od tří měsíců až do jednoho roku.

§ 3.

1. Pachatel, jenž zastírá obchod, jenž si dá zajistiti poskytnutí lichvářského prospěchu přísahou, čestným slovem nebo podobným utvrzením nebo si opatří exekuční titul pro pohledávku ještě neexistující;

2. kdo lichvářskou pohledávku takto vzniklou nebo zajištěnou nabývá, aby ji uplatnil nebo na někoho jiného převedl, nebo kdo ji uplatňuje nebo na jiného převádí;

3. pachatel, který se opětovně dopouští takového činu nebo čin spáchá po živnostensku,

bude potrestán pro přečin tuhým vězením od šesti měsíců do tří let.

4. Pachatel, který lichvu provozuje po živnostensku, bude potrestán pro zločin žalářem od jednoho do pěti let, byl-li těžce poškozen větší počet osob.

§ 4.

1. Kdo úmyslně při uzavření, změně nebo sprostředkování právního jednání, jež má za předmět nabytí nebo zcizení nějaké věci nebo nějakého práva, vykořisťuje lehkomyslnost, tíseň, slabomyslnost, nezkušenost nebo rozčilení mysli jiného tím, že sobě neb osobě třetí dá slíbiti nebo poskytnouti vzájemné plnění, jehož majetková hodnota k hodnotě jeho plnění jest v nápadném nepoměru, bude potrestán pro přečin tuhým vězením od šesti měsíců až do tří let, provádí-li se čin po živnostensku.

2. Pachatel bude potrestán pro zločin žalářem od jednoho do pěti let, byl-li těžce poškozen větší počet osob.

Pokuta, vyhostění a právní následky.

§ 5.

Vedle trestu na svobodě může býti ve všech případech uložena pokuta až do dvaceti tisíc korun. Také může býti vysloveno vyhostění.

Následky s odsouzením pro přestupek podvodu dle zákonů spojené nastupují též při odsouzení pro přečin lichvy.

Vykořistění čestného slova.

§ 6.

Kdo si dá od někoho, pro něhož porušení čestného slova může míti za následek ztrátu veřejného úřadu neb služby, splnění závazku z úvěrního obchodu slíbiti čestným slovem nebo podobným utvrzením, bude potrestán soudem pro přestupek tuhým vězením od jednoho týdne do šesti měsíců. Vedle trestu na svobodě může býti uložena pokuta do dvou tisíc korun. Také může býti vysloveno vyhostění.

Právní následky neplatnosti lichvářské smlouvy.

§ 7.

Je-li smlouva dle předchozích ustanovení neplatná, má každá z obou stran vrátiti vše, co obdržela k svému prospěchu z neplatné smlouvy. Zvláště nutno vrátiti vyplacené peníze se zákonnými úroky ode dne přijetí, vrátiti předané věci nebo nahraditi jejich hodnotu, jakou měly v době přijetí, a dáti přiměřenou náhradu za používání a znehodnocení věcí v mezidobí. Vyplývá-li z výpočtu oboustranných nároků větší nárok pro jednu ze smluvních stran, ručí zaň jistota, získaná pro smluvní nárok.

Procesní ustanovení.

§ 8.

Trestní soud má k žádosti poškozeného obchod, pro nějž nastane odsouzení pro lichvu, prohlásiti za neplatný a, když výsledky trestního řízení postačují, rozhodnouti o dalších právních následcích neplatnosti.

Nepostačují-li výsledky trestního řízení k nálezu o právních následcích neplatnosti obchodu, dojde ponechávajíc získanou jistotu k odkázání na pořad civilního práva, jenž je v tomto případě otevřen jak soukromému účastníku tak žalovanému.

§ 9.

Na žádost trestního soudu, u něhož řízení pro lichvu je zavedeno, má civilní soudce kdykoliv řízení, týkající se příslušného nároku, zastaviti.

Když za řízení u civilního soudu vyskytne se podezření lichvy, může soud právní rozepři (§ 191 c. s. ř.) nebo exekuci až do ukončení trestního řízení přerušiti. Podle uvážení soudu může během přerušení býti povoleno zatímně opatření, nebo, když je tu exekuční titul, zjišťovací exekuce ve prospěchu nároku.

§ 10.

Ustanovení §§ 1., 7. a 9. dlužno také použiti na obchody, jež se provedly před počátkem působnosti tohoto nařízení, leč by z těchto obchodů vzniklé nároky před touto dobou byly splněny nebo zjištěny soudním nálezem nebo jiným exekučním titulem.

Počátek působnosti tohoto nařízení.

§ 11.

Toto císařské nařízení nabude moci sedmého dne po dni, kterého bude vyhlášeno. Tímto dnem pozbude platnosti zákon ze dne 28. května 1881, Z. Ř. č. 47, o pomoci proti nepoctivým jednáním při úvěrních obchodech.

Mému ministru práv se ukládá, aby to ve skutek uvedl.

Ve Vídni, dne 12. října 1914.

František Josef m. p.

Stürgkh m. p.

Georgi m. p.

Hochenburger m. p.

Heinold m. p.

Forster m. p.

Hussarek m. p.

Trnka m. p.

Schuster m. p.

Zenker m. p.

Engel m. p.

Morawski m. p.

Zdroj ePravo Císařské nařízení, dané dne 12. října 1914, o lichvě.

—————

ZpětADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas

Otec, který se dobrovolně vzdal svých dětí.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
předseda Ústavního stolce

JUDr. Pavel Rychetský

Nevyšší stolice komunisty zaplevelené stolice.

Otec zločinné přísudkové vyhlášky 

Práva zlodějů Org.23/13 

Odepření práva zlodějům by vedlo k dalšímu prohloubení zásahu do základních práv.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
Absolutně nejlepší 
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici