27.03.2013 08:10

Průlomová změna Zákona o rodině

V Poslanecké sněmovně se objevila skutečně průlomová změna Zákona o rodině, která není jen směšnou kosmetickou úpravou šmejda Staňka ve prospěch střídavé péče, kterou by stejně opatrovnické stolice obcházely. Novela řeší nejpalčivější problém všech rozvedených rodičů a jejich dětí - výživné. Je až neuvěřitelné, že tak zásadní změna právě v otázce výživného přichází od socana a nikoliv od nějakého pravicového politika. Při vyslovení jména autora novely, však každému bude jasné, že nejde o samočinné pozitivní hnutí mysli, ale o procitnutí na základě nechtěných životních zkušeností nabytých pobytem v kriminále.  Autorem je socan David Rath a tím je novela již předem odsouzena k cestě do odpadkového koše, protože si žádný z poslanců nebude chtít pošpinit „dobré jméno“. Stačí totiž, aby nějaký novinářský trotl jako je Josef Koukal napsal titulek, že si nějaký politik osvojil novelu zákona z pera korupčníka Ratha a rázem je z něj politická mrtvola, ačkoliv jde o změnu, která by vyřešila celospolečenský problém s neplacením výživného. Od pisálka Josef koukala by to ani nikoho nepřekvapilo, protože žije z reklamy rozvodového průmyslu.  

Rathův návrh nahrazuje soudními stolicemi zneužívanou obecnou formulaci „podle možností, schopností a majetkových poměrů povinného“ za pevně stanovené procenta z čistého příjmu povinného. Rath zároveň také v podstatě navrhuje odejmutí vymáhání dlužného výživného soukromým exekutorským supům a přenesení vymáhání dlužného výživného na stát, což by zabránilo ožebračování povinného skrze náklady exekuce, na kterých ještě obvykle parazituje nějaký rozvodový advokát. Ráth chce ale také změnit znaky trestného činu zanedbání povinné výživy. Návazně na tyto změny zároveň navrhuje zavedení náhradního výživného pro potřebné děti.

Teprve až v kriminále mu zjevně došlo, že stát vynakládá destinásobek průměrného výživného na věznění neplatičů výživného a potřebné děti nechává živořit. Tím se nabízí nové využití věznice Darhonice, kterou zrušil šmejd Blažek.  Zavřít tam všechny poslance a senátory a ono by jim to třeba po roce také došlo!  

Asi jediné, co lze Ráthově novele Zákona o rodině vytknout, že si neuvědomil, že novelizuje zákon, který počátkem kroku 2014 zanikne. Zákon o rodině je implantován do nového Občanského zákoníku. Ještě by bylo možné vytknout nevyřešení plnění výživného při střídavé péči a další „drobnosti“, ale to by se musel Rath nejdříve rozvést, aby pochopil souvislosti.

Protože oficiální média o Rathově novele zarytě mlčí, Adikia děkuje Unii otců za její nalezení. Vykradač webovových stránek pan Hodina alias Střídavka.cz si jen opět přivlastnil skvělou práci někoho jiného.

ZÁKON

ze dne …….….. 2013,

kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o rodině

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákonů č. 132/1982 Sb., č. 234/1992 Sb., č. 72/1995 Sb., č. 91/1998 Sb., č. 360/1999 Sb., č. 301/2000 Sb., č. 109/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., 321/2002 Sb., č. 315/2004 Sb., č. 383/2005 Sb., č. 134/2006 Sb., 227/2006 Sb., č. 115/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 259/2008 Sb., č. 244/2010 Sb. a č. 84/2012 Sb., se mění takto:

  1. Za § 86 se vkládá nový § 86a, který zní takto:

§ 86a

Náhradní výživné

(1) Nezaopatřenému dítěti, vůči němuž některý z jeho rodičů, který s ním nežije v jedné domácnosti, neplní vyživovací povinnost, hradí na žádost tohoto dítěte, resp. jeho zákonného zástupce, náhradní výživné stát.

(2) Nárok na náhradní výživné dle předchozího odstavce vzniká v případě, že povinný rodič nesplní vyživovací povinnost alespoň do 20 dnů po termínu splatnosti výživného a rodič žijící s dítětem podá žádost o náhradní výživné příslušné správě sociálního zabezpečení.

(3) Žádost musí být podávána každý měsíc, za který nebylo výživné povinným rodičem uhrazeno. Pokud bude výživné nebo jeho část povinným rodičem uhrazena po vyplacení náhradního výživného státem, příjemce náhradního výživného je povinen vrátit jej nebo jeho část příslušné správě sociálního zabezpečení do 20 dnů po jeho uhrazení. V případě, že povinný rodič uhradí jen část určeného výživného, vyplatí příslušná správa sociálního zabezpečení druhému rodiči rozdíl mezi výší určeného a skutečně zaplaceného výživného.

(4) Náhradní výživné je hrazeno ve výši odpovídající výši výživného, které by mělo být hrazeno ze strany povinného rodiče.

(5) Nárok na náhradní výživné zanikne, jakmile začne povinný rodič plnit svou vyživovací povinnost vůči dítěti. Za plnění vyživovací povinnosti pro účely tohoto ustanovení se považuje, pokud povinný rodič splní výživné v plné výši. O této skutečnosti je rodič žijící s dítětem povinen neprodleně informovat orgán sociálně právní ochrany dětí.

(6) V případě, že povinný rodič splňuje podmínky pro příjem dávek v hmotné nouzi, příslušná správa sociálního zabezpečení po dobu splňování těchto podmínek nevymáhá dlužné výživné a za tuto dobu se příslušenství pohledávky promíjí.

(7) Pro náhradní výživné se přiměřeně použije úprava výživného rodičů k dětem.“

  1. V § 96 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní takto:

„(2) Výživné dítěte, které není samo schopno se živit, o němž rozhoduje soud, bude určeno v rozmezí 8 až 16% z čistého příjmu povinného rodiče s přihlédnutím k počtu vyživovacích povinností rodiče a věku dítěte.“

Dosavadní odstavec 2 se nově označuje jako odstavec 3.

  1. V § 101 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí takto:

„(3) Vyplacené náhradní výživné je povinný rodič povinen státu uhradit včetně náhrady nákladů vzniklých příslušné správě sociálního zabezpečení a stanovených paušální částkou ve výši 5.000,- Kč.

(4) Nezaplacené náhradní výživné vymáhá po povinném rodiči okresní správa sociálního zabezpečení. Získané finanční prostředky jsou příjmem státního rozpočtu.“

ČÁST DRUHÁ

Změna trestního zákoníku

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb. a zákona č. 458/2011Sb. se mění takto:

4.         Za § 196a se vkládá nový § 196b, který zní takto:

㤠196b

Čin uvedený v § 196 není trestným činem, pokud jej spáchá osoba splňující podmínky pro příjem dávek v hmotné nouzi dle zvláštního zákona.“

 

ČÁST TŘETÍ

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Obecná část

Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhovaného zákona, hlavní principy navrhované právní úpravy

Novela reaguje na častou situaci, kdy rodič povinný platit výživné na nezletilé dítě tuto povinnost neplní a vystavuje tak toto dítě nepříznivé sociální situaci. Současná právní úprava pak řešení této těžké životní situace nechává na rodiči, jemuž bylo toto dítě svěřeno do péče. V praxi to pak vede k situacím, kdy většinou žena musí vedle zajištění obživy celé rodiny vést komplikovaný, drahý a vyčerpávající boj o práva svých dětí.

Dle předloženého návrhu zákona by měl v takovéto situaci pomoci stát dlužné výživné uhradit a vymáhat jej po povinném rodiči.

Stát zároveň musí zohlednit i situaci, kdy povinný rodič nemůže ze sociálních důvodů dosát svým závazkům. V takovém případě stát počká s vymáháním do doby, než se povinnému zlepší jeho sociální situace natolik, že bude schopen dostát svým závazkům. V případech, kdy povinný rodič splňuje podmínky pro příjem dávek v hmotné nouzi, není nezaplacení výživného dle navrhovaného zákona trestným činem. Vzhledem k tomu, že výživné je po tuto dobu hrazeno státem, neocitá se dítě v nepříznivé sociální situaci a společenská škodlivost jednání je tak minimální.

Zákon stanovuje limit v rozpětí 8 – 16% z čistého příjmu povinné osoby, v jehož rozmezí soud stanoví výši vyživovací povinnosti s přihlédnutím k počtu a věku vyživovaných osob.

Soulad navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem a s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR, jimiž je Česká republika vázána, a s právem Evropské unie

Předložený návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Návrh zákona neodporuje závazkům České republiky vyplývajícím z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Návrh zákona je v souladu i s právem Evropské unie.

Hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady a dopady ve vztahu k rovnosti mužů a žen

Návrh nepředpokládá zvýšené dopady na státní rozpočet. Náhradní výživné hrazené ze státního rozpočtu bude povinný rodič nucen opět uhradit, tedy finanční prostředky do rozpočtu vrátit zpět. Návrh nemá dopady na rozpočty krajů a obcí. Návrh nemá vliv na podnikatelské prostředí České republiky. Návrh nemá nespravedlivé sociální dopady ani neznevýhodňuje muže ani ženy.

Zvláštní část

K části první – Změna zákona o rodině

K bodu 1, 2, 3

Novela reaguje na častou situaci, kdy rodič povinný platit výživné na nezletilé dítě tuto povinnost neplní a vystavuje tak toto dítě nepříznivé sociální situaci. Současná právní úprava pak řešení této životní situace nechává na rodiči, jemuž bylo toto dítě svěřeno do péče. V praxi to pak vede k situacím, kdy většinou žena musí vedle zajištění obživy celé rodiny vést komplikovaný, drahý a vyčerpávající boj o práva svých dětí.

Dle předloženého návrhu zákona by měl v takovéto situaci pomoci stát dlužné výživné uhradit a vymáhat jej po povinném rodiči.

Vzhledem k tomu, že hrazení výživného po určitou dobu přechází na stát, je vhodné nastavit konkrétnější limity pro určení jeho výše.

Stát zároveň musí zohlednit i situaci, kdy povinný rodič nemůže ze sociálních důvodů dostát svým závazkům. V takovém případě stát počká s vymáháním do doby, než se povinnému zlepší jeho sociální situace natolik, že bude schopen dostát svým závazkům.

K části druhé – Změna trestního zákoníku

K bodu 4

Novela má za cíl reagovat na situaci, kdy povinnému rodiči objektivní okolnosti neumožňují hradit výživné. Tím, že po tuto dobu převezme dočasně povinnost k hrazení výživného za rodiče stát, neocitá se dítě v nepříznivé sociální situaci a společenská škodlivost jednání je tak minimální.

K části třetí – Účinnost zákona

Účinnost zákona byla stanovena s ohledem na to, že pro uplatnění navrhované změny v praxi není nutná žádná legisvakance.

V Praze dne 12. března 2013

Předkladatel:

MUDr. David Rath, v.r.

—————

ZpětADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici


ADIKIA PŘEDSATVUJE
předseda odborového svazu soudců
(Soudcovská unie)
JUDr. Tomáš Lichovník

„Alkohol za volantem nemá vliv na funkci soudce.“

„Soudce je také jen člověk.“

Plat soudce 100 000,- Kč
Definitiva 
Odpovědnost žádná
Zákonem chráněná osoba
Zdarma ozbrojená ochranka

Kdo ze smrtelníků to má?!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
prezident Exekutorské komory

Mgr. Ing. Jiří Prošek

Nevlastníte-li nic, stejně vám to vezmeme!

Váš exekutorský úřad.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
tisková mluvčí MSp

Mgr. Petra Hrubá

Cenzorka
Nejdříve řekněte, na co se chcete ministra zeptat, pro koho píšete a podle toho se rozhodnu, zda vás pustím na tiskovku.

Tiskovka jen pro patolízaly


ADIKIA HUMOR

III. ÚS 298/12 

Idea právního státu vychází z principu, že stát a občan nejsou v zásadním sporu, ale stát má sloužit občanům.

Ústavní stolec  LP 2012


NEJLEPŚÍ HLÁŠKY

Soudce bývalý komunista
je totéž
jako bývalý černoch.

JUDr. Klára Samková

***

Zvířata na území ČR mají právo vychovávat svá mláďata. I opice v ZOO mají právo vychovávat svá mláďata. Pouze čeští rozvedení otcové toto právo nemají.
Ing. Lubomír Bouše


ZAJÍMAVOSTI


Česká republika

10 mil. obyvatel
3 066 soudců
596 soudců členů KSČ
4 000 ústav. stížností
23 000 vězňů

 Více ZDE


Japonsko

100 mil. obyvatel
3 191 soudců

0 soudců členů KSČ
10 000 ústav. stížností
56 000 vězňů

Více ZDE