19.01.2022 13:34

Tři roky diskuse o nezákonném určování výživného (pokračování)

V roce 2018 Ministerstvo libovůle zveřejnilo dokument „Analýza využívání tzv. doporučující tabulky k určování výživného“ s cílem získat zpětnou vazbu od odborné i jinak zainteresované veřejnosti ke zvažovaným úpravám doporučující tabulky k určování výživného. Uzávěra této výzvy byla dne 31. srpna 2021. Na tuto výzvu naše sdružení reagovalo a pravidelné čtenáři jistě nepřekvapí, že se nám nedostalo naprosto žádné odpovědi

První část článku ZDE. Článek obsahuje odkaz na plné znění dokumentu Analýza využívání tzv. doporučujících tabulek na určování výživného z pera Ministerstva libovůle.    

Protože se redakci Adikie doneslo, že se cosi dělo kolem veřejné výzvy Ministerstva libovůle k Analýze využívání tzv. doporučující tabulky k určování výživného, nezbylo nám, než si k tomu vyžádat informace. Informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě a obratem je přinášíme naším čtenářům.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení následujících informací:

1.    Zaslání všech připomínek a návrhů, které byly k uvedené výzvě Ministerstvu spravedlnosti doručeny, případně kde jsou tyto připomínky a návrhy veřejně dostupné.

Ministerstvo spravedlnosti ČR obdrželo k uvedenému analytickému materiálu celkem 16 připomínek či podnětů z řad veřejnosti. Všechny tyto dokumenty vznikly bez použití veřejných prostředků a byly Ministerstvu spravedlnosti ČR předány osobami, jež nejsou povinnými subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), a tyto osoby nesdělily, že s poskytnutím informace souhlasí [srov. § 11 odst. 2 písm. a) InfZ]. Z téhož důvodu nejsou tyto dokumenty nikde zveřejněny.

2.    Navázalo Ministerstvo spravedlnosti nějaký kontakt či další spolupráci s osobami, které zaslaly připomínky a náměty k uvedené výzvě, případně o které osoby se jednalo, podle jakého klíče byly vybrány a kdo je vybíral?

Ano, v návaznosti na zaslané připomínky Ministerstvo spravedlnosti ČR iniciovalo dvě jednání s autory těchto připomínek. Účelem těchto jednání bylo dále podrobněji ozřejmit obsah jednotlivých připomínek a diskutovat o uplatněných podnětech. První jednání se uskutečnilo dne 14. 10. 2021 se zástupkyní WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Další jednání se uskutečnilo dne 22. 10. 2021 se zástupci LIBERI, odborová organizace a Unie otců – otcové za práva dětí, z. s. Klíčem k oslovení příslušných subjektů byl především obsah zaslaných připomínek, přínosnost a přidaná hodnota uplatněných poznatků a připomínek pro účely dalšího dopracování analýzy a návrhu nových tabulek výživného. Šlo nám rovněž o to, aby dostatečnou příležitost k vyjádření měli zástupci jednotlivých zájmových sdružení, která zastupují jednotlivé aktéry participující na řešení problematiky výživného.

3.    Kdo bude rozhodovat o tom, které připomínky a návrhy budou či nebudou do uvedeného dokumentu zapracovány?

Za řešení projektu týkajícího se přípravy nových tabulek výživného je primárně odpovědný Mgr. Jakub Sosna, vedoucí oddělení civilního práva hmotného, jehož oddělení na tomto projektu pracuje. Toto oddělení by mělo posléze předložit k dalšímu internímu schválení návrh tohoto materiálu, který vezme v potaz také připomínky uplatněné v rámci veřejné konzultace. S konečnou platností však o konečné podobě materiálu rozhodne vedení ministerstva.

4.    Kdy bude zveřejněna finální podoba uvedeného dokumentu?

Předběžně předpokládáme, že by se tak v případě schválení vedením ministerstva mělo stát v průběhu jarních měsíců.

5.    Jaké bude následné využití uvedeného dokumentu?

Aktualizovaná verze tabulky by měla sloužit primárně veřejnosti, jež by si s její pomocí mohla sama určit orientační výši výživného. Nadále se předpokládá, že tabulka zůstane pouze doporučenou pomůckou, která z povahy věci není schopna nahradit potřebu zohledňovat individuální zvláštnosti každého případu. Nedohodnou-li se o výši výživného rodiče dítěte, musí tuto úvahu provést nezávislý soud v příslušném řízení.

Požadované informace poskytl

Mgr. Jaroslav Rozsypal
vedoucí oddělení styku s veřejností
(agenda svobodného přístupu k informacím)
sekce státního tajemníka
Ministerstvo spravedlnosti

Protože Ministerstvo libovůle zjevně nesměřuje ke sladění určování výživného s Listinou základních práv a svobod, nebudeme se k poskytnutým informacím prozatím vyjadřovat a raději se soustředíme na další komunikaci.  

Vážený pane magistře,

děkuji za vcelku vyčerpávající odpověď, která bohužel potvrzuje naší pochybnost o schopnosti a ochotě Mgr. Sosny (respektive celého Ministerstva spravedlnosti), sladit vyměřování výživného s Listinou základních práv a svobod. Protože jde čistě o odborné věci na dané téma, mohu v tomto případě kontaktovat osobně Mgr. Sosnu nebo musím komunikovat prostřednictvím oddělení styku s veřejností? Případně tedy prosím o zaslání kontaktu na Mgr. Sosnu.

za volné sdružení občanů Adikia

Luboš Meszner

Vážený pane Mesznere,

Mgr. Jakuba Sosnu můžete kontaktovat přímo, oddělení styku s veřejností by v takovém případě skutečně bylo pouhým prostředníkem. Mgr. Sosnu můžete kontaktovat nejlépe elektronickou poštou na adrese ……………

S pozdravem

Mgr. Jaroslav Rozsypal

Kontaktní email na Mgr. Sosnu redakce Adikie úmyslně smazala, protože máme negativní zkušenosti s některými „aktivisty“, kteří je pak zneužívají k čistě osobním zájmům a do našich aktivit tím házejí vidle. Pokud máte jakékoliv připomínky nebo náměty k danému problému, kontaktujte nás prosím na email info@adikia.cz. Pokud to bude mít hlavu a patu, budeme je rádi tlumočit.   

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Použijte funkci 

HLEDAT zadáním klíčového slova.
 

 


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!

Více ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

justiční rekordmanka

ing. Taťána Malá

CELÝCH 13 DNŮ

byla v čele

Ministerstva nespravedlnosti

pro zvětšení klikni na obrázek

písnička

CONTROL(k)A

ZAJÍMAVOSTI


Česká republika

10 mil. obyvatel
3 066 soudců
596 soudců členů KSČ
4 000 ústav. stížností
23 000 vězňů

 Více ZDE


Japonsko

100 mil. obyvatel
3 191 soudců

0 soudců členů KSČ
10 000 ústav. stížností
56 000 vězňů

Více ZDE