12.02.2017 17:28

V kanclu „U Suchánků“ to bouchnou

Bezmezné olupování zadlužených občanů exekutorskou mafií vedlo k mnoha lidským katastrofám či dokonce obětem na životech. Novela Exekučního řádu v roce 2009 proto zavedla institut přiměřenosti rozsahu postihovaného majetku k vymáhané pohledávce ve snaze zabránit těmto zločinům proti lidskosti.

Posílení ochrany práv účastníků exekučního řízení

Novelizace exekučního řádu reaguje na potřeby praxe jednoznačně definovat přiměřenost rozsahu postihovaného majetku k vymáhané pohledávce, k jejímu příslušenství a vymáhaným nákladům. Zejména praxe ukázala, že dosavadní průběh exekucí je leckdy nevyhovující a poškozuje práva občanů. Exekuce nesmí sloužit k omezení povinného ve větší než nezbytné míře a novelizace exekučního řádu tak posiluje zásadu proporcionality a humanizace exekučního řízení. Podle stávající úpravy byl sice exekutor povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo.

V praxi však nezřídka docházelo k neadekvátním situacím, kdy exekutor prodal v dražbě nemovitost dlužníka řádově v částce sta tisíců korun českých, přestože věřitel vymáhal po dlužníkovi částku deset tisíc korun českých. Podle nové právní úpravy musí zvolený způsob exekuce směřovat proti majetku, který svou hodnotou odpovídá výši vymáhaných nároků. Prioritní bude provedení exekuce přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy nebo zřízením exekutorského zástavního práva. Pouze v případě, že výnos z těchto způsobů exekuce není postačující, provede se exekuce vymáhající peněžité plnění prodejem movitých nebo nemovitých věcí, resp. prodejem podniku. Bude-li tedy povinný mít dostatek prostředků na účtu, nemůže exekutor zvolit jiný způsob exekuce. Podmínka přiměřenosti bude závazná a její nedodržení se podle novelizace exekučního řádu bude pokládat za porušení zákona, což bude považováno za kárné provinění exekutora. Pokud by se tedy po novelizovaném znění exekučního řádu stalo, že exekutor skutečně prodá v dražbě např. dům kvůli vymáhání pohledávky ve výši deset tisíc korun českých a současně bude ignorovat skutečnost, že povinný má na účtu finanční prostředky přesahující tuto částku nebo dostačující mzdu na to, aby mu byly z ní prováděny srážky, tak by toto jednání exekutora bylo nepochybně podnětem pro kárné řízení.

Více  ZDE

Zdroj eAdvokacie

Přiměřenost exekuce

Exekutor může exekuci provést pouze způsoby uvedenými v zákoně. Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen „EŘ“) v § 59 taxativním výčtem stanoví, jakým způsobem lze provést exekuci. Před vydáním exekučního příkazu musí exekutor dle § 47 EŘ posoudit, jakým způsobem bude exekuce provedena a je povinen zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména k nepoměru výše dluhů povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění dluhu dosaženo. Princip přiměřenosti je obsažen v druhé větě § 58 odst. 1 EŘ, který stanoví, že: „zajistit majetek k provedení exekuce lze nejvýše v rozsahu bezpečně postačujícím k uhrazení vymáhané pohledávky, jejího příslušenství včetně příslušenství, které se pravděpodobně stane splatným po dobu trvání exekuce, pravděpodobných nákladů oprávněného a pravděpodobných nákladů exekuce.“   

Více ZDE

Zdroj ePravo  

 A jak taková přiměřenost exekuce vypadá v praxi?

Etika exekutorské profese
Dne 6. 2. 2017 se v elektronickém spisu na nás vedeném na Exekutorském úřadě pro Prahu 9, JUDr. Suchánek objevil "eticky" interní přípis. Prověřili manžela komplet od hlavy až k patě, v katastru třeba i mě, protože jsem "manželka povinného", a zapsaná interní instrukce zni:

MÁ ŘIDIČÁK - POKUD NEPODÁ VE LHŮTĚ NÁVRH NA ZASTAVENÍ, PAK BOUCHNOUT + NEM[OVITOST]. + ÚČET.

Ale návrh na zastavení exekuce byl podán ještě před jejím nařízením, jen exekutor údajně "nepochopil, čeho se domáháme" a řidičák manžel potřebuje ke své obživě a nadto je exekuce neoprávněná, ale to je zjevně detail, hlavně "BOUCHNOUT" co jen půjde, bez ohledu na naše dvě malé dcery.

Markéta Chadžijská

Zdroj Facebook  ZDE

Adikia k tomu poznamenává

Jedná se o údajný částečný dluh na výživném řádu desítek tisíc díky drobné chybě soudní stolice v rozhodnutí, kterou teď matka s odstupem času zneužívá proti otci a jeho současné manželce paní Chadžijské. Tento případ je dalším z mnoha případů, kde se potvrzuje, že jakákoliv dohoda rodičů na začátku rozvodu, která není stvrzena kulatým razítkem soudní stolice, se rozvedenému otci v budoucnu tvrdě vymstí. V rámci "přiměřenosti" exekuce si kancl "U Suchánků" brousí zuby na nemovitost řádu milionů. Paní Chadžijská vystupovala v pořadu Držte huby s Jílkovou na téma výživné dne 3. 11. 2016 (ZDE).

Připomeňme si také, jak v exekučním kanclu „U Suchánků“ dopadl dlužník výživného stanoveného jen podle momentální nálady soudní stolice. Přisluhovači exekutorské mafie si pod heslem „Pomáhat a chránit“ trošku bouchli do dlužníka výživného (video ZDE). 

—————

Zpět

ADIKIA PODPORUJE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
prezident Exekutorské komory

Mgr. David Koncz

Exekutoři jsou vysloveně lidumilové
říká nový šéf exekuční mafie

Každý desátý exekutor je trestně stíhaný a každý třetí čelí kárné žalobě, včetně samotného prezidenta.

Nevlastníte-li nic, stejně vám to vezmeme!

Váš exekutorský úřad.