07.01.2022 17:49

Vláda hledá úspory. Adikia jí v tom ráda pomůže

Vážený pane premiére

Vaše vláda stojí před nelehkým, ale zcela nezbytným hledáním úspor ve státním rozpočtu. Dozajista máte celou řadu odborníků, kteří se tím zabývají, přesto si Vám dovolujeme nabídnout několik námětů na snížení státního rozpočtu o několik miliard.

  • Zrušte celosvětově raritní trestný čin zanedbání povinné výživy

Podle Mezinárodní úmluvy o lidských právech, ke které se Česká republika připojila, je věznění pro dluh nepřípustné. Tento trestný čin je často zneužíván k právní šikaně plátce výživného, kdy je trestáno i částečné plnění výživného, ačkoliv částečně plnění výživného není v Trestním zákoníku zakotveno jako trestný čin. Náklady na uvěznění jednoho pro společnost nijak nebezpečného neplatiče výživného činí 34 000 Kč měsíčně, přičemž potřebné dítě nedostane ani jednu korunu. Od státu je takový přístup k potřebným dětem hluboce asociální a z ekonomického hlediska zjevný nesmysl. I kdyby se tím zhoršila platební morálka plátců výživného, lze tak z nákladů na uvěznění jednoho neplatiče výživného uspokojit více jak 8 potřebných dětí průměrným výživným 4000 Kč. Každý rok je za tento trestný čin pravomocně odsouzeno asi 4500 občanů (odložené případy nejsou evidovány). Úspora tedy spočívá v nákladech státu na stíhání a odsouzení neplatičů výživného uvolněním ze služebního poměru stovek policistů, kriminalistů, státních zástupců, soudních úředníků, soudců a ve snížení provozních nákladů Police ČR, státních zastupitelství a soudů.  

  • Zrušte zákon o náhradním výživném

Podle předkladatelů toho zákona činí roční náklady státu na vymáhání výživného státem 800 miliónů Kč. Ve skutečnosti se tedy jedná o další sociální dávku, kterou lze sanovat právě úsporami z nákladů za věznění neplatičů výživného. Stát navíc na místo pomoci potřebným dětem zcela zvráceně zavléká rodiče do trestních a exekučních řízení, která zhoršují již tak vypjaté vztahy mezi rozvedenými rodiči, na což doplácejí především děti. Kromě toho úspora spočívá v uvolnění zaměstnanců Úřadů práce z pracovního poměru, o které byly za tímto účelem navýšeny jejich počty a ve snížení provozních nákladů Úřadů práce.

  • Zrušte dotace pro neziskové organizace, které se zabývají vymáháním výživného

V České republice je celá řada neziskových organizací, které se zabývají vymáháním výživného. Ve skutečnosti se však jedná o odporné lidské hyeny, které jen parazitují na neštěstí dětí, kdy k podání návrhu na výkon rozhodnutí (na vymožení dlužného výživného) není absolutně zapotřebí jakéhokoliv prostředníka, protože takový návrh velice rád a zdarma sepíše každý exekutor.

  • Zrušte všechna ustanovení Občanského zákoníku a dalších zákonů, podle kterých rozhodují soudci o výživném.

Soudci každý rok vedou asi 30 000 řízení o úpravě výživného pro nezletilé děti. Jedná se o naprostou ignoraci čl. 4 Listiny základních práv a svobod, podle kterého musí být všechny povinnosti ukládány na základě zákona, v jeho mezích a musí platit pro všechny podobné případy stejně, kdy Česká republika nemá zákon o výživném. Obdobně ani jiné zákonné povinnosti (daně, zdravotní a sociální pojištění) nejsou občanům ukládány na základě rozhodnutí soudců či státních úředníků, ale jsou jasně dány zákonem. Navzdory čl. 4 Listiny základních práv a svobod je tak vyživovací povinnost vyměřována čistě jen podle momentální nálady soudců nebo podle naprosto nezávazného metodického pokynu Ministerstva spravedlnosti na určování výživného, což není ani podzákonná norma (vyhláška).  Ze strany státu jde o brutální zásah do rodinných vztahů u vybrané skupiny občanů (rozvedení rodiče), kdy je jim navzdory svobodné volbě povolání určováno, jaké zaměstnání mají vykonávat či jakého příjmu musejí dosahovat, kolika zájmových kroužků se musejí děti účastnit, jak drahé oblečení musí dětem kupovat apod., přičemž je zde jiná skupina rodičů, kteří nechávají svoje děti žít v bídě, protože nikde nepracují a nikdo jim neurčuje vyživovací povinnost a ještě dostávají od státu štědré sociální dávky.  Pochopitelně nelze očekávat, že se rodiče vždy domluví na výživném. To lze ale řešit přijetím naprosto triviálního zákona o několika větách, který by stanovil nezbytné výživné na úrovni státem stanoveného životního minima dětí (pro každého z rodičů polovinu), aniž by se rodiče museli výživného domáhat soudní cestou. Úspora tedy spočívá v uvolnění několika set soudních úředníků a soudců ze služebného poměru a ve snížení provozních nákladů soudů.

Na dokreslení předchozích námětů na snížení deficitu státního rozpočtu uvádíme, že má Česká republika asi 3400 soudců, což je více jak Japonsko se 100 milióny obyvatel. 

  • Důsledně zpětně vymáhejte náhrady škod za nesprávná soudní rozhodnutí

Ministerstvo spravedlnosti každý rok vyplácí řádově stovky miliónů korun jako náhrady za nesprávný úřední postup soudců. Už před řadou let bylo Nejvyšším kontrolním úřadem zajištěno, že zde dochází k hrubé nehospodárnosti, kdy Ministerstvo spravedlnosti tyto škody zpětně po soudcích nevymáhá, přesto tento stav přetrvává do současnosti.

  • Proveďte důslednou revizi vyplácení sociálních dávek samoživitelkám (samoživitelům)  

Předně nutno říct, že označení některých osob za samoživitele je do značné míry zavádějící. Za samoživitele může být považována pouze osoba, která je samostatně výdělečné činná (OSVČ) nebo to může to být osoba, která žije zcela sama v domácnosti, ale rozhodně tak nelze označovat svobodné nebo rozvedené matky, protože na výživu dítěte přispívá i otec.  

Stát na místo podpory úplných rodin naprosto zvráceně sociálními dávkami podporuje neúplné a rozvrácené rodiny, přitom je všeobecně známo, že drtivá většina takto podporovaných osob žije normálním partnerským životem a sociální dávky zneužívá. Taková podpora navíc vede k lehkovážnosti v manželských vztazích, kdy se rozvádí každé druhé manželství. Stát by měl rozvádějícím se rodičům dát jasně najevo, že rozdělením na dvě samostatné domácnosti, se jim zdvojnásobí životní náklady a sebe i svoje dítě tím uvrhnou do chudoby, což u zcela svéprávných osob nelze sanovat přiznáním sociálních dávek ze státního rozpočtu.

Realizací uvedených návrhů lze vyřešit ostudný přístup soudců a státních zástupců ke zmrazení platů ústavních činitelů a případný odchod policistů, kteří se odmítají očkovat. Realizací uvedených námětů by došlo nejen k úspoře několika miliard ve státním rozpočtu, ale navíc k nápravě právního prostředí, zlepšení mezilidských vztahů a uvolnění lidských zdrojů do zemědělství, stavebnictví či průmyslu, kde je nedostatek pracovních sil.  

za volné sdružení občanů Adikia

Luboš Meszner

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Použijte funkci 

HLEDAT zadáním klíčového slova.
 

 


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz

ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA HUMOR

III. ÚS 298/12 

Idea právního státu vychází z principu, že stát a občan nejsou v zásadním sporu, ale stát má sloužit občanům.

Ústavní stolec  LP 2012