03.03.2016 21:29

Exekutorsko- advokátní mafie ovládala Poslaneckou sněmovnu

77.
Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Hany Aulické-Jírovcové, Markéty Wernerové, Kristýny Zelienkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 238/ - prvé čtení
 

Stanovisko vlády vám bylo doručeno jako tisk 238/1 a prosím, aby za navrhovatele tento návrh uvedl pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, než se dostanu k představení tohoto pozměňovacího návrhu exekučního řádu, tak mi dovolte, abych poděkoval vám všem, kteří jste v úterý hlasovali pro zařazení tohoto bodu na dnešní jednání. A pro vás, kteří jste tak nehlasovali, věřím, že až se seznámíte s touto jednoduchou novelou, že tak učiníte při následném hlasování a podpoříte tento pozměňovací návrh. Nejde o žádné politikum. Je to věcná otázka, která má narovnat řekněme určitý nesoulad mezi vyživovací povinností, která je dneska do 26 let v případě, že se mladý člověk připravuje na své budoucí povolání, a na možnost pozastavit řidičské oprávnění. Takže ta podstata je poměrně jednoduchá. Současný exekuční řád v § 71a říká, že exekuční příkaz pozastavení řidičského oprávnění povinného, tj. ten, kdo neplatí výživné, může exekutor vydat pouze tehdy, jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě. A pokud vycházíme z občanského zákoníku, je to osoba do 18 let věku. A jak předpokládám, všichni víme, i po 18. roku věku jsou naše děti, které už jsou potom zletilé, stále studenty, třeba ještě i střední školy, následně třeba vyšší odborné školy na vysoké školy, a pokud studují denní formu studia, platí pro povinného, tzn. toho, kdo má platit výživné, jeho povinnost přispívat na výživu tohoto svého dítěte.

Podstatou tedy je, že tento § 71a rozšíříme dovětkem nebo pokračováním větu, kdy za "nezletilé dítě" doplníme "anebo na zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavně připravuje studiem na své budoucí povolání". Není to, předpokládám, nic složitého, mohlo by to ulehčit život řadě mladých lidí, kteří se v 18 letech rozhodují o své další budoucí kariéře a pokud už žijí v manželství, které bylo rozvedeno, a podle statistik víme, že to je každé druhé manželství u nás, které se rozvádí, je takových dětí hodně.

Můžeme se zamyslet nad tím, jak tento institut, který už v exekučním řádu máme, je využíván a zda má vůbec nějakou efektivitu. V době, kdy jsme připravovali tento pozměňovací návrh, jsme se dotazovali, a chci říci, že to je už více než před 20 měsíci, budou to za chvíli dva roky, co to tady leží zaparkované, tak v té době, když jsme se ptali na efektivitu tohoto institutu pozastavování řidičského oprávnění, tak Exekutorská komora nám dala čísla a řekla, že je využíván nebo byl využíván v cca 2200 případech a že drtivá většina dlužných částek je rychle splacena. To znamená, má to svůj efekt, má to svůj význam a pojďme pomoct i osobám, které jsou starší 18 let věku, chtějí dál studovat, ale, bohužel, někdy se stává, že jejich biologický rodič je raději pošle, jak se říká, k lopatě, než aby jim umožnil další vzdělání, protože nechce platit svou povinnou výživu na to dítě, a my možná některým dětem hned na jejich počátku poškozujeme nebo ničíme jejich profesní život, protože, jak sami asi víte, studium na vysoké škole přijde rodinu cca na pět až sedm tisíc korun měsíčně a ne každá rodina si to může dovolit, takže jestliže máme v občanském zákoníku, že výživné se platí do té doby, dokud dítě studuje, a to třeba do těch 26 let věku, tak dejme tu samou možnost, aby v případě toho, kdo si tu vyživovací povinnost neplní, mu mohlo být pozastaveno řidičské oprávnění a efektivita podle Exekutorské komory tady je. Takže děkuji, že propustíte tento jednoduchý pozměňovací návrh do druhého čtení a ty nedostatky, které tam jsou, které mi vytýkala vláda, že napravíme, včetně toho, že změníme datum účinnosti, kdy jsem se mylně domníval v roce 2014, že by to mohlo platit od 1. 1. 2015. Děkuji za pozornost i za vaši podporu. (Potlesk z levé strany sálu.)

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Prosím zpravodaje, kterým byl určen pan poslanec Jan Farský, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Farský: Děkuji, pane předsedající. Jenom krátce. Jeden ze spoluautorů tohoto návrhu zákona předložil obsáhlou zprávu o tom, co obsahuje, tak já jen doplním, že předložen byl Sněmovně 24. června 2014, což je skutečně těch 20 měsíců, vláda se k němu vyjádřila v červenci 2014 a vydala neutrální stanovisko s tím, že to podstatné, když z něho odcituji, tak považuje argumenty předkladatelů za relevantní a zasluhující si další diskusi. Ve druhém bode svého vyjádření definovala legislativně technické nedostatky, které je v případě, že bude projednáván v legislativním procesu, potřeba napravit. Toť vše.

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Mám zde zatím tři přihlášky do obecné rozpravy, kterou tímto otevírám. První pan poslanec Blažek, potom pan poslanec Vondráček a potom pan poslanec Černoch. Prosím.

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych tady rád dokázal klasickou zásadu, že není podstatné, kdo něco navrhuje, ale co navrhuje, takže já jsem přišel podpořit tento návrh pana kolegy z komunistické strany. Důvod je jednoduchý. Já jsem kdysi předpokládal jako ministr spravedlnosti vůbec tu možnost, aby docházelo k tomu, že se bude při vymáhání dluhů pozastavovat řidičské oprávnění, pokud určitá osoba neplatí. Je to vlastně jednoduchá zásada: Máš-li na benzín, máš jistě i na alimenty, lidově řečeno. Ta zásada je správná, čili tento návrh podporuji a jsem rád, že se zde objevil. (Potlesk z levé strany sálu.)

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pan poslanec Vondráček a připraví se pan poslanec Černoch.

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já budu stručný, já si případnou diskusi nechám na ústavně právní výbor. Abych tu diskusi mohl vést na ústavně právním výboru, tak budeme muset hlasovat a propustit tento text do druhého čtení, takže i z mé strany bude podpořen, protože, ačkoliv jsou drobné výhrady k tomu textu ze strany vlády a možná se můžeme bavit i o tom principu, tak myšlenka je dobrá a stojí to za to, abychom se tím zabývali. Možná by bylo dobré říct ale i B, že ten nezletilý má poněkud jiné postavení v rámci občanského soudního řízení a je jinak chráněn, je to tzv. nesporné řízení. A ten zletilý potomek už se domáhá potom svých nároků sám a je to klasický účastník standardního sporného řízení, tudíž jestliže je napsáno v odůvodnění a v důvodové zprávě, že se jedná o odstranění nějaké nerovnosti, na druhou stranu je potřeba říct i to B, že zase vzniká tedy určitá privilegovaná skupina účastníků sporného řízení, což jsou ti zletilí potomci do 26. roku věku, ale rozumím tomu, co chce praxe, a že chceme pomoci, a proto podpořím i já a požádám o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, prosím pana poslance Černocha.

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo, dámy a pánové, já také velmi krátce. My jsme u přípravy této novely byli, já jsem rád, že tady je shoda napříč politickým spektrem, protože tato problematika se opravdu týká lidí, kteří jsou v té těžké situaci, a jestliže je nějaký nástroj na to, jak jim pomoct, tak určitě velmi rádi podpoříme za Úsvit tento návrh. Díky.

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Další přihlášky do obecné rozpravy nemám, tedy obecnou rozpravu končím. Zeptám se pana navrhovatele, popř. pana zpravodaje, zda mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak, v tom případě budeme hlasovat. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Já jsem svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Tím pádem a v souvislosti s novelizací zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny s účinností od 1. 3. 2015 navrhuji, abychom přikázali návrh zákona k projednání ústavně právnímu výboru jako výboru garančnímu. Zeptám se, zda je jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak.

Budeme tedy hlasovat. Kdo souhlasí, aby byl tento tisk přikázán jako garančnímu výboru výboru ústavně právnímu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 95, přihlášeno je 140, pro 127, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

Další návrhy na přikázání nepadly. Ptám se, zda z pléna někdo navrhuje přikázání jinému výboru? Není tomu tak, tím pádem konstatuji, že tento tisk byl přikázán ústavně právnímu výboru jako výboru garančnímu a žádné jiné návrhy nezazněly a končím projednávání tohoto bodu...

... a poslední z nás za sebou spláchne.

—————

Zpět
PETICE ZA ZÁSADNÍ REFORMU JUSTICE 
a nejen to


ADIKIA PODPORUJE


STOLICE SOUDNÍ STOLICE

JUDr. Libuna Kantůrková
sdružení rodinněprávních a opatrovnických soudců

„Proč mám mít ekonomické vzdělání?“
(video ZDE čas 49:00)
*******************************

Mgr. Daniela Zemanová
prezidentka Soudcovské unie (zástěrka pro nelegální odborové hnutí soudních stolic)

„V demokratické společnosti je kritika v rozporu s Ústavou ČR.“
(více ZDE)
*******************************

JUDr. Pavel Rychetský
Capo di Tutti Capi (šéf šéfů)

„Je taková vžitá tradice, upřednostňovat v těchto sporech skutečně matky dětí."
klausule rebus kokotibus

Ústavní soud posuzuje rozhodnutí vydané na základě skutkového stavu starého v průměru dva, tři roky, místo aby ti účastníci znovu požádali soud o přehodnocení.“
(více ZDE)