20.10.2014 13:35

Petice za zásadní reformu justice a nejen to

Je to už téměř tři roky, kdy se panu Berkovi (Občané za svoje práva v Praze) podařilo sjednotit rozpolcené otcovské hnutí a vznikla tak Petice za rodičovskou rovnoprávnost. Rozhodně to nebylo jednoduché, ale v zájmu „společné věci“ se na tom podíleli téměř všichni (bohužel kromě spolku K 213). Někdo se podílel na nosných myšlenkách petice, někdo poctivě sbíral podpisy a jiní zase lobovali u politiků. Petici se tak podařilo „dotáhnout“ až k veřejnému slyšení v Senátu.

Ještě nikdy jsme s naší „revoltou“ nebyli tak daleko!

Jenže díky Hodinovi (Střídvaka) a Papazianovi (Unie otců) přišla práce všech otců vniveč, kdy zneužili zdravotních problémů pana Berky a ze společné petice si udělali reklamní akci na střídavou péči o děti. Zcela tím zastínili další body petice, především zásadní reformu justice, bez které jsou všechny další věci jen obtížně dosažitelné (více zde Veřejné slyšení - úspěch nebo hořká pachuť?).

Tato hořká zkušenost mnohé odradila od dalších aktivit a otcovské hnutí upadlo do hluboké letargie. Rozvedení otcové si však nemohou dovolit takto marnit čas, kdy dítě lze zmanipulovat během několika měsíců. Iniciativy se tedy ujal pan Aleš Krejčí z Brna a spolu s dalšími vytvořil novou petici, která je v zásadě podobná s předchozí Peticí za rodičovskou rovnoprávnost. Největší rozdíl je však v tom, že prioritou je zde zásadní změna justice a všechno ostatní jsou už jen „přidružené“ problémy, které je rovněž potřeba vyřešit. Petice zcela záměrně nevyzdvihuje střídavou péči o děti, kdy si klade za cíl změnu současného systému na Cochemský model, ve kterém je střídavá péče obsažena. Je zde však celá řada nových věcí, jako možnost zastupování obecným zmocněncem i v trestních řízeních, zrušení soukromých exekutorů či zrušení trestní represe při vymáhání výživného. Petice tak protíná zájmy všech skupin rozvedených otců.

Petiční výbor je složen z lidí, kteří nikdy neohnuli svůj hřbet před zločinným systémem, neprahnou po jakékoliv slávě a jsou ochotni spolupracovat s každým, kdo má skutečně zájem něco změnit. To je zárukou, že se již nebude opakovat stejná situace jako při předchozí petici.

Teď se tedy ukáže, kdo má skutečně zájem o nějaké změny a v zájmu naší společné věci bude schopen potlačit svoje soukromé zájmy, politické ambice či osobní rozepře.

PETICE ZA JUSTICI

 vydaná ke dni státního svátku české státnosti 28.září 2014

 podaná podle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním:

1. Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny

2. Petičnímu výboru senátu

3. Ministerstvu spravedlnosti

 

Vážení zastupitelé občanů,

oslovujeme tímto Vás a všechny spoluobčany znepokojené současným stavem justice, aby podpořili zde navržené změny zanesením do právního pořádku České republiky.

 

 POŽADUJEME:

 

      1. Odvolatelnost soudců

 

Zrušení čl. 82 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. o Ústavě ČR o neodvolatelnosti soudců a přijetí novely zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích upravující zánik funkce soudce. Nikdo nemá právo na jakékoliv nedemokratické výsady, proto každá veřejná osoba je zákonem upraveným způsobem odvolatelná, vč. soudců soudů všech stupňů.

 

      2. Přímá volba soudců

 

Přímé volby soudců a předsedů soudů veřejností. Délka mandátu soudce je 4 roky, volby současně s termíny voleb do krajů, např. 2016, 2020, 2024. Volební kampaň rovná, jednotně hrazená ze státních prostředků určených na chod justice, zákaz zapojení nestátních prostředků.

 

      3. Soudní poroty z veřejnosti

 

Soudní poroty byly činné na území dnešní ČR od r. 1848 do r. 1939. Zrušili je němečtí okupanti a následně i komunisté. Občanské forum v roce 1990 mělo obnovení soudních porot ve volebním programu, ale Klausova vláda je odmítla zavést, k vůli tomu, že by bránily privatizaci. Právo veta soudní poroty proti rozhodnutí soudce. Veřejnost vtažena přímo do soudní síně. Hrazení odměn porotců ze státních prostředků vyčleněných na chod justice. Náhodný výběr porotců nezávislým losováním pod zrakem veřejností. Soudní poroty z veřejnosti na kárných jednáních řešící pochybení soudců.

 

      4. Zodpovědnost soudců za prokázaná závažná pochybení

Jako v každém povolání, každý pracovník zodpovídá za způsobenou škodu, kterou způsobil neřádným výkonem svého povolání, a kterou musí v plné míře poškozenému nahradit. Možnost uzavření odborného pojištění každého soudce jednotlivě se nevylučuje.

      5. Zrušení smluvních odměn advokátů

 

Honoráře advokátů budou stanoveny pouze mimosmluvně na základě státního tarifu.

 

      6. Možnost zastupování obecným zmocněncem opakovaně a i v trestních řízeních.

 

Občany v civilních i trestních řízeních musí mít možnost zastupovat i laici, odpovědnost za výběr svého obhájce nesmí být občanům znemožněna. Zvýší se tím dostupnost služby a ochrana advokátů, kteří jsou České advokátní komoře (v níž je členství povinné) či systému nepohodlní a nyní se oprávněně bojí o ztrátu zaměstnání.

 

      7. Návrat ke starému občanskému zákoníku do vypracování nového.

Zpackaný občanský zákoník č. 89/2012 Sb. účinný ode dne 1.1.2014 nesplnil očekávání občanů ani odborníků upravit právní vztahy existující ve 21. století, proto bude podroben odborné a občanské kritice a důsledné novelizaci. Jsme si však současně vědomi, že jsme omezeni legitimním očekáváním občanů na stabilitu právního řádu v občanskoprávních vztazích.

      8. Zrušení povinnosti zastoupení advokátem u Nejvyššího a Ústavního soudu.

Občan nesmí být při ochraně svých ústavou zaručených základních práv ničím omezován a nesmí být ve styku s Nejvyšším a Ústavním soudem obtěžován povinností zastoupení advokátem.

      9. Převedení činnosti soukromých exekutorů do působnosti soudních exekutorů.

Zamezení bezmeznému obohacování soukromých exekutorů na úkor zadlužených občanů převedením jejich činnosti do působnosti soudních exekutorů kontrolovaných státem.

     10. Převedení opatrovnických záležitostí do působnosti správních orgánů obcí.

Namísto opatrovnických soudů ve věcech péče o nezletilé podle zákona čís. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních vyřizují agendu podle místní příslušnosti nezletilce a dle vzoru „Cochemský model“ výlučně správní orgány sociálně-právní ochrany dětí. Rodiče se dohodnou na "rodinném odboru", který pracuje jako mediátor. Jde především o změnu systému, kde rodiče nejsou štváni proti sobě do války o dítě, ale jsou nuceni ke vzájemné spolupráci (dohodě) ve prospěch dítěte. "Opatrovnický odbor" pomůže rodičům uzavřít takovou dohodu, aby každému jednotlivému případu vyhovovala. Dohodu pak úředně potvrdí starosta a zanese se do matriky.

     11. Po rozchodu rodičů právo dítěte na společnou (sdílenou) péči

Žádáme nový zákon o sociálně-právní ochraně dětí postavený na těchto zásadách:

  • způsobilost rodičů k péči o vlastní dítě nepřísluší nikomu posuzovat a je nedotknutelná

  • od rozchodu rodičů automaticky nastupuje společná (sdílená) péče na základě dohody rodičů ve prospěch dítěte (Cochemský model)

  • kdo z rodičů bude bránit rychlé dohodě (max.30 dnů) ve prospěch dítěte, nelze mu svěřit dítě do péče (jde o projev nezájmu o dítě)

     12. Převedení stanovení výše výživného na dítě do působnosti finančních úřadů.

Výši výživného stanoví správce daně dle příjmu fyzické osoby v závislosti na podílu péče o dítě dle tabulkové sazby určené doplněným daňovým zákonem. Vězení za dluh bylo zrušeno již za Habsburské monarchie v roce 1860 a bylo to považováno za občanský úspěch. Za dluh na výživném nelze ukládat jakákoliv omezení znemožňující dluh splatit:

  • zrušení §196 trestního zákoníka; odnětí svobody za zanedbání povinné výživy

  • zrušení §196a trestního zákoníka; zdržení se řízení motorových vozidel

     13. Podání návrhu na popření otcovství bez určení lhůty.

Podání žaloby o popření otcovství soudem kdykoliv od narození dítěte. V případě vydání pravomocného rozsudku o popření otcovství má matka povinnost nahradit nepravému otci dítěte způsobenou majetkovou škodu a nemajetkovou újmu.

     14. Zrušení ustanovení o domácím násilí.

Zrušení všech zákonných ustanovení o tzv. domácím násilí. Postih jakéhokoliv násilí je běžnou součástí trestního zákoníku, je nepřípustné zdvojovat zákony a vytrhováním některých jevů umožnit jejich zneužívání. Není možné, aby tzv. násilník musel dokazovat, že je nevinen. OČTŘ musí prokázat trestný čin pachateli.

     15. Ukončení registrovaného partnerství.

Zrušení zákona č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství. Zákon svým pod zahraniční propagandou vynuceným obsahem narušuje zájem lidu ČR na obecnou mravnost a neoprávněně oslabuje základní jednotku státu, rodinu založenou mužem a ženou.

 

Žádáme, aby tato petice byla zařazena jako ŘÁDNÝ BOD PROGRAMU NA ZASEDÁNÍ PETIČNÍCH VÝBORŮ PARLAMENTU a aby předkladatelům této petice bylo umožněno osobně vystoupit.

Podle zákona č. 85/1990 Sb. se petičním výborem rozumí níže podepsaní občané:

Zástupce petičního výboru:  Aleš Krejčí, Štýřice 152E, 639 00 Brno

Doručovací adresa:                Justiční spravedlnost, o.s., Štýřice 152E, 639 00 Brno

Petiční výbor:                           Ing. Karel Berka, Jílovská 1154/49, 142 00 Praha 4

                                                    Luboš Meszner, K Orionce 1845, 143 00 Praha 12

                                                    Ing. Lubomír Bouše, U Kapliček 12, 180 00 Praha 8

                                                    Miroslav Stach, Husova 5, 602 00 Brno

                                                    Aleš Krejčí, Štýřice 152E, 639 00 Brno

                                                    Občané za svá práva v Praze, o.s, Rooseveltova 5, 160 00 Praha 6

                                                    Justiční spravedlnost, o.s., Štýřice 152E, 639 00 Brno

                                                                             

V Brně dne 28. září 2014

 

Svoji podporu můžete vyjádřit na internetových stránkách petice (ZDE). To však bohužel nestačí!  Proto si stáhněte petiční arch a po nasbírání podpisů dalších podporovatelů petice jej odešlete na adresu:

Justiční spravedlnost, o. s.
Štýřice 152E
639 00 Brno

Petiční arch ke stažení ZDE
Petice za justici_podpisovy arch.pdf (19,3 kB)
Petice za justici_podpisovy arch.xlsx (8,3 kB)

Rozvedení otcové většinou nemají peníze na rozhazování, ale třináct korun za poštovní známku je opravdu zanedbatelná částka v porovnání s tím, co tak pro naši společnou věc můžete udělat.

—————

Zpět
ADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


Vychytávka na vyhledávání soudních jednání, která přebírá informace z aplikace InfoJednání

Hledej ZDE


Na ohavnou chlípnost proti přírodě nelze být hrdý!


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE

Když někdo vypadá jako kráva a mluví jako kráva, nemusí to být kráva, ale veřejná ochránkyně práv

       Anna Šabatová
      Multi-kulti mejdan
    s Bohem šátečkům


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas


 2008
O nešťastné rozvedené otce by si prý ani špinavé polobotky neutřel.

2014
Chodí kanálem, aby si někdo neutřel polobotky o jeho špinavý ksicht.


ADKIA PŘEDSATAVUJE
lobbista exekuční mafie

bývalý poslanec zločinecké ODS
JUDr. Pavel Staněk

Fotříci, ve hře je STŘÍDAVKA,
ale trumfy jsem rozdal exekuční mafii.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
prezident Exekutorské komory

Mgr. David Koncz

Exekutoři jsou vysloveně lidumilové
říká nový šéf exekuční mafie

Každý desátý exekutor je trestně stíhaný a každý třetí čelí kárné žalobě, včetně samotného prezidenta.

Nevlastníte-li nic, stejně vám to vezmeme!

Váš exekutorský úřad.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
tisková mluvka Exekutorské komory
Petra Báčová

Nemáme čísla, ale zabavování řidičáků neplatičům výživného se osvědčilo
To rozhodně! Za jeden email na evidenci řidičů čistý zisk řádu set tisíc.

Kontrolní otázka, vy šmejdi:
Kde má taková soudružka Báčová řitní otvor?!


ADKIA PŘEDSATAVUJE
zbytečný ministr aneb
ministr "na hovno"
(pro lidská práva)

Mgr. Jiří Dienstbier ml.

Jsem pro adopce dětí homosexuálními devianty.
Nejteplejší den v roce