17.04.2014 16:53

(J)elita národa

Soudní stolice do funkce jmenuje prezident republiky. To by mělo být zárukou, že to budou osoby s vysokým morálním kreditem a pro jmenované stolice nepřekročitelný závazek. Rovněž jejich finanční ohodnocení, které bez dalších příplatků začíná na pětinásobku reálného (2,75 násobku statického průměrného) platu sprostých občanů, odpovídá elitě národa. O tom jsou sprostí občané neustále ujišťováni výroky politiků a novinářských kanálií, když hovoří o „nezávislých a nestranných soudech“. Například bývalý I. náměstek ministerstva zlovůle odésácký zmrd Volák absolutně odmítal jakoukoliv kritiku soudních stolic s tím, že "jsou to profesionálové a četní lidé", a pokud dojde k nějakému poklesku (o trestném činu pochopitelně ani nelze uvažovat), pak se jedná o naprosto ojedinělý a výjimečný případ. Čtenáři Adikie o tom vědí svoje, ale pro nezkušené účastníky stoličních řízení je poznání reality vždy děsivé. Ostatně když soudní stolice někomu nadává do krav a blbců, koho by to nevyděsilo?!

Účastnici rodinného sporu u Okresní stolice v Sokolově si pořídili zvukový záznam toho, co se děje v jednací síni při přerušeném jednání. Na záznamu je slyšet, jak stolice JUDr. Ivana Hovorková dodatečně dopisuje protokol o výslechu svědkyně a účastníkům řízení sprostě nadává. Manželovi žalované strany nadávala "blbečku blbej“. Pak své nadávky přesměrovala na jednu ze svědkyň. "To byla kráva, co… To jsem si teda řekla, to zase je kráva," říká na nahrávce. V tu chvíli jí zapisovatelka oznámila, že žije ve stejné obci - Svatavě - jako svědkyně. "Vidíte, ve Svatavě, to jsou blbci. Že tam bydlíte, teda Deniso. Vy mezi ně vůbec nezapadáte. Vy byste se měla zamyslet. Řekněte manželovi, že mu vzkazuju, že se má přestěhovat," říká stolice.

Zdroj TN.cz Nahrávka usvědčuje soudkyni

Proč myslíte, že si soudní stolice tak pečlivě hlídají, aby při přestávce řízení nic nezůstalo v jednací síni? Že by osobní věci účastníků řízení nějak rušily úvahy o právních normách a v nalézání spravedlnosti je velmi nepravděpodobné. Skutečně jen „nováček“ si tedy může myslet, že by se něco podobného nedělo ani v jiných případech a některé stolice to pohrdlivým pohledem na účastníky řízení ani příliš neskrývají.

Účastníci řízení proto na stolici Hovorkovou podali stížnost. Jak již správně čtenáři Adikie nejspíše tuší, tu však bývalý komouš předseda Okresní stolice v Sokolově JUDr. Ladouš Šturma zamítl a ještě účastníky řízení obvinil z nelegální nahrávky soukromého rozhovoru.  

"Především musím zdůraznit, že doktorka Hovorková nikoho neurážela, nikomu nenadávala a už vůbec ne účastníkům. Výroky byly vyneseny neveřejně, v soukromí," říká bývalý komouš Ladouš Šturma.

Zdroj kanálie Novinky.cz Předseda soudu zamítl stížnost na údajně vulgární soudkyni

V daném případě jsou však jakékoliv úvahy o soukromém rozhovoru naprosto scestné, kdy stolice Hovorková mluvila s podřízenou zaměstnankyní. Navíc jí rovněž urážela a nejspíše se ani zdaleka nejednalo o první případ takového nemravného chování. Jistě si však každý dokáže spočítat, jak by zapisovatelka dopadla, pokud by si na stolici Hovorkovou stěžovala, když bývalý komouš Ladouš Šturma ve vedení Okresní stolice v Sokolově popírá i nezvratný obsah zvukového záznamu.

Iura novit curia aneb soud zná právo je právní zásada, známá už z římského práva, která znamená, že soud neprovádí dokazování v otázkách právních, ale pouze skutkových. Není tedy potřeba dokazovat právní předpisy uveřejněné ve Sbírce zákonů České republiky.

Ačkoliv už od římského práva platí zásada „soud zná právo“, pro bývalého komouše Ladouše Šturmu jsou platné zákony zjevně „španělská vesnice“, což není pro čtenáře Adikie rovněž nic překvapivého. V tomto případě jde o Zákon o soudech a soudcích, který zcela jednoznačně popisuje, jak se má (nemá) soudní stolice chovat.

Zákon o soudech a soudcích

§ 80

(1) Soudce a přísedící je povinen vykonávat svědomitě svou funkci a při výkonu funkce a v občanském životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost soudcovské funkce nebo ohrozit důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů.

(2) V zájmu záruk nezávislosti a nestrannosti výkonu soudcovské funkce soudce zejména

a) je povinen prosazovat a obhajovat nezávislost soudnictví a jeho dobrou pověst,

b) je povinen chovat se tak, aby nezavdal příčinu ke snížení důvěry v soudnictví a důstojnosti soudcovské funkce,

 e) musí vystupovat nezaujatě a ke stranám nebo účastníkům řízení přistupovat bez ekonomických, sociálních, rasových, etnických, sexuálních, náboženských nebo jiných předsudků,

f) dbá svým chováním o to, aby jeho nestrannost nebyla důvodně zpochybňována.

(4) Soudce je povinen při své činnosti mimo výkon funkce soudce a při výkonu svých  politických  práv  si  počínat  tak,  aby  tato  činnost neohrožovala   nebo   nenarušovala  důvěru  v  nezávislé,  nestranné  a spravedlivé  rozhodování  soudu nebo nenarušovala důstojnost soudcovské funkce anebo mu nebránila v řádném výkonu funkce soudce.

(5) Soudce je povinen ve svém osobním životě svým chováním dbát o to, aby nic nenarušovalo důstojnost soudcovské funkce a neohrožovalo nebo nenarušovalo důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů.

(6) Soudce je povinen zachovávat náležitou úctu k ostatním soudcům, jiným osobám vykonávajícím právnická povolání a k ostatním zaměstnancům soudu a k účastníkům nebo stranám soudního řízení.  Ve vztahu k zástupcům účastníků nebo zástupcům stran soudního řízení je povinen se zdržet projevů sympatií, náklonnosti nebo negativních postojů.

Je tedy zcela evidentní, že stížnost účastníků řízení byla zcela oprávněná, kdy stolice Hovorková porušila Zákon o soudech a soudcích, za což by podle stejného zákona měla nést kárnou odpovědnost. Protože bývalý komouš Ladouš Šturma ve funkci předsedy stolice stížnost zamítl, dopustil se tím trestného činu maření úkolu úřední osoby a měl by být okamžitě uvolněn z funkce. To by však naše justice nesměla být zaplevelená morálním lidským odpadem a musela by fungovat jako ve vyspělých právních státech.

Krimi Revue 02/2014

Poslat všem soudním stolicím svoji fotku v poutech s omluvou je naprosto geniální trest, který by se zde měl rozhodně zavést.  

 

 

—————

Zpět
ADIKIA PODPORUJE

www.hnutiusvit.cz

Podrobný program ZDE


ZÁKLAD PRÁVA ČR

Teorie relativity práva

Spravedlnost je abstraktní pojem, který se dokáže v konkrétním případě projevem českého soudce naprosto vytratit.

E = mc3

Vice ZDE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
symbol zmrdství

bývalý premiér ČR
Petr Nečas


 2008
O nešťastné rozvedené otce by si prý ani špinavé polobotky neutřel.

2014
Chodí kanálem, aby si někdo neutřel polobotky o jeho špinavý ksicht.


ADKIA PŘEDSATAVUJE
lobbista exekuční mafie

bývalý poslanec zločinecké ODS
JUDr. Pavel Staněk

Fotříci, ve hře je STŘÍDAVKA,
ale trumfy jsem rozdal exekuční mafii.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
prezident Exekutorské komory

Mgr. David Koncz

Exekutoři jsou vysloveně lidumilové
říká nový šéf exekuční mafie

Každý desátý exekutor je trestně stíhaný a každý třetí čelí kárné žalobě, včetně samotného prezidenta.

Nevlastníte-li nic, stejně vám to vezmeme!

Váš exekutorský úřad.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
tisková mluvka Exekutorské komory
Petra Báčová

Nemáme čísla, ale zabavování řidičáků neplatičům výživného se osvědčilo
To rozhodně! Za jeden email na evidenci řidičů čistý zisk řádu set tisíc.

Kontrolní otázka, vy šmejdi:
Kde má taková soudružka Báčová řitní otvor?!