11.04.2013 23:55

Návrh zákona o výživném

Výživnému je zde neustále přidáván druhý rozměr tím, že je určeno pro děti. Z hlediska práva je to však povinnost, která nemůže mít jiný rozměr než ten, který této povinnosti dává zákon nebo nějaká závazná norma. Vyživovací povinnost upravuje Zákon o rodině, ale pouze v obecné rovině. Jako členský stát přebíráme od Evropské unie různé normy, například jak velké kurníky musí mít slepice. Jak se mají rodiče podílet na výživě dětí, zde však žádným předpisem není upraveno a o výživném rozhodují soudní stolice jen podle svojí momentální nálady. To odporuje čl. 4 Listiny základních práv a svobod a čl. 90 Ústavy ČR.

Listina základních práv a svobod

Čl. 4

(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

 (2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem.

 (3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky.

 (4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.

Ústava ČR

Čl. 90

Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům.

Absence pravidel určování výživného zatahuje rodiče do tvrdé války o každou korunu, což jen vyostřuje již tak rozvodem vyhrocené vztahy, na což doplácejí především děti. Základním principem právního státu je předvídatelnost práva. Každý by měl vědět, na co má ještě právo nebo jaký je rozsah jeho povinnosti. Adikia proto připravila návrh zákona o výživném, který přebírá to nejlepší z norem členských států Evropské unie.

Německé tabulky výživného 
  
Francouzské tabulky výživného. 

Návrh zákona o výživném

Navrhovaný zákon dává jasné mantily práva a klade důraz na dohodu rodičů nebo rodiče se zletilým potomkem. Komplikace kladené na oba (přičemž oba je zde opravdu důležité!) rodiče spojené s úředně stanoveným výživným by měly oba rodiče odradit od úředně stanového výživného a přimět je k rozumné dohodě ve prospěch dítěte.

Jestliže jsou dány mantinely práva, není potřeba, aby o výživném rozhodovaly soudní stolice. Jejich úkolem je případně posoudit, zda při provádění zákona o výživném nedošlo k porušení práva některého z účastníků závazkového vztahu. Těžiště provádění zákona se tímto zákonem přenáší na rodiče a státní správu. To přináší obrovské úspory státního rozpočtu, kdy řadový úředník státní správy sotva dosáhne na průměrnou mzdu v neziskové sféře, zatím co jen základní plat soudce bez dalších příplatků činí 3 násobek této mzdy.

Způsob stanovení výživného je obdobný jako u odvodů daně z příjmů (sociálního či zdravotního pojištění) a navazuje na roční vyúčtování příjmu rodičů. Tím je výživné každý rok automaticky aktualizováno a při změně poměrů (příjmu rodiče) tak není potřeba se složitě roky domáhat nové úpravy výživného. Pokud by bylo vládou naplněno slibované jednotné inkasní místo, vše by bylo ještě mnohem jednodušší.

Výpočet výživného je na celém zákoně ze všeho nejpodstatnější, protože je postaven tak, že nemůže nastat situace, aby rodič nemohl řádně plnit výživné. Je zcela nepochybné, že se tím v mnoha případech sníží současné soudními stolicemi stanovené výživné a výživné bude přeneseno na stát. Oproti současnému stavu to však v konečném výsledku přinese značné úspory státního rozpočtu a hlavně pomoc potřebným dětem, kdy náklady státu na trestání neplatičů výživného jsou desetkrát vyšší, než případné náhradní výživné pro potřebné děti, které dnes nechává stát bez pomoci živořit.

Návrh zákona o výživném zohledňuje rozsah péče rodičů o děti a řeší i negativní projevy rodičů jako je bránění dítěti ve styku s druhým rodičem či nezájem o děti.

Autor návrhu zákona o výživném je připraven vysvětlit případné nejasnosti.  Pokud návrh v této podobě považujete z větší části za špatný, pak se k návrhu prosím nevyjadřujete, aniž předložíte lepší návrh! O kvalitní úpravu výpočtu výživného a jasná pravidla plnění výživného tady totiž jde především! Adikia proto uvítá konstruktivní kritiku, která navrhovaný zákon zkvalitní. K tomu prosím využijte diskusi o výživném.

—————

ZpětADIKIA PŘEDSTAVUJE
ministr spravedlnosti ČR
JUDr: Pavel Blažek

Vyšší kultura se hned pozná!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
 I. náměstek ministra
 
JUDr. Daniel Volák

„Všichni soudci jsou čestní lidé a profesionálové“, ruku do ohně by za to dal.

596 soudců
členů zločinecké KSČ

Bašty komunistů v justici


ADIKIA PŘEDSATVUJE
předseda odborového svazu soudců
(Soudcovská unie)
JUDr. Tomáš Lichovník

„Alkohol za volantem nemá vliv na funkci soudce.“

„Soudce je také jen člověk.“

Plat soudce 100 000,- Kč
Definitiva 
Odpovědnost žádná
Zákonem chráněná osoba
Zdarma ozbrojená ochranka

Kdo ze smrtelníků to má?!


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
prezident Exekutorské komory

Mgr. Ing. Jiří Prošek

Nevlastníte-li nic, stejně vám to vezmeme!

Váš exekutorský úřad.


ADIKIA HUMOR

III. ÚS 298/12 

Idea právního státu vychází z principu, že stát a občan nejsou v zásadním sporu, ale stát má sloužit občanům.

Ústavní stolec  LP 2012

 


NEJLEPŚÍ HLÁŠKY

Soudce bývalý komunista
je totéž
jako bývalý černoch.

JUDr. Klára Samková

***

Zvířata na území ČR mají právo vychovávat svá mláďata. I opice v ZOO mají právo vychovávat svá mláďata. Pouze čeští rozvedení otcové toto právo nemají.
Ing. Lubomír Bouše


ZAJÍMAVOSTI


Česká republika

10 mil. obyvatel
3 066 soudců
596 soudců členů KSČ
4 000 ústav. stížností
23 000 vězňů

 Více ZDE


Japonsko

100 mil. obyvatel
3 191 soudců

0 soudců členů KSČ
10 000 ústav. stížností
56 000 vězňů

Více ZDE