12.02.2017 10:18

Stanovisko k návrhu zákona na rozšíření exekucí řidičských průkazů

Průvodní dopis

Vážený pan JUDr. Jan Chvojka
 ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a
legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Úřad vlády ČR
 nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

V Moravské Třebové dne 7. února 2017

Vážený pane ministře,

          k návrhu poslanců Zdeňka Ondráčka, Hany Aulické-Jírovcové, Markéty Wernerové, Kristýny Zelienkové a dalších, na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 238) se vyjadřovalo Ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Odbor kompatibility Úřadu vlády ČR, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, a místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace.

          Namítáme, že navrhované opatření se týká především rodiny a rodinných vztahů. Projednávání navrhované změny ignoruje její dopady do uvedené oblasti. ČR tak nerespektuje své závazky ochraňovat rodinu a rodinný život občanů.

          Předkládáme proto bez vyzvání stanovisko nevládní neziskové organizace, která se zabývá činnostmi blízkými tématu. Organizace spolupracuje v různé míře s dalšími podobnými subjekty a také čerpá např. z internetových portálů adikia.cz, stridavka.cz, vyzivne.info, reverznivyzivne.cz, apod.

          Podepsaní současně důrazně protestují proti zavedené praxi, kdy vláda žádá o stanoviska k návrhům zákonů dotýkajících se rodiny a rodinných vztahů vždy jen vybranou skupinu za zástupce všech rodičů vydávajících se spolků, které prosazují především stanoviska a zájmy těch, kdo rozhodují o jejich dotacích z veřejných prostředků (např. Aperio, Liga otevřených mužů), nebo jsou rovnou provozovány (ovládány) a dotovány advokátsko exekutorskou lobby (např. Asociace neúplných rodin, Česká asociace věřitelů).

         S pozdravem

         Odborová organizace Sluníčko, z.s.

Stanovisko Odborové organizace Sluníčko, z.s., k návrhu poslanců Zdeňka Ondráčka, Hany Aulické-Jírovcové, Markéty Wernerové, Kristýny Zelienkové a dalších, na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 238).
 

Cílem předloženého poslaneckého návrhu zákona je rozšířit možnost využití motivačního opatření, kterým je institut pozastavení řidičského oprávnění, i v případě exekučního vymáhání výživného na zletilé děti do 26 let věku, které se studiem soustavně připravují na své budoucí povolání. Stávající právní úprava přitom umožňuje tento institut využít pouze v případě vymáhání výživného na nezletilé dítě, což předkladatelé považují za diskriminační ve vztahu k zletilým dětem povinného, který je z rozhodnutí soudu povinen k jejich výživě.

Odborová organizace Sluníčko zaujímá k předloženému poslaneckému návrhu zákona negativní stanovisko, a sice z těchto důvodů:

I.

Návrh předpokládá, že studující zletilí občané mezi 18 a 26 roky jsou znevýhodněnou skupinou oproti svým rodičům, což je nutno kompenzovat opatřením státní moci. Opak je pravdou. 18tiletý dospělý studující člověk je zpravidla zdravý a na vrcholu svých fyzických i duševních sil. Je dobře obeznámený s aktuálním stavem a děním ve společnosti, kde se bez problémů orientuje. Ke konci studia jde již o hotové lékaře, inženýry, právníky, atd.
Již 18tiletí legálně konzumují alkohol, věnují se hazardu, podnikají, berou si neomezeně půjčky, zakládají své vlastní rodiny, atd. A umí také lhát a podvádět nejméně stejně dobře, jako jejich rodiče. S trochou nadsázky lze říci, že kdo ve vztahu čerstvě dospělých dětí a jejich rodičů zasluhuje zvýšenou ochranu jsou spíše ti druzí.

II.

Rodina jako instituce funguje odlišně od nezávislých subjektů, které předpokládá obecné právo. Dluh je normální a nedílnou součástí rodiny, samotným jejím principem. Děti vždy zůstávají svým způsobem dlužníky svých rodičů, a později jako rodiče dluh splácí dětem vlastním.
Rodinné vztahy jsou totiž primárně založeny na jiných než právních normativních systémech, a proto právo, byť má a musí do těchto vztahů vstupovat, musí být interpretováno a aplikováno nikoli mechanicky, formalisticky, ale citlivě, s výlučným ohledem na jeho účel. Rodina není obchodní společnost, právně nelze uchopit a vymezit všechny vazby mezi rodinnými příslušníky na rozdíl od toho, jak je tomu mezi statutárními orgány, ba právě naopak je třeba vždy na základě individuálních okolností hledat řešení, jež v maximální možné míře povede k zákonem předvídanému účelu ... (II. ÚS 3765/11)
Rodina, kvalitní a pevné rodinné vztahy jsou pro každého člověka daleko větší hodnotou, než libovolná práva majetková. Dluhy mezi nejbližšími příbuznými uvnitř rodiny mají specifickou povahu a proto vyžadují zvláštní přístup. Vzájemné sankce mezi osobami blízkými, které pociťují dle definice újmu druhého jako újmu vlastní, nedávají smysl. Rodinu nelze úředně zrušit. Nelze ji trestat ani vylepšovat: ... funkcí soudu je poskytovat nestrannou ochranu subjektivním právům účastníků řízení, nikoli je vychovávat k lepšímu životu. Soudy jsou přitom povinny vycházet ze zjištěného skutkového stavu a nikoliv se skrze rozhodnutí pokoušet vytvářet stav, jaký by soud považoval za vhodný pro osobní život zúčastněných. (II. ÚS 568/06)
Rodinu lze ze strany státní moci jen chránit: Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona (čl. 32 (1)), každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života (čl. 10 (2) LZPS). Zásahy do instituce rodiny se proto musí opírat o důvody více závažné, než jsou důvody ji před zásahy chránit.
I mírné zásahy státní moci rychle a spolehlivě ničí vztahy uvnitř rodiny. Mechanické uplatňování obecného práva v rodině nahrazuje vztahy rodinné formálními vztahy, které panují mezi subjekty nezávislými, rodina přestává být rodinou, zaniká vztah osob blízkých. Každý ví, že vypisování si faktur mezi členy rodiny, a vymáhání nároků exekucemi, vždy vede k její rychlé destrukci a zániku, resp. k přeměně v cosi jiného.
Navrhované opatření dává dospělým dětem další nástroj ve sporu. Je nesprávné i nemravné dospělé děti takto zvýhodňovat a současně motivovat, aby vedly spory a exekuce proti rodičům.

III.

Podstatnou vadou je, že návrh nevychází ze žádné skutečné seriózní analýzy. Předpoklad, že více dětí bude studovat, budou-li exekutoři pozastavovat jejich rodičům řidičská oprávnění pro (staré) dluhy, je ryzí spekulace. Budou-li mít zaměstnavatelé obavy zaměstnávat rodiče pro možné komplikace s řidičským oprávněním, může být výsledek stejně tak opačný. Rodič bude mít příjem menší a výživné tak bude platit nižší nebo žádné.
Návrh je nepromyšlený a zneužitelný. Dlužník dál může jezdit vozidly taxislužby. Dluh může být vymyšlený, sporný, nepatrný, promlčený... 
Rodinné spory už teď zahlcují soudy, změna způsobí jejich další nárůst.

IV.

Výkon rozhodnutí tedy není ani sankcí za porušení práva, ani trestem z pohledu práva veřejného, nýbrž sleduje výlučně uskutečnění toho, co v konkrétních - a jde-li o výkon soudního rozhodnutí typicky soukromoprávních - poměrech nebylo uskutečněno (plněno) dobrovolně. (II. ÚS 3765/11) 
Pozastavení řidičského oprávnění není vykonáváním rozhodnutí o výživném.

V.

Žádaného efektu lze přitom dosáhnout třeba podporou půjček studujícím ze strany státu. Takový způsob žádné negativní důsledky nepřináší, ani z hlediska výchovného mu nelze nic vytknout. Půjčka studujícímu navíc umožní kvalitnější a dražší vzdělání, než by mu chudí rodiče při nejlepší vůli mohli zajistit.

Navrhovaná změna zákona je škodlivá a zbytečná, proto s ní zásadně nesouhlasíme.

Příloha: Chybí rodinné právo (pdf)

 
Ke stanovisku se připojuje:
Adikia.cz – volné sdružení plátců výživného a jejich rodin

Na toto téma již byly publikovány články:  

Projednávání novely Exekučního řádu v Poslanecké sněmovně aneb
Exekutorsko- advokátní mafie ovládala Poslaneckou sněmovnu

Otázky pro navrhovatele novely Exekučního řádu aneb
Dámy a páni poslanci, je tu několik nejasností

Reakce navrhovatelů zákona

Ke stanovisku nemáme žádné připomínky. 

Luboš Meszner - editor stránek Adikia.cz

Mezinárodní institut pro rodinu a dítě, z. ú

Návrh zákona považujeme za prohlubující diskriminaci rozvedených rodičů, zejména těch, kteří jsou odstaveni od výchovy svých dětí do pozice pouhého plátce výživného. Pokud jsou rodiče sezdáni, nikdo jim neurčuje, jakou částku mají dávat na výživu svých dětí a jejich další potřeby. Materiální pobídky vůči dětem mohou použít jako jeden z výchovných prostředků. Tlak na placení státem určeného výživného proto diskriminuje rozvedené rodiče vůči sezdaným a nejzřetelnější je to právě v případě zletilých dětí, které již nejsou bezbrannými tvory a jsou schopny se o sebe – i při studiu – starat.

 

Ing. Aleš Hodina, dr. h. c. - ředitel

Spravedlnost dětem

 

Stanovisko Odborové organizace Sluníčko, z. s. podporujeme.

 

za sdružení - Luboš Patera

 Iniciativa Reverzní výživné

 

Stanovisko Odborové organizace Sluníčko, z. s. podporujeme.

 

za iniciativu RV - Veronika Mindlová

Sdružení  K 213
 
Při všemocnosti a beztrestnosti exekutorů, kteří  - legálně - ukradnou i to, co nemáte, považuji exekuce na řidičské průkazy z důvodu dlužného výživného za stát naruby, za potvrzení praxe státu teroristického a vyděračského, tedy pravého opaku toho, co má stát správně představovat -  tedy hájit zájmy občanů a vytvářet podmínky, aby se v něm dobře žilo především slušným lidem. Přijmout teorii o tom, že kdo neplatí výživné, není slušným člověkem a je ho třeba terorizovat, je totéž, jako přijmout teorii, že každý oloupený si za svoje přepadení může sám, protože pachatele nevhodně provokoval (třeba tím, že šel sám - od vlaku, z práce -  nočním parkem s plnou peněženkou), případně že momentální životní neúspěch je zločinem, který je třeba co nejpřísněji ztrestat. Ideálně vězením, a když jsou plná, tak aspoň znemožněním řízení motorových vozidel. U Židů to začínalo tím, že nesměli CHODIT  po určitých ulicích v určité době, že nesměli JEZDIT  veřejnými dopravními prostředky nebo potom i vykonávat svou praxi (advokátní, lékařskou, apod.). Pak jim připli žluté hvězdy a odvezli je do plynu. Otcové si žluté hvězdy zatím připínat nemusí, beztak je to na postižených dostatečně dobře vidět. Po odebírání řidičáků bude následovat zákaz navštěvovat veřejná prostranství, kina, knihovny, bazény, posilovny, restaurace, veřejné dopravní prostředky, atd. Pak Vám odeberou VŠ diplom, výuční list, atd. Pak budete moci nakupovat jen ve vyhrazených prodejnách ve vyhrazené době, a to od 02.00 do 04.00 ráno. Sotva komu takový stát vysvětlí, že všichni jeho občané jsou si rovni před zákonem. Že to není stát teroristický a mafiánský. Už jen takový samotný nápad někoho vydírat státní mocí za jeho rodinné problémy je úletem zjevně úchylných osob a dědictvím totalitních ideologií, které, jak vidět, zapustily v některých vrstvách hluboké kořeny. Bude jenom dobře, když tyto vrstvy budou co nejdříve překryty vrstvou vápna.
 
Ing. Jiří Fiala

Unie otců – otcové za práva dětí

Vaši iniciativu považujeme za „naši“ a podporujeme ji. Naopak žádáme od poslanců uzákonění povinnosti placení výživného pouze do zletilosti dítěte. „Nebojím se to nazvat, je to v podstatě protiústavní, šikanózní, ponižující.“

Ing. Valentin Papazian

 

—————

Zpět


HLEDEJ NA ADIKII

Pokud nechcete být
"dřevěným kačerem" v 
rukách justiční, exekuční
a advokátní mafie, využijte
funkci

HLEDAT zadáním klíčového slova.


  ministr nespravedlnosti
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.


KONTAKT ADIKIA

infoadikia@seznam.cz

ADIKIA PODPORUJE


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
prezident Exekutorské komory

Mgr. David Koncz

Exekutoři jsou vysloveně lidumilové
říká nový šéf exekuční mafie

Každý desátý exekutor je trestně stíhaný a každý třetí čelí kárné žalobě, včetně samotného prezidenta.

Nevlastníte-li nic, stejně vám to vezmeme!

Váš exekutorský úřad.


ADIKIA PŘEDSTAVUJE
tisková mluvka Exekutorské komory
Petra Báčová

Nemáme čísla, ale zabavování řidičáků neplatičům výživného se osvědčilo
To rozhodně! Za jeden email na evidenci řidičů čistý zisk řádu set tisíc.

Kontrolní otázka, vy šmejdi:
Kde má taková soudružka Báčová řitní otvor?!